Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Trosolwg Cwrs

Graduation

Mae MEng Cyfrifiadura yn gwrs gradd pedair blynedd sy'n arwain at gymhwyster Meistr. Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd am ddilyn gyrfa yn y diwydiant datblygu meddalwedd.

Mae'r cwrs MEng Cyfrifiadura yn wahanol i'n cyrsiau eraill gan ei fod yn parhau am bedwaredd flwyddyn. Yn wahanol i'r cwrs BSc Cyfrifiadureg, sy'n ceisio rhoi addysg gyffredinol am ystod eang o elfennau technegol a gwyddonol Cyfrifiadura, mae'r cwrs MEng wedi'i anelu at yr anghenion penodol o ddatblygu meddalwedd uwch.

Mae tair blwyddyn cyntaf y cwrs MEng yr un fath â'r cwrs BSc Cyfrifiadureg (oherwydd mae angen holl sgiliau cyffredinol Cyfrifiadurwyr er mwyn datblygu meddalwedd uwch). Mae pedwaredd flwyddyn y cwrs MEng yn darparu addysg arbenigol, uwch mewn datblygu meddalwedd.

Yn ystod hanner y bedwaredd flwyddyn, byddwch yn gweithio ar brosiectau - yn unigol ac fel grŵp. Byddwch yn datblygu sgiliau mewn datblygu meddalwedd, gweithio mewn tîm, cynllunio, manylebau, dylunio a dadansoddi risg i lefel uchel.

Nodweddion Allweddol

 • Rhagolygon gyrfa rhagorol.
 • Addysg o’r radd flaenaf.
 • Staff cyfeillgar, yn ymrwymedig i’r safonau uchaf.
 • Yn ôl Canllaw Prifysgolion Da y Times 2014, mae Cyfrifiadureg yn Abertawe yn seithfed yn y Deyrnas Unedig am “Ragolygon i Raddedigion”.
 • Sgôr addysgu Rhagorol.
 • Canran uchaf yr ymchwilwyr dosbarth cyntaf o blith yr holl adrannau Cyfrifiadureg yng Nghymru – a dim ond 12 yn y Deyrnas Unedig sydd â mwy.
 • 70% o’r gweithgarwch ymchwil wedi’i asesu fel ymchwil sy’n arwain y byd neu ymchwil sy’n rhagorol yn rhyngwladol.
 • Mae gennym raglen ddiwydiannol, IT Wales, sy’n gallu trefnu lleoliadau cyflogaeth gwyliau.
 • Prifysgol â chyfradd llwyddo uchel, cyfradd gadael yn gynnar isel, a chymorth myfyrwyr ardderchog.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CS-110Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Programming 1
CS-115Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Programming 2
CS-130Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Professional Issues 1: Computers and Society
CS-135Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Professional Issues 2: Software Development
CS-150Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Concepts of Computer Science 1
CS-155Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Concepts of Computer Science 2
CS-170Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Modelling Computing Systems 1
CS-175Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Modelling Computing Systems 2

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CS-205Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Declarative Programming
CS-210Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Concurrency
CS-230Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Software Engineering
CS-250Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Database Systems
CS-255Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Computer Graphics
CS-270Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Algorithms
Modiwlau Opsiynol
SE Route 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CS-235Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Software Engineering 2
CS-253Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Data Representation, Markup Languages and Web Services
OR
CS Route 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CS-200Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Introduction to Human-Computer Interaction
CS-275Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Automata and Formal Language Theory

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CSC301Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Software Engineering Project Planning and Management
CSC364Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Software Testing
CSP300Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Software Engineering Project Implementation and Dissertation
CSP301Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Software Engineering Project Specification and Development
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 4 (Lefel 7)

FHEQ 7 Advanced Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CSCM04Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Software Team Project
CSP400Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Software Delivery Project
Modiwlau Opsiynol
 

Dewiswch Yn union 75 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CSC409Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Invention and Innovation in Computing
CSCM08Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Information Security Management
CSCM13Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Critical Systems
CSCM18Semester 1 (Sep-Jan Taught)15IT-Security: Cryptography and Network Security
CSCM27Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Visual Analytics
CSCM28Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Security Vulnerabilities and Penetration Testing
CSCM29Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Blockchain, Cryptocurrencies and Smart Contracts
CSCM35Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Big Data and Data Mining
CSCM37Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Data Visualization
CSCM38Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Advanced Topics: Artificial Intelligence and Cyber Security
CSCM39Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Human Computer Interaction
CSCM45Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Big Data and Machine Learning
CSCM48Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Web Application Development
CSCM58Semester 1 (Sep-Jan Taught)15High Performance Computing in C/C++
CSCM67Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Graphics Processor Programming
CSCM68Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Embedded System Design
CSCM75Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Logic in Computer Science
CSCM77Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Computer Vision and Pattern Recognition
CSCM79Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Hardware and Devices
CSCM85Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Modelling and Verification Techniques
CSCM98Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Operating Systems and Architectures

Gofynion Mynediad

Cyfartaledd y tariff UCAS cydnabyddedig gan yr Awdurdod Safonau Addysg Uwch i astudio Cyfrifiadureg yn Abertawe oedd:

 • Mynediad yn 2010     313 o bwyntiau
 • Mynediad yn 2011     357 o bwyntiau
 • Mynediad yn 2012     341 o bwyntiau

Y cynigion ar gyfer ein prif raglenni gradd yw graddau ABB-BBB mewn Lefel A neu DDM-DMM ar gyfer BTEC, gan ddibynnu ar gyfweliad a’r pynciau a astudir. Mae angen gradd mynediad sydd un yn uwch ar gyfer ein rhaglen MEng.

Nid yw Mathemateg Lefel A yn ofyniad ar gyfer ein rhaglenni gradd, ac eithrio'r cwrs G4GC Mathemateg ar gyfer Cyfrifiadureg. Mae pob gradd cyfrifiadureg fodern yn cynnwys mathemateg arwahanol a rhesymeg fathemategol, pynciau y mae pob ffurf ar gyfrifiadura, rhaglennu a dylunio systemau yn dibynnu arnynt. Mae gennym brofiad sylweddol yn addysgu’r offer hanfodol hyn i fyfyrwyr sydd heb brofiad mathemateg diweddar. 

Heblaw mewn amgylchiadau arbennig, bydd ymgeiswyr heb radd B neu uwch mewn TGAU Mathemateg yn cael eu gwrthod. Os ydych yn gwneud cais a bod gennych radd C mewn TGAU Mathemateg, byddwn yn ystyried eich cais, ac mae'n bosibl y byddwn yn rhoi cynnig uwch na'r arfer i chi os ydych yn dod o fewn un o'r categorïau a ganlyn:

 • Rydych chi'n ailsefyll eich arholiad TGAU Mathemateg.
 • Mae gennych radd B o leiaf mewn TGAU Ystadegau.
 • Rydych yn astudio AS neu lefel A mewn Mathemateg, neu Ystadegau, neu Ffiseg.
 • Rydych yn astudio BTEC mewn Technoleg Gwybodaeth/Meddalwedd/Cyfrifiadura ac yn disgwyl o leiaf DDM a bod y cwrs BTEC rydych yn ei astudio yn cynnwys elfen o fathemateg fel rhan ohono (neu MMM ar gyfer G401).
 • Rydych yn disgwyl cael AAB mewn 3 pwnc lefel A (neu 340 o bwyntiau UCAS) (neu 240 o bwyntiau ar gyfer G401).

Os mai cymwysterau eraill sydd gennych, cyfeiriwch at UCAS i benderfynu ar eich pwyntiau cyfatebol.

Croesewir ymgeiswyr sydd â graddau CCC neu uwch.

Sut i Wneud Cais

Rhaid gwneud pob cais i astudio graddau israddedig amser llawn drwy UCAS. Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan UCAS.

Ar gyfer ymgeiswyr o’r Deyrnas Unedig, gwnewch gais ar-lein yn www.ucas.ac.uk.

Dylai myfyrwyr rhyngwladol glicio yma.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MEng (Hons) Llawn-amser £9,000 £15,250

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Addysgu ac asesu

Cewch eich dysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, gwaith mewn labordy, seminarau a thiwtorialau.

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o arholiadau ysgrifenedig, gwaith cwrs a phrosiect yn eich blwyddyn olaf.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae myfyrwyr yn cael ystod o gyfleoedd i wella eu cyflogadwyedd drwy leoliadau gwaith dros yr haf gyda chwmnïau lleol neu genedlaethol, swyddi ymchwil, ein modiwl addysgu cyfrifiadureg lefel 3 arloesol lle mae myfyrwyr yn addysgu mewn ysgolion lleol a phrosiectau yn y flwyddyn olaf ar y cyd â chwmnïau. Dysgwch fwy am ein cysylltiadau â’r diwydiant.

Proffiliau myfyrwyr

“Prifysgol Abertawe oedd un o'r unig brifysgolion yn Deyrnas Unedig oedd yn cynnig y cwrs MEng Cyfrifiadura roedd gen i wir ddiddordeb ynddo. Mae'r darlithwyr ar y cwrs wedi bod yn dda iawn, yn darparu nodiadau a chymorth ychwanegol os oes angen yn ogystal â dosbarthiadau yn y labordy i'ch helpu i ddefnyddio'r beth rydyn ni'n ddysgu yn ymarferol. Ro'n i wedi fy mhlesio gyda'r cyfleusterau niferus oedd ar gael ar y campws; mae llawer iawn o adnoddau defnyddiol yn y llyfrgell, heb sôn am Ganolfan y Celfyddydau Taliesin, banc Lloyds TSB a Waterstones a chaffis a mannau gwerthu bwyd gwerth chweil. Mae ystod gwych o gyfleusterau yn y Pentref Chwaraeon ochr arall y ffordd gan gynnwys pwll nofio 50 metr.”

Sophie Dare-Edwards, MEng Cyfrifiadura

Darllenwch ein proffiliau myfyrwyr.

Cyfleusterau

Mae’r adran yn llawn o’r offer gorau ar gyfer addysgu israddedig, ac mae’n diweddaru ei labordai yn barhaus i sicrhau bod y cyfarpar diweddaraf ar gael – nid yw’r offer byth yn hŷn na thair oed, ac fel arfer ddim hŷn na dwy oed. Ar hyn o bryd, mae myfyrwyr yn defnyddio pum labordy sydd wedi’u cysylltu’n llawn â’r rhwydwaith: tri yn rhedeg Windows; un arall yn rhedeg Linux; a labordy prosiect, yn cynnwys cyfarpar arbenigol. Mae’r labordai hyn yn cynnal ystod eang o feddalwedd, gan gynnwys yr ieithoedd rhaglennu Java, C# a fframwaith .net, C, C++, Haskell a Prolog ymhlith llawer; amgylcheddau datblygu rhaglenni integredig megis Visual Studio a Netbeans; y pecyn cyffredin Microsoft Office; offer mynd ar y we a llawer o offer meddalwedd at bwrpasau arbennig gan gynnwys offer trin delweddau a rendro graffigol; offer cynhyrchu systemau arbenigol; offer modelu systemau cyd-ddigwydd; offer ysgrifennu i’r We Fyd-Eang; a chronfeydd data. Rydym hefyd yn rhan o'r MSDNAA sy'n caniatáu i fyfyrwyr lwytho'r rhan fwyaf o feddalwedd Microsoft i lawr am ddim at eu defnydd academaidd (gan gynnwys y diweddaraf o ran system gweithredu Windows, Visual Studio, gweinydd SQL).

Gyrfaoedd

Fel cyfrifiadurwyr o dan hyfforddiant byddwch yn dysgu ystod lawn o arferion a sgiliau craidd gan arbenigwyr o fri a fydd yn eich galluogi i ddilyn gyrfa lwyddiannus ym maes cyfrifiadura.

Bob blwyddyn rydym yn anfon arolwg at ein graddedigion diweddar i weld beth yw eu statws cyflogaeth. Dyma’r Arolwg Cyrchfannau Graddedigion, sy’n cael ei adrodd i HESA (Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch).

Dangosodd data a gasglwyd gan HESA ym mis Ionawr 2013 bod 100% o raddedigion Cyfrifiadureg Abertawe yn 2012 mewn gwaith amser llawn neu'n astudio ymhellach o fewn chwe mis iddynt raddio. Mae Cyfrifiadureg yn Abertawe yn seithfed yn y Deyrnas Unedig am “Ragolygon i Raddedigion”, yn ôl Canllaw Prifysgolion Da y Times 2014.

Dyma rai enghreifftiau o deitlau swyddi o'r arolygon:

 • Rhaglennydd Fflecs: CBSMSoftware
 • Peiriannydd: General Dynamics UK
 • Dadansoddwr Cyfrifiaduron: Hewlett Packard
 • Uwch Ddatblygwr Meddalwedd: Information Processing Ltd.
 • Datblygwr Systemau: Itchen College
 • Peiriannydd Technoleg Gwybodaeth: LRN Security
 • Peiriannydd Technoleg Gwybodaeth: New Directions
 • Datblygwr Meddalwedd: Persuasive Image
 • Datblygwr Gwe: Time Etc Ltd.
 • Datblygwr: Tinopolis
 • Datblygwr Meddalwedd: VSI Thinking
 • Dadansoddwr Systemau: Wall Colmonoy
 • Gweinyddwr Cronfa Ddata: We Predict Ltd
 • Peiriannydd Meddalwedd: Motorola Solutions
 • Cydlynydd Newid: Logica
 • Datblygwr/Peiriannydd Meddalwedd: NS Technology
 • Datblygwr Llif Gwaith: Irwin Mitchell
 • Datblygwr Technoleg Gwybodaeth: Crimsan Consultants
 • Ymgynghorydd: Crimsan Consultants
 • Rhaglennydd: Evil Twin Artworks
 • Datblygwr Meddalwedd: BMJ Group

 Dysgwch ragor am gyflogadwyedd.

Ymchwil

Cyflwynodd yr Adran bob un o’r 22 o staff ymchwil-weithgar ar gyfer RAE 2008.

Cafodd 25% o’r ymchwil a anfonwyd gennym ei hasesu fel ymchwil sy’n arwain y byd.

Cafodd dros 75% o’r cyhoeddiadau a anfonwyd gennym eu hasesu fel ymchwil sy’n arwain y byd neu sy’n rhagorol yn rhyngwladol.

Dim ond 12 adran Gyfrifiadureg arall yn y Deyrnas Unedig oedd â chanran uwch o ymchwil sy’n arwain y byd.

Dysgwch fwy

Achrediadau

Mae'r cwrs MEng Cyfrifiadura yn cael ei achredu ar gyfer statws Peiriannydd Siartredig (CEng) gan Gymdeithas Gyfrifiadurol Prydain. Mae hyn yn golygu y gallwch wneud cais i fod yn Beiriannydd Siartredig ar ôl cael rhai blynyddoedd o brofiad diwydiannol. Er mwyn cael yr un statws gyda gradd BSc, bydd angen i chi astudio cwrs sy'n gyfwerth â blwyddyn amser llawn (mewn gwirionedd, caiff hyn ei gynnal yn rhan-amser fel arfer) ar ôl graddio. (*Heblaw Peirianneg Meddalwedd).