1. côd UCAS
  R101
  Hyd:
  4 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 93% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

Mae astudio Ffrangeg yn Abertawe yn golygu: datblygu eich gwybodaeth am un o ieithoedd y byd, darganfod y cyfoeth o ddiwylliant sy’n golygu bod Ffrainc yn ganolfan ryngwladol i’r celfyddydau a dod i ddeall Ffrainc a’i rôl yn Ewrop yn yr unfed ganrif ar hugain.

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs gradd wedi ei fapio’n ofalus, o ran cynnwys pob modiwl ac o ran y sgiliau y bydd ein myfyrwyr yn eu datblygu.  Ceir ystod eang o ddulliau asesu: cyflwyniadau, trafodaethau, creu podlediadau, creu tudalennau gwe, projectau, arholiadau a thraethodau.  

Nodweddion Allweddol

 • Mae ein holl fodiwlau’n cyfuno gwersi iaith dwys â modiwlau dewisol sy’n ymwneud ag ystod eang o agweddau ar gymdeithas a diwylliant yn y byd Ffrangeg ei iaith.
 • Mae gan ein staff arbenigedd ym meysydd ffilm, astudiaethau rhywedd, llenyddiaeth ganoloesol a modern gynnar, astudiaethau theatr, ysgrifennu teithiol ac astudiaethau cyfieithu, ac mae’r myfyrwyr yn elwa o’n gwaith ymchwil gweithredol yn y meysydd hyn.
 • Mae darpariaeth gref trwy gyfrwng y Gymraeg ar gael yn ogystal.
 • Yn ystod trydedd flwyddyn eu hastudiaethau, bydd y myfyrwyr yn treulio blwyddyn dramor yn Ffrainc, pryd y gallant astudio mewn Prifysgol, addysgu mewn ysgol neu weithio mewn busnes.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein blog

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
AND
AND

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
OR

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
Non-Dissertation Pathway 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF300Semester 2 (Jan - Jun Taught)10French for Professional Purposes 3
MLF300WSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Ffrangeg at Ddibenion Proffesiynol 3
MLF310Semester 1 (Sep-Jan Taught)10French Translation Workshop 3
MLF310WSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Gweithdy cyfieithu 3
MLF330ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10French General Language 3A
MLF330AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Iaith Gyffredinol Ffrangeg 3A
MLF330BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10French General Language 3B
MLF330BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Iaith Gyffredinol Ffrangeg 3B
AND
Compulsory Modules- Selective 

Dewiswch Isafswm o 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :At least one in TB1 and one in TB2

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH300WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Concro'r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc
ML-322Semester 2 (Jan - Jun Taught)20From Page to Screen: Adapting the European Classics
MLF307ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20Love, Lust and the Meaning of Life: A Theme in French Literature
MLF325Semester 2 (Jan - Jun Taught)20France and the Second World War: Legacies of the Dark Years
MLF325WSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Ffrainc a'r Ail Ryfel Byd: Hanes yr Oesoedd Tywyll
AND
Optional Modules 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select requisite modules to ensure total of 120 cr

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ML-350Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Teaching Modern Foreign Languages to Young Learners 3
MLT307Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Interpreting - Health Option
MLT330Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interpreting - Local Government Option
OR
Dissertation Pathway 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF300Semester 2 (Jan - Jun Taught)10French for Professional Purposes 3
MLF300WSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Ffrangeg at Ddibenion Proffesiynol 3
MLF310Semester 1 (Sep-Jan Taught)10French Translation Workshop 3
MLF310WSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Gweithdy cyfieithu 3
MLF330ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10French General Language 3A
MLF330AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Iaith Gyffredinol Ffrangeg 3A
MLF330BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10French General Language 3B
MLF330BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Iaith Gyffredinol Ffrangeg 3B
AND
Dissertation modules 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ML-320Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Modern Languages Dissertation Preparation
ML-321Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Modern Languages Dissertation
AND
Optional modules 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 20 credits from TB1 and 20 credits from TB2

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH300WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Concro'r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc
MLF307ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20Love, Lust and the Meaning of Life: A Theme in French Literature
MLF325Semester 2 (Jan - Jun Taught)20France and the Second World War: Legacies of the Dark Years
MLF325WSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Ffrainc a'r Ail Ryfel Byd: Hanes yr Oesoedd Tywyll
MLT307Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Interpreting - Health Option
MLT330Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interpreting - Local Government Option

Disgrifiad

 • Yn ystod y flwyddyn gyntaf mae’r holl fyfyrwyr yn dilyn modiwl iaith sy’n adeiladu ar eu gwybodaeth am Ffrangeg llafar ac ysgrifenedig, a hefyd fodiwl ar ddiwylliant Ffrainc a luniwyd i’ch cyflwyno i amrywiaeth cyfoethog ffilm, llenyddiaeth a hanes Ffrainc. Mae modiwlau dewisol ar Ffrangeg at Ddibenion Proffesiynol, Sinema Ewrop, a Ffuglen. Gallwch astudio Ffrangeg ar lefel dechreuwr yn ogystal.
 • Yn yr ail flwyddyn byddwch yn parhau i ddatblygu eich sgiliau iaith ac yn dewis o blith modiwlau dewisol megis: Gweithdy Cyfieithu; Hanes yr Iaith Ffrangeg; Sinema Ffrainc ers yr Ail Ryfel Byd; Rhyfel Algeria; Cyflwyniad i Theori Cyfieithu; Cyflwyniad i Gyfieithu gyda chymorth Cyfrifiadur; Ffasgiaeth yn Ewrop; Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor (TEFL).
 • Yn eich blwyddyn olaf byddwch wedi treulio blwyddyn dramor yn perffeithio’ch sgiliau iaith, a byddwch yn defnyddio’r wybodaeth newydd hon mewn modiwlau iaith sy’n cwmpasu sgiliau megis cyfathrebu llafar, cyfieithu, ysgrifennu traethodau a llunio crynodebau. 

Gofynion Mynediad

Fel arfer, ein gofynion mynediad yw BBB yn Safon Uwch (neu gymwysterau sy'n gyfwerth â'r rhain). Rydym yn derbyn ymgeiswyr iaith gyntaf heb Safon Uwch yn y Gymraeg. Mae pob cynnig yn seiliedig ar ystyriaeth o'r ffurflen gais, graddau arfaethedig/graddau a enillwyd, y dewis o bynciau, y geirda a'r datganiad personol.

Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Mae gan Lywodraeth Cymru darged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac mae'n ystyried bod addysg a dilyniant ieithyddol yn un o'r ffyrdd allweddol o gyflawni’r targed. Er mwyn cefnogi'r flaenoriaeth hon, bydd ymgeiswyr sy'n gwneud cais am radd sengl yn y Gymraeg yn derbyn cynnig diamod yn ddibynnol ar y canlynol: bod eu graddau arfaethedig yn unol â'n gofynion mynediad neu'n uwch na hynny; bod record o lwyddiant yn y TGAU perthnasol; bod Prifysgol Abertawe'n cael ei nodi'n ddewis cyntaf.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais YMA os gwelwch yn dda. 

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £14,600

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Bydd costau hefan ar gyfer y flwyddyn dramor. Mwy o fanylion yma.

Barn ein myfyrwyr

“Dewisiais astudio Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe gan fod nifer fawr iawn o adnoddau ar gael ar gampws y Brifysgol heb sôn am draeth prydferth gyferbyn â’r campws! Credaf fod astudio iaith yn agor llawer iawn o ddrysau, yn enwedig gan fod pob myfyriwr yn cael y cyfle i dreulio blwyddyn dramor. Mae’r profiad hwnnw’n bwysig iawn y dyddiau yma, yn enwedig pan mae’n amser ceisio am swydd ar ôl graddio. Fe benderfynais astudio trwy gyfrwng y Gymraeg gan fy mod i wedi derbyn fy addysg trwy’r Gymraeg erioed. Mae’r gwersi cyfrwng Cymraeg hyn yn ymarferol ac mae llawer mwy o amser i ddarlithwyr esbonio neu drafod pethau ymhellach.”

Charlotte, BA Ffrangeg

Ymchwil

Mae Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH) yn dod ag academyddion, myfyrwyr ôl-raddedig, ac ysgolheigion gwadd cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd i greu amgylchedd ymchwil cyfoethog a bywiog wedi'i deilwra ar gyfer rhagoriaeth ac effaith rhyngwladol.

Musee du Louvre

Ffrainc