Beth a olygir wrth gredydau?

Gellir ystyried pwyntiau credyd fel yr hyn sy’n pennu gwerth graddau modiwlaidd.  Neilltuir pwysoliad credyd penodedig i bob modiwl sy’n rhoi syniad o’r llwyth gwaith sy’n gysylltiedig â’r modiwl hwnnw.  Rhagor o wybodaeth

Beth sydd angen i mi ei wneud i symud ymlaen i flwyddyn nesaf fy rhaglen?

Er mwyn symud ymlaen o un lefel i’r llall, mae’n rhaid i chi gronni 120 o gredydau trwy gyflawni modiwlau â marc o 40% neu well ym mhob modiwl.  Rhagor o wybodaeth

Sut gallaf gael gradd 1af neu 2:1 / Sut bydd fy ngradd yn cael ei chyfrifo?

Pennir dosbarthiad eich gradd fel arfer gan y cyfartaledd pwysoledig ar gyfer pob modiwl, gan gynnwys marciau methiannau a oddefir, sy’n cyfrannu at yr asesiad anrhydedd gan ddefnyddio’r ffiniau dosbarthiad canlynol.  Dyma’r cyfartaleddau pwysoledig ar gyfer pob dosbarthiad:

Anrhydedd Dosbarth Cyntaf 70%+
Anrhydedd Ail Ddosbarth Uwch 60-69.99%
Anrhydedd Ail Ddosbarth Is 50-59.99%
Anrhydedd Trydydd Ddosbarth 40-49.99%
Gradd Lwyddo 35-39.99%

Rhagor o wybodaeth

Beth os ydw i wedi methu rhai modiwlau TB1 ym mis Ionawr?

Cysylltwch â’ch Tiwtor Personol neu’r Swyddog Arholiadau yn y Coleg i drafod eich dewisiadau, a allai gynnwys: parhau â’ch astudiaethau, atal eich astudiaethau dros dro.  Ystyrir canlyniadau pob myfyriwr ar ddiwedd sesiwn academaidd, ac mae’n bosibl weithiau y gellir cywiro nifer benodol o fethiannau yn y cyfnod ailsefyll arholiadau ym mis Awst.

Beth os ydw i wedi methu rhai modiwlau TB2 ym mis Mehefin?

Ystyrir yr holl ganlyniadau gan y Bwrdd Dyfarnu/Dilyniant a fydd yn gwneud penderfyniad diwedd blwyddyn ynglŷn â phob myfyriwr.

Sut gallaf gael gwybod pwy yw fy Nhiwtor Personol?

Cysylltwch â thîm gweinyddol eich Coleg neu gofynnwch i unrhyw un o’ch darlithwyr eich helpu i ddod o hyd i’r wybodaeth hon.  Rhagor o wybodaeth

Pa gymorth y gallaf i ei ddisgwyl gan fy Nhiwtor Personol?

Bydd eich Tiwtor Personol yn rhoi cyngor ac arweiniad i chi ar eich cynnydd trwy’ch astudiaethau.  Bydd eich Tiwtor Personol hefyd yno i’ch cynorthwyo pryd bynnag y gallech wynebu unrhyw anawsterau o natur academaidd neu bersonol yn ystod eich astudiaethau.  Rhagor o wybodaeth

A allaf newid fy Nhiwtor Personol?

Yn y rhan fwyaf o achosion, nid oes angen i fyfyrwyr newid eu Tiwtor Personol.  Fodd bynnag, os ydych chi’n teimlo, am ba reswm bynnag, yr hoffech chi newid eich Tiwtor Personol, mae gennych yr hawl i wneud hynny unwaith.  Bydd aelod o dîm gweinyddol y Coleg yn gallu rhoi arweiniad i chi ynglŷn â hyn.  Rhagor o wybodaeth

A oes rhaid i mi fynychu cyfarfodydd â’m Tiwtor Personol?

Disgwylir i chi fynychu’r holl gyfarfodydd a drefnwyd gyda’ch Tiwtor Personol.  Os na allwch fynychu cyfarfod penodol, a hynny am reswm da, dylech sicrhau eich bod yn rhoi gwybod i’ch Tiwtor Personol am eich absenoldeb, ynghyd â’r rheswm drosto, cyn gynted â phosibl.  Rhagor o wybodaeth

Sut gallaf gael gwybodaeth am wobrau’r Brifysgol?

Mae ystod o wobrau ar gael i fyfyrwyr.  Dyfernir rhai ohonynt gan golegau academaidd ac eraill gan y Brifysgol yn ganolog.  Fe’ch cynghorir i fynd ar wefan eich Coleg i gael gwybodaeth am wobrau cysylltiedig â disgyblaeth.  Mae gwobrau’r Brifysgol yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd, ond bydd gwybodaeth yn cael ei chyhoeddi ar y wefan maes o law.

Mae angen i mi ddarparu cadarnhad fy mod i’n fyfyriwr. Sut gallaf wneud hyn?

Mae Datganiad Myfyriwr yn darparu cadarnhad eich bod chi’n fyfyriwr yn y brifysgol hon.  Mae’r Gofrestrfa Academaidd yn cynhyrchu’r datganiadau hyn.  Gallwch wneud cais yn bersonol trwy dderbynfa’r Gofrestrfa Academaidd, dros y ffôn ar 01792 513546 neu drwy anfon neges e-bost at academic.registry@swansea.ac.ukRhagor o wybodaeth

Mae angen i mi ddarparu prawf i’r Cyngor fy mod i’n fyfyriwr ac felly wedi fy eithrio rhag talu’r Dreth Gyngor. Sut gallaf wneu

Anfonir rhestrau’n rheolaidd i Gyngor Dinas Abertawe o’r holl fyfyrwyr amser llawn sydd wedi’u cofrestru ym Mhrifysgol Abertawe, os yw eu cyfeiriad yn ystod y tymor o fewn ardal Dinas a Sir Abertawe.  Fodd bynnag, gall y Gofrestrfa Academaidd roi datganiad i chi hefyd fel prawf eich bod chi’n fyfyriwr sydd wedi cofrestru yn y Brifysgol.  Rhagor o wybodaeth

Beth yw Datganiad Myfyriwr?

Mae datganiad myfyriwr yn cadarnhau eich statws yn y Brifysgol.  Mae’n cynnwys eich gwybodaeth bersonol, manylion eich cwrs (fel enw’r cwrs, y dull presenoldeb a’r dyddiad y disgwylir i chi ddechrau a gorffen), a gwybodaeth gyswllt y Brifysgol.  Os oes angen, gall hefyd gynnwys cadarnhad ynghylch eich lefel astudio a’ch cyfeiriad.  Rhagor o wybodaeth

Ar gyfer beth y gellir defnyddio Datganiadau Myfyriwr?

Gofynnwch am Ddatganiad Myfyriwr os oes angen i chi gael, er enghraifft:

  • eithriad rhag talu’r dreth gyngor
  • prawf ar gyfer eich banc
  • fisa teithio
  • fisa ymweld ar gyfer aelodau’r teulu
  • unrhyw beth sy’n gofyn am brawf dogfennol o’ch statws fel myfyriwr

Rhagor o wybodaeth

Sut gallaf gael y Datganiad Myfyriwr os nad wyf yn Abertawe?

Gall y Gofrestrfa Academaidd bostio’r datganiad i gyfeiriad o’ch dewis.  Fel arall, gall ffrind gasglu’r datganiad ar eich rhan, ond mae angen i chi roi gwybod i ni am hyn yn ysgrifenedig o flaen llaw. Anfonwch neges e-bost at academic.registry@swansea.ac.uk gan ddweud pwy fydd yn casglu’r ddogfen ar eich rhan.  Bydd angen iddo/iddi ddangos prawf adnabod pan ddaw i gasglu’r ddogfen.

Pa mor aml y mae angen i mi edrych ar fy nghofnod myfyriwr a pha wybodaeth allaf bori trwyddi?

Mae’n bwysig eich bod chi’n gwirio’ch cofnodion myfyriwr yn rheolaidd ac yn sicrhau eu bod yn gywir bob amser.  Dylech wirio manylion eich cyfeiriad yn arbennig a’u diwygio os byddwch chi’n symud neu os ydynt yn anghywir.  Mae pobl yn y Brifysgol yn defnyddio manylion cyswllt eraill hefyd, fel eich rhif ffôn symudol.  O ran eich cofnodion academaidd, mae’n hollbwysig bod eich cofnodion yn adlewyrchu’r modiwlau rydych chi’n eu dilyn, a’ch bod chi’n astudio digon o gredydau ar gyfer eich anghenion penodol.  Fel arfer, 120 o gredydau fydd hyn ar gyfer myfyriwr israddedig amser llawn, a 180 o gredydau ar gyfer myfyriwr gradd Meistr amser llawn.  Mae eich colegau academaidd yn cyfeirio at eich cofnodion academaidd yn ogystal â’r adrannau gweinyddol, ac mae’r amserlen arholiadau’n cael ei seilio ar eich cofnod a’r dybiaeth ei fod yn gywir.  I gael at eich cofnod myfyriwr, mewngofnodwch i’ch cyfrif mewnrwyd.  Os cewch chi unrhyw broblemau wrth gael mynediad at eich cyfrif, cysylltwch ag itsupport@swansea.ac.ukRhagor o wybodaeth

Beth ddylwn i ei wneud os yw fy ngwybodaeth bersonol yn newid?

Gallwch ddiweddaru eich cyfeiriad tymor/cartref a’ch manylion cyswllt ar eich cyfrif mewnrwyd.  Os cewch chi unrhyw broblemau wrth ddiweddaru eich manylion cyswllt, cysylltwch â’r Gofrestrfa Academaidd neu Gofnodion Myfyrwyr.  Ar gyfer newidiadau fel enw/teitl, cysylltwch â Chofnodion Myfyrwyr ac ewch â’r dogfennau priodol gyda chi.  Rhagor o wybodaeth

Hoffwn astudio dramor fel rhan o’m rhaglen radd. Pa ddewisiadau sydd ar gael?

Mae’r Brifysgol yn annog ei myfyrwyr i ymgymryd â lleoliad academaidd neu ddiwydiannol dramor ac mae ystod eang o gyfleoedd ar gael i’r holl fyfyrwyr trwy rwydwaith helaeth o bartneriaid rhyngwladol ar draws y byd.  Yn y lle cyntaf, dylech bori trwy’r tudalennau gwe perthnasol a ddatblygwyd gan y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol, ond dylech hefyd gysylltu â’ch tiwtor a fydd yn gallu eich cyfeirio at y Swyddog Rhyngwladol yn eich Coleg.  Mae cyfleoedd ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig a myfyrwyr gradd meistr a addysgir, ac anogir myfyrwyr ymchwil hefyd i archwilio cyfleoedd o fewn eu prosiectau ymchwil.  Rhagor o wybodaeth

Mae angen i mi adael y Brifysgol ac nid wyf yn gwybod beth i’w wneud. Sut gallaf adael a beth yw fy newisiadau?

Mae’r Brifysgol yn cydnabod y gallai amgylchiadau godi sy’n ei gwneud hi’n anodd i rai myfyrwyr parhau â’u hastudiaethau.  Os ydych chi mewn sefyllfa o’r fath, y peth cyntaf y dylech ei wneud yw siarad â’ch Tiwtor Personol, eich Darlithydd neu aelod arall o staff y Coleg i rannu eich pryderon.  Gallwch hefyd ymweld â’r Gofrestrfa Academaidd i siarad â’r staff.  Oni bai ei bod yn amlwg nad ydych yn bwriadu dychwelyd i Brifysgol Abertawe, fe’ch cynghorwn i atal eich astudiaethau dros dro yn hytrach na thynnu’n ôl yn llwyr.  Os byddwch chi’n atal eich astudiaethau dros dro, gallwch darfu ar eich astudiaethau ond bydd y Brifysgol yn cadw’ch lle ar agor am flwyddyn neu hyd nes y bydd eich amgylchiadau wedi’u goresgyn.  Rhoddir esboniad manylach ar y gwefannau canlynol, neu gallwch gysylltu â’r Gofrestrfa Academaidd am ragor o wybodaeth.  Rhagor o wybodaeth (Rhaglenni a Addysgir) Rhagor o wybodaeth (Ymchwil Ôl-raddedig)

Am ba mor hir y gallaf atal fy astudiaethau dros dro?

Fel arfer, bydd y Brifysgol yn caniatáu i chi atal eich astudiaethau dros dro hyd at ddiwedd y sesiwn academaidd.  Cysylltir â chi cyn dechrau’r flwyddyn academaidd nesaf yn gofyn i chi gadarnhau a ydych chi’n bwriadu ailgydio yn eich astudiaethau ai peidio.  Gofynnir i chi gadarnhau bod yr amgylchiadau a’ch gorfododd i atal eich astudiaethau dros dro wedi’u goresgyn bellach.  Rhagor o wybodaeth (Rhaglenni a Addysgir) / Rhagor o wybodaeth (Ymchwil Ôl-raddedig)

A allaf ymestyn fy nghyfnod o atal astudiaethau dros dro os nad wyf yn gallu dychwelyd?

Os nad ydych chi’n bwriadu/gallu dychwelyd i’ch astudiaethau, fe allai fod yn bosibl ymestyn eich cyfnod o atal astudiaethau dros dro.  Cysylltwch â’ch Coleg neu’r Gofrestrfa Academaidd am fwy o gyngor.  Rhagor o wybodaeth (Rhaglenni a Addysgir) / Rhagor o wybodaeth (Ymchwil Ôl-raddedig)

Rydw i wedi derbyn llythyr yn rhoi gwybod i mi ei bod yn ofynnol i mi atal fy astudiaethau dros dro – beth ddylwn i ei wneud?

Gallai’r Brifysgol fynnu bod myfyriwr yn atal ei astudiaethau dros dro am resymau ariannol, iechyd neu ddisgyblaethol.  Dylech ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a geir yn y llythyr a chysylltu â’r unigolyn/unigolion a nodir am ragor o wybodaeth. Rhagor o wybodaeth (Rhaglenni a Addysgir) / Rhagor o wybodaeth (Ymchwil Ôl-raddedig)

Rydw i’n dymuno tynnu’n ôl o’r Brifysgol. Beth sydd angen i mi ei wneud?

Yn y lle cyntaf, fe’ch cynghorir i siarad â’ch Tiwtor Personol a allai eich helpu a chynnig cyngor/cymorth.  Os byddwch chi’n dal i ddymuno tynnu’n ôl, disgwylir i chi fynychu cyfweliad yn y Gofrestrfa Academaidd lle y bydd dewisiadau cymorth ychwanegol yn cael eu trafod ac y bydd y broses tynnu’n ôl yn cael ei chychwyn, os yw’n briodol.  Bydd y broses tynnu’n ôl yn cael ei hesbonio’n fanwl yn ystod eich cyfweliad â staff y Gofrestrfa Academaidd.  Mae’n bosibl y bydd yn ofynnol i chi ddarparu tystiolaeth ac fe’ch cynghorir ar rwymedigaethau eraill, fel y rhai hynny sy’n ymwneud â’ch llety, ac ati.  Bydd hefyd angen i chi gael arweiniad ar faterion ariannol yn ymwneud â’ch benthyciadau a’ch ffioedd, a rhoddir y cyfryw wybodaeth i chi yn eich cyfweliad.  Os ydych chi’n fyfyriwr tramor, mae’n rhaid i chi hefyd ddeall goblygiadau eich penderfyniad o ran eich Fisa a’ch hawliau i aros yn y Deyrnas Unedig.  Bydd y Cynghorwyr Rhyngwladol yn yr adran Gwasanaethau Myfyrwyr yn gallu rhoi cyngor ynglŷn â hyn. Rhagor o wybodaeth (Rhaglenni a Addysgir) / Rhagor o wybodaeth (Ymchwil Ôl-raddedig)

Os byddaf i’n tynnu’n ôl, a allaf ddychwelyd i gwblhau fy astudiaethau yn ddiweddarach?

Fe allai fod yn bosibl dychwelyd, yn dibynnu ar eich rhaglen astudio a therfynau amser.  Fe’ch cynghorir i gysylltu â’ch Coleg a’r Gofrestrfa Academaidd i gael mwy o gyngor, cyn llenwi’r ffurflen tynnu’n ôl.  Fodd bynnag, fel arfer, bydd angen i chi ailymgeisio i’r Brifysgol, ac felly mae’n bosibl y bydd angen i chi gysylltu â’r swyddfa derbyniadau am gyngor.  Rhagor o wybodaeth (Rhaglenni a Addysgir) / Rhagor o wybodaeth (Ymchwil Ôl-raddedig)

Hoffwn drosglwyddo modiwl. Sut gallaf wneud hyn?

Fe’ch cynghorir i siarad â’r aelodau staff academaidd perthnasol yn y lle cyntaf er mwyn sicrhau y gallwch fodloni gofynion y modiwl yr ydych yn bwriadu trosglwyddo iddo, er enghraifft.  Os yw eich diddordeb yn dderbyniol i’r Coleg, disgwylir i chi lenwi’r ffurflen berthnasol sydd ar gael gan eich Coleg.  Sylwer fod terfynau amser yn berthnasol i drosglwyddo modiwlau, sef pythefnos ar gyfer modiwl sy’n para semestr neu bedair wythnos ar gyfer modiwl a gynigir drwy gydol y flwyddyn.  Rhagor o wybodaeth

Hoffwn drosglwyddo fy rhaglen. Sut gallaf wneud hyn?

Dylech drafod eich bwriadau â’ch cyfarwyddwr rhaglen presennol yn eich Coleg/adran ac â’r cyfarwyddwr rhaglen sy’n gyfrifol am y radd rydych chi’n dymuno trosglwyddo iddi.  Os cewch eich derbyn gan y Coleg/adran newydd, dylech lenwi’r ffurflen berthnasol sydd ar gael gan eich Coleg.  Sylwer fod terfynau amser yn berthnasol i drosglwyddo rhaglenni.  Rhagor o wybodaeth (Rhaglenni a Addysgir) / Rhagor o wybodaeth (Ymchwil Ôl-raddedig)

Rydw i wedi methu fy rhaglen bresennol. A allaf drosglwyddo i raglen arall?

Mae hyn yn dibynnu ar eich penderfyniad dilyniant. Fe allai fod yn bosibl trosglwyddo neu ailymgeisio i raglen arall yn y Brifysgol. Cysylltwch â’r Gofrestrfa Academaidd am fwy o gyngor.

Hoffwn gael fy asesu yn Gymraeg. Sut gallaf wneud cais am hyn?

Mae’n rhaid i fyfyrwyr gyflwyno eu ceisiadau i’w Coleg ‘cartref’ gan ddefnyddio ffurflen AR1AR-1-BI, sydd ar gael yn yr adran Ffurflenni a Dogfennau ar safle Blackboard y Gofrestrfa Academaidd.  Mae manylion ychwanegol ar gael yn y Canllawiau ar Asesu ac Arholi Trwy Gyfrwng y Gymraeg neu mewn Iaith ar wahân i’r Iaith Addysgu.

Rydw i’n fyfyriwr bodlon iawn ac yn dymuno trosglwyddo fy sylwadau i’r Brifysgol. Sut gallaf wneud hyn?

Mae’r Brifysgol yn eich annog i roi adborth ar eich profiadau yn y Brifysgol ac mae’n croesawu eich sylwadau ar brofiadau cadarnhaol yn ogystal â beirniadaeth adeiladol.  Os yw’r cymorth a gynigiwyd wedi gwneud argraff arbennig o dda arnoch ac yr ydych am i’r Brifysgol gofnodi profiadau o’r fath, anfonwch neges e-bost at academic.registry@swansea.ac.uk.  Bydd y Gofrestrfa Academaidd yn sicrhau bod y sylwadau’n cael eu trosglwyddo i’r rheolwr priodol ac ymlaen i’r unigolyn dan sylw, os caiff ei enwi.

Rhoddir cyfle i chi lenwi holiaduron adborth ac arolygon bodlonrwydd hefyd er mwyn i chi fynegi’ch barn.  Rhagor o wybodaeth

A ddaethoch chi o hyd i’r hyn roeddech chi’n chwilio amdano?

A wnaeth hyn ateb eich cwestiwn?  Os na, cysylltwch ag un o’r canlynol:

Ymholiadau Israddedig: undergraduatequeries@swansea.ac.uk

Ymholiadau Ôl-raddedig a Addysgir: postgraduatetaughtqueries@swansea.ac.uk

Ymholiadau Ymchwil Ôl-raddedig: postgradoffice@swansea.ac.uk

Ymholiadau Cyffredinol: academic.registry@swansea.ac.uk