Y pethau allweddol y dylech fod yn ymwybodol ohonynt

Ar ddiwedd pob semester, mae’r Brifysgol yn cynnal holiadur ar-lein ar bob modiwl er mwyn cael adborth gan fyfyrwyr.

Ar gyfer semester 2, bydd yr arolygon yn agor ar Ddydd Mawrth, 2 Mai 2017 ac yn cau ar Ddydd Gwener, 12 Mai 2017.

Mae myfyrwyr yn cael mynediad at yr arolygon drwy fewngofnodi i Blackboard, sgrolio i lawr a bydd yr arolygon yn ymddangos ar waelod y sgrîn ar yr ochr chwith.

Os ydych yn dilyn rhaglenni proffesiynol mewn Gwyddor Iechyd neu’r LLM yn y Gyfraith, mae’n bosibl y cewch e-bostiau ar adegau gwahanol i’r rhai a nodir uchod, sy’n adlewyrchu dechrau a diwedd eich modiwlau. Ar hyn o bryd mae rhai meysydd pwnc sydd wedi’u heithrio o’r holiadur ar-lein hwn – Meddygaeth i Raddedigion a myfyrwyr yn AABO.  

Ar y dudalen hon cewch gopi o ,  Cwestiynau Cyffredin am Adborth Modiwlau - i Fyfyrwyr , gan gynnwys gwybodaeth am sut y mae’ch adborth yn cael ei adolygu ac adroddiad defnyddiol Closing the Loop sy’n trafod sut y mae prifysgolion yn defnyddio holiaduron megis yr un yr ydym yn ei ddefnyddio i wella’ch profiad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch y Tîm Adborth Modiwlau.

Gallwch hefyd ddilyn y pwnc hwn ar Twitter drwy ddefnyddio’r hashnod #myfeedbackmatters.

Beth ydym wedi’i wneud mewn ymateb i’ch adborth?

Computer keyboard

Adborth ar Fodiwlau yw'r ffordd fwyaf uniongyrchol ac effeithiol o ddweud wrthym sut rydych yn teimlo am eich profiad ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'r adborth a rowch i ni yn ein helpu'n uniongyrchol i wneud y newidiadau rydych am eu gweld.

Defnyddir eich Adborth ar Fodiwlau i gynllunio a blaenoriaethu gwario ar ailwampio a gwelliannau.

Mewn ymateb mae'r Brifysgol wedi:

 • Prynu celfi newydd ar gyfer Adeilad Keir Hardie, gyda chynlluniau ar gyfer gwelliannau pellach yn y dyfodol agos.
 • Prynu celfi newydd ar gyfer Tŷ Fulton A, B ac C, gyda chynlluniau ar gyfer gwelliannau pellach.
 • Ychwanegu gofodau astudio yn ystod cyfnodau arholiadau.
 • Creu labordy cyfrifiaduron ychwanegol i fyfyrwyr Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn y Techniwm Digidol.
 • Cyflwyno Blas, Costcutter a Swansea Outfitters, gan roi swyddi i fyfyrwyr a buddsoddi yn Undeb y Myfyrwyr.

Sgroliwch i lawr i weld sut mae eich adborth wedi cael ei ddefnyddio i wella pethau ar lefel y Coleg.

Dywedoch Chi, Gwnaethom Ni (Parhad)

Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd:

 • Wedi ymateb i Adborth ar Fodiwlau drwy aildrefnu modiwl yr oedd myfyrwyr yn teimlo ei fod yn rhy hir.
 • Wedi gwario dros £100,000 yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf i wella'r amgylchedd dysgu.
 • Yn sefydlu swît efelychu newydd a fydd yn helpu myfyrwyr ar gyrsiau proffesiynol i ddatblygu eu sgiliau clinigol.

Gwyddoniaeth

Mae’r Coleg Gwyddoniaeth:

 • Wedi newid nifer yr asesiadau parhaus ar ambell fodiwl. 
 • Wedi gwneud y terfynau amser ar ambell fodiwl yn fwy cyfeillgar i fyfyrwyr. 

Y Gyfraith

Mae Coleg y Gyfraith:

 • Yn creu darlithfa newydd.
 • Yn ailwampio gofodau addysgu.

Ysgol Reolaeth

Mae'r Ysgol Reolaeth:

 • Wedi buddsoddi dros filiwn o bunnoedd mewn creu amrywiaeth o gyfleusterau i fyfyrwyr yn y prif adeilad.
 • Yn creu gofod gwaith grŵp gyda 50 o sgriniau plasma.
 • Yn sefydlu Ystafell Gyffredin Iau a chyfleusterau cyfrifiaduron o'r radd flaenaf.