Canolfan Ymchwil Chwaraeon, Technoleg, Ymarfer Corff a Meddygaeth Cymhwysol

Mae'r Ganolfan Ymchwil A-STEM yn y cyfleusterau o'r radd flaenaf ar ddatblygiad gwerth £450 miliwn Campws y Bae Prifysgol Abertawe.

Mae Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn Abertawe yn unigryw yn y Deyrnas Unedig, wedi'i leoli yn y Coleg Peirianneg, sy'n darparu amgylchedd â llawer o adnoddau ac a yrrir gan ymchwil. Mae staff A-STEM yn cynnal ymchwil amlddisgyblaethol nodedig ac arloesol, gan ganolbwyntio ar Feddygaeth ac Iechyd Chwaraeon ac Ymarfer Corff Elit a Phroffesiynol.

Cynhelir ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang mewn nifer o feysydd, gan gynnwys atal dopio a moeseg chwaraeon, gweithgarwch corfforol plant a ffisioleg ymarfer corff. Mae Abertawe yn bumed yn y Deyrnas Unedig o ran effaith ymchwil perfformiad chwaraeon elit ac atal dopio.

Mae ein gweithgarwch gwyddonol yn archwilio ystod eang o gyd-destunau, o chwaraeon elit a phroffesiynol i amgylchoedd clinigol, cartref ac addysgol. Mae ymchwil yn mynd y tu hwnt i'r academaidd, gydag ymdrechion gwyddonol fel rhan o gylch adborth/canllawiau parhaus wrth geisio gwella perfformiad athletwyr elit neu iechyd a lles y cyhoedd neu boblogaethau clinigol.

Mae datblygiadau allweddol strategol yn cynnwys Sefydliad Gwyddor Perfformio Cymru (WIPS) a datblygiadau Ewropeaidd mewn hygrededd a llywodraethu Moeseg Chwaraeon. Mae A-STEM Pellach hefyd yn cynnwys gr┼Áp arbenigol Gwyddor Ymarfer Corff Pediatrig. Mae A-STEM yn cynnig amgylchedd bywiog ac arloesol sy'n gwahodd ymchwilwyr, myfyrwyr, diwydiant a'r trydydd sector i rannu eu huchelgais i adeiladu ar eu henw da rhyngwladol mewn ymchwil ac addysgu gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff.

Mae grwpiau ymchwil A-STEM yn cynnwys

Yr hyn a wnawn

  • Rydym yn cynnal ymchwil arloesol mewn diwylliant bywiog o ran arfer ac ysgolheictod mewn Technoleg Chwaraeon, Ymarfer Corff a Meddygaeth.
  • Rydym yn gweithio ar draws ffiniau traddodiadol i integreiddio technolegau, cynhyrchion a systemau newydd mewn chwaraeon, ymarfer corff a meddygaeth.
  • Rydym yn datblygu synergeddau gyda pheirianneg a meddygaeth ac yn integreiddio ein cryfderau mewn seicoleg, athroniaeth a moeseg, ffisioleg, biofecaneg, a thechnoleg i gael effaith ar fyw'n iach a pherfformiad chwaraeon elit.
  • Anogwn ymgysylltiad cryf â phartneriaid a diwydiannau i helpu i wella polisi, arfer, cynhyrchion a pherfformiad i ymestyn effaith ein hymchwil.
  • Anogwn gydweithio rhyngwladol a chroesawn academyddion sefydledig, myfyrwyr ôl-ddoethurol, myfyrwyr, a chysylltiadau ledled y byd i rannu mewn gwyddoniaeth ymchwiliol chwaraeon, ymarfer corff ac iechyd.