Systemau

Gweithio gyda Cholegau a ISS i ddatblygu systemau gweinyddol arloesol ar draws y Brifysgol trwy drefnu grwpiau a fforymau defnyddwyr, dadansoddi adborth, gan nodi swyddogaethau newydd, gweithredu polisïau newydd a rheoli hawliau mynediad i systemau academaidd:

 • Systemau asesu
 • SITS Cronfa Ddata Cofnodion Myfyrwyr
 • Ardal Mewnrwyd Cofnodion Academaidd
 • Gradintel
 • HEAR

Gwybodaeth Reoli

Gwybodaeth Reoli

Lleolir y tîm hwn ar Lefel 7 y Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth, ac mae'n darparu ystadegau'r Brifysgol, gwybodaeth reoli, ac adroddiadau cynllunio; mae hefyd yn rheoli adroddiadau i gyrff allanol.

Mae gan Statistics@swansea.ac.uk gyfrifoldeb am:

 • Ystadegau Cynnar Myfyrwyr Addysg Uwch
 • Monitro cofrestru ar ddiwedd y flwyddyn, Arolwg Gweithgarwch Ymchwil
 • Adroddiadau Gwirio Ariannu
 • Dangosyddion Perfformiad Allweddol a dadansoddi tueddiadau; mae'r rhain yn rhan o Gynllun Strategol y Brifysgol
 • Adroddiadau Llwyth Gwaith ar sail 'Cyfwerth ag Amser Llawn', a ddefnyddir at ddibenion Cynllunio'r Busnes
 • Yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, Adroddiad Cyrchfannau Gadawyr Addysg Uwch, adroddiad Cofnodion Myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, Adroddiad Staff yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, ac adroddiadau Setiau Gwybodaeth Allweddol.

Ystadegau'r Brifysgol

Mae'r staff a enwir isod yn darparu adroddiadau ystadegol am ansawdd academaidd, niferoedd myfyrwyr, niferoedd cyfwerth â llawn amser, a gwybodaeth ariannu a chynllunio.

Mae adroddiadau ar gael o'r bwydlenni naid  "Cofnodion Academaidd" ac "Ystadegau" ar y Fewnrwyd. Os na allwch ddod o hyd i adroddiad addas, neu os oes angen cyngor neu wybodaeth bellach arnoch ar dueddiadau yn y gorffennol, yn y presennol, neu yn y dyfodol ar faterion academaidd, niferoedd myfyrwyr, neu ariannu er mwyn cefnogi prosesau rheoli a chynllunio'r Brifysgol, dyma'r bobl i gysylltu â hwy:

Adroddiadau'r Brifysgol

Mae'r adroddiad ar fyfyrwyr a gyflwynir i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn sicrhau bod y Brifysgol yn derbyn cyllid addysgu. Dyna yw prif ffynhonnell cyllid y Brifysgol o'r Cynulliad Cenedlaethol. 
I sicrhau bod y data a ddefnyddir yn gyfredol ac yn gywir, mae'r Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr, gan weithio ar y cyd â datblygwyr o Wasanaethau Gwybodaeth a Systemau, wedi darparu cyfleuster arlein i alluogi adrannau i gynnal y data a ddefnyddir ar gyfer yr adroddiad hwn. Mae'r Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr yn cydlynu adroddiadau adrannol, ac yn cydlynu â'r Swyddogion Gwybodaeth Reoli sy'n gyfrifol am gyfrifo nifer y myfyrwyr ar gyfer yr adroddiad hwn.

Adroddiad i'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch ar fyfyrwyr a modiwlau.  Mae'r swyddfa'n sicrhau bod yr holl wybodaeth ar gael ar gyfer yr adroddiad hwn. Mae'r wybodaeth a ddarperir i'r asiantaeth hon yn sail i'r tablau "cynghrair" a gyhoeddir ar Addysg Uwch, ac mae'r llywodraeth yn ei defnyddio i oleuo polisi a deddfwriaeth newydd yn y DU. Darperir rhai o'r wybodaeth yn uniongyrchol gan yr ysgolion academaidd gan ddefnyddio systemau Cyfrifiadura Gweinyddol y Brifysgol, er enghraifft canlyniadau modiwl. Ond coladir y rhan fwyaf o'r 200+ o eitemau data ar gyfer yr adroddiad gan y Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr a dadansoddwr data o Wasanaethau Gwybodaeth a Systemau.

Adroddiad Prifysgol Cymru Gan weithio ar y cyd â'r Swyddog Asesu, rydym wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i sicrhau bod y manylion cwrs a'r wybodaeth ar raddau sy'n cael eu hanfon at Gofrestrfa Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd yn ddibynadwy. Mae cofrestrfa ffederal Prifysgol Cymru, a leolir yng Nghaerdydd, yn cyhoeddi tystysgrifau gradd ar sail yr wybodaeth hon.

Adroddiadau'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr: Llwythir gwybodaeth am fenthyciadau a grantiau myfyrwyr, a chadarnhad o'u presenoldeb, bob diwrnod. Yr wybodaeth hon sy'n hysbysu'r Cwmni i dalu grantiau a benthyciadau i fyfyrwyr. Mae adroddiad arall yn cadarnhau manylion am fyfyrwyr a chyrsiau ar 1 Rhagfyr; mae'r Cwmni'n defnyddio hyn i dalu ffioedd i'r Brifysgol. Mae adroddiad arall ar gyfer y Sefydliad Addysg Uwch yn rhestru'r cyrsiau sy'n gymwys i dderbyn cyllid myfyrwyr.  Ychwanegir yr wybodaeth hon at fas data cenedlaethol a ddefnyddir gan Awdurdodau Addysg Lleol a'r Cwmni.

Hysbysu Awdurdodau Lleol am newidiadau mewn amgylchiadau myfyrwyr. Pan fydd myfyriwr israddedig o'r DU neu o'r Undeb Ewropeaidd yn newid cwrs, yn gohirio astudio, neu'n tynnu'n ôl, rydym yn anfon neges e-bost at swyddfa cyllid myfyriwr Awdurdod Lleol y myfyriwr, fel y mae deddfwriaeth y DU yn gofyn.

Hysbysu'r Swyddfa Gartref am newid mewn amgylchiadau myfyriwr. Ers gwanwyn 2009, mae'n ofynnol o dan ddeddfwriaeth mewnfudo fod y Brifysgol yn hysbysu Asiantaeth Ffiniau'r DU os bydd myfyriwr rhyngwladol yn methu â chofrestru ar gwrs, yn newid hyd yr astudio, yn gohirio astudio, neu'n tynnu'n ôl o'r Brifysgol.

Adroddiadau eraill: Mae'r swyddfa'n rheoli gwybodaeth a ddefnyddir mewn amrywiol adroddiadau. Mae enghreifftiau'n cynnwys: Elfen 3 yr adroddiad Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008; yr adroddiad am fyfyrwyr meddygaeth i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr; a gwybodaeth am fodiwlau, a ddefnyddir gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd a chan adolygiad sefydliadol 2007.