BSc Bioleg gyda Blwyddyn Sylfaen C101

Trosolwg Cwrs

Penguins

Mae ein BSc Bioleg gyda Chwrs Sylfaen Integredig yn addas i ymgeiswyr nad oes ganddynt y cefndir angenrheidiol i ddechrau ym Mlwyddyn 1. Caiff myfyrwyr gyfle i feithrin y ddealltwriaeth wyddonol a rhifiadol sy'n hanfodol i gwblhau gradd yn y Biowyddorau'n llwyddiannus.

Mae’r radd BSc mewn Bioleg gyda Chwrs Sylfaen Integredig yn cwmpasu amrywiaeth o themâu, gan gynnwys lles a chadwraeth anifeiliaid a'r moroedd, dulliau biolegol o reoli plâu di-asgwrn-cefn, microbioleg a'r cefnforoedd a'r hinsawdd. Bydd y cwrs yn rhoi cyfle i chi archwilio ystod amrywiol ac ysgogol o fodiwlau, megis Bioleg Foleciwlaidd ac Esblygol, Amrywiaeth ac Ymddygiad Anifeiliaid ac Ecoleg y Moroedd a'r Ddaear.

Mae'r amrywiaeth eang o amgylcheddau gwahanol sydd ar stepen ein drws, ynghyd â'n cyfleusterau ein hunain, yn cynnig cyfleoedd helaeth i deilwra'ch profiad dysgu.

Gellir astudio rhan o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg.

Nodweddion Allweddol

Rydym yn falch o'n sgorau uchel cyson am foddhad myfyrwyr (Sŵoleg, 98%; Bioleg, 97% yn 2017) yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr ac mae'r adran yn yr 16eg safle yn y DU o ran rhagolygon graddedigion [Canllaw Cyflawn i Brifysgolion 2018]. Mae Adran y Biowyddorau wedi cael ei chydnabod hefyd am ansawdd ei hymchwil a'i haddysgu [Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, Canllaw i Brifysgolion The Times a'r Sunday Times]; ac, yn ddiweddar, hi oedd yr adran orau yng Nghymru yn ôl Canllaw i Brifysgolion Da The Times a'r Sunday Times.

Wrth astudio'r Biowyddorau yn Abertawe, byddwch yn elwa o raddau sydd wedi'u hachredu gan y Gymdeithas Bioleg Frenhinol; labordai gwyddoniaeth o'r radd flaenaf; Canolfan Ddelweddu sydd yr unig un o'i math yn y byd; a llong arolygu dosbarth catamarán, 18m o hyd, sydd â'r cyfarpar arolygu ac ymchwil diweddaraf - i'w lansio yng ngwanwyn 2018.

Drwy astudio'r Biowyddorau  yn Abertawe, cewch fanteisio hefyd ar arbenigedd nifer mawr o academyddion o fri rhyngwladol:

 • Yr Athro Rory Wilson, Enillydd Gwobr Rolex a Phrif Ymgynghorydd Gwyddonol ar gyfres National Geographic, Great Migrations, a ddyfeisiodd y tag dyddiadur dyddiol i fonitro symudiadau/ymddygiad anifeiliaid.
 • Yr Athro Tariq Butt, dulliau biolegol o reoli cnydau (ffyngau) - mae'n datblygu cynhyrchion a strategaethau i reoli plâu, gan gynnwys iechyd planhigion, iechyd coed, iechyd anifeiliaid ac iechyd dynol (mosgitos, trogod, gwybed)
 • Dr Richard Unsworth a'i dîm - ymgynghorydd technegol ar y gyfres Blue Planet ll, awdurdod blaenllaw ar ryngweithiadau ymddygiadol a chydweithredol rhwng grwperiaid ac octopysau wrth hela
 • Yr Athro Cysylltiol Carole Llewellyn - ymchwil arloesol i algâu er mwyn helpu i ddatrys heriau byd-eang ym meysydd yr hinsawdd, iechyd dynol, bio-ynni, diogelwch bwyd a biodechnoleg ddiwydiannol.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 0 (Lefel 3)

Entry Level 3 / Year 0
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
BIO000Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Foundation Biology
BIO002Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Techniques in Ecology: An introduction
BIO005Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Dealing with data
BIO008Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Laboratory Skills
BIO009Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Molecular Biology and Biochemistry
BIO010Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Development of Key Skills for Biologists
BIO011Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Literature Review

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
BIO231Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Year 2 Biological Sciences Literature Review
BIO232Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Plant Ecology
BIO239Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Ecological Microbiology and the Cycles of Life
BIO252Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Ecological Data Analysis
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
BIO350Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Biosciences Research Project
Modiwlau Opsiynol
Fieldtrip 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Biologists MUST choose ONE (and only one) of the following.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
BIO327Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Tropical marine ecology field courseBIO327 If you are unsuccessful in securing a place on this module, you MUST select BIO331 or BIO340.
BIO331Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Professional Techniques in Ecology, conservation and Resource Management
BIO340Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Professional Laboratory Skills
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)GEB301 If you are unsuccessful in securing a place on this module, you MUST select BIO331 or BIO340.
AND
Biology Recommended  

Dewiswch Isafswm o 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :No more than 70 credits can be selected from any one semester.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
BIO319Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Biological Control of Invertebrate Pests
BIO325Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Physics for Biologists
BIO328Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Epidemiology of zoonotic diseases
BIO329Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Climate Change Biology
BIO337Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Biodiversity
BIO341Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Plant Conservation and Ecology
BIO343Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Natural Products Biotechnology
BIO345Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Macroevolution and Phylogenies
AND

Disgrifiad

Bydd y radd BSc Bioleg gyda Chwrs Sylfaen Integredig ym Mhrifysgol Abertawe yn rhoi cyfle i chi feithrin dealltwriaeth o amrywiaeth eang o sgiliau damcaniaethol ac ymarferol ym meysydd bioleg ac ecoleg, yn ogystal â chyfleoedd i ddysgu a defnyddio amrywiaeth o dechnegau samplu ac arolygu planhigion ac anifeiliaid. Byddwn yn eich galluogi i feithrin y sgiliau ymarferol, tacsonomig, rhifiadol a chyfrifiadurol sy'n cael eu gwerthfawrogi ac sy'n ofynnol gan lawer o gyflogwyr. Byddwch hefyd yn datblygu'ch sgiliau trosglwyddadwy, megis gwaith tîm, sgiliau cyfathrebu, cyflwyno, datrys problemau a dadansoddi.

Mae gan raddedigion Bioleg ystod eang o sgiliau arbenigol a chyffredinol a allai fynd â nhw ledled y byd.  Mae ein graddau yn agor drysau i yrfaoedd mewn meddygaeth, milfeddygaeth, rheolaeth amgylcheddol a chadwraeth, addysgu, a llawer, llawer mwy, gan gynnwys: 

 • Yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod
 • Ceidwad Anifeiliaid - All Things Wild
 • Tacsonomydd - Marine Ecological Surveys Limited
 • Swyddog Bywyd Gwyllt ac Addysg - Cyngor Bwrdeistref Ipswich
 • Cynorthwyydd Ymchwil - TRP Research
 • Technegydd Labordy'r GIG
 • Tacsonomydd Dyfnforol gydag Ocean Ecology Ltd.
 • Ceidwad Pysgoty Cynorthwyol - Canolfan Bywyd Môr Brighton
 • Uwch-swyddog Cadwraeth - Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • Swyddog Prosiect - Yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid
 • Darlithydd mewn Bioleg y Môr, Prifysgol Plymouth

Gofynion Mynediad

 • Safon Uwch: graddau ABB-BBB, gan gynnwys Bioleg neu Fioleg Ddynol, neu gyfwerth
 • Bagloriaeth Cymru:  Mae'r gofynion yr un fath ag ar gyfer Safon Uwch lle gallwch gyfnewid yr un radd heb fod mewn pwnc penodol am Radd Graidd Lefel Uwch Bagloriaeth Cymru
 • Diploma BTEC Estynedig - Graddau DDD ynghyd ag o leiaf TGAU ar radd B mewn Gwyddoniaeth a graddau C mewn Saesneg/Cymraeg a Mathemateg. Ni chaiff pynciau BTEC ar wahân i rai gwyddonol eu hystyried (ac eithrio Rheoli Anifeiliaid a Gwyddor Iechyd).
 • Scottish Highers: ABBCC gan gynnwys gradd B mewn Bioleg
 • Mynediad i Addysg Uwch (Gwyddoniaeth): Gradd basio â Rhagoriaeth (24 Rhagoriaeth i gynnwys 3 mewn Bioleg, a 15 Teilyngdod). Ni chaiff pynciau ar wahân i rai gwyddonol eu hystyried (ac eithrio Gwyddorau Iechyd).
 • Y Fagloriaeth Ryngwladol: 33-32 gan gynnwys 5 mewn Bioleg neu Fioleg Ddynol Lefel Uwch
 • IELTS 6.0 (gydag isafswm o 6.0 ym mhob cydran) neu brawf Saesneg cyfwerth
 • Mae'n bosib y byddwn yn ystyried cymwysterau eraill os ydynt yn wyddonol eu natur, os ydynt cyfwerth â chymwysterau Safon Uwch, ac os yw cynnwys y cymhwyster yn cynnwys symiau sylweddol o Fioleg (h.y. cyfwerth â Safon Uwch mewn Bioleg).
 • Caiff pob cais ei ystyried yn unigol a byddwn yn edrych ar y cais cyfan wrth benderfynu cynnig lle ai peidio, gan gynnwys: cydbwysedd, natur ac ansawdd y pynciau Safon Uwch, Uwch Gyfrannol a TGAU (neu gyfwerth); y datganiad personol a sylwadau'r canolwr.
 • Mae cymwysterau Astudiaethau Cyffredinol a Sgiliau Allweddol fel arfer wedi'u heithrio o'n cynigion.

Sut i Wneud Cais

 • Rhaid gwneud pob cais ar gyfer graddau israddedig llawn-amser drwy UCAS. Ceir manylion pellach ar wefan UCAS.
 • Dylai myfyrwyr o'r DU wnewch cais ar-lein yn www.ucas.ac.uk

 

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £16,900

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

 • Côt labordy a chyfarpar dyraniad (lefel 1 ar bob rhaglen gradd) - tua £30
 • Cwrs maes Bioleg y Môr yn Puerto Rico - (costau: ~£1200 - £1700 i'w cadarnhau)
 • Taith maes tramor i Sikkim (Bioleg a Sŵoleg Lefel 3 - dewisol) - mae'r myfyriwr yn cyfrannu £500 at gostau teithio a llety 

*Rydym hefyd yn cynghori'r holl fyfyrwyr y bydd angen dillad awyr agored addas ac esgidiau synhwyrol (esgidiau glaw) arnynt

Addysgu ac asesu

Cewch eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau, seminarau a grwpiau trafod, yn ogystal â dosbarthiadau ymarferol a chyrsiau gwaith maes.

Cewch eich asesu drwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys arholiadau, gwaith cwrs a phrosiect ymchwil ymarferol.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae gan adran y Biowyddorau yn Abertawe berthynas dda ag ystod eang o bartneriaid allanol, gan gynnwys busnesau bach a chanolig eu maint, Asiantaethau’r Llywodraeth, Llywodraeth Leol, sefydliadau ymchwil a phrifysgolion yn y Deyrnas Unedig a thramor. Dysgwch fwy am ein cysylltiadau â diwydiant.

Proffiliau myfyrwyr

"Yn fy marn i, Adran y Biowyddau Abertawe yw'r un fwyaf cyfeillgar yn y wlad - yn ogystal ag ymchwilwyr o safon fyd-eang sy'n eich addysgu am eu darganfyddiadau wrth iddynt eu gwneud, roeddwn i'n teimlo bod fy lles yn wirioneddol bwysig i bawb a'u bod yn awyddus i mi lwyddo. 

Cynigiodd Prifysgol Abertawe'r amgylchedd gorau i mi ddatblygu'n wyddonydd aeddfed, ond roddodd gyfle hefyd i mi benderfynu ar fy mlaenoriaethau fy hunan.”

Carly Green, BSc Sŵoleg, sy'n gweithio yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Darllenwch ein Proffiliau Myfyrwyr

Cyfleusterau

Mae Adran y Biowyddorau’n darparu cyfle i fyfyrwyr israddedig ac  ôl-raddedig fanteisio ar ystod helaeth o gyfleusterau arbenigol.  Mae'r rhain yn cynnwys: Labordai ymchwil a TG; Ystafelloedd tymheredd cyson; Ystafelloedd tyfu; Acwaria; Tai gwydr; Amgueddfa Sŵoleg; RV Noctiluca - llong ymchwil 12.5m o hyd, a ddyluniwyd yn arbennig at ddiben ymchwil arfordirol; ac, yn newydd yng ngwanwyn 2018 - llong arolygu dosbarth catamarán, 18m o hyd, sydd â'r cyfarpar arolygu ac ymchwil diweddaraf.

Mae ein Labordy Addysgu newydd yn gyfleuster wedi’i uwchraddio’n sylweddol i addysgu lefel uwch o dechnegau a sgiliau labordy trosglwyddadwy, sy'n cynnig lle i 150 o fyfyrwyr; mae’n cynnwys ystod lawn o gyfleusterau clyweled sy’n gallu trosglwyddo allbynnau o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys microsgopau, cyfrifiaduron, chwaraewyr DVD/Fideo ac unedau delweddu/camera, i sgrin blasma.

Dysgwch fwy am y cyfleusterau a ddefnyddir gan fyfyrwyr y Biowyddorau ym Mhrifysgol Abertawe.

 

 

Gyrfaoedd

Fel gwyddonwyr dan hyfforddiant, byddwch yn dysgu ystod lawn o arferion a sgiliau craidd gan arbenigwyr blaenllaw a fydd yn eich galluogi i ddilyn gyrfa lwyddiannus ym meysydd bioleg ac ecoleg.

Bob blwyddyn, rydym yn anfon arolwg at ein graddedigion diweddar i'w holi am eu statws cyflogaeth.  Dyma’r Arolwg Cyrchfannau Graddedigion, sy’n cael ei adrodd i HESA (yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch).  Dyma rai enghreifftiau o deitlau swyddi o'r arolwg diweddar:

 • Ecolegydd (Jacobs Engineering & CSA Environmental)
 • Swyddog Cyflawni (Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddor Fiolegol)
 • Swyddog Prosiect (Yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid)
 • Swyddog Hydrometreg a Thelemetreg (Cyfoeth Naturiol Cymru)
 • Tacsonomydd Dyfnforol (Oceanology Ltd)
 • Swyddog Bywyd Gwyllt ac Addysg (Cyngor Bwrdeistref Ipswich)
 • Technegydd Cnydau (Humber Growers)
 • Ceidwad Anifeiliaid - All Things Wild)
 • Swyddog Sicrhau Ansawdd (Amgen Biovex Ltd)
 • Swyddog y Llynges Frenhinol (Coleg y Llynges Frenhinol Britannia)
 • Cynorthwyydd Ymchwil (TRP Research)

Dysgwch fwy am gyflogadwyedd.

Ymchwil

Mae’r holl staff academaidd yn y Biowyddorau’n ymchwilwyr gweithgar ac mae gan yr adran ddiwylliant ymchwil ffyniannus. Rhagor o wybodaeth

Gwaith maes

Mae'r holl fyfyrwyr Bioleg yn dilyn modiwl prosiect ymchwil deg wythnos o hyd ym Mlwyddyn Tri. Gall hyn fod yn seiliedig ar waith labordy neu waith maes, gan ddibynnu ar ddiddordebau'r myfyriwr. Mae rhai myfyrwyr yn ymgymryd â'u prosiectau dramor.

Mae ein cyrsiau maes yn cynnwys:

 • Ecoleg Anifeiliaid
 • Bioleg y Môr Drofannol
 • Sikkim, Mynyddoedd Himalaia
 • Ecoleg Dirol