Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Trosolwg Cwrs

null

Ymunwch â ni i astudio gradd yn y Gymraeg ac archwilio themâu fel hawliau iaith; statws cyfreithiol y Gymraeg; amlddiwylliannedd a’r Gymraeg; iaith a chymdeithas; cyfieithu; Cymraeg yn y gweithle proffesiynol; llenyddiaeth ar hyd y canrifoedd (e.e. Canu Protest; O Ddafydd ap i Mererid Hopwood; Gwlad Beirdd a Storïwyr; Drama’r Gymraeg). Dewch i astudio gyda ni – bydd ein cwrs yn eich paratoi ar gyfer dyfodol llewyrchus a llwyddiannus.

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs gradd wedi ei fapio’n ofalus, o ran cynnwys pob modiwl ac o ran y sgiliau y bydd ein myfyrwyr yn eu datblygu.  Ceir ystod eang o ddulliau asesu: cyflwyniadau, trafodaethau, creu podlediadau, creu tudalennau gwe, projectau, arholiadau a thraethodau.  

Nodweddion Allweddol

Pam astudio gradd yn y Gymraeg gyda ni?

 • Byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau.  Mae’r Adran yn arbenigo mewn meysydd fel Iaith a Ieithyddiaeth, Cynllunio Iaith a Pholisi, Llenyddiaeth, Beirniadaeth Lenyddol ac Ysgrifennu Creadigol
 • Bydd amrywiaeth o gyfleoedd i ennill profiadau gwerthfawr yn y gweithle, i’ch paratoi ar gyfer gyrfa lewyrchus yn y dyfodol
 • Rhown bwyslais ar ddatblygu eich sgiliau unigol ac ar ddarparu cefnogaeth i bob unigolyn
 • Byddwch yn cael eich addysgu gan awduron a beirdd blaenllaw – ymhlith y staff y mae dau Brifardd ac enillwyr cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn
 • Mae canlyniadau asesiadau’n dangos bod 100% o ymchwil Adran y Gymraeg o safon ryngwladol neu’n uwch (REF 2014)
 • Gellwch wneud cais am Brif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg, sydd werth £3000, yn ogystal â gwneud cais am ysgoloriaethau cyffredinol Prifysgol Abertawe
 • Bydd gennych fentor academaidd a fydd yn sicrhau cefnogaeth fugeiliol ac academaidd unigol ichi
 • Mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i weithio mewn amrywiaeth eang o feysydd, gan gynnwys addysg, marchnata, y cyfryngau, gwleidyddiaeth, cynllunio iaith, busnes, gwaith ieuenctid, addysg, cyfieithu, gweinyddiaeth a gwasanaethau cyhoeddus
 • Graddfa cyflog - £20,000-£42,000
 • Mae 94% o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i gwaith neu gwaith ac astudio chwe mis ar ôl gorffen y cwrs (Ffynhonnell: Destinations of leavers from HE record)

 

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-143Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol 1
Modiwlau Opsiynol
Modiwlau Gorfodol Dewisol - Compulsory Selective  

Dewiswch Yn union 100 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Rhaid dewis cyfanswm o 120cr. Rhaid dewis cyfanswm o 60cr ym mhob bloc dysgu / You must choose a total of 120 credits. All listed modules are 20 credits unless otherwise stated.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-124Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Statws y Gymraeg
CY-136Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Beirniadol
CY-137Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Ddoe a Heddiw
CY-138Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Trawsieithu
CY-139Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cymraeg Creadigol

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-210Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Dadansoddi'r Gymraeg
CY-235Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol 2
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-349Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Y Gymraeg yn y Gweithle
Modiwlau Opsiynol
Modiwlau Dewisol - Optional Modules 

Dewiswch Yn union 100 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Dewiswch ddau fodiwl yn semestr 1 a thri yn semestr 2. Rhaid astudio CY-354 Blas ar Ymchwil er mwyn gallu dilyn CY-356 Traethawd Estynedig. Select 2x modules in semester 1 and 3x modules in semester 2. If you select CY-356 (dissertation) you must also select CY-354.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-335Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cyfieithu
CY-339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith a Chymdeithas
CY-352Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gwlad Beirdd a Storiwyr
CY-352Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gwlad Beirdd a Storiwyr
CY-353Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cyfraith Hywel
CY-353Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cyfraith Hywel
CY-354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Blas ar Ymchwil
CY-356Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Traethawd Estynedig
CY-357Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Drama'r Gymraeg: Saunders Lewis a Gwenlyn Parry
CY-358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Y Gymraeg, Datganoli a'r Gyfraith

Disgrifiad

Mae ein cwrs Cymraeg yn cynnig …

Os am astudio'r Gymraeg mewn adran gyfeillgar ac iddi enw rhagorol am safon ei dysgu a'i gwaith ymchwil, yna Abertawe yw'r lle i chi. Y mae yma dîm o staff brwdfrydig sy'n awyddus i weld eu myfyrwyr yn llwyddo'n academaidd ac yn mwynhau eu hamser yn y brifysgol ger y lli.

Mae’r rhan fwyaf o’r myfyrwyr sy’n astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe yn gwneud hynny mewn cynllun gradd sengl (BA yn y Gymraeg), sy’n gwrs tair blynedd amser-llawn. Mae hefyd yn bosibl astudio’n rhan-amser, a bydd y cwrs hwnnw fel arfer yn para am chwe blynedd.

Gofynion Mynediad

Fel arfer, ein gofynion mynediad yw BBB yn Safon Uwch (neu gymwysterau sy'n gyfwerth â'r rhain). Mae pob cynnig yn seiliedig ar ystyriaeth o'r ffurflen gais, graddau arfaethedig/graddau a enillwyd, y dewis o bynciau, y geirda a'r datganiad personol.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,700

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Ymchwil

Yn 2014, cyflawnodd Prifysgol Abertawe ei huchelgais i fod ymhlith y 30 prifysgol ymchwil uchaf yn y Deyrnas Unedig, gan neidio i safle 26 yn nhabl y cynghrair, o safle 52 yn 2008.

Dangosodd canlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 i’r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe ddod yn gyntaf o blith y sefydliadau o Gymru a gyflwynodd eu gwaith i is-banel Astudiaethau Celtaidd, ac yn ail yn y Deyrnas Unedig. Dynoda’r canlyniadau fod 100% o waith ymchwil y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny, a bod 69% ohono o safon ragoriaeth yn rhyngwladol, neu’n arwain y maes yn rhyngwladol. Mae’r canlyniadau hyn yn gyson â rhai’r ddau arolwg ymchwil blaenorol.

Cynhelir dwy ddarlith goffa’n flynyddol, sef Darlith Goffa Henry Lewis a Darlith Goffa Hywel Teifi Edwards, a chynhelir cyfresi o seminarau ymchwil yn y Coleg yn rheolaidd.

Mae Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH) yn dod ag academyddion, myfyrwyr ôl-raddedig, ac ysgolheigion gwadd cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd i greu amgylchedd ymchwil cyfoethog a bywiog wedi'i deilwra ar gyfer rhagoriaeth ac effaith rhyngwladol. 

Cyflogadwyedd a gyrfaoedd

Mae dyfodol disglair yn aros myfyrwyr Adran y Gymraeg, Abertawe.

Mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i wneud amrywiaeth eang o swyddi ym maes marchnata, y cyfryngau, gwleidyddiaeth, cynllunio iaith, busnes, gwaith ieuenctid, addysg, cyfieithu, gweinyddiaeth…i enwi dim ond rhai.

Mae lleoliadau gwaith yn rhan greiddiol o rai o fodiwlau Adran y Gymraeg. Rydym yn cynnig dau fodiwl sy’n canolbwyntio’n benodol ar ennill profiad mewn gweithle proffesiynol, sef ‘Datblygiad Proffesiynol: Paratoi ar gyfer y Gweithle’ (blwyddyn 2) a ‘Y Gymraeg yn y Gweithle’ (blwyddyn 3).

Rydym hefyd yn trefnu amrywiaeth o leoliadau gwaith â thâl, yn ogystal â lleoliadau gwirfoddol, er enghraifft:

Emily Chilcott

“Yn ystod fy ail flwyddyn, cefais gyfle gwych i fynd ar leoliad gwaith yn Uned Gyfieithu Rhondda Cynon Taf. Rydw i wedi bod yn ystyried gyrfa mewn cyfieithu ers amser ac mae hyn wedi cadarnhau fy mhenderfyniad i weithio yn y maes hwn ar ôl graddio. Rwy’n edrych ymlaen nawr at fynd ar leoliad gydag uned gyfieithu yn Abertawe y flwyddyn nesaf, fel rhan o fodiwl ‘Y Gymraeg yn y Gweithle’.”

Sioned Johnson Dowedswell

“Roeddwn i’n ffodus iawn i gael y cyfle’n ddiweddar i weithio ar brosiect ymchwil CorCenCC, sef prosiect y mae sawl aelod o staff Adran y Gymraeg yn cyfrannu ato. Fy rôl i yn y prosiect oedd casglu data drwy drefnu a recordio sgyrsiau gyda phobl yn y gymuned. Roedd hwn yn gyfle gwych i mi ddatblygu fy sgiliau yn ogystal ag ennill profiad o weithio ar brosiect academaidd.”

 

 

 

 

Panel Diwydiant

Mae gan Adran y Gymraeg Banel Diwydiant sy’n ein cynghori sut orau i baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd llwyddiannus.  Aelodau’r Panel yw:

 • Dai Bryer, Cyfarwyddwr Talaith y De, Urdd Gobaith Cymru
 • Anna Davies, Rheolwr Dwyieithrwydd, Coleg Gŵyr Abertawe
 • Dyfrig Davies, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Telesgop 
 • Mair Parry-Jones, Pennaeth y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi Seneddol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Gari Lewis, Cyn Bennaeth y Gymraeg mewn Addysg, Llywodraeth Cymru
 • Emma Pugh, Rheolwr Uned yr Iaith Gymraeg, DVLA
 • Gwyn Williams, Cyfarwyddwr Cyfathrebu, S4C

 

Adran y Gymraeg

Dewch i wybod mwy am Adran y Gymraeg