Cyfres o weithdau a thrafodaethau i oedolion


 

Eithafiaeth a'r Rhyngrwyd

Mae eithafiaeth yr asgell dde eithafol yn broblem gynyddol yn ein cymdeithas a chyfryngau cymdeithasol yw'r prif arf y mae grwpiau terfysgwyr yn ei ddefnyddio mewn seiberofod er mwyn recriwtio a radicaleiddio pobl eraill. Yn ystod y drafodaeth panel hon bydd ein harbenigwyr o Goleg y Gyfraith a Throseddeg yn ystyried:

  • Yr hyn y mae dadansoddeg cyfryngau cymdeithasol yn ei ddweud wrthym am eithafiaeth yr asgell dde eithafol.
  • Defnydd y rhyngrwyd ar gyfer radicaleiddio a therfysgaeth dreisgar.
  • Sut mae hyn a elwir yn Wladwriaeth Islamaidd yn recriwtio eu cenhedlaeth nesaf ar-lein.

Siaradwyr: Dr Lella Louri-Bennett, Joe Whittaker ac Amy-Louise Watkin

Lleoliad: Y Warws, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyddiad: Dydd Gwener 8 Medi

Amser: 3.30pm - 4.45­­pm

Computer keyboard

 

Beth all diwylliant drylliau yn Ewrop yn ystod yr 16eg Ganrif ein dysgu am drais trwy ddrylliau heddiw?

Yn ystod y sgwrs hon bydd Catherine, sy'n arbenigwr mewn arfau o gyfnod y Dadeni, yn trafod sut y gwelwyd cynnydd cynt gynt mewn cynhyrchu, gwerthu a pherchnogaeth drylliau llaw yn ystod hanner cyntaf yr 16eg Ganrif. Roedd yr arfau symudol newydd yn her i drefn gyhoeddus yn bennaf am fod modd i ddryll olwynglo gael ei orchuddio o dan glogyn gan ei wneud yn arf perffaith ar gyfer llofruddion. O gynllwyn i smyglo powdr drylliau i mewn i Siena mewn casgenni gwin, i fenywod Lutheraidd â drylliau ym mryniau'r Eidal, i gynllun cynnar am gytundeb nad oedd yn cynyddu nifer yr arfau, bydd Catherine yn archwilio'r heriau a gyflwynwyd gan y cynnydd mewn drylliau llaw a bydd yn ystyried sut y gallai hanes cynnar ein helpu i fynd i'r afael â'r problemau y mae drylliau'n eu cyflwyno yn y byd heddiw. Mae'r sgwrs hon yn cysylltu â'r broblem ynghylch trais trwy ddrylliau yn y gymdeithas fodern yn enwedig yn Unol Daleithiau America ond nid yno'n unig. Mae hefyd yn berthnasol i drafodaethau ynghylch sut i fynd i'r afael â thwf mewn arfau ystlys wedi gwrthdaro yn y De Byd-eang.

Siaradwr: Dr Catherine Fletcher

Lleoliad: Dockside, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyddiad: Dydd Gwener 8 Medi

Amser: 3.30pm - 4.30pm

 Gun

Dehongli'r Gwir 

Cyfeirir at hwn yn gyfnod ôl-wirionedd lle y troir cefn ar ffeithiau er budd personol a gwleidyddol. Ond beth yw ystyr gwirionedd? Boed eich bod yn ei hoffi ai peidio, nid yw ffeithiau'n unig yn ddigon. Mae credoau a gwerthoedd dynol yn dylanwadu ar yr hyn a gredwn sy'n wir: gall gwir un person fod yn gau i rywun arall. Yn rhoi eu dehongliadau eu hunain am y gwir fydd gwyddonydd hinsawdd Dr Mary Gagen, arlunydd Karen Ingham, a newyddiadurwr ymchwil, Andy Williams.

Siaradwyr: Dr Mary Gagen, Karen Ingham ac Andy Williams

Lleoliad: Y Warws, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyddiad: Dydd Gwener 8 Medi

Amser: 4pm - 5.15pm

Antarctic ice caves

Darlunio eich Breuddwydion

Yn y gweithdy rhyngweithiol hwn bydd yr arbenigwr ar gwsg, Mark, yn cyfweld â phobl am eu breuddwydion tra bydd Julia yn tynnu lluniau o'u breuddwydion ar dudalennau o The Interpretation of Dreams gan Freud i greu gwaith celf personol.

Bydd Mark yn archwilio'r berthynas rhwng breuddwydion a bywyd effro ac i brosesau'r ymennydd yn ystod cwsg gan ddangos ffynonellau'r cof sy'n cyfrannu at freuddwyd, faint mae'r person sy'n cysgu yn cofio amdani a'i adwaith i'r freuddwyd.

Mae'r drafodaeth a'r tynnu lluniau ar y cyd hefyd yn berfformiad a defnyddir delweddwr uwchben a sgrin i ddangos y broses o dynnu'r llun i'r gynulleidfa ehangach ac i'r bobl sy'n aros am eu cyfle i drafod a derbyn llun.

Siaradwyr: Yr Athro Mark Blagrove a Julia Lockheart, Y Drindod Dewi Sant

Lleoliad: Dockside, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyddiad: Dydd Gwener 8 Medi

Amser: 4pm - 9.15pm

Dreaming

 Sut y gall peirianneg, ­­­gwyddoniaeth a dylunio cynnyrch fynd i'r afael â straen, gorbryder ac iselder

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi canfod bod 1 mewn 20 o bobl ar gyfartaledd wedi adrodd am brofi pwl o iselder yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Fel arfer mae anhwylder iselder yn dechrau pan ein bod yn ifanc; maent yn lleihau gweithredoedd pobl ac yn aml yn ailadroddus. Am y rhesymau hyn, mae gwyddonwyr, arloeswyr a chlinigwyr wedi bod yn gweithio i fynd â'u hymchwil o'r labordy i'r farchnad. Yn ystod yr arddangosiad hwn bydd Fred yn dangos sut mae croestoriad rhwng niwrowyddoniaeth a pheirianneg wedi creu cynnyrch sy'n ffordd newydd o drin iselder a phoen cronig. 

Siaradwr: Dr Fred Boy

Lleoliad: Ystafell Cefnfor, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyddiad: Dydd Gwener 8 Medi

Amser: 5pm - 6pm

Depression

Corfforiadau Rhithwir

Gan ddefnyddio setiau pen rhithwir ynghyd â sgiliau’r arlunydd digidol Karen Ingam bydd y sgwrs ryngweithiol gyda Dr Ann John yn archwilio sut y gall pobl ifainc sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl gael eu helpu trwy weld eu teimladau. Mae'r cydweithrediad arloesol rhwng y celfyddydau a gwyddoniaeth yn gweithio gyda chwaraewyr gemau 18 i 24 oed ac mae'n dangos sut y gallant greu fersiynau rhithwir unigol o'u hunain a'u hamgylcheddau trwy dynnu ar eu gwybodaeth am rithwiroedd ac ymgnawdoliaid a chânt eu hymdrochi mewn fersiwn 3D o'u cyflwr meddwl. 

Siaradwyr: Yr Athro Ann John a Karen Ingam, Athro mewn Rhyngweithiadau Celf a Gwyddoniaeth, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Lleoliad: Ystafell Ocean, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyddiad: Dydd Gwener 8 Medi

Amser: 6.15pm - 7.15pm

VR 

Profi ar Anifeiliaid a'r Gyfraith

Mae'r egwyddor y dylai profi ar anifeiliaid fod yn destun cyfyngiadau sy'n seiliedig ar les anifeiliaid wedi'i derbyn bron yn fyd-eang. Ond yn ystod y sgwrs ryngweithiol hon bydd Patrick yn gofyn lle y dylid tynnu'r llinell a bydd yn gofyn i'r gynulleidfa werthuso'r gyfraith o safbwynt moesegol, personol. Boed ein bod yn ymwybodol ohoni ai peidio, mae profi ar anifeiliaid o fudd i bawb. Fodd bynnag, a yw'r gyfraith yn cydbwyso rhwng datblygiadau ym maes meddygaeth a gwyddoniaeth a lles anifeiliaid?

Siaradwr: Dr Patrick Bishop

Lleoliad: Dockside, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyddiad: Dydd Gwener 8 Medi

Amser: 6.45pm - 7.45pm

Law

Epaod Mawr

 Datganodd yr anthropolegydd Louis Leakey yn 1963 fod "Yn rhaid i ni ailddiffinio 'offeryn', ailddiffinio 'dyn' neu dderbyn tsimpansïaid yn fodau dynol". Ers hynny mae ein perthnasau agosaf wedi'u harsylwi yn creu arfau ac ymgysylltu â chwarae a rhyfela. Mae'r biolegydd esblygol, Ben Garrod yn rhoi ystyriaeth ysgafn ei natur i'r testun a oes angen i ni ailddiffinio ystyr Homo sapien gan gwestiynu a yw bodau dynol yn unigryw ai peidio?

 Siaradwyr: Ben Garrod

Lleoliad: Y Warws, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyddiad: Dydd Gwener 8 Medi

Amser: 7.15pm - 8.15pm

 Ben Garrod - Great Apes

 Wyneb Abertawe

Ydych chi erioed wedi beirniadu llyfr ar ei glawr? Cawn ein rhybuddio i beidio â gwneud hyn ond rydym yn parhau i'w wneud am fod ein hwynebau yn dweud mwy amdanom nag y gallwn ddychmygu.  Dengys ymchwil fod modd i ni ganfod personoliaeth mewn wynebau, a llawer mwy. Bydd Alex yn dangos y beirniadaethau rydym yn eu gwneud ar sail gwedd wynebau a bydd yn archwilio sut y gall argraff gyntaf fod yn wir. Bydd yn dangos i chi sut i adnabod wyneb iach, dewis arweinydd ar sail ei wedd a sut i wahaniaethu rhwng pobl allblyg a phobl fewnblyg.

Bydd hefyd yn adeiladu wyneb Abertawe trwy dynnu lluniau o bobl yna bydd yn creu llun cyfansawdd sy'n cynrychioli'r bobl sy'n byw yma gan ofyn: beth mae wyneb Abertawe'n dweud am ei thrigolion? Wrth wneud hyn bydd yn dangos i ni sut rydym yn gwneud beirniadaeth ar sail gwedd a sut y gallwn fod mewn lle gwell i'w newid.

Siaradwr: Dr Alex Jones

Lleoliad: Ystafell Ocean, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyddiad: Dydd Gwener 8 Medi

Amser: 8.30pm - 9.30pm

 

 Alex Jones

Preifatrwydd yn yr Oes Ddigidol

 Yn ystod y gweithdy rhyngweithiol hwn mae David Mair yn dangos tra ein bod yn gynyddol yn byw ein bywydau ar-lein ac yn mwynhau buddion y rhyng-gysylltu hyn gall eich data personol fod mewn perygl. Mae hacio byd-eang, lladrata hunaniaeth a thwyll wedi profi cynnydd enfawr tra, yn ariannol, amcangyfrifir y bydd e-droseddu yn costio economi Cymru hyd at £974 miliwn y flwyddyn. Yn ystod y gweithdy bydd David yn datgelu faint o'ch data personol sydd ar gael ar y rhyngrwyd, bydd yn trafod y canlyniadau y gallai rhyddhau'r data hwn eu cael yn nhermau bwriad troseddol a bydd yn dangos sut i ddiogelu eich hun ar-lein.

Gall gwirfoddolwyr gymryd rhan yn y gweithdy trwy rannu manylion sylfaenol gyda David 48 awr cyn y digwyddiad er mwyn iddo ddarganfod pa mor ddiogel yw'ch manylion personol ar y we.

Siaradwr: David Mair

Lleoliad: Dockside, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyddiad: Dydd Gwener 8 Medi

Amser: 8.30pm - 9.30pm

 Social media

 Noson Amrywiaethol Gwyddoniaeth

Dewch i noson amrywiaethol gyntaf erioed Gŵyl Gwyddoniaeth Abertawe! Wrth i'r goleuadau dywyllu, daw'r gwyddonwyr i chwarae...dylech ddisgwyl adloniant, arbrofion a phethau eithriadol. Caiff y gwesteion eu cyhoeddi yn agosach at yr ŵyl felly dewch yn ôl i weld pa bleserau fydd ar gael.

 Lleoliad: Y Warws, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyddiad: Dydd Gwener 8 Medi

Amser: 9.15pm tan hwyr 

Cabaret