BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus gyda blwyddyn mewn diwydiant (4 blynedd)

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

 1. côd UCAS
  Q407
  Hyd:
  4 blynedd Full-time (with a year in Industry)
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 92% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

null

Mae’r radd hon yn cyrraedd anghenion myfyrwyr a chyflogwyr yr unfed ganrif ar hugain. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth gref o hanes a damcaniaethau ym meysydd cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus, yn ogystal ag ymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfredol a newidiol o’r effaith y maent yn ei gael ar gymdeithas a'r byd busnes.

Mae’r flwyddyn mewn diwydiant yn digwydd cyn y flwyddyn olaf ac mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr chwilio am leoliad gwaith blwyddyn o hyd (fydd yn cael ei dalu) gyda chyflogwr ym maes y Cyfryngau a / neu Cysylltiadau Cyhoeddus. Mae Swyddfa Cyflogadwyedd y Coleg yn cefnogi myfyrwyr i ddarganfod lleoliadau ac yn cadw cysylltiad rheolaidd gyda hwy tra ar leoliad.

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs gradd wedi ei fapio’n ofalus, o ran cynnwys pob modiwl ac o ran y sgiliau y bydd ein myfyrwyr yn eu datblygu.  Ceir ystod eang o ddulliau asesu: cyflwyniadau, trafodaethau, creu podlediadau, creu tudalennau gwe, projectau, arholiadau a thraethodau.  

Nodweddion Allweddol

Mae’r radd hon wedi’i datblygu gyda mewnbwn strategol gan banel o arbenigwyr er mwyn sicrhau bod y cwrs yn adlewyrchu syniadau, ymarferion a thechnolegau cyfredol sy’n berthnasol i ddiwydiant heddiw.

Mae myfyrwyr yn cymryd lleoliad gwaith blwyddyn (wedi ei dalu) gyda sefydliad ym maes cyfryngau a chyfathrebu. 

Mae ein cysylltiadau o fewn y diwydiant ledled Cymru a Phrydain yn golygu eich bod yn cael y cyfle i gyfarfod a thrafod eich dyfodol gyda rhai o  gyflogwyr mwyaf blaenllaw y DU. 

Mae’r rhaglen yn cyfuno astudiaeth o hanes, theori ac ymarfer sy’n ymgorffori sgiliau a thechnegau perthnasol i’r byd cyfryngau digidol cyfredol a’r diwydiant cysylltiadau cyhoeddus.

Mae'r radd hon yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth William Salesbury y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gwerth £5000 ynghyd â’r Brif Ysgoloriaeth gwerth £3000 yn ogystal ag Ysgoloriaethau cyffredinol a Chymraeg y Brifysgol.

Mae gan ein myfyrwyr mentor academaidd sy’n darparu cefnogaeth fugeiliol ac arweiniad all effeithio ar eu lles, presenoldeb a’u cynnydd yn y Brifysgol.

 

Disgrifiad

Dyma'r cwrs cyntaf o'i fath yng Nghymru. Mae’r cwrs o fewn Adran y Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth gref o hanes a damcaniaethau ym meysydd cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus, yn ogystal ag ymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfredol a newidiol o’r effaith y maent yn ei gael ar gymdeithas a'r byd busnes. Rydym yn gwybod o brofiad y dylech gysylltu â chyflogwyr posibl trwy gydol eich amser ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae ein cysylltiadau o fewn y diwydiant ledled Cymru a Phrydain yn golygu eich bod yn cael y cyfle i gyfarfod a thrafod eich dyfodol gyda rhai o brif gynhyrchwyr cysylltiadau cyhoeddus, cyfarwyddwyr ac ymarferwyr y DU.

Mae’r radd hon wedi’i datblygu gyda mewnbwn strategol gan banel o arbenigwyr cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus i ateb yr anghenion gweithredol a gofynion strategol sy’n wynebu cyflogwyr o fewn y diwydiannau cyfathrebu a chreadigol, er mwyn sicrhau bod y cwrs yn adlewyrchu syniadau, ymarferion a thechnolegau cyfredol sy’n berthnasol i ddiwydiant heddiw. 

Gofynion Mynediad

Ein gofynion mynediad fel arfer yw BBB neu gyfwerth (neu 120 o bwyntiau UCAS).  Gwneir cynigion ar sail y ffurflen gais, graddau tebygol/graddau a gafwyd eisoes, eich pynciau, eich datganiad personol a sylwadau eich athrawon.  Rydym hefyd yn derbyn ystod o gymwysterau uwch gan gynnwys Diploma BTEC DMM-DMM; Y Fagloriaeth Ryngwladol; Bagloriaeth Cymru; Cymwysterau Addysg Uwch a'r Brifysgol Agored, a'r Project Estynedig.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais YMA os gwelwch yn dda. 

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Full-time (with a year in Industry) £9,000 £13,700

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Deunydd darllen.

Ar gyfer y Flwyddyn mewn Diwydiant codir ffi o £1800. 

Dyfyniadau Myfyrwyr

“Mae dewis astudio’r Cyfryngau yn agor llawer o ddrysau i fyfyrwyr. Doedd gen i ddim profiad cyn dechrau’r cwrs ac rwyf wedi mwynhau’r flwyddyn gyntaf yn arw. Rydw i newydd wneud cyfnod o brofiad gwaith fel Ymchwilydd i BBC Radio Wales, am un wythnos gyda thîm Eleri Siôn ac un wythnos gyda thîm Jason Mohammad. 

“Roedd yn brofiad gwych dros ben! Roedd help y Brifysgol yn hanfodol i sicrhau lleoliad heb ei ail. Rydw i wedi dysgu llawer o’r cyfle ac rwy’n gallu gwir werthfawrogi’r elfen radio ar ôl y profiad.

“Mae’n gartrefol iawn yma yn y Brifysgol ac rydw i wedi setlo’n gyflym dros ben diolch i staff yr Academi sy’n garedig dros ben ac yn hapus i helpu os oes unrhyw broblemau. Dwi’n falch iawn fy mod I wedi dewis astudio yma yn Abertawe.

“Yn y dyfodol hoffwn gyflwyno ar raglenni BBC neu S4C ond fy uchelgais fyddai cyflwyno rhaglenni Formula 1 ar BBC!”

 Cerian Davies

2il flwyddyn

 

Ymchwil

Y mae ffocws glir ar Gymru yng ngwaith ymchwil staff cyfrwng Cymraeg ym maes Cyfryngau. Ceir prosiectau sy’n edrych ar y cyfryngau mewn cyd-destunau hanesyddol, diwylliannol, gwleidyddol, technolegol a rôl merched a gwneir hynny mewn cyd-destun cymharol trwy gysylltu’r datblygiadau yng Nghymru gyda’r datblygiadau a welir mewn diwylliannau a gwledydd bychain eraill.

Yn benodol rydym yn ymchwilio’r meysydd canlynol:

 • Hanes darlledu yng Nghymru
 • Delweddu Cymru ar ffilm, teledu a’r cyfryngau eraill
 • Rôl y ferch yn natblygiad darlledu yng Nghymru
 • Datblygiad rhaglenni plant
 • Animeiddio yng Nghymru a thu hwnt
 • Radio yng Nghymru
 • Cynulleidfaoedd Byddar a Thrwm eu Chlyw yng Nghymru

Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, dyfarnwyd bod 100% o waith ymchwil yr uned Astudiaethau Celtaidd y mae’r staff yn rhan ohoni o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny, a bod 69% o’r gwaith a gyflwynwyd o safon ragoriaeth yn rhyngwladol, neu’n arwain y maes yn rhyngwladol. 

Mae’r staff yn gweithio’n agos iawn gyda ymchwilwyr eraill mewn adrannau cyfryngau ledled Cymru a hynny yn bennaf trwy gymryd rhan flaenllaw yng ngweithgareddau Cyfrwng – y gymdeithas sy’n tynnu’r diwydiannau creadigol ac academyddion ynghyd er mwyn pwyso a mesur y cyfryngau yng Nghymru.

Mae  Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau yn dod ag academyddion, ôl-raddedigion ac ysgolheigion cenedlaethol a rhyngwladol at ei gilydd i greu amgylchfyd ymchwil cyfoethog a bywiog sy’n anelu at ragoriaeth ac effaith rhyngwaldol.

Cyflogadwyedd a gyrfaoedd

Mae’r Lleoliad Diwydiannol yn arddull o ddysgu sydd wedi ei ddylunio yn benodol i fyfyrwyr i gynyddu eu sgiliau cyflogadwyedd. Fe all ddigwydd mewn sefydliadau masnachol, sector gyhoeddus neu elusennol, dim ond bod y ffocws ar agwedd o gyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus.  Mae lleoliadau gwaith yn rhoi i fyfyrwyr sgiliau a phrofiadau newydd fydd yn cynyddu eu cyflogadwyedd yn y dyfodol:

 • Mae myfyrwyr yn elwa o wybodaeth sy’n eu paratoi am gyflogaeth yn y dyfodol
 • Mae lleoliadau yn rhoi syniad o lwybrau gyrfa gwahanol
 • Mae lleoliadau yn cryfhau CV myfyrwyr gan ddarparu profiadau perthnasol ac yn cynorthwyo wrth ddatblygu amrediad o sgiliau personol trosglwyddadwy
 • Mae lleoliadau yn rhoi i fyfyrwyr y cyfle i rwydweithio gyda phobl broffesiynol a gellir gofyn am gyngor ar gyfleoedd a phenderfyniadau gyrfaol

Mae 92.3 y cant o raddedigion Cyfryngau o Abertawe mewn gwaith a/neu’n astudio ymhellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, ac mae cyflogadwyedd wedi ei blethu trwy’r ddarpariaeth, a’i hybu ymhellach gan y flwyddyn mewn diwydiant. 

Mae gan dîm staff Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus gysylltiadau gwych gyda’r diwydiannau creadigol a chysylltiadau cyhoeddus, ac o ganlyniad mae gan fyfyrwyr y cyfle i ymwneud ag amrediad eang o sgiliau cyflogadwyedd a modiwlau ar draws y radd. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, asesiadau sydd yn cael eu gwneud ar y cyd gydag aelodau o’r diwydiant, modiwlau sgiliau, sgyrsiau gan unigolion o’r diwydiant a mynediad at amrediad eang o gyfleoedd profiad gwaith gydol y cwrs.