Argraffu, Llungopïo a Sganio

Gallwch ddefnyddio gwasanaeth argraffu'r Brifysgol i argraffu, copïo a sganio. Mae ein hargraffwyr a'n llungopiwyr yn y llyfrgell yn darparu'r cyfleusterau canlynol:

 • Argraffu a llungopïo lliw yn ogystal â du a gwyn (caiff dogfennau eu hargraffu ar ddwy ochr y dudalen yn awtomatig).
 • Argraffu ar bapur A3 ac A4.
 • Sganio i ffolder ac e-bost.

Sut i ddefnyddio gwasanaeth argraffu'r llyfrgell

Sut i ddechrau defnyddio'ch cerdyn i argraffu/llungopïo

1) Cofrestru eich cerdyn

Yn gyntaf, bydd angen i chi gofrestru'ch cerdyn myfyriwr/staff i argraffu drwy nodi rhif adnabod personol (PIN) cyn ychwanegu credyd ato:

 1. Ewch â'ch cerdyn myfyriwr/staff at unrhyw lungopïwr/argraffydd yn y llyfrgell. Rhowch eich cerdyn ar y darllenydd cardiau ar yr ochr dde; bydd hyn yn achosi i'r sgrîn gofrestru ymddangos.
 2. Ar y sgrin, byddwch yn gweld 4 opsiwn - 'Enw defnyddiwr', 'Cyfrinair' Rhif PIN' ac 'Ail-deipiwch rif PIN'.
 3. Rhowch eich enw defnyddiwr - I fyfyrwyr, dyma'ch rhif myfyriwr 6 digid yn unig, i staff, dyma ran gyntaf eich cyfeiriad e-bost.
 4. Rhowch eich cyfrinair.
 5. Rhowch rif PIN - rydych yn creu'ch rhif PIN 4 digid eich hun. Rhowch eich rhif PIN (eto) er mwyn diogelwch.
 6. Gwasgwch IAWN. Rydych wedi'ch cofrestru ar y rhwydwaith nawr.

2) Ychwanegu credyd i argraffu/llungopïo

Myfyrwyr

 • Gallwch ychwanegu credyd at eich cerdyn myfyriwr gan ddefnyddio'r ciosgau ar lefel 2 (wrth waelod y grisiau gyferbyn â desg y porthorion) ac yn yr ystafell cyfrifiaduron ar lefel 4.
 • Neu, os nad yw'r peiriannau credyd argraffu ar gael, siaradwch ag aelod o'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ar y Ddesg Wybodaeth yn llyfrgelloedd y Bae a Singleton.

Staff

 • Gallwch hawlio cost argraffu/copïo yn y llyfrgell yn ôl gan eich coleg neu'ch adran. I wneud hyn, llenwch ffurflen gais sydd ar gael ar y Ddesg Wybodaeth yn y llyfrgell, neu e-bostiwch y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid gan ofyn iddynt e-bostio ffurflen yn uniongyrchol atoch.
 • Bydd rhaid i'r ffurflen hon gael ei hawdurdodi drwy roi côd ariannol eich adran arni.

Ymwelwyr

 • Mae cardiau copïo i ddefnyddio llungopiwyr/argraffwyr y Llyfrgell ar gael gan ddesg wybodaeth y llyfrgell ym mhob cangen.  Gellir prynu cerdyn copïo am £3.00 (a gaiff ei ad-dalu) ac mae'n rhaid rhoi credyd ar hwn cyn ei ddefnyddio.
 • Ychwanegir credyd at gerdyn drwy ei roi yn y lle i gerdyn yng nghornel dde uchaf y ciosgau a rhoi arian neu arian papur i mewn. Gellir dychwelyd y cardiau ar ôl eu defnyddio a chael ad-daliad llawn o'r blaendal £3.

Sut i Argraffu, Copïo a Sganio

Ar ôl i chi gofrestru'ch cerdyn ac ychwanegu credyd ato, gallwch argraffu, copïo a sganio dogfennau.

Argraffu

Pan welwch y ddewislen argraffu ar eich cyfrifiadur:

 1. Anfonwch y ffeil i'w hargraffu i giw mono ISS ar gyfer argraffu copïau du a gwyn, neu i giw lliw ISS ar gyfer argraffu copïau lliw.
 2. Caiff eich dogfen ei hargraffu ar ddwy ochr y papur yn awtomatig.   Os hoffech argraffu ar un ochr yn unig, bydd rhaid i chi newid y gosodiadau argraffu ar eich cyfrifiadur. Gallwch argraffu ar bapur A3 hefyd, ond bydd angen newid y gosodiadau argraffu.
 3. Ewch at un o'r peiriannau argraffu/copïo. Gosodwch eich cerdyn yn y lle ar gyfer cardiau ar y dde ar ben y peiriant a nodwch eich rhif adnabod personol.
 4. Yna dylech weld eich dogfennau ar y sgrîn gyffwrdd a gallwch ddewis pa rai yr hoffech eu hargraffu. Bydd y sgrîn yn dweud wrthych chi faint o arian gaiff ei ddidynnu o'ch cyfrif.

Anfon o ddyfais symudol (gliniaduron, llechi a ffonau clyfar)

Os yw'ch dyfais symudol yn gallu cysylltu â'r rhyngrwyd, gallwch ei defnyddio i argraffu. Ewch i https://print.swan.ac.uk a mewngofnodwch fel arfer. Dewiswch y ffeil neu'r ffeiliau i'w hanfon i'r argraffydd. Gallwch argraffu ffeiliau Microsoft Office, Open Office, PDF ac amrywiaeth o fformatau llun.

Llungopïo

Ar ôl mewngofnodi i'r argraffydd/llungopïwr, rhaid i chi ddewis copïo a gwirio'r gosodiadau, er enghraifft, un neu ddwy ochr, a lliw neu ddu a gwyn. I gopïo, gallwch naill ai roi'r dogfennau, un ar y tro ar y sganiwr gwastad, neu gallwch borthi nifer o dudalennau ar y tro drwy'r porthydd ar ben y peiriant.

Sganio

Mewngofnodwch i'r argraffydd/llungopïwr a dewiswch yr opsiwn sganio. Caiff dau opsiwn eu cynnig:

 • Sganio eich dogfen i'ch cyfrif myfyriwr/staff (sganio i ffolder).
 • Anfon eich dogfen i'ch cyfeiriad e-bost myfyriwr/staff fel atodiad PDF (sganio i e-bost).

Sylwer, mae sganio am ddim.  Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr bod o leiaf 10c ar eich cyfrif argraffu i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaeth sganio.

Prisiau

Math

Cost

A4 du a gwyn

5c

A3 du a gwyn

10c

A4 lliw

30c

A3 lliw

60c

Sganio i e-bost neu ffolder

Am ddim

 • Caiff dogfennau eu hargraffu ar ddwy ochr y dudalen yn awtomatig, ond gallwch newid hyn yn y dewisiadau argraffu ar eich cyfrifiadur. Mae'r prisiau argraffu fesul tudalen yn hytrach na fesul ochr. Felly, os ydych yn argraffu ar ddwy ochr y dudalen, cewch 2 ochr o argraffu am yr un pris ag ochr sengl.
 • Does dim tâl am sganio i e-bost neu i ffolder ar eich gyriant P. Fodd bynnag, mae'n rhaid bod o leiaf 10c o gredyd yn eich cyfrif argraffu i ddefnyddio'r argraffwyr/llungopiwyr.
 • Sylwer: Ni chaiff unrhyw gredyd sydd ar ôl yn eich cyfrif argraffu ei ad-dalu.

Lleoliadau

Lleolir yr argraffwyr/llungopiwyr yn yr ardaloedd canlynol yn llyfrgelloedd y Bae a Singleton:

Llyfrgell y Bae

Mae dau argraffydd/llungopïwr yn adain y de, un yn yr ystafell gyfrifiadura ac un yn yr ardal ganolog.

(Gweler cynllun llawr Llyfrgell y Bae)

Ciosgau Talu Llyfrgell y Bae  (i ychwanegu credyd argraffu)

Mae'r rhain gyferbyn â'r Ddesg Wybodaeth yn Llyfrgell y Bae.

Llyfrgell Singleton

Lefel 2, Adain y Gorllewin

Mae tri argraffydd/llungopïwr gyferbyn â'r peiriannau gwerthu, nesaf at y grisiau cyntaf wrth i chi fynd i mewn i'r adeilad.

Lefel 3

Mae pedwar argraffydd/llungopïwr ar y lefel hon - tri yng nghefn y neuadd astudio ac un yn ystafell hyfforddiant 2.

Lefel 4

Mae dau argraffydd/llungopïwr yn yr ystafell gyfrifiadura mynediad agored. Mae argraffydd/llungopïwr ar gael hefyd yn yr ardal astudio tawel, nesaf at y papurau newydd.

(Gweler cynlluniau llawr Llyfrgell Singleton).

Ciosgau Talu Llyfrgell Singleton (i ychwanegu credyd argraffu)

 • Lefel 2, Adain y Gorllewin, ger y peiriannau gwerthu, nesaf at y grisiau cyntaf wrth i chi ddod i mewn i'r adeilad.
 • Lefel 4, mae'r peiriant yn yr ystafell cyfrifiaduron mynediad agored nesaf at y ddau beiriant argraffu/copïo.

Llyfrgell Glowyr De Cymru

Mae'r argraffydd/llungopïwr ger y Ddesg Wybodaeth.

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Mae'r argraffydd/llungopïwr yn ystafell 35 yn Adeilad Talbot.

Coleg Busnes ac Economeg y Bae

Mae'r argraffydd/llungopïwr yn ystafell 117 yn Adeilad y Coleg Busnes ac Economeg.

Cwestiynau Cyffredin Argraffu

Os oes gennych chi gwestiwn am argraffu, chwiliwch drwy ein cwestiynau cyffredin. Os hoffech fwy o gymorth gydag argraffu, cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmer.

Chwilio Cwestiynau Cyffredin

Edrychwch ar yr holl Gwestiynau Cyffredin