BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus gyda blwyddyn mewn diwydiant (4 blynedd)

Clirio ac Addasu UCAS 2017

Mae gennym lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Clirio ac Addasu 2017.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2017.

 1. Hyd:
  4 blynedd Full-time (with a year in Industry)
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 92% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

null

Mae’r radd hon yn cyrraedd anghenion myfyrwyr a chyflogwyr yr unfed ganrif ar hugain. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth gref o hanes a damcaniaethau ym meysydd cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus, yn ogystal ag ymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfredol a newidiol o’r effaith y maent yn ei gael ar gymdeithas a'r byd busnes.

Mae’r flwyddyn mewn diwydiant yn digwydd cyn y flwyddyn olaf ac mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr chwilio am leoliad gwaith blwyddyn o hyd (fydd yn cael ei dalu) gyda chyflogwr ym maes y Cyfryngau a / neu Cysylltiadau Cyhoeddus. Mae Swyddfa Cyflogadwyedd y Coleg yn cefnogi myfyrwyr i ddarganfod lleoliadau ac yn cadw cysylltiad rheolaidd gyda hwy tra ar leoliad.

Addysgu ac Asesu

Er mwyn strwythuro rhaglen sydd â chynnwys academaidd cydlynol ac sy'n cynnig profiad deallusol trwyadl, cynigir modiwlau dewisol a gorfodol. (Gweler ein llyfryn modiwlau am fwy o wybodaeth).

Darperir cymysgedd o ddarlithoedd, tiwtorialau a seminarau. Bydd o leiaf naw awr o amser cyswllt wedi'i gynllunio yn wythnosol. Mae pob rhaglen gradd yn cynnwys dewisiadau, ac os nad oes modd i chi gael opsiynau o'ch dewis, cynigir opsiynau amgen sydd cystal. Disgwylir i fyfyrwyr fynychu bob darlith, seminar a thiwtorial personol (mae'r tiwtorialau personol yn orfodol). Mae pob rhaglen gradd y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn Abertawe yn cynnwys amser dysgu annibynnol sy'n galw am fenter a gwaith caled.

Bydd myfyrwyr yn cael eu herio drwy ddulliau addysgu ac asesu amrywiol. Mae'r ffurfiau asesu yn cynnwys traethodau, gwaith cwrs, arholiadau, cyflwyniadau a thraethawd hir.

Nodweddion Allweddol

Mae’r radd hon wedi’i datblygu gyda mewnbwn strategol gan banel o arbenigwyr er mwyn sicrhau bod y cwrs yn adlewyrchu syniadau, ymarferion a thechnolegau cyfredol sy’n berthnasol i ddiwydiant heddiw.

Mae myfyrwyr yn cymryd lleoliad gwaith blwyddyn (wedi ei dalu) gyda sefydliad ym maes cyfryngau a chyfathrebu. 

Mae ein cysylltiadau o fewn y diwydiant ledled Cymru a Phrydain yn golygu eich bod yn cael y cyfle i gyfarfod a thrafod eich dyfodol gyda rhai o  gyflogwyr mwyaf blaenllaw y DU. 

Mae’r rhaglen yn cyfuno astudiaeth o hanes, theori ac ymarfer sy’n ymgorffori sgiliau a thechnegau perthnasol i’r byd cyfryngau digidol cyfredol a’r diwydiant cysylltiadau cyhoeddus.

Mae'r radd hon yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth William Salesbury y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gwerth £5000 ynghyd â’r Brif Ysgoloriaeth gwerth £3000 yn ogystal ag Ysgoloriaethau cyffredinol a Chymraeg y Brifysgol.

Mae gan ein myfyrwyr mentor academaidd sy’n darparu cefnogaeth fugeiliol ac arweiniad all effeithio ar eu lles, presenoldeb a’u cynnydd yn y Brifysgol.

 

Disgrifiad

Dyma'r cwrs cyntaf o'i fath yng Nghymru. Mae’r cwrs o fewn Adran y Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth gref o hanes a damcaniaethau ym meysydd cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus, yn ogystal ag ymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfredol a newidiol o’r effaith y maent yn ei gael ar gymdeithas a'r byd busnes. Rydym yn gwybod o brofiad y dylech gysylltu â chyflogwyr posibl trwy gydol eich amser ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae ein cysylltiadau o fewn y diwydiant ledled Cymru a Phrydain yn golygu eich bod yn cael y cyfle i gyfarfod a thrafod eich dyfodol gyda rhai o brif gynhyrchwyr cysylltiadau cyhoeddus, cyfarwyddwyr ac ymarferwyr y DU.

Mae’r radd hon wedi’i datblygu gyda mewnbwn strategol gan banel o arbenigwyr cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus i ateb yr anghenion gweithredol a gofynion strategol sy’n wynebu cyflogwyr o fewn y diwydiannau cyfathrebu a chreadigol, er mwyn sicrhau bod y cwrs yn adlewyrchu syniadau, ymarferion a thechnolegau cyfredol sy’n berthnasol i ddiwydiant heddiw. 

Gofynion Mynediad

Ein gofynion mynediad fel arfer yw BBB neu gyfwerth (neu 120 o bwyntiau UCAS).  Gwneir cynigion ar sail y ffurflen gais, graddau tebygol/graddau a gafwyd eisoes, eich pynciau, eich datganiad personol a sylwadau eich athrawon.  Rydym hefyd yn derbyn ystod o gymwysterau uwch gan gynnwys Diploma BTEC DMM-DMM; Y Fagloriaeth Ryngwladol; Bagloriaeth Cymru; Cymwysterau Addysg Uwch a'r Brifysgol Agored, a'r Project Estynedig.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais YMA os gwelwch yn dda. 

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Full-time (with a year in Industry) £9,000 £13,700

Gwybodaeth bwysig ar gyfer 2018/19: Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad (Gorffennaf 2017) yn amlinellu ei bwriad i gynyddu uchafswm y ffi ddysgu yn 2018/19 ar gyfer rhaglenni gradd israddedig llawn amser yn unol â chwyddiant. Gall hyn olygu y gallai uchafswm y ffi ddysgu ar gyfer 2018/19 gynyddu o £9,000 i £9,295 y flwyddyn. Os bydd Llywodraeth Cymru’n cymeradwyo’r diweddariad hwn i Reoliadau Addysg Uwch (Cyfansymiau) (Cymru) 2015 yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd y Brifysgol yn ymgeisio i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i gynyddu ei lefel uchafswm ffi i £9,295 yn amodol ar gymeradwyo newid i Gynllun Ffi a Mynediad 2018/19. Os caiff ei gymeradwyo gan HEFCW, bydd y Brifysgol yn ysgrifennu ar unwaith at yr holl fyfyrwyr a effeithir a’u hysbysu am y cynnydd hwn mewn ffioedd cyn gynted â phosibl.

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Deunydd darllen.

Ar gyfer y Flwyddyn mewn Diwydiant codir ffi o £1800. 

Dyfyniadau Myfyrwyr

“Mae dewis astudio’r Cyfryngau yn agor llawer o ddrysau i fyfyrwyr. Doedd gen i ddim profiad cyn dechrau’r cwrs ac rwyf wedi mwynhau’r flwyddyn gyntaf yn arw. Rydw i newydd wneud cyfnod o brofiad gwaith fel Ymchwilydd i BBC Radio Wales, am un wythnos gyda thîm Eleri Siôn ac un wythnos gyda thîm Jason Mohammad. 

“Roedd yn brofiad gwych dros ben! Roedd help y Brifysgol yn hanfodol i sicrhau lleoliad heb ei ail. Rydw i wedi dysgu llawer o’r cyfle ac rwy’n gallu gwir werthfawrogi’r elfen radio ar ôl y profiad.

“Mae’n gartrefol iawn yma yn y Brifysgol ac rydw i wedi setlo’n gyflym dros ben diolch i staff yr Academi sy’n garedig dros ben ac yn hapus i helpu os oes unrhyw broblemau. Dwi’n falch iawn fy mod I wedi dewis astudio yma yn Abertawe.

“Yn y dyfodol hoffwn gyflwyno ar raglenni BBC neu S4C ond fy uchelgais fyddai cyflwyno rhaglenni Formula 1 ar BBC!”

 Cerian Davies

2il flwyddyn

 

Ymchwil

Y mae ffocws glir ar Gymru yng ngwaith ymchwil staff cyfrwng Cymraeg ym maes Cyfryngau. Ceir prosiectau sy’n edrych ar y cyfryngau mewn cyd-destunau hanesyddol, diwylliannol, gwleidyddol, technolegol a rôl merched a gwneir hynny mewn cyd-destun cymharol trwy gysylltu’r datblygiadau yng Nghymru gyda’r datblygiadau a welir mewn diwylliannau a gwledydd bychain eraill.

Yn benodol rydym yn ymchwilio’r meysydd canlynol:

 • Hanes darlledu yng Nghymru
 • Delweddu Cymru ar ffilm, teledu a’r cyfryngau eraill
 • Rôl y ferch yn natblygiad darlledu yng Nghymru
 • Datblygiad rhaglenni plant
 • Animeiddio yng Nghymru a thu hwnt
 • Radio yng Nghymru
 • Cynulleidfaoedd Byddar a Thrwm eu Chlyw yng Nghymru

Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, dyfarnwyd bod 100% o waith ymchwil yr uned Astudiaethau Celtaidd y mae’r staff yn rhan ohoni o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny, a bod 69% o’r gwaith a gyflwynwyd o safon ragoriaeth yn rhyngwladol, neu’n arwain y maes yn rhyngwladol. 

Mae’r staff yn gweithio’n agos iawn gyda ymchwilwyr eraill mewn adrannau cyfryngau ledled Cymru a hynny yn bennaf trwy gymryd rhan flaenllaw yng ngweithgareddau Cyfrwng – y gymdeithas sy’n tynnu’r diwydiannau creadigol ac academyddion ynghyd er mwyn pwyso a mesur y cyfryngau yng Nghymru.

Mae  Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau yn dod ag academyddion, ôl-raddedigion ac ysgolheigion cenedlaethol a rhyngwladol at ei gilydd i greu amgylchfyd ymchwil cyfoethog a bywiog sy’n anelu at ragoriaeth ac effaith rhyngwaldol.

Cyflogadwyedd a gyrfaoedd

Mae’r Lleoliad Diwydiannol yn arddull o ddysgu sydd wedi ei ddylunio yn benodol i fyfyrwyr i gynyddu eu sgiliau cyflogadwyedd. Fe all ddigwydd mewn sefydliadau masnachol, sector gyhoeddus neu elusennol, dim ond bod y ffocws ar agwedd o gyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus.  Mae lleoliadau gwaith yn rhoi i fyfyrwyr sgiliau a phrofiadau newydd fydd yn cynyddu eu cyflogadwyedd yn y dyfodol:

 • Mae myfyrwyr yn elwa o wybodaeth sy’n eu paratoi am gyflogaeth yn y dyfodol
 • Mae lleoliadau yn rhoi syniad o lwybrau gyrfa gwahanol
 • Mae lleoliadau yn cryfhau CV myfyrwyr gan ddarparu profiadau perthnasol ac yn cynorthwyo wrth ddatblygu amrediad o sgiliau personol trosglwyddadwy
 • Mae lleoliadau yn rhoi i fyfyrwyr y cyfle i rwydweithio gyda phobl broffesiynol a gellir gofyn am gyngor ar gyfleoedd a phenderfyniadau gyrfaol

Mae 92.3 y cant o raddedigion Cyfryngau o Abertawe mewn gwaith a/neu’n astudio ymhellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, ac mae cyflogadwyedd wedi ei blethu trwy’r ddarpariaeth, a’i hybu ymhellach gan y flwyddyn mewn diwydiant. 

Mae gan dîm staff Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus gysylltiadau gwych gyda’r diwydiannau creadigol a chysylltiadau cyhoeddus, ac o ganlyniad mae gan fyfyrwyr y cyfle i ymwneud ag amrediad eang o sgiliau cyflogadwyedd a modiwlau ar draws y radd. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, asesiadau sydd yn cael eu gwneud ar y cyd gydag aelodau o’r diwydiant, modiwlau sgiliau, sgyrsiau gan unigolion o’r diwydiant a mynediad at amrediad eang o gyfleoedd profiad gwaith gydol y cwrs.