Atodiad Diploma - Gwybodaeth Gefndirol

Atodiad Diploma

Roedd Prifysgol Abertawe'n un o'r sefydliadau cyntaf yn y Deyrnas Unedig i roi Atodiad Diploma i'w myfyrwyr, gyda'r nod o wella cyflogadwyedd y myfyrwyr ar draws Ewrop.

Datblygwyd yr Atodiad Diploma gan y Comisiwn Ewropeaidd, Cyngor Ewrop, ac UNESCO, ac mae'n ychwanegu at y dystysgrif radd a'r trawsgrifiad trwy restru cyflawniadau academaidd, a chyflawniadau eraill, y myfyrwyr, fel bod cyflogwyr yn gallu eu gweld. Y nod yw hwyluso cydnabod cymwysterau, yn academaidd ac yn broffesiynol, ar draws Ewrop, a gwella tryloywder rhyngwladol. Mae'n disgrifio natur, lefel, cyd-destun, a statws yr astudio a gwblhawyd yn llwyddiannus gan y myfyriwr dan sylw. Mae'n manylu ar ddeilliannau dysgu rhaglen y myfyriwr, mewn sawl maes penodol. Hefyd, cynhwysir trawsgrifiad llawn o'r marciau a gafwyd ym mhob modiwl trwy gydol y cyfnod astudio.

Cyhoeddir y ddogfen gan sefydliadau cenedlaethol yn unol â thempled a ddyluniwyd, a brofwyd, ac a fireiniwyd gan gyd-weithgor y Comisiwn Ewropeaidd a Chyngor Ewrop. Am ragor o wybodaeth am yr Atodiad Diploma, cliciwch yma.

Bydd yn gynyddol ddefnyddiol i fyfyrwyr ddarparu Atodiad Diploma i gyflogwyr a sefydliadau addysg uwch wrth iddynt ymgeisio am swydd neu am astudio pellach.

Atodiad Diploma'r Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch

Yn sgil adborth oddi wrth fyfyrwyr a chyflogwyr, mae Prifysgol Abertawe wedi gwella ei Hatodiad Diploma. Ers Gorffennaf 2011 yn achos myfyrwyr israddedig (cylch cyntaf), ac ers Medi 2013 yn achos myfyrwyr ôl-raddedig (ail gylch), mae Prifysgol Abertawe'n cyhoeddi Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch ar gyfer pob myfyriwr sy'n astudio am radd yn Abertawe.

Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch Interim (Atodiad Diploma)

Bydd yr Adroddiad interim yn ddogfen gyfeirio trwy gydol ymgeisyddiaeth myfyriwr. Bydd yn ganolbwynt ar gyfer trafodaeth gyda thiwtoriaid, a bydd rhai colegau'n gofyn bod myfyrwyr yn cyfeirio at yr Adroddiad (Atodiad Diploma) wrth wneud cyfweliadau ffug yn rhan o'u modiwlau sgiliau a chyflogadwyedd, i'w helpu i baratoi at y gweithle. Bydd tiwtoriaid yn cyfeirio'n benodol at yr Adroddiad (Atodiad Diploma) wrth fonitro cynnydd ac wrth gynghori myfyrwyr ar ddewis modiwlau. O ganlyniad, bydd yr Adroddiad (Atodiad Diploma) yn ddogfen fyw, y bydd gofyn i fyfyrwyr ei defnyddio trwy gydol eu cyfnod yn fyfyrwyr. I weld eich Adroddiad (Atodiad Diploma), bydd raid i chi gofrestru gyda Gradintel. Anfonir cyfarwyddiadau trwy e-bost i’ch cyfrif yn y Brifysgol.

Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (Atodiad Diploma)

Cyhoeddir fersiwn derfynol yr Adroddiad (Atodiad Diploma) yn electronig yn Saesneg, ac fe'i rhoddir am ddim i bob myfyriwr wrth iddo raddio. I weld enghraifft lawn o Atodiad Diploma wedi'i gwblhau, cliciwch yma. Bydd y fersiwn derfynol yn cynnwys: manylion am y rhaglen radd, gan gynnwys trawsgrifiad o'r modiwlau (gan amlygu unrhyw gyfnod astudio tramor ac unrhyw leoliad diwydiannol a enillodd gredydau); cyflawniadau academaidd y myfyriwr gan gynnwys ei farciau ar gyfer y modiwlau, a dosbarth y radd; dadansoddiad o'r deilliannau dysgu, gan gynnwys y sgiliau a'r wybodaeth a ddysgwyd trwy astudio'r rhaglen radd benodol; rhestr o unrhyw ddyfarniadau swyddogol yn enw'r Brifysgol; a manylion unrhyw wobrau a roddwyd i'r myfyriwr. Mae'r Adroddiad (Atodiad Diploma) yn ddogfen bwysig a defnyddiol dros ben i fyfyrwyr felly wrth iddynt geisio am swyddi.

Sut mae'r Adroddiad (Atodiad Diploma) wedi'i wella o gymharu â'r fersiwn flaenorol a gyhoeddwyd gan Brifysgol Abertawe?

  1. Bellach, fe'i cyhoeddir yn electronig trwy system ddiogel (Gradintel), ac mae modd ei ryddhau ar gyfer cyflogwyr posibl, os bydd y myfyriwr am i hynny ddigwydd.
  2. Gan ei bod yn ddogfen electronig, gall myfyrwyr ei gweld llawer cynt nag o'r blaen (cyhyd â'u bod wedi cofrestru gyda Gradintel), cyn i'r ddogfen fod yn fersiwn derfynol.
  3. Bellach, cofnodir unrhyw wybodaeth ychwanegol, megis gwobrau a roddwyd, lleoliadau gwaith sy'n ennill credydau, neu gyfnodau symudedd, yn yr Adroddiad (Atodiad Diploma) o dan Adran 6.1 Gwybodaeth Ychwanegol, neu yn y trawsgrifiad.