1. côd UCAS
  Q561
  Hyd:
  3 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 86% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

null

Mae'r radd Gymraeg yn Adran y Gymraeg wedi cael ei thrawsnewid gydag anghenion myfyrwyr a chyflogwyr yr unfed ganrif ar hugain mewn golwg. Bydd yn rhoi i fyfyrwyr y wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer ystod eang o yrfaoedd yn y sectorau cyhoeddus a phreifat yng Nghymru.

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs gradd wedi ei fapio’n ofalus, o ran cynnwys pob modiwl ac o ran y sgiliau y bydd ein myfyrwyr yn eu datblygu.  Ceir ystod eang o ddulliau asesu: cyflwyniadau, trafodaethau, creu podlediadau, creu tudalennau gwe, projectau, arholiadau a thraethodau.  

Nodweddion Allweddol

 • Gall ein myfyrwyr arbenigo yn y meysydd sydd o ddiddordeb iddynt.  Mae gan yr Adran arbenigedd mewn tri maes, sef: Iaith a Ieithyddiaeth; Cynllunio Iaith a Pholisi; Llenyddiaeth.
 • Rhoddir pwyslais ar feithrin sgiliau’r unigolyn ac ar ddarparu cefnogaeth o’r radd flaenaf.
 • Bydd rhai o brif awduron y Gymraeg yn eich dysgu – ymhlith y staff y mae tri Phrifardd, ac enillwyr yng nghystadlaethau Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru.
 • Dynoda’r canlyniadau fod 100% o waith ymchwil y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny
 • Mae'r BA Cymraeg yn gymwys ar gyfer Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg gwerth £3000 ynghyd ag Ysgoloriaethau cyffredinol a Chymraeg y Brifysgol

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-116Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Iaith: Cyflwyno
CY-118Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Testun a Chyd-destun
CY-136Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Beirniadol
CY-137Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Ddoe a Heddiw
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-210Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Dadansoddi'r Gymraeg
CY-218Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Clasuron Llenyddiaeth Gymraeg (Llenyddiaeth Gynnar)
CY-230Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Llenyddiaeth Ddiweddar Rhyddiaith
CY-281Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol
Modiwlau Opsiynol
Compulsory Modules - Selective 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Instructions/notes: Dewiswch 2 x modiwl 20cr ym Mloc Dysgu 2. Select 2 x 20cr modules in TB2.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
AHT200Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Profiad Gwaith
CY-220Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Clasuron Llenyddiaeth Gymraeg (Yr Oesoedd Canol ymlaen)
CY-221Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Llenyddiaeth Ddiweddar Barddoniaeth
CY-222Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Gweithio mewn dwy iaith
CY-229Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cyflwyniad i Ysgrifennu Creadigol

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-351Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Iaith: Meistroli
Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Os am astudio'r Gymraeg mewn adran gyfeillgar ac iddi enw rhagorol am safon ei dysgu a'i gwaith ymchwil, yna Abertawe yw'r lle i chi. Y mae yma dîm o staff brwdfrydig sy'n awyddus i weld eu myfyrwyr yn llwyddo'n academaidd ac yn mwynhau eu hamser yn y brifysgol ger y lli.

Mae’r rhan fwyaf o’r myfyrwyr sy’n astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe yn gwneud hynny mewn cynllun gradd sengl (BA yn y Gymraeg), sy’n gwrs tair blynedd amser-llawn. Mae hefyd yn bosibl astudio’n rhan-amser, a bydd y cwrs hwnnw fel arfer yn para am chwe blynedd.

Gofynion Mynediad

Fel arfer, ein gofynion mynediad yw BBB yn Safon Uwch (neu gymwysterau sy'n gyfwerth â'r rhain). Mae pob cynnig yn seiliedig ar ystyriaeth o'r ffurflen gais, graddau arfaethedig/graddau a enillwyd, y dewis o bynciau, y geirda a'r datganiad personol.

Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Mae gan Lywodraeth Cymru darged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac mae'n ystyried bod addysg a dilyniant ieithyddol yn un o'r ffyrdd allweddol o gyflawni’r targed. Er mwyn cefnogi'r flaenoriaeth hon, bydd ymgeiswyr sy'n gwneud cais am radd sengl yn y Gymraeg yn derbyn cynnig diamod yn ddibynnol ar y canlynol: bod eu graddau arfaethedig yn unol â'n gofynion mynediad neu'n uwch na hynny; bod record o lwyddiant yn y TGAU perthnasol; bod Prifysgol Abertawe'n cael ei nodi'n ddewis cyntaf.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,700

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Dyfyniadau myfyrwyr

"O ran gyrfa, ac o ran fy natblygiad personol, mae medru'r Gymraeg wedi bod yn hanfodol imi. Yr oedd fy nghyfnod ym Mhrifysgol Abertawe yn un arbennig iawn. Fel un o'r gogledd, doeddwn i erioed wedi bod yn ABertawe o'r blaen, ond fe ddois yma ar ddiwrnod agored a syrthio mewn cariad gyda'r lle! Cefais astudio'r Gymraeg, byw y bywyd Cymreig ond hefyd, flasu cyffro'r ddinas. Perffaith!"

Nia Parry

Cyflwynydd ar S4C a Thiwtor y Gymraeg


"Rwy’n cofio ymweld â Phrifysgol Abertawe pan oeddwn yn yr ysgol a meddwl pa mor gyfeillgar oedd pawb. Roeddwn yn gwybod yn syth y byddwn i’n gallu ffynnu a datblygu yn Adran y Gymraeg gan ei bod yn adran hynod o gartrefol. Bellach rwyf wedi graddio, ac yn astudio ar gyfer PhD yn yr Adran ar waith y Prifardd Dafydd Rowlands, Mae Theomemphus yn Hen (1977).

"O fewn Adran y Gymraeg, mae cefnogaeth y darlithwyr a’u harbenigedd yn eu meysydd yn sicrhau bod pob myfyriwr yn gallu datblygu a llwyddo." 

Catrin Heledd Richards

Graddiodd a BA Cymraeg, mae bellach yn astudio am PhD yn yr Academi

 

Ymchwil

Yn 2014, cyflawnodd Prifysgol Abertawe ei huchelgais i fod ymhlith y 30 prifysgol ymchwil uchaf yn y Deyrnas Unedig, gan neidio i safle 26 yn nhabl y cynghrair, o safle 52 yn 2008.

Dangosodd canlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 i’r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe ddod yn gyntaf o blith y sefydliadau o Gymru a gyflwynodd eu gwaith i is-banel Astudiaethau Celtaidd, ac yn ail yn y Deyrnas Unedig. Dynoda’r canlyniadau fod 100% o waith ymchwil y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny, a bod 69% ohono o safon ragoriaeth yn rhyngwladol, neu’n arwain y maes yn rhyngwladol. Mae’r canlyniadau hyn yn gyson â rhai’r ddau arolwg ymchwil blaenorol.

Cynhelir dwy ddarlith goffa’n flynyddol, sef Darlith Goffa Henry Lewis a Darlith Goffa Hywel Teifi Edwards, a chynhelir cyfresi o seminarau ymchwil yn y Coleg yn rheolaidd.

Mae Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH) yn dod ag academyddion, myfyrwyr ôl-raddedig, ac ysgolheigion gwadd cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd i greu amgylchedd ymchwil cyfoethog a bywiog wedi'i deilwra ar gyfer rhagoriaeth ac effaith rhyngwladol. 

Cyflogadwyedd a gyrfaoedd

Dengys yr ystadegau fod ein graddedigion BA Cymraeg yn llwyddo i gael swyddi proffesiynol o safon a hynny o fewn ychydig fisoedd i raddio. 

Mae ein cwrs BA yn cynnwys modiwlau profiad gwaith.  Mae ein cysylltiadau o fewn y diwydiant ledled Cymru a Phrydain yn golygu eich bod yn cael y cyfle i gyfarfod a thrafod eich dyfodol gyda rhai o gyflogwyr (cynhyrchwyr, cyfarwyddwyr ac ymarferwyr cysylltiadau cyhoeddus) mwyaf blaenllaw y DU.

Byddwch hefyd yn dod wyneb yn wyneb â darpar gyflogwyr mewn sawl modiwl. Gallai hyn fod wrth gyflwyno strategaeth gyfathrebu i gyfarwyddwr cwmni cyhoeddus mewn pitch cystadleuol neu wrth i chi fwrw ati i gynnal cyfweliadau wrth greu ymchwil marchnad gwreiddiol neu ymwled ag unedau cyfieithu mwyaf prysur Cymru. 

Mae’r BBC, S4C, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cymraeg i Oedolion Gwent, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cronfa’r Loteri Fawr a Chyngor Sir Caerfyrddin ymhlith y sefydliadau a’r cwmnïau sy’n cyflogi ein graddedigion.