BSc Bioleg gyda Blwyddyn Sylfaen C101

Trosolwg Cwrs

Penguins

Mae'r Adran Fiowyddoniaeth yn cynnig cynllun BSc Bioleg pedair blynedd integredig gyda Blwyddyn Sylfaen. Mae'r cynllun yn cyfuno blwyddyn sylfaen wedi'i dilyn gan y modiwlau BSc safonol, sy'n ei wneud yn addas i fyfyrwyr nad oes ganddynt y gofynion mynediad gofynnol ar gyfer un o'n cynlluniau gradd tair blynedd. Ar ddiwedd y flwyddyn sylfaen, bydd myfyrwyr yn symud ymlaen i un o'n tri chynllun gradd Anrhydedd Sengl: BSc Bioleg, BSc Bioleg y Môr neu BSc Swoleg. Bydd myfyrwyr yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth greiddiol o wyddoniaeth yn y flwyddyn sylfaen. Yn ystod semester cyntaf y cynllun, bydd myfyrwyr yn cwblhau modiwlau mewn gwyddor amgylcheddol a hyfforddiant sgiliau allweddol. Yn yr ail semester, bydd myfyrwyr yn astudio bioleg sylfaen a bydd eu hyfforddiant sgiliau trosglwyddadwy'n datblygu i gynnwys dadansoddi data a sgiliau cyflwyno. Mae myfyrwyr ar y cynllun pedair blynedd integredig hefyd yn elwa o amser cyswllt ychwanegol gyda staff.

Nodweddion Allweddol

Cynllun gradd BSc pedair blynedd Integredig mewn Bioleg gyda blwyddyn sylfaen wedi'i dilyn gan un o'n cynlluniau gradd Anrhydedd Sengl.

Rhagor o oriau cyswllt yn y flwyddyn gyntaf a dosbarthiadau bach.

Mae'r flwyddyn sylfaen yn rhoi cyfle i fyfyrwyr adeiladu'r ddealltwriaeth wyddonol sydd ei hangen ar gyfer cwblhau gradd mewn Biowyddoniaeth.

Mae'r cymorth ychwanegol a geir drwy'r flwyddyn sylfaen yn arbennig o addas ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd efallai wedi tangyflawni yn eu pynciau Safon Uwch ond sydd â diddordeb mewn Biowyddoniaeth ac sydd â'r potensial i gwblhau gradd.

Mae'r cynllun yn targedu ennill canlyniadau gradd gwell a gwella cyflogadwyedd.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 0 (Lefel 3)

Entry Level 3 / Year 0
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
BIO000Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Foundation Biology
BIO002Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Techniques in Ecology: An introduction
BIO005Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Dealing with data
BIO008Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Laboratory Skills
BIO009Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Molecular Biology and Biochemistry
BIO010Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Development of Key Skills for Biologists
BIO011Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Literature Review

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
BIO231Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)15Year 2 Biological Sciences Literature Review
BIO232Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Plant Ecology
BIO239Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Ecological Microbiology and the Cycles of Life
BIO252Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Ecological Data Analysis
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
BIO350Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Biosciences Research Project
Modiwlau Opsiynol
Fieldtrip 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Biologists MUST choose ONE (and only one) of the following.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
BIO327Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)20Tropical marine ecology field courseBIO327 If you are unsuccessful in securing a place on this module, you MUST select BIO331 or BIO340.
BIO331Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Professional Techniques in Ecology, conservation and Resource Management
BIO340Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Professional Laboratory Skills
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)GEB301 If you are unsuccessful in securing a place on this module, you MUST select BIO331 or BIO340.
AND
Biology Recommended  

Dewiswch Isafswm o 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :No more than 70 credits can be selected from any one semester.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
BIO319Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Biological Control of Invertebrate Pests
BIO325Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Physics for Biologists
BIO328Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Epidemiology of zoonotic diseases
BIO329Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Climate Change Biology
BIO337Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Biodiversity
BIO341Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Plant Conservation and Ecology
BIO343Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Natural Products Biotechnology
BIO345Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Macroevolution and Phylogenies
AND

Disgrifiad

Lefel 0 Y Flwyddyn Sylfaen

 • Bioleg Sylfaen
 • Dadansoddi Data a Chyflwyno
 • Cyflwyniad i Gyfrifiadura I
 • Cyfrifiaduron wedi’u Datgysylltu
 • Datblygu Sgiliau Allweddol i Beirianwyr
 • Dadansoddi Peirianneg Sylfaenol 1a
 • Dadansoddi Peirianneg Sylfaenol 1b
 • Gwyddor Amgylcheddol
 • Daearyddiaeth Sylfaen
 • Ffiseg Ragarweiniol

Lefel 1 (Blwyddyn Dau)

 • Ysgrifennu Gwyddonol a Datblygu Sgiliau Gyrfaol
 • Sgiliau Gwyddoniaeth
 • Planhigion ac Algâu: Amrywiaeth, Ffurf a Swyddogaeth
 • Bioleg Gellog a Microbaidd
 • Amrywiaeth, Ffurf a Swyddogaeth Anifeiliaid
 • Cyflwyniad i Ecoleg ac Ymddygiad
 • Geneteg a Phrosesau Esblygu
 • Cemeg Bywyd

Lefel 2 (Blwyddyn Tri)

Sut i ...{ymgymryd â gwaith mewn biowyddoniaeth}

Ecoleg Foleciwlaidd

Prosiect Adolygiad Llenyddiaeth Fiolegol

Fertebrata

Bioleg Celloedd ac Imiwnobioleg

Parasitoleg

Modiwlau Dewisol

Plancton Morol ac Infertebrata Cefnforol

Ymddygiad Anifeiliaid mewn Cadwraeth a Lles

Entomoleg - Cyflwyniad Cyffredinol

Geneteg Ddynol a Meddygol

Biocemeg a Ffisioleg Glinigol

Lefel 3 (Blwyddyn Pedwar)

Prosiect Ymchwil Bioleg

Adolygiad Llenyddiaeth Fiolegol

Ffisioleg Planhigion Amgylcheddol

Testunau Uwch mewn

Ecoleg Folecwlar

Modiwlau Dewisol

Modiwl Adolygiadau Llenyddiaeth

Cwrs Maes Bioleg - Ecoleg Dirol

Cwrs Maes Bioleg y Môr

Afiechydon Anifeiliaid Morol

Ecoleg Anifeiliaid Morol

Rheolaeth Fiolegol o Blâu Infertebrata

Asesu Effaith Amgylcheddol

Adnoddau a Rheoli Pysgodfeydd

Ecoleg Ymddygiadol

Ecoleg Ffisegol Fertebrata

Gofynion Mynediad

 • Ein cynnig arferol yw CCD o dri phwnc ar lefel Safon Uwch neu gyfwerth, yn cynnwys Bioleg.
 • BTEC: DMM (gyda chynnwys Bioleg sylweddol, ac eithrio rheoli anifeiliaid ac astudiaethau gofal iechyd); byddai gradd C Uwch Gyfrannol neu Safon Uwch mewn Bioleg/Bioleg Ddynol yn fantais.
 • Mynediad at Addysg Uwch (Gwyddoniaeth): 27 Teilyngdod, yn cynnwys Bioleg.
 • Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 24 (yn cynnwys 4 Lefel Uwch neu 7 Lefel Safonol mewn Bioleg/Bioleg Ddynol).
 • Yn anffodus, ni allwn ystyried ceisiadau â chymwysterau TGAU yn unig.
 • Mae cymwysterau Astudiaethau Cyffredinol a Sgiliau Allweddol fel arfer wedi'u heithrio o'n cynigion.
 • Ystyrir pob cais yn unigol a byddwn yn edrych ar y cais cyfan wrth benderfynu cynnig lle ai peidio, gan gynnwys: cydbwysedd, natur ac ansawdd y pynciau Safon Uwch, Uwch Gyfrannol a TGAU (neu gyfwerth); datganiad personol; a sylwadau'r canolwyr.

Sut i Wneud Cais

Rhaid gwneud pob cais ar gyfer graddau israddedig llawn-amser drwy UCAS. Ceir manylion pellach ar wefan UCAS.
 
Ar gyfer myfyrwyr o'r DU, gwnewch gais ar-lein yn www.ucas.ac.uk
 
Ar gyfer myfyrwyr Rhyngwladol, cliciwch yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £16,900

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu'n cynnwys y gost o brynu llyfrau na chostau deunydd ysgrifennu, argraffu, rhwymo'r traethawd hir, neu lungopïo.

Nid oes unrhyw gostau gofynnol ychwanegol ar gyfer y cwrs hwn.

Addysgu ac asesu

Cewch eich dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau, seminarau a grwpiau trafod, a ategir gan ddosbarthiadau ymarferol a chyrsiau maes.

Cewch eich asesu trwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys arholiadau, gwaith cwrs a phrosiect ymchwil ymarferol.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae gan yr Adran Fiowyddoniaeth yn Abertawe berthynas dda gydag ystod o bartneriaid allanol, gan gynnwys Busnesau Bach a Chanolig, Asiantaethau'r Llywodraeth, Llywodraeth Leol, sefydliadau ymchwil ym Mhrydain a thramor a phrifysgolion. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am ein cysylltiadau â diwydiant.

Proffiliau myfyrwyr

"Wedi ennill gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Bioleg yn 2010, rydw i nawr yn gweithio fel Cynorthwyydd Ymchwil yn y labordy microbioleg yn Zoobiotic lle rydw i’n gyfrifol am brofi cynnyrch.  Mae’n swydd heriol ond roeddwn yn barod iawn amdani oherwydd roedd fy nhraethawd hir yn cynnwys meithrin cynrhon a phrofi eu secretiadau pwysig o safbwynt meddygol.”

Mark Martin, BSc Bioleg

Cyfleusterau

Mae'r Adran Biowyddoniaeth yn darparu mynediad at ystod helaeth o gyfleusterau arbenigol ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Mae’r rhain yn cynnwys: Labordai ymchwil a TG; Ystafelloedd tymheredd cyson; Ystafelloedd tyfu; Acwaria; Tai gwydr; Amgueddfa Swoleg; Llong ymchwil arfordirol 12.5m a ddyluniwyd yn bwrpasol, yr RV Noctiluca.

Mae ein Labordy Dysgu newydd yn gyfleuster sydd wedi’i ddiweddaru’n sylweddol i ddysgu lefel uwch o sgiliau a thechnegau labordy trosglwyddadwy. Mae'n gallu dal hyd at 150 o fyfyrwyr; mae'n cynnwys ystod lawn o gyfarpar clyweled sy'n gallu darlledu i sawl sgrin plasma o ffynonellau amrywiol gan gynnwys microsgopau, cyfrifiaduron, chwaraewyr fideo/DVD, ac unedau delweddu/camera.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am y cyfleusterau a ddefnyddir gan fyfyrwyr Biowyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe.

Gyrfaoedd

Fel gwyddonwyr dan hyfforddiant, addysgir ystod eang o sgiliau ac arferion craidd i chi gan arbenigwyr blaenllaw a fydd yn eich galluogi i ddilyn gyrfa yn llwyddiannus mewn bioleg ac ecoleg.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am gyflogadwyedd.

Ymchwil

Mae'r holl staff academaidd yn yr Adran Fiowyddoniaeth yn ymchwilwyr gweithgar, ac mae diwylliant ymchwil bywiog yn yr adran.

Gwaith maes

Mae'r holl fyfyrwyr Bioleg yn cynnal modiwl prosiect ymchwil deg wythnos o hyd ym Mlwyddyn Tri. Gall hyn fod naill ai yn seiliedig ar waith labordy neu waith maes yn dibynnu ar ddiddordebau'r myfyriwr. Mae rhai myfyrwyr yn cynnal eu prosiectau tramor.

 • Mae ein cyrsiau maes yn cynnwys
 • Ecoleg Anifeiliaid
 • Bioleg y Môr
 • Sikkim, Mynyddoedd Himalaia
 • Ecoleg Dirol