Gradintel a HEAR (Atodiad Diploma)

Mae Prifysgol Abertawe'n cynnig ystod o brofiadau a gwasanaethau sy'n gwella cyflogadwyedd ei myfyrwyr. Ceir dolen gyswllt ar ochr dde'r dudalen hon i'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, sy'n darparu arweiniad i fyfyrwyr, mynediad at swyddi a chyfleoedd profiad gwaith, adnoddau gwybodaeth a gweithdai. Ceir dolen hefyd i Academi Gyflogadwyedd Abertawe, corff sy'n hyrwyddo mentrau newydd ac sy'n darparu cyfleoedd i fyfyrwyr gwella eu sgiliau, er enghraifft, trwy'r Wythnos o Waith.

Mae'r Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR) Atodiad Diploma yn ddogfen a ddilysir gan y Brifysgol, sy'n darparu un cofnod cynhwysfawr o gyraeddiadau academaidd a phersonol myfyrwyr, yn cynnwys nid yn unig marciau modiwlau ond cyraeddiadau allgyrsiol ehangach. Mae'r sector Addysg Uwch yn y DU wedi'i hannog i gynhyrchu'r HEAR (Atodiad Diploma) ac mae oddeutu tri chwarter y sefydliadau Addysg Uwch bellach yn gweithio tuag at ei gynhyrchu. Mae rhywfaint o wybodaeth gefndirol ar yr Atodiad Diploma Ewropeaidd, a sut mae'n cymharu â'r Adroddiad (Atodiad Diploma) ar gael yma. Prifysgol Abertawe yw un o'r sefydliadau cyntaf i weithredu'r HEAR (Atodiad Diploma) yn llwyddiannus ac i sicrhau bod ei myfyrwyr yn gallu elwa ohono. Mae modd i fyfyrwyr ei ddefnyddio tra eu bod yn astudio ar eu rhaglen ac ar ôl iddynt orffen eu rhaglen a graddio.

Mae'r HEAR (Atodiad Diploma) yn cofnodi llwyddiannau mewn gweithgareddau allgyrsiol cydnabyddedig drwy gwblhau gwobrau cyflogadwyedd. Ar hyn o bryd mae pedwar gwobr ar gael i fyfyrwyr, sef Gwobr Gyflogadwyedd Abertawe (SEA), Gwobr Wirfoddoli Discovery, Gwobr y Ganolfan Eifftaidd, a'r Wobr Gynaliadwyedd. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y gwobrau hyn yma. Mae dwy wobr gyflogadwyedd arall yn y broses o gael eu cymeradwyo a'u cyflwyno ar sail prawf eleni a bydd rhagor o wybodaeth am y rhain yn dilyn yn y man.

Mae'r HEAR (Atodiad Diploma) wedi'i gynhyrchu a'i storio'n electronig o fewn gradintel.com, a rhoddir cyfle i'r holl fyfyrwyr sy'n ceisio am ddyfarniad a'r holl fyfyrwyr gradd meistr ôl-raddedig gofrestru ar gradintel yn fuan ar ôl ymrestru. Yn ogystal â chynhyrchu a storio'r HEAR (Atodiad Diploma), mae gan gradintel y nodweddion canlynol sy'n gallu gwella'ch cyflogadwyedd:

  • Gellir rhannu'r HEAR (Atodiad Diploma) gyda chyflogwyr neu sefydliadau eraill ar unrhyw adeg yn ystod y cwrs. Caiff ei ddiweddaru'n flynyddol, fel bod modd rhannu canlyniadau a llwyddiannau a gadarnheir wrth wneud ceisiadau am swyddi neu interniaethau cyn graddio.
  • Gellir cwblhau holiadur am eich personoliaeth sy'n caniatáu i chi adnabod meysydd o gryfder y mae cyflogwyr yn ymddiddori ynddynt, a hefyd gwendidau i chi fynd i'r afael â nhw. Mae canlyniadau'r holiadur personoliaeth hefyd yn cael eu cydweddu â phroffiliau gyrfa, sy'n rhoi syniad i chi o'r gyrfaoedd sy'n eich siwtio chi a'ch ffordd o weithio orau. 
  • Gellir cwblhau asesiadau seicometreg, yn mesur eich ymresymiad llafar, rhifiadol a rhesymegol. Mae dros 70% o gyflogwyr graddedigion bellach yn disgwyl i'w hymgeiswyr gwblhau profion tebyg fel rhan o'r broses ddethol, felly maent yn darparu cyfle da i ymarfer. Byddai prynu offerynnau asesu seicometreg tebyg yn costio dros £170 ond fel rhan o'r feddalwedd gradintel, mae'r cyfleuster hwn yn rhad ac am ddim.
  • Mae gradintel yn darparu llwyfan i gyflogwyr 'glustnodi' recriwtiaid posib, ar ôl chwilio'r gronfa ddata a chael mynediad at ganlyniadau academaidd, proffiliau personol, profiadau a chanlyniadau seicometreg myfyrwyr, gan dynnu eu sylw at unrhyw swyddi gwag sydd ar gael. Mae'r broses hon yn gwbl anhysbys tan i chi benderfynu eich bod am rannu eich gwybodaeth bersonol â'r cyflogwyr.