Clirio ac Addasu UCAS 2017

Mae gennym lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Clirio ac Addasu 2017.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2017.

 1. côd UCAS
  Q560
  Hyd:
  3 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  ABB-BBB
 3. 86% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

Os am astudio'r Gymraeg mewn adran gyfeillgar ac iddi enw rhagorol am safon ei dysgu a'i gwaith ymchwil, yna Abertawe yw'r lle i chi. Gyda’r pwyslais ar ddatblygu sgiliau craidd mewn darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad, mae gradd BA Cymraeg yn Abertawe yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth fawr o lwybrau gyrfa.

Addysgu ac Asesu

Er mwyn strwythuro rhaglen sydd â chynnwys academaidd cydlynol ac sy'n cynnig profiad deallusol trwyadl, cynigir modiwlau dewisol a gorfodol. (Gweler ein llyfryn modiwlau am fwy o wybodaeth).

Darperir cymysgedd o ddarlithoedd, tiwtorialau a seminarau. Bydd o leiaf naw awr o amser cyswllt wedi'i gynllunio yn wythnosol. Mae pob rhaglen gradd yn cynnwys dewisiadau, ac os nad oes modd i chi gael opsiynau o'ch dewis, cynigir opsiynau amgen sydd cystal. Disgwylir i fyfyrwyr fynychu bob darlith, seminar a thiwtorial personol (mae'r tiwtorialau personol yn orfodol). Mae pob rhaglen gradd y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn Abertawe yn cynnwys amser dysgu annibynnol sy'n galw am fenter a gwaith caled.

Bydd myfyrwyr yn cael eu herio drwy ddulliau addysgu ac asesu amrywiol. Mae'r ffurfiau asesu yn cynnwys traethodau, gwaith cwrs, arholiadau, cyflwyniadau a thraethawd hir.

Nodweddion Allweddol

 • Mae canlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yn dangos i ni ddod yn gyntaf o blith y sefydliadau o Gymru a gyflwynodd eu gwaith i is-banel Astudiaethau Celtaidd
 • Dynoda’r canlyniadau fod 100% o waith ymchwil y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny
 • Bydd rhai o brif awduron y Gymraeg yn eich dysgu – ymhlith y staff y mae tri Phrifardd, Archdderwydd ac enillwyr yng nghystadlaethau Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru
 • Rydym yn derbyn, yn flynyddol, ganlyniadau boddhad myfyrwyr  na ellir gwella arnynt
 • Ar ein modiwl profiad gwaith byddwch yn treulio cyfnod o 10 diwrnod ar brofiad gwaith gyda rhai o brif gyflogwyr y Gymraeg
 • Mae'r BA Cymraeg yn gymwys ar gyfer Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg gwerth £3000 ynghyd agYsgoloriaethau cyffredinol a Chymraeg y Brifysgol
 • Bu ysgolheigion blaenllaw megis Hywel Teifi Edwards, Henry Lewis a D. Ellis Evans yn athrawon yma, a bu Saunders Lewis yn ddarlithydd yn yr Adran.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-126Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Sgiliau Cyflwyno a Chyfathrebu 1
CY-127Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Sgiliau Cyflwyno a Chyfathrebu 2
CY-130Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Defnyddio’r Iaith
CY-131Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Defnyddio’r Iaith 2
Modiwlau Opsiynol
Compulsory Selective Modules 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 60 credits from the modules below

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-128Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Barddoniaeth Heddiw
CY-129Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Rhyddiaith Heddiw
CY-132Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cadarnhau'r Seiliau
CY-138Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Trawsieithu

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-280Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Iaith: Ymarfer
Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Mae’r llwybr ar gyfer myfyrwyr ail iaith yn un dwys iawn yn y flwyddyn gyntaf, gyda llawer mwy o oriau cyswllt na’r cyffredin, er mwyn eu paratoi’n llawn ar gyfer gweddill eu cwrs. Gan hynny, mae myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith yn cael eu dysgu ar wahân yn eu blwyddyn gyntaf, ond yn dod at ei gilydd yn raddol o ddechrau’r ail flwyddyn ymlaen. Yr un cymhwyster yn union fydd gan fyfyrwyr y ddau lwybr fel ei gilydd ar ddiwedd eu cwrs (sef BA yn y Gymraeg), ac rydym yn ymfalchïo yn y ffaith bod myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith fel ei gilydd ymhlith y rhai sy’n ennill y canlyniadau gorau bob blwyddyn.

Mae’r rhan fwyaf o’r myfyrwyr sy’n astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe yn gwneud hynny mewn cynllun gradd sengl (BA yn y Gymraeg), sy’n gwrs tair blynedd amser-llawn. Mae hefyd yn bosibl astudio’n rhan-amser, a bydd y cwrs hwnnw fel arfer yn para am chwe blynedd.

Mae’r cwrs yn un a fydd yn datblygu dealltwriaeth, meistrolaeth a sgiliau ein myfyrwyr er mwyn cynhyrchu graddedigion sydd yn meddu ar ddealltwriaeth drwyadl a gafael gadarn ar yr iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant. Mae ein graddedigion hefyd yn meddu ar sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol gwerthfawr ar gyfer y byd y gwaith sydd yn gynyddol gystadleuol.Byddwch yn dysgu sut i gywiro eich iaith, sut i ysgrifennu'n safonol a sut i roi cyflwyniadau llafar gafaelgar. Mewn dosbarthiadau bychain, cewch gyfle i ddod i adnabod eich darlithwyr, eich cyd-fyfyrwyr, a gweld pa mor gyfoethog yw'r diwylliant Cymraeg.

Gan fod disgwyl bod pawb sydd â gradd yn y Gymraeg yn medru cyfathrebu’n gywir ac yn hyderus ar lafar ac ar bapur, bydd pob myfyriwr yn astudio o leiaf un modiwl iaith gorfodol bob blwyddyn, ar hyd y cwrs. Yn y flwyddyn gyntaf fe fyddwch hefyd yn cael y cyfle i feithrin yr eirfa a’r sgiliau gwahanol y bydd eu hangen arnoch ar gyfer gweddill eich cwrs, wrth ichi ddysgu trafod llenyddiaeth a diwylliant Cymru o’r cyfnodau cynharaf hyd at yr unfed ganrif ar hugain.

Ar lefel 2 a 3, cynigir amrywiaeth o fodiwlau, rhai llenyddol, rhai a gogwydd  ieithyddol, rhai galwedigaethol a rhai sy'n datblygu sgiliau astudio penodol. Ymhlith y modiwlau y mae Dwyieithrwydd a chynllunio ieithyddol, Delweddu'r Cymoedd, Y Deddfau Iaith, yr Eisteddfod, y cyfryngau Cymraeg a sefydliadau eraill, Gwaith Dafydd ap Gwilym, Cymdeithaseg iaith a Lleoliad Gwaith. 

Cymerwch olwg ar ein  Llyfryn Modiwlau cyfrwng Cymraeg 2015-16

Gofynion Mynediad

Fel arfer, ein gofynion mynediad yw BBB yn Safon Uwch (neu gymwysterau sy'n gyfwerth â'r rhain). Rydym yn derbyn ymgeiswyr iaith gyntaf heb Safon Uwch yn y Gymraeg. Mae pob cynnig yn seiliedig ar ystyriaeth o'r ffurflen gais, graddau arfaethedig/graddau a enillwyd, y dewis o bynciau, y geirda a'r datganiad personol.

Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Mae gan Lywodraeth Cymru darged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac mae'n ystyried bod addysg a dilyniant ieithyddol yn un o'r ffyrdd allweddol o gyflawni’r targed. Er mwyn cefnogi'r flaenoriaeth hon, bydd ymgeiswyr sy'n gwneud cais am radd sengl yn y Gymraeg yn derbyn cynnig diamod yn ddibynnol ar y canlynol: bod eu graddau arfaethedig yn unol â'n gofynion mynediad neu'n uwch na hynny; bod record o lwyddiant yn y TGAU perthnasol; bod Prifysgol Abertawe'n cael ei nodi'n ddewis cyntaf.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,700

Gwybodaeth bwysig ar gyfer 2018/19: Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad (Gorffennaf 2017) yn amlinellu ei bwriad i gynyddu uchafswm y ffi ddysgu yn 2018/19 ar gyfer rhaglenni gradd israddedig llawn amser yn unol â chwyddiant. Gall hyn olygu y gallai uchafswm y ffi ddysgu ar gyfer 2018/19 gynyddu o £9,000 i £9,295 y flwyddyn. Os bydd Llywodraeth Cymru’n cymeradwyo’r diweddariad hwn i Reoliadau Addysg Uwch (Cyfansymiau) (Cymru) 2015 yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd y Brifysgol yn ymgeisio i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i gynyddu ei lefel uchafswm ffi i £9,295 yn amodol ar gymeradwyo newid i Gynllun Ffi a Mynediad 2018/19. Os caiff ei gymeradwyo gan HEFCW, bydd y Brifysgol yn ysgrifennu ar unwaith at yr holl fyfyrwyr a effeithir a’u hysbysu am y cynnydd hwn mewn ffioedd cyn gynted â phosibl.

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Dyfyniadau myfyrwyr

"Mae gen i atgofion gwych am fy nghyfnod yn Abertawe. Cwrddais â llawer o bobl gwbl arbennig, a gwneud ffrindiau am oes. Ond y peth pwysicaf oedd staff yr Adran Gymraeg; nhw – heb amheuaeth – a osododd y sylfeini ar gyfer gyrfa mewn newyddiaduraeth a darlledu yng Nghymru. Mae gen i atgofion melys iawn am ddarlithiau prynhawn Llun gyda’r Athro Hywel Teifi Edwards, pan fyddai’n mynd â ni trwy lenyddiaeth y 18fed ganrif a’r 19eg ganrif yn ei ffordd ddihafal ei hun!

"Mae Abertawe yn lle anhygoel i astudio: darlithwyr sy’n ymddiddori yn eu myfyrwyr, cyd-fyfyrwyr gwych, safon uchel y chwaraeon – a bywyd cymdeithasol heb-ei-ail."

Jason Mohammad, Newyddiadurwr a Chyflwynydd Teledu


"Nid dysgu’r iaith yn unig yw astudio ar gyfer gradd yn y Gymraeg. Mae yna amrywiaeth o fodiwlau ar gael, sydd yn golygu y gallwch ddysgu am bynciau fel Cymru a’i hanes, ei sefydliadau a’i chyfryngau, er enghraifft. Mae’r modiwlau yn apelio at bob math o bobl ac mae’r dosbarthiadau’n fach sydd yn rhoi cyfle i chi dderbyn mwy o sylw a help oddi wrth y darlithwyr. Byddwch yn cwrdd â phobl ar eich cwrs a fydd yn ffrindiau da i chi am byth! Yn ystod y cwrs, rydw i wedi datblygu diddordeb mawr mewn llenyddiaeth oherwydd bod y modiwlau hyn yn rhoi cyfle i chi werthfawrogi, dadansoddi a chymharu testunau tra eich bod yn astudio eu hiaith, eu cynnwys a’u harddull yn fanwl."

Lauren Evans, wrthi'n astudio BA Cymraeg (ail iaith)

Ymchwil

Yn 2014, cyflawnodd Prifysgol Abertawe ei huchelgais i fod ymhlith y 30 prifysgol ymchwil uchaf yn y Deyrnas Unedig, gan neidio i safle 26 yn nhabl y cynghrair, o safle 52 yn 2008.

Mae rhai o ysgolheigion mwyaf blaenllaw Cymru yn gysylltiedig ag Adran y Gymraeg, Academi Hywel Teifi. Dangosodd canlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 i’r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe ddod yn gyntaf o blith y sefydliadau o Gymru a gyflwynodd eu gwaith i is-banel Astudiaethau Celtaidd, ac yn ail yn y Deyrnas Unedig. Dynoda’r canlyniadau fod 100% o waith ymchwil y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny, a bod 69% ohono o safon ragoriaeth yn rhyngwladol, neu’n arwain y maes yn rhyngwladol. Mae’r canlyniadau hyn yn gyson â rhai’r ddau arolwg ymchwil blaenorol.

Cynhelir dwy ddarlith goffa’n flynyddol, sef Darlith Goffa Henry Lewis a Darlith Goffa Hywel Teifi Edwards, a chynhelir cyfresi o seminarau ymchwil yn y Coleg yn rheolaidd.

Mae Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH) yn dod ag academyddion, myfyrwyr ôl-raddedig, ac ysgolheigion gwadd cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd i greu amgylchedd ymchwil cyfoethog a bywiog wedi'i deilwra ar gyfer rhagoriaeth ac effaith rhyngwladol.

Cyflogadwyedd a gyrfaoedd

Dengys yr ystadegau fod ein graddedigion BA Cymraeg yn llwyddo i gael swyddi proffesiynol o safon a hynny o fewn ychydig fisoedd i raddio. 

Rydym yn gwybod o brofiad y dylech gysylltu â chyflogwyr posibl trwy gydol eich amser yma, ac mae ein cysylltiadau o fewn y diwydiant ledled Cymru a Phrydain yn golygu eich bod yn cael y cyfle i gyfarfod a thrafod eich dyfodol gyda rhai o  gyflogwyr (cynhyrchwyr, cyfarwyddwyr ac ymarferwyr cysylltiadau cyhoeddus) mwyaf blaenllaw y DU.

Byddwch hefyd yn dod wyneb yn wyneb gyda darpar gyflogwyr mewn sawl modiwl. Gallai hyn fod wrth gyflwyno strategaeth gyfathrebu i gyfarwyddwr cwmni cyhoeddus mewn pitch cystadleuol neu wrth i chi fwrw ati i gynnal cyfweliadau wrth greu ymchwil marchnad gwreiddiol neu ymwled ag unedau cyfieithu mwyaf prysur Cymru. 

Yn ogystal, rydym yn cynnig modiwl profiad gwaith (Rhif Modiwl AHT200). Ar y modiwl hwn byddwch yn treulio cyfnod o 10 diwrnod ar brofiad gwaith gyda sefydliad, elusen, busnes neu sefydliad llywodraethol yng Nghymru. Yn ddelfrydol byddwch yn mynychu'r lleoliad un diwrnod yr wythnos drwy gydol y tymor er mwyn datblygu sgiliau cyflogadwyedd a dealltwriaeth gynhwysfawr o fyd gwaith.

Mae BBC, S4C, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cymraeg i Oedolion Gwent, Uned Gyfieithu Mynydd Bach, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cronfa’r Loteri Fawr a Chyngor Sir Caerfyrddin ymhlith y sefydliadau a’r cwmnïau sy’n cyflogi ein graddedigion.