1. côd UCAS
  Q560
  Hyd:
  3 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 86% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

Os am astudio'r Gymraeg mewn adran gyfeillgar ac iddi enw rhagorol am safon ei dysgu a'i gwaith ymchwil, yna Abertawe yw'r lle i chi. Gyda’r pwyslais ar ddatblygu sgiliau craidd mewn darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad, mae gradd BA Cymraeg yn Abertawe yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth fawr o lwybrau gyrfa.

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs gradd wedi ei fapio’n ofalus, o ran cynnwys pob modiwl ac o ran y sgiliau y bydd ein myfyrwyr yn eu datblygu.  Ceir ystod eang o ddulliau asesu: cyflwyniadau, trafodaethau, creu podlediadau, creu tudalennau gwe, projectau, arholiadau a thraethodau.  

Nodweddion Allweddol

 • Yn eu blwyddyn gyntaf, bydd myfyrwyr ail iaith yn dilyn cwrs unigryw, gyda mwy na dwbl yr oriau cyswllt arferol, er mwyn eu paratoi’n llawn ar gyfer gweddill eu cwrs gradd.
 • Gall ein myfyrwyr arbenigo yn y meysydd hynny sydd o ddiddordeb iddynt.  Mae gan yr Adran arbenigedd mewn tri maes, sef: Iaith a Ieithyddiaeth; Cynllunio Iaith a Pholisi; Llenyddiaeth.
 • Rhoddir pwyslais ar feithrin sgiliau’r unigolyn ac ar ddarparu cefnogaeth o’r radd flaenaf.
 • Bydd rhai o brif awduron y Gymraeg yn eich dysgu – ymhlith y staff y mae tri Phrifardd, ac enillwyr yng nghystadlaethau Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru.
 • Dynoda’r canlyniadau fod 100% o waith ymchwil y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny
 • Mae'r BA Cymraeg yn gymwys ar gyfer Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg gwerth £3000 ynghyd ag Ysgoloriaethau cyffredinol a Chymraeg y Brifysgol

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-210Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Dadansoddi'r Gymraeg
CY-218Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Clasuron Llenyddiaeth Gymraeg (Llenyddiaeth Gynnar)
CY-230Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Llenyddiaeth Ddiweddar Rhyddiaith
CY-280Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Iaith: Ymarfer
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-351Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Iaith: Meistroli
Modiwlau Opsiynol
Compulsory Modules - Selective 

Dewiswch Yn union 100 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Instructions/notes: Dewiswch 2 x 20 cr ym Mloc Dysgu 1 a 3 x 20 cr ym Mloc Dysgu 2. DS. Mae CY-342 Traethawd Estynedig yn un modiwl gwerth 40 credyd, 20 ym Mloc Dysgu 1 a 20 ym Mloc Dysgu 2. Select 2 x 20cr modules in TB1 and 3 x 20cr modules in TB2. NB. CY-342 Traethawd Estynedig is a single module worth 40 credits, 20 in TB1 and 20 in TB2.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-305Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Dafydd ap Gwilym
CY-333Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Drama a Ffilm
CY-335Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cyfieithu
CY-339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith a Chymdeithas
CY-342Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Traethawd Estynedig
CY-344Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Crefft Y Cyfarwydd
CY-348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Diddanwch, Dysg a Defosiwn
CY-352Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gwlad Beirdd a Storiwyr

Disgrifiad

Mae’r llwybr ar gyfer myfyrwyr ail iaith yn un dwys iawn yn y flwyddyn gyntaf, gyda llawer mwy o oriau cyswllt na’r cyffredin, er mwyn eu paratoi’n llawn ar gyfer gweddill eu cwrs. Gan hynny, mae myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith yn cael eu dysgu ar wahân yn eu blwyddyn gyntaf, ond yn dod at ei gilydd yn raddol o ddechrau’r ail flwyddyn ymlaen. Yr un cymhwyster yn union fydd gan fyfyrwyr y ddau lwybr fel ei gilydd ar ddiwedd eu cwrs (sef BA yn y Gymraeg), ac rydym yn ymfalchïo yn y ffaith bod myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith fel ei gilydd ymhlith y rhai sy’n ennill y canlyniadau gorau bob blwyddyn.

Mae’r rhan fwyaf o’r myfyrwyr sy’n astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe yn gwneud hynny mewn cynllun gradd sengl (BA yn y Gymraeg), sy’n gwrs tair blynedd amser-llawn. Mae hefyd yn bosibl astudio’n rhan-amser, a bydd y cwrs hwnnw fel arfer yn para am chwe blynedd.

Gofynion Mynediad

Fel arfer, ein gofynion mynediad yw BBB yn Safon Uwch (neu gymwysterau sy'n gyfwerth â'r rhain). Mae pob cynnig yn seiliedig ar ystyriaeth o'r ffurflen gais, graddau arfaethedig/graddau a enillwyd, y dewis o bynciau, y geirda a'r datganiad personol.

Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Mae gan Lywodraeth Cymru darged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac mae'n ystyried bod addysg a dilyniant ieithyddol yn un o'r ffyrdd allweddol o gyflawni’r targed. Er mwyn cefnogi'r flaenoriaeth hon, bydd ymgeiswyr sy'n gwneud cais am radd sengl yn y Gymraeg yn derbyn cynnig diamod yn ddibynnol ar y canlynol: bod eu graddau arfaethedig yn unol â'n gofynion mynediad neu'n uwch na hynny; bod record o lwyddiant yn y TGAU perthnasol; bod Prifysgol Abertawe'n cael ei nodi'n ddewis cyntaf.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,700

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Dyfyniadau myfyrwyr

"Mae gen i atgofion gwych am fy nghyfnod yn Abertawe. Cwrddais â llawer o bobl gwbl arbennig, a gwneud ffrindiau am oes. Ond y peth pwysicaf oedd staff yr Adran Gymraeg; nhw – heb amheuaeth – a osododd y sylfeini ar gyfer gyrfa mewn newyddiaduraeth a darlledu yng Nghymru. Mae gen i atgofion melys iawn am ddarlithiau prynhawn Llun gyda’r Athro Hywel Teifi Edwards, pan fyddai’n mynd â ni trwy lenyddiaeth y 18fed ganrif a’r 19eg ganrif yn ei ffordd ddihafal ei hun!

"Mae Abertawe yn lle anhygoel i astudio: darlithwyr sy’n ymddiddori yn eu myfyrwyr, cyd-fyfyrwyr gwych, safon uchel y chwaraeon – a bywyd cymdeithasol heb-ei-ail."

Jason Mohammad, Newyddiadurwr a Chyflwynydd Teledu


"Nid dysgu’r iaith yn unig yw astudio ar gyfer gradd yn y Gymraeg. Mae yna amrywiaeth o fodiwlau ar gael, sydd yn golygu y gallwch ddysgu am bynciau fel Cymru a’i hanes, ei sefydliadau a’i chyfryngau, er enghraifft. Mae’r modiwlau yn apelio at bob math o bobl ac mae’r dosbarthiadau’n fach sydd yn rhoi cyfle i chi dderbyn mwy o sylw a help oddi wrth y darlithwyr. Byddwch yn cwrdd â phobl ar eich cwrs a fydd yn ffrindiau da i chi am byth! Yn ystod y cwrs, rydw i wedi datblygu diddordeb mawr mewn llenyddiaeth oherwydd bod y modiwlau hyn yn rhoi cyfle i chi werthfawrogi, dadansoddi a chymharu testunau tra eich bod yn astudio eu hiaith, eu cynnwys a’u harddull yn fanwl."

Lauren Evans, wrthi'n astudio BA Cymraeg (ail iaith)

Ymchwil

Yn 2014, cyflawnodd Prifysgol Abertawe ei huchelgais i fod ymhlith y 30 prifysgol ymchwil uchaf yn y Deyrnas Unedig, gan neidio i safle 26 yn nhabl y cynghrair, o safle 52 yn 2008.

Mae rhai o ysgolheigion mwyaf blaenllaw Cymru yn gysylltiedig ag Adran y Gymraeg, Academi Hywel Teifi. Dangosodd canlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 i’r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe ddod yn gyntaf o blith y sefydliadau o Gymru a gyflwynodd eu gwaith i is-banel Astudiaethau Celtaidd, ac yn ail yn y Deyrnas Unedig. Dynoda’r canlyniadau fod 100% o waith ymchwil y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny, a bod 69% ohono o safon ragoriaeth yn rhyngwladol, neu’n arwain y maes yn rhyngwladol. Mae’r canlyniadau hyn yn gyson â rhai’r ddau arolwg ymchwil blaenorol.

Cynhelir dwy ddarlith goffa’n flynyddol, sef Darlith Goffa Henry Lewis a Darlith Goffa Hywel Teifi Edwards, a chynhelir cyfresi o seminarau ymchwil yn y Coleg yn rheolaidd.

Mae Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH) yn dod ag academyddion, myfyrwyr ôl-raddedig, ac ysgolheigion gwadd cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd i greu amgylchedd ymchwil cyfoethog a bywiog wedi'i deilwra ar gyfer rhagoriaeth ac effaith rhyngwladol.

Cyflogadwyedd a gyrfaoedd

Dengys yr ystadegau fod ein graddedigion BA Cymraeg yn llwyddo i gael swyddi proffesiynol o safon a hynny o fewn ychydig fisoedd i raddio. 

Mae ein cwrs BA yn cynnwys modiwlau profiad gwaith.  Mae ein cysylltiadau o fewn y diwydiant ledled Cymru a Phrydain yn golygu eich bod yn cael y cyfle i gyfarfod a thrafod eich dyfodol gyda rhai o gyflogwyr (cynhyrchwyr, cyfarwyddwyr ac ymarferwyr cysylltiadau cyhoeddus) mwyaf blaenllaw y DU.

Byddwch hefyd yn dod wyneb yn wyneb â darpar gyflogwyr mewn sawl modiwl. Gallai hyn fod wrth gyflwyno strategaeth gyfathrebu i gyfarwyddwr cwmni cyhoeddus mewn pitch cystadleuol neu wrth i chi fwrw ati i gynnal cyfweliadau wrth greu ymchwil marchnad gwreiddiol neu ymwled ag unedau cyfieithu mwyaf prysur Cymru. 

Mae’r BBC, S4C, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cymraeg i Oedolion Gwent, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cronfa’r Loteri Fawr a Chyngor Sir Caerfyrddin ymhlith y sefydliadau a’r cwmnïau sy’n cyflogi ein graddedigion.