Yr Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR)

Cael mynediad i'ch HEAR (Atodiad Diploma)

Mae'r HEAR (Atodiad Diploma) yn ffordd newydd o gofnodi cyraeddiadau myfyrwyr mewn addysg uwch ac mae wedi'i fwriadu i ddarparu rhagor o wybodaeth fanwl am ddysgu a chyraeddiadau myfyriwr na'r system dosbarthiad graddau traddodiadol. Caiff ei ddarparu fel dogfen electronig a bydd yn cynnwys manylion cyraeddiadau academaidd, gan gynnwys eich marciau mewn modiwlau, a hefyd yn darparu gwybodaeth am eich rhaglen astudio a phethau ychwanegol yr ydych wedi'u cyflawni yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol. Mae modd i fyfyrwyr ei ddefnyddio tra eu bod yn astudio ar eu rhaglen radd neu ar ôl iddynt orffen eu rhaglen a graddio.

Mae'r HEAR (Atodiad Diploma) yn berthnasol i fyfyrwyr Abertawe a gwblhaodd eu gradd yn ystod sesiwn academaidd 2011-2012 ac ar ôl hynny.

Caiff yr HEAR (Atodiad Diploma) electronig ei ddarparu ar-lein drwy wasanaeth trydydd parti o'r enw Gradintel, a bydd angen i ni rannu eich data gyda nhw fel bod modd iddynt eich darparu â mynediad i'ch HEAR (Atodiad Diploma). I wneud yn si┼Ár bod gennych fynediad at eich HEAR (Atodiad Diploma) pan gaiff ei ddarparu, y cam cyntaf yw cofrestru gyda Gradintel. Byddwch yn derbyn e-bost i'ch cyfrif Prifysgol a fydd yn darparu rhagor o wybodaeth am y broses gofrestru.

Mae mynediad i wasanaethau Gradintel a defnydd ohonynt am ddim i fyfyrwyr. Gall myfyrwyr sydd am rannu eu HEAR (Atodiad Diploma) gyda thrydydd partïon megis darpar gyflogwyr, sefydliadau addysg uwch eraill neu unrhyw drydydd parti arall wneud hynny drwy ddarparu tocyn diogel iddynt. Gall trydydd partïon sy'n derbyn tocyn gan fyfyrwyr, edrych ar y HEAR (Atodiad Diploma) a ddilysir ac argraffu copi, ond dylid nodi nad yw'r copi a argraffir bellach yn gofnod a ddilysir gan Abertawe

Bydd Abertawe'n cyhoeddi adroddiadau HEAR (Atodiad Diploma) interim ar safle Gradintel ddwywaith y flwyddyn ym mis Gorffennaf a mis Hydref. Yn y naill achos mae'r hyn a gyhoeddir yn ymwneud â'r sesiwn academaidd ddiwethaf. Bydd pob cyhoeddiad yn disodli unrhyw HEAR (Atodiad Diploma) blaenorol a gyhoeddwyd. Pan fo myfyriwr yn gadael ar ôl graddio, neu am unrhyw reswm arall, caiff fersiwn terfynol ei gyhoeddi.

Ynglŷn â'r HEAR (Atodiad Diploma)

Cefndir

Mae'r sector Addysg Uwch wedi'i hannog i ddarparu cofnod cynhwysfawr unigol o gyraeddiadau academaidd a phersonol myfyrwyr, gan gynnwys cyraeddiadau ehangach ar ben marciau ar gyfer asesiadau, mewn dogfen a ddilysir gan y Brifysgol. Mae dros hanner y sefydliadau Addysg Uwch yn y DU bellach yn gweithio tuag at gynhyrchu Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR) Atodiad Diploma a Phrifysgol Abertawe yw un o'r prifysgolion cyntaf i sicrhau y gall ei myfyrwyr elwa ohono.

Pwrpas y HEAR (Atodiad Diploma) yw darparu rhagor o wybodaeth am gyraeddiadau unigol myfyrwyr ac mae wedi'i fwriadu i helpu darpar gyflogwyr myfyrwyr, Prifysgolion eraill neu unrhyw drydydd parti arall a awdurdodir gan y myfyriwr, i ennill rhagor o weledigaeth i'r rhaglenni astudio, y modiwlau a lwyddir ynddynt a gweithgarwch eraill a ddilysir y mae myfyrwyr unigol wedi'i gyflawni. Er nad oes rhaid i fyfyrwyr rhannu unrhyw ran o'r wybodaeth, rhagwelir y bydd yr HEAR (Atodiad Diploma) yn gwella cyflogadwyedd neu gyfleoedd pellach am addysg gan ei fod yn darparu rhagor o wybodaeth a ddilysir amdanynt.

Mae'r HEAR (Atodiad Diploma) yn nodi'r hyn y mae myfyriwr wedi'i gyflawni yn ystod y cyfnod y maent wedi ymrestru yn Abertawe mewn fformat a ddilysir. Mae'n cynnwys y trawsgrifiad traddodiadol, ond hefyd yn cydnabod pethau y mae myfyriwr wedi'u cyflawni. Yn ogystal â chynnwys dosbarthiad eich gradd, golwg gyffredinol o'ch cymhwyster a rhestr o'ch modiwlau a'ch graddau, bydd yr HEAR (Atodiad Diploma) yn cynnwys rhagor o wybodaeth fanwl am eich cwrs dewisol. Bydd hefyd yn rhoi manylion am gyraeddiadau anacademaidd y gall y Brifysgol eu dilysu, er mwyn darparu darlun eang o'r hyn yr ydych wedi'i gyflawni yn y Brifysgol. Gall y rhain gynnwys gwobrau megis Gwobr Gyflogadwyedd Abertawe a gweithgarwch allgyrsiol eraill megis gwirfoddoli neu fentora. Mae manylion gweithgareddau nad ydynt yn ymwneud â'ch gradd sy'n gymwys i'w cynnwys mewn HEAR (Atodiad Diploma) wedi'u nodi yn yr adran Cyraeddiadau myfyrwyr nad ydynt yn ymwneud â'u gradd.

Fe'ch anogir hefyd i gyfeirio at eich HEAR (Atodiad Diploma) mewn trafodaethau â'ch tiwtor personol a'r Gwasanaeth Gyrfaoedd i'ch helpu adnabod ac ynganu'r sgiliau yr ydych yn eu hennill, ac i adlewyrchu ar sut y gallwch adeiladu ar y rhain i gyflawni eich amcanion yn y dyfodol.

Pwy fydd yn derbyn HEAR?

Bydd yr holl fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sy'n ceisio am ddyfarniad yn derbyn HEAR (Atodiad Diploma). Ni fydd HEAR (Atodiad Diploma) yn cael ei gynhyrchu ar gyfer myfyrwyr gwadd, myfyrwyr cyfnewid na myfyrwyr cyswllt.  Bydd y myfyrwyr hyn yn parhau i dderbyn trawsgrifiadau gan naill ai eu colegau neu o'r Swyddfa Datblygu Rhyngwladol.

Cyraeddiadau nad ydynt yn ymwneud â'ch Gradd

Mae'r HEAR (Atodiad Diploma) hefyd yn cofnodi llwyddiannau mewn gweithgareddau allgyrsiol cydnabyddedig drwy gwblhau gwobrau cyflogadwyedd.  Ar hyn o bryd mae pedwar gwobr ar gael i fyfyrwyr, sef Gwobr Gyflogadwyedd Abertawe (SEA), Gwobr Wirfoddoli Discovery, y Wobr Gynaliadwyedd a Gwobr y Ganolfan Eifftaidd. Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y gwobrau hyn. 

Diogelu Data

Sylwer y bydd Prifysgol Abertawe dim ond yn rhannu eich data â Gradintel at ddiben cynhyrchu'r HEAR (Atodiad Diploma) a'i wneud ar gael i chi'n electronig. Mae Gradintel yn gwneud gwasanaethau eraill ar gael i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru a all fod o ddiddordeb, megis yr opsiwn o baratoi a chyflwyno ceisiadau am gyfleoedd cyflogaeth a hysbysebir, ac i rannu eich HEAR (Atodiad Diploma) gyda chyflogwyr. Mae gwasanaethau o'r fath yn gwbl opsiynol a gallwch ddewis pa gyfleoedd, os o gwbl, yr hoffech eu dilyn ymhellach; ni fydd unrhyw ddata yn cael ei drosglwyddo i gyflogwyr heb eich caniatâd. Ar ôl cofrestru yn y man cyntaf â gwasanaeth Gradintel, gallwch fanylu'r ffyrdd yr hoffech gael gwybod am gyfleoedd a dewis peidio â derbyn cyfathrebiad os ydych yn dymuno.

Nid oes gan Abertawe fynediad i unrhyw wybodaeth a gyflwynir gan fyfyrwyr unigol i wefan Gradintel.