Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

 1. côd UCAS
  V101
  Hyd:
  4 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 94% yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

Trosolwg Cwrs

O’r Croesgadau i’r Rhyfel Oer ac o’r Dadeni i Chwyldrowyr Rwsia, cewch ddarganfod holl amrywiaeth hanes ym Mhrifysgol Abertawe. Mae gan ein staff gryfder arbennig yn hanes syniadaeth wleidyddol, lles a gwrthdaro, hanes morol ac imperialaidd, rhywedd a rhywioldeb, hanes crefydd, gwyddoniaeth a meddygaeth, a theithio a mudo. Yn ddiweddar cafodd Hanes sgôr boddhad cyffredinol rhagorol, 94%, yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS).

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs gradd wedi ei fapio’n ofalus, o ran cynnwys pob modiwl ac o ran y sgiliau y bydd ein myfyrwyr yn eu datblygu.  Ceir ystod eang o ddulliau asesu: cyflwyniadau, trafodaethau, creu podlediadau, creu tudalennau gwe, projectau, arholiadau a thraethodau.  

Nodweddion Allweddol

 • Gall myfyrwyr ddewis modiwl taith astudio neu brosiect maes.
 • Bydd y myfyrwyr yn treulio’r drydedd flwyddyn dramor yn Ewrop neu yn UDA.
 • Yn eu blwyddyn olaf bydd y myfyrwyr yn dewis modiwl ‘pwnc arbennig’, gan ganolbwyntio ar destun a chwblhau traethawd estynedig.
 • Mae gan ein myfyrwyr mentor academaidd sy’n rhoi cefnogaeth fugeiliol ac arweiniad ar faterion a all effeithio ar eu lles, eu presenoldeb a’u cynnydd yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol.
 • Mae cymdeithas y myfyrwyr Hanes yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol, ac mae wedi ennill gwobrau lawer am y digwyddiad gorau neu’r gymdeithas orau. Dilynwch ni ar Twitter: @SUHistSoc.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
HIH118Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Early Modern World, 1500-1800
HIH122Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Making History
HIH124Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Modern British History
Modiwlau Opsiynol
AND
Optional Modules 

Dewiswch Uchafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one 20 credit module or a Language Module Pair (2x 10 credit modules) if you have not chosen to study Latin or Greek.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CLC102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Ovid's Metamorphoses. The Transformations of Mythology
CLC103Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Introduction to Ancient Philosophy and Rhetoric
CLH150Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Rome from Village to Empire: An Introduction to Roman History
CY-124Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Statws y Gymraeg
CY-140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Welsh 1
CY-141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Welsh 2
EN-113Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Literature and Society in Medieval Europe.
HUA102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20War and Warfare in the Modern World
MLA140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Arabic 1
MLA141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Arabic 2
MLF140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - French 1
MLF141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - French 2
MLG140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - German 1
MLG141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - German 2
MLI140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Italian 1
MLI141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Italian 2
MLS140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Spanish 1
MLS141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Spanish 2
MLZ140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Mandarin 1
MLZ141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Mandarin 2

Disgrifiad

Mae’r radd BA Hanes yn cwmpasu cyfnodau’r Canol Oesoedd, y Cyfnod Modern Cynnar a Hanes Modern, ac rydym yn cynnig modiwlau Hanes Cymru, Prydain, Ewrop ac America.

Gofynion Mynediad

Ein gofynion mynediad fel arfer yw BBB neu gyfwerth (neu 120 o bwyntiau UCAS) gyda B mewn Hanes.  Gwneir cynigion ar sail y ffurflen gais, graddau tebygol/graddau a gafwyd eisoes, eich pynciau, eich datganiad personol a sylwadau eich athrawon.  Rydym hefyd yn derbyn ystod o gymwysterau uwch gan gynnwys Diploma BTEC DMM-DMM; Y Fagloriaeth Ryngwladol; Bagloriaeth Cymru; Cymwysterau Addysg Uwch a'r Brifysgol Agored, a'r Project Estynedig.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais YMA os gwelwch yn dda. 

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,700

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Bydd costau hefan ar gyfer y flwyddyn dramor. Mwy o fanylion yma.

Barn ein myfyrwyr

"Dewisais astudio Hanes ym Mhrifysgol Abertawe gan mai dyma un o ddinasoedd mwyaf bywiog Cymru gydag amryw o adnoddau ar gael y tu hwnt i gampws y Brifysgol, o Ganolfan Chwaraeon arbennig i draeth a golygfeydd prydferth. Y peth gorau am astudio yn Abertawe yw'r adnoddau defnyddiol, er enghraifft mae Archifau Richard Burton yn llyfrgell y brifysgol ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yng nghanol y ddinas, mae cael mynediad at adnoddau’r rhain yn hanfodol ar gyfer fy ngradd Hanes!"

Alys, BA Hanes


“Fe wnes i raddio gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Hanes o Brifysgol Abertawe. Fy nhair blynedd ymhlith yr israddedigion yno oedd blynyddoedd mwyaf difyr fy mywyd hyd yma! Wrth edrych yn ôl, roedd y radd BA yn cyflawni fy holl obeithion. Fe wnes i fwynhau’r holl fodiwlau, oedd i gyd yn ddiddorol iawn, ac roedd amrywiaeth gwych ar gael. Roedd darlithwyr, tiwtoriaid a holl aelodau’r adran Hanes hefyd yn eithriadol o gyfeillgar a bob amser yn barod i helpu. Dyna pam y penderfynais i mewn dim o dro mai yn Abertawe yr oeddwn am barhau â’m hastudiaethau. Bellach rwy’n astudio ar gyfer MA mewn Hanes Modern Cynnar, ac rwy’n gobeithio symud ymlaen i PhD.” 

Cath Horler


 

Ymchwil

Mae Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH) yn dod ag academyddion, myfyrwyr ôl-raddedig, ac ysgolheigion gwadd cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd i greu amgylchedd ymchwil cyfoethog a bywiog wedi'i deilwra ar gyfer rhagoriaeth ac effaith rhyngwladol.

hanes