Ein cartref newydd yng Nghampws y Bae

Mae Prifysgol Abertawe yn brifysgol dau gampws, ac mae cartref Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yng Nghampws y Bae. Mae gan Wyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff gyfleusterau o ansawdd uchel yn yr Ardal Beirianneg newydd.

Mae'r prif gyfleusterau chwaraeon i holl fyfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe ar safle Lôn Sgeti, ger Campws Parc Singleton.

Mae Pentref Chwaraeon Lôn Sgeti y Brifysgol yn cynnwys llawer o gyfleusterau chwaraeon, gan gynnwys pyllau nofio 50m a 25m, meysydd chwarae, cyfleusterau athletau dan do ac awyr agored, campfa amlbwrpas, ystafelloedd ffitrwydd, cyrtiau sboncen a chyrtiau tenis.

Exercise Physiology Laboratory
Biomechanics Laboratory

Labordy Ffisioleg Ymarfer Corff

Defnyddir y Labordy Ffisioleg Ymarfer Corff ar gyfer mesuriadau mewn ffisioleg gymhwysol. Darpara amgylchedd dysgu ar sail profiad o ansawdd uchel ar gyfer modiwlau sy'n berthynol i ffisioleg.

Mae'r myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau bach i gael data ar ystod o baramedrau ffisiolegol wrth ymlacio ar yn ystod amrywiaeth o brotocolau ymarfer corff.

Crëwyd yr amgylchedd labordy er mwyn annog yr holl fyfyrwyr i gymryd rhan mewn casglu a dadansoddi data.

Mae gan y Labordy Ymchwil y cyfleusterau canlynol:

 • Ystod o ergomedrau ymarfer corff e.e. melinau traed, beiciau, peiriannau rhwyfo, coesau cranciau, offer isoginetig
 • Ystod o dechnegau dadansoddi cyfansoddiad y corff, gan gynnwys y BodPod, dadansoddi rhwystriant biodrydanol, dadansoddi agos at is-goch, a phwyso hydrostatig
 • Ystod o dechnegau mesur anthropometrig
 • Dadansoddi nwy allanadledig wrth gerdded ac mewn labordy
 • Dadansoddi electrocardiograffig a hemoddeinamig wrth gerdded ac mewn labordy
 • Asesu a dadansoddi gweithrediad yr ysgyfaint
 • Profi gweithrediad cyhyrau gan ddefnyddio dynamometreg isoginetig amlgymal, llwyfannau grym a System Fesur Falistig
 • Ystod o gyfarpar dadansoddi gwaed ar gyfer mesur metabolion, proteinau penodol a hormonau

Labordy Biofecaneg

Cartref i system dadansoddi symudiadau o'r radd flaenaf. Gan ddefnyddio cyfleusterau'r labordy, gellir cynnal dadansoddiadau cinematig llawn o amrywiaeth o symudiadau cymhleth.

Mae ymchwil cyfredol yn cynnwys:

 • Dadansoddiad biofecanyddol o ddechreuad mewn nofio cystadleuol
 • Cinemateg y pen-glin sy'n gysylltiedig ag anaf gewyn croesffurf blaen (ACL)
 • Monitro lludded ac anafiadau drwy symbylu magnetig a mesur ymateb i electromyograffeg (EMG)
 • Cyfarwyddiadau cynnal pwysau ar ôl llawdriniaeth i gleifion orthopedig

Cyfleusterau chwaraeon o safon fyd-eang

Mae gan Brifysgol Abertawe Bentref Chwaraeon gwerth £20 miliwn ar safle Lôn Sgeti, ger Campws Parc Singleton, sy'n cynnwys y canlynol:

 • Canolfan Chwaraeon – campfa fodern ag 80 gorsaf, neuadd chwaraeon, wal ddringo, cyrtiau sboncen
 • Canolfan Athletau Dan Do – trac rhedeg 60m chwe lôn, pwll neidio, naid uchel, naid polyn, cawell taflu a rhwyd taflu'r waywffon
 • Pwll Cenedlaethol Cymru – pyllau 50m a 25m
 • Cyfleusterau Awyr Agored – caeau rygbi a phêl-droed, cyrtiau tenis pob tywydd, caeau Astroturf dyfrsail, trac rhedeg wyth lôn
 • Undeb Athletau gweithredol – mwy na 40 o dimau chwaraeon sy'n cystadlu ar draws y Deyrnas Unedig

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Pentref Chwaraeon y Brifysgol.