Dros 40 o arddangosfeydd a'r gweithdai canlynol am ddim!


Celloedd Solar


Yn y gweithdy gwefreiddiol hwn, mi fydd gwyddonwyr ymchwil blaenllaw yn dangos sut i adeiladu eich celloedd solar sy'n gweithio eu hunain gan ddefnyddio jam llus a sudd betys! Mae'r ymchwilwyr yn helpu cyfranogwyr i greu batri drwy ddefnyddio darnau arian copr a thywel cegin a fydd yn goleuo LED, yna gall gyfranogwyr ddewis baentio’r gwifrau i gysylltu'r gylched gyda'i gilydd ar blastig, papur neu hyd yn oed ffabrig.

Cyflwynwyr: Youmna Mouhamad, Sagar Jain, and Amrita Yasin.

Lleoliad: Ystafell Vivian, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau 

Dyddiad: Dydd Sul 10 Medi

Amser: 11am - 11.45am | 12.15pm - 1pm | 2pm - 2.45pm | 3.15pm - 4pm 

An addas i: 7+

Solar

Gweithdy Fforio Torfol gan Anifeiliaid

Ydych chi erioed wedi sefyll ar strydoedd dinas neu dref gyda grŵp o ffrindiau yn ei chael hi'n anodd penderfynu ble i fynd i gael cinio? Mae hon yn broblem gydlynu a wynebir gan bob math o grwpiau anifeiliaid ar draws y byd i gyd, bob dydd o'u bywydau. Bydd y gweithdy fforio hwn yn archwilio sut mae grwpiau o anifeiliaid megis praidd o ddefaid neu haid o fwncïod yn cadw at ei gilydd ac yn cydlynu eu hymddygiad er mwyn ennill y buddion o fod yn gymdeithasol. Bydd y gweithdy yn cychwyn trwy annog cyfranogwyr i gymryd rhan mewn fforio cymdeithasol. Yna bydd y canlyniadau'n dangos sut mae'r cyfranogwyr yn cymharu â'r defaid neu'r mwncïod y mae'r academyddion yn eu hastudio. Ar ôl hynny bydd yr academyddion yn trafod yr hyn mae'r canlyniadau'n dweud wrthym am ein hymddygiad torfol ein hun a'n hanes esblygol.

Lleoliad: Ystafell Ocean, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau,

Dyddiad: Dydd Sul 10 Medi

Amser: 11.30pm - 12.30pm

Trefnwyr: Andrew King ac Ines Fürtbauer (Biowyddorau), a Leverhulme Artist Preswyl, Heather Barnett.

Yn addas i blant 7+

Flock of sheep

Sioe Balŵns Gwallgof

Ymunwch â Ha Ha Hairies a Becky Kitter o CBeebies ar gyfer y sioe wyddoniaeth balŵns gwallgof ryngweithiol!

Mae Becky yn dwlu ar falŵns ac mae'n dymuno dangos i chi faint y gellwch ddysgu gan y globau o latecs hyn! Mae'r Sioe Falŵns yn llawn hwyl a sbri a phopio a ffrwydro. Bydd y gynulleidfa'n helpu i osod yr arbrofion a gwneud llawer o broffwydo o ran yr hyn y maent yn ei feddwl bydd yn digwydd. Ni fyddwch yn edrych ar falŵn yn yr un modd byth eto!

Lleoliad: Warws, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyddiad: Dydd Sul 10 Medi

Amser: 12.30pm - 1.30pm | 2.30pm - 3.30pm

Becky Kiitter

Chwaraewch gyda'ch Bwyd!

Mae "peidiwch â chwarae gyda'ch bwyd" yn ymadrodd a ddywedir gan y mwyafrif o rieni rywbryd yn ystod amser bwyd. Mae llwyddo i gael bwytäwr ffwdanllyd i fwyta llysiau yn broblem gyffredin. Fodd bynnag, mae ymchwil wedi dangos y gall creu awyrgylch cadarnhaol yn ystod amser bwyd fod yn fwy effeithiol i annog plant i fwyta'n iach na thechnegau llwgrwobrwyo a gosod pwysau megis cynnig pwdin os ydynt yn clirio eu platiau. Yn ystod y gweithdy rhyngweithiol hwn caiff plant gyfle i arbrofi gyda bwyd trwy chwarae (paratoi llysiau, blasu a chreu celf trwy fwyd) a chaiff rhieni gyfle i ddysgu mwy am ddulliau yn seiliedig ar ymchwil y gallant eu defnyddio yn y tŷ a fydd yn annog bwyta'n iach.

Siaradwr: Sophia Komninou

Lleoliad: Ystafell Ocean, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau,

Dyddiad: Dydd Sul 10 Medi 

Amser: 12.45pm - 1.30pm | 2.30pm - 3.15pm

Yn addas i blant dan 7 mlwydd oed

Creative fruit salad

Ffiseg gronynnau i gefnogwyr chwaraeon

Syniad gwyddoniaeth yn gyffredinol a ffiseg gronynnau yn benodol yw ceisio gwneud synnwyr o'r hyn rydym yn ei weld o'n hamgylch. Mewn ffiseg gronynnau mae hyn yn cynnwys rhyngweithio rhwng gronynnau sy'n ymddangos ei fod yn digwydd ar hap neu’n ddi-drefn. Mae hyn yn debyg i wylio camp nad ydym yn gwybod unrhyw beth amdani gan geisio deall y rheolau; fodd bynnag, trwy ei wylio'n ddigonol, gallech ddeall y rheolau ar gyfer y gamp honno. Mae ffisegwyr gronynnau yn gwneud yr un peth gyda'u harbrofion; ar ôl digon o arsylwadau byddant yn llunio Llyfr Rheolau Byd Natur.

Siaradwr: Yr Athro Chris Allton

Lleoliad: Ystafell Ocean, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau,

Dyddiad: Dydd Sul 10 Medi

Amser: 1.15pm - 2pm

Atom

Felly rydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod am Star Wars? 

Wrth i ni ddathlu ei ben-blwydd yn 40, bydd Steve McVeigh yn dod â theuluoedd ynghyd ac yn profi eu gwybodaeth am Star Wars. Ers ei dyfodiad i'r sgrin fawr yn 1977 mae cymeriadau, planedau, llongau gofod a dialog Star Wars wedi'u gwreiddio yn niwylliant poblogaidd yn fyd-eang. Ond a yw'n stori am y gwrthdaro rhwng da a drwg, gwrthsafiad rhag gormes a buddugoliaeth yn y pendraw i'r gormesedigion yn erbyn pob disgwyl? A yw'n ffuglen wyddonol? Bydd Steve yn mynd â'r gynulleidfa yn ôl i'r 1970au, cyfnod tywyll ar gyfer Unol Daleithiau America gan archwilio sut mae Star Wars yn ymddangos a gofyn pam cafodd y ffilm ei chreu gan George Lucas. Yna bydd y sgwrs yn ailedrych ar Star Wars i weld pethau efallai bod cynulleidfaoedd wedi'u colli neu'r pethau efallai sydd wedi'u cuddio gyda threigl amser.

Siaradwr: Dr Steve McVeigh

Lleoliad: Ystafell Ocean, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau,

Dyddiad: Dydd Sul 10 Medi

Amser: 3pm - 4pm 

Yn addas i blant dros 10 mlwydd oed

Star Wars