Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Pam dewis Cyfrifiadureg yn Abertawe?

Cyfraddau uchel o foddhad myfyrwyr - 4edd yn y DU am foddhad myfyrwyr a 5ed yn y DU am foddhad ar adborth [Canllaw i Brifysgolion The Guardian 2019] ac 8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr [91% yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2018]

Rhagolygon gyrfa ardderchog - rydym yn 8fed yn y DU am ragolygon graddedigion [The Complete University Guide 2019]

Y cyfarpar addysgu ac ymchwil o ansawdd uchel diweddaraf yn ein Ffowndri Gyfrifiadol newydd sbon gwerth £32.5m, gan gynnwys Labordy Golwg a Biometreg, Labordy Cynhyrchwyr, Labordy Technoleg Iechyd, Labordy Damcaniaeth, Labordy Seiberddiogelwch/Rhwydweithio, Labordy Defnyddwyr ac Ystafell Ddelweddu

Trosolwg Cwrs

Nico kitkat

Rhaglen tair blynedd yw hon sydd wedi'i chynllunio i addysgu amrywiaeth eang o agweddau ar Gyfrifiadureg i chi. Yn ystod lefel 1, byddwch yn dysgu sut i raglennu, yn astudio sut mae cyfrifiaduron yn gweithio, yn cael cyflwyniad i Beirianneg Meddalwedd, ac yn dysgu am fathemateg a damcaniaeth sylfaenol Cyfrifiadureg. Mae lefel 1 yn gyffredin yn ein rhaglenni BSc Cyfrifiadureg, BSc Peirianneg Meddalwedd ac MEng mewn Cyfrifiadura. Mae'n bosibl newid rhwng cyrsiau gradd.
Yn ystod lefel 2, byddwch yn dysgu am systemau gweithredu a rhwydweithio, graffigau cyfrifiadurol, cronfeydd data, crynhoyddion, rhaglennu uwch ac arbenigol, manylebau, a rhai o agweddau damcaniaethol mwy datblygedig Cyfrifiadureg. Byddwch yn datblygu eich sgiliau rhaglennu (yn C a Java), ac yn cael cyfle i roi cynnig ar dasgau uwch ar eich pen eich hunan ac mewn grwpiau.
Yn ystod lefel 3, byddwch yn ymgymryd â phrosiect mawr, sy'n cyfrif tuag at 25% o'ch credydau am y flwyddyn, ac yn astudio detholiad o'n modiwlau uwch opsiynol. Mae'r rhain

Nodweddion Allweddol

 • Rhagolygon gyrfa rhagorol.
 • Addysg o’r radd flaenaf.
 • Staff cyfeillgar, yn ymrwymedig i’r safonau uchaf.
 • Yn ôl Canllaw Prifysgolion Da y Times 2014, mae Cyfrifiadureg yn Abertawe yn seithfed yn y Deyrnas Unedig am “Ragolygon i Raddedigion”.
 • Sgôr addysgu Rhagorol.
 • Canran uchaf yr ymchwilwyr dosbarth cyntaf o blith yr holl adrannau Cyfrifiadureg yng Nghymru – a dim ond 12 yn y Deyrnas Unedig sydd â mwy.
 • 70% o’r gweithgarwch ymchwil wedi’i asesu fel ymchwil sy’n arwain y byd neu ymchwil sy’n rhagorol yn rhyngwladol.
 • Mae gennym raglen ddiwydiannol, IT Wales, sy’n gallu trefnu lleoliadau cyflogaeth gwyliau.
 • Prifysgol â chyfradd llwyddo uchel, cyfradd gadael yn gynnar isel, a chymorth myfyrwyr ardderchog.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CS-110Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Programming 1
CS-115Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Programming 2
CS-130Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Professional Issues 1: Computers and Society
CS-135Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Professional Issues 2: Software Development
CS-150Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Concepts of Computer Science 1
CS-155Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Concepts of Computer Science 2
CS-170Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Modelling Computing Systems 1
CS-175Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Modelling Computing Systems 2

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CS-200Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Introduction to Human-Computer Interaction
CS-205Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Declarative Programming
CS-210Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Concurrency
CS-230Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Software Engineering
CS-250Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Database Systems
CS-255Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Computer Graphics
CS-270Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Algorithms
CS-275Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Automata and Formal Language Theory

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CSP354Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Computer Science Project Specification and Development
Modiwlau Opsiynol

Gofynion Mynediad

Cyfartaledd y tariff UCAS cydnabyddedig gan yr Awdurdod Safonau Addysg Uwch i astudio Cyfrifiadureg yn Abertawe oedd:

 • Mynediad yn 2010     313 o bwyntiau
 • Mynediad yn 2011     357 o bwyntiau
 • Mynediad yn 2012     341 o bwyntiau

Y cynigion ar gyfer ein prif raglenni gradd yw graddau ABB-BBB mewn Lefel A neu DDM-DMM ar gyfer BTEC, gan ddibynnu ar gyfweliad a’r pynciau a astudir. Mae graddau mynediad ein rhaglen MEng un yn uwch.

Nid yw Mathemateg Lefel A yn ofyniad ar gyfer ein rhaglenni gradd, ac eithrio'r cwrs G4GC Mathemateg ar gyfer Cyfrifiadureg. Mae pob gradd cyfrifiadureg fodern yn cynnwys mathemateg arwahanol a rhesymeg fathemategol, pynciau y mae pob ffurf ar gyfrifiadura, rhaglennu a dylunio systemau yn dibynnu arnynt. Mae gennym brofiad sylweddol yn addysgu’r offer hanfodol hyn i fyfyrwyr sydd heb brofiad mathemateg diweddar. 

Heblaw mewn amgylchiadau arbennig, bydd ymgeiswyr heb radd B neu uwch mewn TGAU Mathemateg yn cael eu gwrthod. Os ydych yn gwneud cais a bod gennych radd C mewn TGAU Mathemateg, byddwn yn ystyried eich cais, ac mae'n bosibl y byddwn yn rhoi cynnig uwch na'r arfer i chi os ydych yn dod o fewn un o'r categorïau a ganlyn:

 • Rydych chi'n ailsefyll eich arholiad TGAU Mathemateg.
 • Mae gennych radd B o leiaf mewn TGAU Ystadegau.
 • Rydych yn astudio AS neu lefel A mewn Mathemateg, neu Ystadegau, neu Ffiseg.
 • Rydych yn astudio BTEC mewn Technoleg Gwybodaeth/Meddalwedd/Cyfrifiadura ac yn disgwyl o leiaf DDM a bod y cwrs BTEC rydych yn ei astudio yn cynnwys elfen o fathemateg fel rhan ohono (neu MMM ar gyfer G401).
 • Rydych yn disgwyl cael AAB mewn 3 pwnc lefel A (neu 340 o bwyntiau UCAS) (neu 240 o bwyntiau ar gyfer G401).

Os mai cymwysterau eraill sydd gennych, cyfeiriwch at y Tablau Tariff UCAS i benderfynu ar eich pwyntiau cyfatebol.

Croesewir ymgeiswyr sydd â graddau CCC neu uwch.

Sut i Wneud Cais

Rhaid gwneud pob cais i astudio graddau israddedig amser llawn drwy UCAS. Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan UCAS.

Ar gyfer ymgeiswyr o’r Deyrnas Unedig, gwnewch gais ar-lein yn www.ucas.ac.uk.

Dylai myfyrwyr rhyngwladol glicio yma.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £15,250

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Addysgu ac asesu

Cewch eich dysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, gwaith mewn labordy, seminarau a thiwtorialau.

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o arholiadau ysgrifenedig, gwaith cwrs a phrosiect yn eich blwyddyn olaf.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae myfyrwyr yn cael ystod o gyfleoedd i wella eu cyflogadwyedd drwy leoliadau gwaith dros yr haf gyda chwmnïau lleol neu genedlaethol, swyddi ymchwil, ein modiwl addysgu cyfrifiadureg lefel 3 arloesol lle mae myfyrwyr yn addysgu mewn ysgolion lleol a phrosiectau yn y flwyddyn olaf ar y cyd â chwmnïau. Dysgwch fwy am ein cysylltiadau â’r diwydiant.

Proffiliau myfyrwyr

“Mae astudio ym Mhrifysgol Abertawe wedi bod yn brofiad anhygoel. Mae'r cwrs yn cyfuno'r cefndir damcaniaethol sy'n angenrheidiol i gael dealltwriaeth gadarn o Gyfrifiadureg, yn ogystal â'r pynciau ymarferol y gallwch chi eu defnyddio'n uniongyrchol mewn diwydiant. Mae'r cydbwysedd delfrydol yma wedi fy ngalluogi i ystyried yr holl opsiynau yn ddi-rwystr; o addysg bellach, i waith ym mhob gyrfa bron. Mae'r cwrs yn cael ei addysgu gan ddarlithwyr o ystod eang o gefndiroedd sy'n dod â 'blas' unigryw i bob darlith; sydd wedi bod yn brofiad dysgu diddorol a chyffrous.”

Marc Dragon, BSc Cyfrifiadureg

Darllenwch ein proffiliau myfyrwyr.

Cyfleusterau

Mae’r adran yn llawn o’r offer gorau ar gyfer addysgu israddedig, ac mae’n diweddaru ei labordai yn barhaus i sicrhau bod y cyfarpar diweddaraf ar gael – nid yw’r offer byth yn hŷn na thair oed, ac fel arfer ddim hŷn na dwy oed. Ar hyn o bryd, mae myfyrwyr yn defnyddio pum labordy sydd wedi’u cysylltu’n llawn â’r rhwydwaith: tri yn rhedeg Windows; un arall yn rhedeg Linux; a labordy prosiect, yn cynnwys cyfarpar arbenigol. Mae’r labordai hyn yn cynnal ystod eang o feddalwedd, gan gynnwys yr ieithoedd rhaglennu Java, C# a fframwaith .net, C, C++, Haskell a Prolog ymhlith llawer; amgylcheddau datblygu rhaglenni integredig megis Visual Studio a Netbeans; y pecyn cyffredin Microsoft Office; offer mynd ar y we a llawer o offer meddalwedd at bwrpasau arbennig gan gynnwys offer trin delweddau a rendro graffigol; offer cynhyrchu systemau arbenigol; offer modelu systemau cyd-ddigwydd; offer ysgrifennu i’r We Fyd-Eang; a chronfeydd data. Rydym hefyd yn rhan o'r MSDNAA sy'n caniatáu i fyfyrwyr lwytho'r rhan fwyaf o feddalwedd Microsoft i lawr am ddim at eu defnydd academaidd (gan gynnwys y diweddaraf o ran system gweithredu Windows, Visual Studio, gweinydd SQL).

Gyrfaoedd

Fel cyfrifiadurwyr o dan hyfforddiant byddwch yn dysgu ystod lawn o arferion a sgiliau craidd gan arbenigwyr o fri a fydd yn eich galluogi i ddilyn gyrfa lwyddiannus ym maes cyfrifiadura.

Bob blwyddyn rydym yn anfon arolwg at ein graddedigion diweddar i weld beth yw eu statws cyflogaeth. Dyma’r Arolwg Cyrchfannau Graddedigion, sy’n cael ei adrodd i HESA (Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch).

Dangosodd data a gasglwyd gan HESA ym mis Ionawr 2013 bod 100% o raddedigion Cyfrifiadureg Abertawe yn 2012 mewn gwaith amser llawn neu'n astudio ymhellach o fewn chwe mis iddynt raddio. Mae Cyfrifiadureg yn Abertawe yn seithfed yn y Deyrnas Unedig am “Ragolygon i Raddedigion”, yn ôl Canllaw Prifysgolion Da y Times 2014.

Dyma rai enghreifftiau o deitlau swyddi o'r arolygon:

 • Rhaglennydd Fflecs: CBSMSoftware
 • Peiriannydd: General Dynamics UK
 • Dadansoddwr Cyfrifiaduron: Hewlett Packard
 • Uwch Ddatblygwr Meddalwedd: Information Processing Ltd.
 • Datblygwr Systemau: Itchen College
 • Peiriannydd Technoleg Gwybodaeth: LRN Security
 • Peiriannydd Technoleg Gwybodaeth: New Directions
 • Datblygwr Meddalwedd: Persuasive Image
 • Datblygwr Gwe: Time Etc Ltd.
 • Datblygwr: Tinopolis
 • Datblygwr Meddalwedd: VSI Thinking
 • Dadansoddwr Systemau: Wall Colmonoy
 • Gweinyddwr Cronfa Ddata: We Predict Ltd
 • Peiriannydd Meddalwedd: Motorola Solutions
 • Cydlynydd Newid: Logica
 • Datblygwr/Peiriannydd Meddalwedd: NS Technology
 • Datblygwr Llif Gwaith: Irwin Mitchell
 • Datblygwr Technoleg Gwybodaeth: Crimsan Consultants
 • Ymgynghorydd: Crimsan Consultants
 • Rhaglennydd: Evil Twin Artworks
 • Datblygwr Meddalwedd: BMJ Group

 Dysgwch ragor am gyflogadwyedd.

Ymchwil

Cyflwynodd yr Adran bob un o’r 22 o staff ymchwil-weithgar ar gyfer RAE 2008.

Cafodd 25% o’r ymchwil a anfonwyd gennym ei hasesu fel ymchwil sy’n arwain y byd.

Cafodd dros 75% o’r cyhoeddiadau a anfonwyd gennym eu hasesu fel ymchwil sy’n arwain y byd neu sy’n rhagorol yn rhyngwladol.

Dim ond 12 adran Gyfrifiadureg arall yn y Deyrnas Unedig oedd â chanran uwch o ymchwil sy’n arwain y byd.

Dysgwch fwy

Achrediadau

Caiff y cwrs BSc Cyfrifiadureg ei achredu gan Gymdeithas Gyfrifiadurol Prydain, ac mae'n eich eithrio rhag eu harholiadau aelodaeth. (*Heblaw Peirianneg Meddalwedd).