Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Trosolwg Cwrs

Noctiluca

Mae'r cynllun gradd BSc Bioleg y Môr yn cynnig amrywiaeth wych o bynciau i'w hastudio yn y labordy ac yn y maes, â phwyslais cryf ar ddatblygu sgiliau ymarferol allweddol.

Mae'r cwrs BSc mewn Bioleg y Môr yn cwmpasu amrywiaeth o themâu, gan gynnwys lles a chadwraeth anifeiliaid a'r moroedd, dulliau biolegol o reoli plâu di-asgwrn-cefn, microbioleg a'r cefnforoedd a'r hinsawdd. Bydd y cwrs yn rhoi cyfle i chi astudio ystod o fodiwlau amrywiol ac ysgogol megis plancton morol a chefnforeg, ecosystemau morol ac ecoleg forol a thirol.

Mae'r amrywiaeth eang o amgylcheddau gwahanol sydd ar stepen ein drws, ynghyd â'n cyfleusterau ein hunain, yn cynnig cyfleoedd helaeth i deilwra'ch profiad dysgu.

Gellir astudio rhan o'r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Achrediad

RSB logo smallMae'r rhaglen hon wedi'i achredu gan Gymdeithas Frenhinol Bioleg yn dilyn asesiad dibynadwy a thrylwyr. Mae rhaglenni gradd achrededig yn cynnwys sylfaen academaidd gadarn mewn gwybodaeth fiolegol a medrau allweddol, ac yn paratoi graddedigion i ddiwallu anghenion cyflogwyr. Mae'r meini prawf achredu yn mynnu tystiolaeth bod graddedigion o raglenni achrededig yn bodloni setiau diffiniedig o ganlyniadau dysgu, gan gynnwys gwybodaeth bwnc, gallu technegol a sgiliau trosglwyddadwy.

 

 

 

Nodweddion Allweddol

Rydym yn falch o'n sgorau uchel cyson am foddhad myfyrwyr (Sŵoleg, 98%; Bioleg, 97% yn 2017) yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr ac mae'r adran yn yr 16eg safle yn y DU o ran rhagolygon graddedigion [Canllaw Cyflawn i Brifysgolion 2018]. Mae Adran y Biowyddorau wedi cael ei chydnabod hefyd am ansawdd ei hymchwil a'i haddysgu [Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, Canllaw i Brifysgolion The Times a'r Sunday Times]; ac, yn ddiweddar, hi oedd yr adran orau yng Nghymru yn ôl Canllaw i Brifysgolion Da The Times a'r Sunday Times.

Wrth astudio'r Biowyddorau yn Abertawe, byddwch yn elwa o raddau sydd wedi'u hachredu gan y Gymdeithas Bioleg Frenhinol; labordai gwyddoniaeth o'r radd flaenaf; Canolfan Ddelweddu sydd yr unig un o'i math yn y byd; a llong arolygu dosbarth catamarán, 18m o hyd, sydd â'r cyfarpar arolygu ac ymchwil diweddaraf - i'w lansio yng ngwanwyn 2018.

Drwy astudio'r Biowyddorau  yn Abertawe, cewch fanteisio hefyd ar arbenigedd nifer mawr o academyddion o fri rhyngwladol:

 • Yr Athro Rory Wilson, Enillydd Gwobr Rolex a Phrif Ymgynghorydd Gwyddonol ar gyfres National Geographic, Great Migrations, a ddyfeisiodd y tag dyddiadur dyddiol i fonitro symudiadau/ymddygiad anifeiliaid.
 • Yr Athro Tariq Butt, dulliau biolegol o reoli cnydau (ffyngau) - mae'n datblygu cynhyrchion a strategaethau i reoli plâu, gan gynnwys iechyd planhigion, iechyd coed, iechyd anifeiliaid ac iechyd dynol (mosgitos, trogod, gwybed)
 • Dr Richard Unsworth a'i dîm - ymgynghorydd technegol ar y gyfres Blue Planet ll, awdurdod blaenllaw ar ryngweithiadau ymddygiadol a chydweithredol rhwng grwperiaid ac octopysau wrth hela
 • Yr Athro Cysylltiol Carole Llewellyn - ymchwil arloesol i algâu er mwyn helpu i ddatrys heriau byd-eang ym meysydd yr hinsawdd, iechyd dynol, bio-ynni, diogelwch bwyd a biodechnoleg ddiwydiannol.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
BIO103Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Plants and Algae; Diversity Form and Function
BIO104Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cellular & Microbial Biology
BIO108Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Molecular and Evolutionary Biology
BIO109Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Core Skills for Biological Sciences
Modiwlau Opsiynol
Biosciences Welsh Options 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select Welsh or English versions of the module below

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
BIO105Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Animal Diversity, Form and Function
BIO105CSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Amrywiaeth a Ffisioleg Anifeiliaid
AND
Biosciences Welsh Options 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select Welsh or English versions of the module below

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
BIO106Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Ecology and animal behaviour
BIO106CSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Ecoleg Dyfrol a Daearol ac Ymddygiad

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
BIO224Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Ichthyology
BIO227Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marine Plankton And Oceanography
BIO231Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Year 2 Biological Sciences Literature Review
BIO237Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marine Invertebrates
BIO238Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Marine Ecosystems: Threats and conservation
BIO245Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Techniques in Marine Biology
BIO252Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Ecological Data Analysis
Modiwlau Opsiynol
Marine Biology Field Course 

Dewiswch Yn union 15 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :BIO251 only available to students that have authorisation and valid evidence for missing Year 2 field course in any discipline.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
BIO251Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Biosciences Year 2 field course alternative assessment
BIO260Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marine Biology Field Course

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
BIO346Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Professional Skills in Marine Biology
BIO350Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Biosciences Research Project
Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Bydd y radd BSc mewn Bioleg y Môr ym Mhrifysgol Abertawe yn rhoi cyfle i chi feithrin dealltwriaeth o amrywiaeth eang o sgiliau damcaniaethol ac ymarferol ym meysydd bioleg ac ecoleg, yn ogystal â chyfleoedd i ddysgu a defnyddio amrywiaeth o dechnegau samplu ac arolygu planhigion ac anifeiliaid. Byddwn yn eich galluogi i feithrin y sgiliau ymarferol, tacsonomig, rhifiadol a chyfrifiadurol sy'n cael eu gwerthfawrogi ac sy'n ofynnol gan lawer o gyflogwyr. Byddwch hefyd yn datblygu'ch sgiliau trosglwyddadwy, megis gwaith tîm, sgiliau cyfathrebu, cyflwyno, datrys problemau a dadansoddi.

Mae gan raddedigion Bioleg ystod eang o sgiliau arbenigol a chyffredinol a allai fynd â nhw ledled y byd.  Mae ein graddau yn agor drysau i yrfaoedd mewn meddygaeth, milfeddygaeth, rheolaeth amgylcheddol a chadwraeth, addysgu, a llawer, llawer mwy, gan gynnwys:

 • Yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod
 • Ceidwad Anifeiliaid - All Things Wild
 • Tacsonomydd - Marine Ecological Surveys Limited
 • Swyddog Bywyd Gwyllt ac Addysg - Cyngor Bwrdeistref Ipswich
 • Cynorthwyydd Ymchwil - TRP Research
 • Technegydd Labordy'r GIG
 • Tacsonomydd Dyfnforol gydag Ocean Ecology Ltd.
 • Ceidwad Pysgoty Cynorthwyol - Canolfan Bywyd Môr Brighton
 • Uwch-swyddog Cadwraeth - Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • Swyddog Prosiect - Yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid
 • Darlithydd mewn Bioleg y Môr, Prifysgol Plymouth

Gofynion Mynediad

 • Safon Uwch: graddau ABB-BBB, gan gynnwys Bioleg neu Fioleg Ddynol, neu gyfwerth
 • Bagloriaeth Cymru:  Mae'r gofynion yr un fath ag ar gyfer Safon Uwch lle gallwch gyfnewid yr un radd heb fod mewn pwnc penodol am Radd Graidd Lefel Uwch Bagloriaeth Cymru
 • Diploma BTEC Estynedig - Graddau DDD ynghyd ag o leiaf TGAU ar radd B mewn Gwyddoniaeth a graddau C mewn Saesneg/Cymraeg a Mathemateg. Ni chaiff pynciau BTEC ar wahân i rai gwyddonol eu hystyried (ac eithrio Rheoli Anifeiliaid a Gwyddor Iechyd).
 • Scottish Highers: ABBCC gan gynnwys gradd B mewn Bioleg
 • Mynediad i Addysg Uwch (Gwyddoniaeth): Gradd basio â Rhagoriaeth (24 Rhagoriaeth i gynnwys 3 mewn Bioleg, a 15 Teilyngdod). Ni chaiff pynciau ar wahân i rai gwyddonol eu hystyried (ac eithrio Gwyddorau Iechyd).
 • Y Fagloriaeth Ryngwladol: 33-32 gan gynnwys 5 mewn Bioleg neu Fioleg Ddynol Lefel Uwch
 • IELTS 6.0 (gydag isafswm o 6.0 ym mhob cydran) neu brawf Saesneg cyfwerth
 • Mae'n bosib y byddwn yn ystyried cymwysterau eraill os ydynt yn wyddonol eu natur, os ydynt cyfwerth â chymwysterau Safon Uwch, ac os yw cynnwys y cymhwyster yn cynnwys symiau sylweddol o Fioleg (h.y. cyfwerth â Safon Uwch mewn Bioleg).
 • Caiff pob cais ei ystyried yn unigol a byddwn yn edrych ar y cais cyfan wrth benderfynu cynnig lle ai peidio, gan gynnwys: cydbwysedd, natur ac ansawdd y pynciau Safon Uwch, Uwch Gyfrannol a TGAU (neu gyfwerth); y datganiad personol a sylwadau'r canolwr.
 • Mae cymwysterau Astudiaethau Cyffredinol a Sgiliau Allweddol fel arfer wedi'u heithrio o'n cynigion.

Sut i Wneud Cais

 • Rhaid gwneud pob cais am gwrs gradd israddedig amser llawn trwy UCAS. Ceir manylion pellach ar wefan UCAS.
 • Dylai myfyrwyr o'r DU wneud cais ar-lein yn www.ucas.ac.uk
 • Dylai myfyrwyr rhyngwladol glicio yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £16,900

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

  • Côt labordy a chyfarpar dyraniad (lefel 1 ar bob rhaglen gradd) - tua £30
  • Cwrs maes Bioleg y Môr yn Puerto Rico - (costau: ~£1200 - £1700 i'w cadarnhau)
  • Taith maes tramor i Sikkim (Bioleg a Sŵoleg Lefel 3 - dewisol) - mae'r myfyriwr yn cyfrannu £500 at gostau teithio a llety

*Rydym hefyd yn cynghori'r holl fyfyrwyr y bydd angen dillad awyr agored addas ac esgidiau synhwyrol (esgidiau glaw) arnynt

Addysgu ac asesu

Cewch eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau, seminarau a grwpiau trafod, yn ogystal â dosbarthiadau ymarferol a chyrsiau gwaith maes.

Cewch eich asesu drwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys arholiadau, gwaith cwrs a phrosiect ymchwil ymarferol.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae gan adran y Biowyddorau yn Abertawe berthynas dda ag ystod eang o bartneriaid allanol, gan gynnwys busnesau bach a chanolig eu maint, Asiantaethau’r Llywodraeth, Llywodraeth Leol, sefydliadau ymchwil a phrifysgolion yn y Deyrnas Unedig a thramor. Dysgwch fwy am ein cysylltiadau â diwydiant.

Proffiliau myfyrwyr

"Yn fy marn i, Adran y Biowyddorau Abertawe yw'r un fwyaf cyfeillgar yn y wlad - yn ogystal ag ymchwilwyr o safon fyd-eang sy'n eich addysgu am eu darganfyddiadau wrth iddynt eu gwneud, roeddwn i'n teimlo bod fy lles yn wirioneddol bwysig i bawb a'u bod yn awyddus i mi lwyddo.

"Cynigiodd Prifysgol Abertawe'r amgylchedd gorau i mi ddatblygu'n wyddonydd aeddfed, ond rhoddodd gyfle hefyd i mi benderfynu ar fy mlaenoriaethau fy hunan."

Carly Green, BSc Sŵoleg, sy'n gweithio yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Darllenwch ein proffiliau myfyrwyr

Cyfleusterau

Mae Adran y Biowyddorau’n darparu cyfle i fyfyrwyr israddedig ac  ôl-raddedig fanteisio ar ystod helaeth o gyfleusterau arbenigol.  Mae'r rhain yn cynnwys: Labordai ymchwil a TG; Ystafelloedd tymheredd cyson; Ystafelloedd tyfu; Acwaria; Tai gwydr; Amgueddfa Sŵoleg; RV Noctiluca - llong ymchwil 12.5m o hyd, a ddyluniwyd yn arbennig at ddiben ymchwil arfordirol; ac, yn newydd yng ngwanwyn 2018 - llong arolygu dosbarth catamarán, 18m o hyd, sydd â'r cyfarpar arolygu ac ymchwil diweddaraf.

Mae ein Labordy Addysgu newydd yn gyfleuster wedi’i uwchraddio’n sylweddol i addysgu lefel uwch o dechnegau a sgiliau labordy trosglwyddadwy, sy'n cynnig lle i 150 o fyfyrwyr; mae’n cynnwys ystod lawn o gyfleusterau clyweled sy’n gallu trosglwyddo allbynnau o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys microsgopau, cyfrifiaduron, chwaraewyr DVD/Fideo ac unedau delweddu/camera, i sgrin blasma.

Dysgwch fwy am y cyfleusterau a ddefnyddir gan fyfyrwyr y Biowyddorau ym Mhrifysgol Abertawe.

Gyrfaoedd

Fel gwyddonwyr dan hyfforddiant, byddwch yn dysgu ystod lawn o arferion a sgiliau craidd gan arbenigwyr blaenllaw a fydd yn eich galluogi i ddilyn gyrfa lwyddiannus ym meysydd bioleg ac ecoleg.

Bob blwyddyn, rydym yn anfon arolwg at ein graddedigion diweddar i'w holi am eu statws cyflogaeth.  Dyma’r Arolwg Cyrchfannau Graddedigion, sy’n cael ei adrodd i HESA (yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch).  Dyma rai enghreifftiau o deitlau swyddi o'r arolwg diweddar:

 • Ecolegydd (Jacobs Engineering & CSA Environmental)
 • Swyddog Cyflawni (Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddor Fiolegol)
 • Swyddog Prosiect (Yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid)
 • Swyddog Hydrometreg a Thelemetreg (Cyfoeth Naturiol Cymru)
 • Tacsonomydd Dyfnforol (Oceanology Ltd)
 • Swyddog Bywyd Gwyllt ac Addysg (Cyngor Bwrdeistref Ipswich)
 • Technegydd Cnydau (Humber Growers)
 • Ceidwad Anifeiliaid - All Things Wild)
 • Swyddog Sicrhau Ansawdd (Amgen Biovex Ltd)
 • Swyddog y Llynges Frenhinol (Coleg y Llynges Frenhinol Britannia)
 • Cynorthwyydd Ymchwil (TRP Research)

Dysgwch fwy am gyflogadwyedd

Ymchwil

Mae’r holl staff academaidd yn y Biowyddorau’n ymchwilwyr gweithgar ac mae gan yr adran ddiwylliant ymchwil ffyniannus. Rhagor o wybodaeth

Gwaith maes

Mae'r holl fyfyrwyr Bioleg yn dilyn modiwl prosiect ymchwil deg wythnos o hyd ym Mlwyddyn Tri. Gall hyn fod yn seiliedig ar waith labordy neu waith maes, gan ddibynnu ar ddiddordebau'r myfyriwr. Mae rhai myfyrwyr yn ymgymryd â'u prosiectau dramor. 

Mae ein cyrsiau maes yn cynnwys:

 • Ecoleg Anifeiliaid
 • Bioleg y Môr Drofannol
 • Sikkim, Mynyddoedd Himalaia
 • Ecoleg Dirol

Diwrnodau Ymweld ar y gweill

18 Ebrill: Diwrnod Ymweld

Ymunwch â ni ar ein Diwrnod Ymweld ar 18 Ebrill. Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, felly cadwch le yn gyflym!

Lleoliad: Campws Parc Singleton