Cofnodion Myfyrwyr

Mae Cofnodion Myfyrwyr yn isadran o fewn Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau sy'n gyfrifol am greu a gweinyddu cofnodion myfyrwyr ar y bas-data, sy'n greiddiol i weinyddu canolog y Brifysgol. Mae integreiddio cynyddol cofnodion myfyrwyr â systemau eraill, megis amserlennu ac asesu, yn hanfodol o ran darparu gwasanaethau academaidd a gwasanaethau gweinyddol effeithiol.

Cyfrifoldebau:

 • Gweinyddu cofnodion myfyrwyr
 • Cyllid Myfyrwyr a ffioedd
 • Darparu cyngor i fyfyrwyr a staff ar faterion gweinyddol
 • Rheoli cofnodion am fyfyrwyr, rhaglenni, a modiwlau
 • Rheoli llunio adroddiadau'r Brifysgol i rai o'r cyrff rheoleiddiol a statudol penodol sy'n ymwneud â'r sector Addysg Uwch. Mae meysydd penodol yn cynnwys: yr adroddiad i'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch am fyfyrwyr; adroddiadau Ystadegau Cynnar Myfyrwyr Addysg Uwch a Monitro cofrestru ar ddiwedd y flwyddyn i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru; yr adroddiad am fyfyrwyr o dan yr Ymarferiad Asesu Ymchwil; llwytho manylion cymwysterau ar gyfer Prifysgol Cymru; a'r adroddiad presenoldeb a'r adroddiad cadarnhau ffioedd ar gyfer y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.
 • Sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â pholisïau'r Brifysgol o ran cadw cofnodion a llunio adroddiadau, ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth y Deyrnas Unedig o ran ariannu Addysg Uwch, ffioedd dysgu, ac astudio yn y DU.
 • Datblygu systemau gweinyddol a chydlynu gwaith y Brifysgol o ran gweinyddu cofnodion myfyrwyr. Un enghraifft yw system cofnodion ar-lein y Brifysgol, Mewnrwyd Prifysgol Abertawe.  Mae hyn yn golygu y caiff myfyrwyr fynediad at eu cofnodion eu hunain, ac y caiff staff fynediad at gofnodion, dogfennau, a ffurflenni'r Brifysgol.  Mae staff yn cael mynediad at adroddiadau ystadegau a gwybodaeth reoli yn ymwneud ag ansawdd academaidd, niferoedd myfyrwyr, niferoedd cyfwerth ag amser llawn, ariannu, a chynllunio.
 • Gwirio data ar gyfer adroddiadau ystadegol, gwybodaeth reoli, ansawdd ac asesu, ac amserlennu.

Cyfrifoldebau 

 • Cofrestru Myfyrwyr Mae Cofnodion Myfyrwyr yn gyfrifol am drefnu cofrestru yn y Brifysgol, gan gynnwys sesiynau sefydlu a dewis modiwlau, yn ogystal â chynnwys y cyfarwyddiadau a'r ffurflenni cofrestru, a'u dosbarthu i fyfyrwyr a staff. Yn rhan o'r paratoadau ar gyfer cofrestru, dosberthir manylion am y trefniadau trwy gyfarfodydd ag adrannau gweinyddol ac Ysgolion, a chyhoeddir y manylion ar y wefan. Bob blwyddyn, mae ein swyddfa'n creu tua 8,000 o gofnodion cofrestru a thua 25,000 o gofnodion dewis modiwlau gorfodol. Prosesir cofnodion am oddeutu 5,000 o fyfyrwyr yn ystod y prif ddigwyddiad cofrestru ym mis Medi, a chofnodion am y gweddill yn sgil y digwyddiadau cofrestru llai ym misoedd Ionawr, Ebrill, a Gorffennaf.
 • Dewis Modiwlau Mae'r adrannau'n defnyddio'r Fewnrwyd i gofnodi dewisiadau modiwl yn uniongyrchol, ac mae Cofnodion Myfyrwyr yn cydlynu'r gwaith hwn. Gan fod unrhyw newidiadau'n cael eu cofnodi pan fydd myfyriwr yn hysbysu ei adran, mae'r cofnodion am ddewisiadau modiwl yn gywir ac yn gyfredol. Mae Cofnodion Myfyrwyr yn darparu adroddiadau am eithriadau hefyd, ac yn gosod amserlen ar gyfer adroddiadau. Er enghraifft, mae'n rhaid cwblhau adroddiad ariannu CCAUC erbyn mis Tachwedd, ac mae cyllid ar gyfer dysgu'n dibynnu i raddau helaeth ar gredydau modiwl.
 • Mae rhagddewis modiwlau yn orfodol, ac awgrymir dau ddull i adrannau eu defnyddio. O dan Ddull 1, mae adrannau'n dosbarthu ffurflenni dewis modiwl i fyfyrwyr.  Mae'r myfyrwyr yn dychwelyd y ffurflenni i'r adrannau, sy'n eu mewnbynnu gan ddefnyddio rhaglen y Fewnrwyd i Newid Dewis Modiwlau. O dan Ddull 2, mae myfyrwyr yn cofnodi eu rhagddewisiadau modiwl arlein. Wedyn, mae adrannau'n lawrlwytho ac yn adolygu dewisiadau modiwl mewn taenlen, a, lle bo'n briodol, yn newid dewisiadau'r myfyrwyr. Defnyddir yr wybodaeth i ddrafftio amserlenni dysgu, ac i alluogi adrannau i baratoi adnoddau ar sail y data am ragddewisiadau.
 • Mae Manylion Personol yn cael eu hadolygu a'u newid o ganlyniad i ffurflenni cofrestru myfyrwyr neu'n uniongyrchol trwy'r Proffil Myfyriwr ar y Fewnrwyd, sy'n rhoi mynediad at gofnodion myfyrwyr.
 • Newid amgylchiadau: Trosglwyddo, Gohirio, a Thynnu'n Ôl Bob blwyddyn, rydym yn derbyn ac yn prosesu tua 850 o geisiadau trosglwyddo, 425 o geisiadau am ohirio astudio, 750 o ffurflenni tynnu'n ôl, a 250 o estyniadau.
 • Cynnal a chadw manylion rhaglenni Rydym yn gyfrifol am greu cofnodion cwrs newydd, yn seiliedig ar fanylebau rhaglen sydd wedi'u cymeradwyo. O ganlyniad i gydweithio â'r Swyddfa Ansawdd a datblygwyr Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau, mae catalog cwrs ar gael ar y Fewnrwyd, ac mae myfyrwyr a staff yn gallu newid yr wybodaeth. Mae hyn yn golygu bod manylion diweddaraf cyrsiau ar gael ar-lein, fel bod modd i Ysgolion adolygu'r wybodaeth a ddefnyddir gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd, yn ogystal ag at ddibenion megis archwiliadau'r Ysgol, yr atodiad diploma, a dibenion gweinyddol eraill.
 • Cynnal a Chadw Modiwlau Rydym yn gyfrifol am greu cofnodion ar gyfer modiwlau newydd, yn seiliedig ar y ffurflen modiwl ar ôl iddi gael ei chymeradwyo. O ganlyniad i gydweithio â datblygwyr Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau, mae catalog modiwlau ar gael ar y Fewnrwyd, ac mae adrannau'n gallu newid yr wybodaeth i sicrhau bod yr wybodaeth arlein, a'r wybodaeth yn y catalog argraffedig, yn gywir. Mae hyn yn sicrhau bod cofnodion eraill yn gyflawn hefyd, er enghraifft y cod JACS a ddefnyddir i bennu'r lefel ariannu dysgu sydd ar gael ar gyfer pob modiwl, ac at ddibenion ystadegau cenedlaethol. Ar ben hynny, gall adrannau nodi pa fodiwlau sydd ar gael, gwirio'r dull asesu, a gwneud cywiriadau eraill arlein. Mae hyn yn sicrhau bod yr wybodaeth gyfredol ar gael i staff a myfyrwyr.
 • Mae Adrannau'n cynnal a chadw manylion Modiwlau Gorfodol ar y Fewnrwyd. Mae'r Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr yn cydlynu llunio adroddiad blynyddol er mwyn caniatáu rhaglwytho modiwlau gorfodol i baratoi at ragddewis modiwlau ym mis Mai/Mehefin yn achos myfyrwyr sy'n dychwelyd, ac ym mis Awst/Medi yn achos myfyrwyr newydd.

 

Ffioedd, a Chyllid Myfyrwyr

Ffioedd Dysgu yw prif ffynhonnell incwm y Brifysgol.  Mae'r adran Cyllid Myfyrwyr yn cynnwys tri aelod o staff sy'n gyfrifol am godi anfonebau ac am addasu ffioedd.

Yn fyr, mae'r adran

 1. Yn creu cofnodion am y ffioedd sy'n ddyledus, fel y'u cymeradwyir gan y Pwyllgor Cyllid.
 2. Yn gwbl gyfrifol am weinyddu cyllid myfyrwyr o'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.
 3. Yn pennu faint o ffioedd dysgu sy'n ddyledus oddi wrth fyfyrwyr unigol.
 4. Yn rheoli nawdd allanol, ac yn gweinyddu bwrsariaethau ac ysgoloriaethau'r Brifysgol.
 5. Yn addasu ffioedd; er enghraifft, pan fydd myfyriwr yn tynnu'n ôl, mae'r adran yn cyfrifo faint o ad-daliad sy'n ddyledus iddo.

Talu ffioedd

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad am sut i dalu ffioedd at y Swyddfa Incwm trwy e-bost Income@abertawe.ac.uk, neu dros y ffôn +44 (0)1792 295523.

Taliadau ac ad-daliadau Ffioedd Dysgu

Ceir cyngor ar y tudalennau ffioedd dysgu israddedig a ffioedd dysgu ôl-raddedig.

Os oes angen arnoch siarad â staff, neu ysgrifennu at staff, ynghylch:

 • Cyllid Myfyrwyr y DU, a ffioedd dysgu myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd
 • Ffioedd myfyrwyr rhyngwladol
 • Bwrsariaethau ar gyfer ffioedd dysgu
 • Tystiolaeth am nawdd allanol
 • Addasu ffioedd ac ad-daliadau

Cysylltwch â:

 • Swyddfa Cyllid Myfyrwyr, Abaty Singleton, Prifysgol Abertawe, Abertawe SA2 8PP, Cymru, y DU
 • Ffôn: 44 01792 602700
 • Ffacs: 44 01792 513527
 • E-bost: StudentFinance@abertawe.ac.uk

Sylwer: Dylai staff Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr neu staff mewn swyddfa cyllid myfyrwyr mewn Awdurdod Lleol gysylltu â ni yn y cyfeiriad uchod.  Dylai unigolion bori'r ddolen 'cysylltu â ni' ar y chwith.


Cymorth ariannol i fyfyrwyr

Yn cael anhawster ariannol? Am gyngor a chymorth, cysylltwch â'r Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol yng Ngwasanaethau Myfyrwyr.

Mae gwybodaeth am gymorth ariannol i fyfyrwyr, oddi wrth Lywodraeth ganolog y DU ac oddi wrth awdurdodau lleol, ar gael o wefannau'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, a nodir islaw:

Mannau cyswllt yn Awdurdodau Lleol yng Nghymru ar gyfer cymorth ariannol i fyfyrwyr:

 

Deall y Jargon!

Cwrs | Gradd | Cynllun Gradd | Llwybr | Rhaglen | Rhaglen Astudio | Cynllun Astudio

Mae'r rhain i gyd yn enwau y gellwch glywed pobl yn eu defnyddio i gyfeirio at eich cwrs.

Mae rhaglen astudio israddedig neu ôl-raddedig a addysgir mewn prifysgol yn cynnwys cyfuniad o fodiwlau a addysgir gan adran.  Mae myfyrwyr unigol yn gorfod llwyddo ar lefel ddigonol yn y modiwlau i ennill digon o gredydau i symud trwy lefelau'r cwrs ac i ennill cymhwyster ar y diwedd. Fel arfer, y cymhwyster fydd gradd a ddyfernir gan y brifysgol yn cofnodi bod y myfyriwr wedi cwblhau ei astudiaethau'n foddhaol.

Mae cwrs ymchwil ôl-raddedig mewn prifysgol yn ymchwil a wneir gan y myfyriwr mewn maes pwnc dan oruchwyliaeth adran.  Mae'r myfyriwr yn cyflwyno traethawd hir ar lefel ddigonol i ennill cymhwyster. Fel arfer, y cymhwyster fydd gradd uwch a ddyfernir gan y brifysgol yn cofnodi bod y myfyriwr wedi cwblhau ei ymchwil yn foddhaol.

Awdurdod Lleol neu Awdurdod Addysg Lleol

Mae Awdurdodau Lleol, neu Awdurdodau Addysg Lleol fel y'u galwyd gynt, yn gynghorau yng Nghymru a Lloegr sydd â'r cyfrifoldeb am asesu a yw ceisiadau myfyrwyr yn ddilys (yn achos myfyrwyr sydd â chartref yn eu hardal, neu sy'n breswylwyr llawn amser yn eu hardal). Mae Awdurdodau Lleol yn hysbysu'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr am eu penderfyniad ar bob ymgeisydd, gan ddarparu'r data angenrheidiol i alluogi'r Cwmni i wneud taliadau.

ASIANTAETH FFINIAU'R DU

 • Mae Asiantaeth Ffiniau'r DU yn gyfrifol am orfodi rheoliadau mewnfudo a thollau, ac yn ystyried ceisiadau am ganiatâd i astudio yn y DU.
 • Yr asiantaeth yw'r corff sy'n rhoi Trwydded Noddwr Haen 4 i ganiatáu i fyfyrwyr rhyngwladol astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

 

Cofrestru

Mae cofrestru'n broses weinyddol a drefnir gan Gofnodion Myfyrwyr.  Mae pedair prif elfen iddi.

 1. Cofrestru ar raglen (Cofrestru Myfyrwyr) - Yn ystod mis Medi, mae myfyrwyr yn cofrestru ar eu cwrs, arlein, er mwyn (i) darparu'r wybodaeth gywir sydd ei hangen ar y Brifysgol (ii) cadarnhau eu presenoldeb (iii) cytuno i lynu wrth Reolau a Rheoliadau'r Brifysgol, a (iv) cwblhau'r trefniadau ar gyfer talu ffioedd dysgu. Ar ôl cwblhau'r cam hwn, tybir bod myfyriwr wedi'i gofrestru'n ffurfiol ar raglen astudio (cwrs), ac fe'i cydnabyddir yn fyfyriwr wedi'i gofrestru ym Mhrifysgol Abertawe. Sylwer: ni chaiff myfyrwyr rhyngwladol newydd gofrestru ar-lein.  Rhaid iddynt fynd i swyddfa gweinyddiaeth ganolog y Brifysgol.
 2. Sefydlu Academaidd - Mae myfyrwyr yn mynd i'w hadran 'cartref' i gasglu ffurflenni a thaflenni, ac i fynychu darlith gyflwyniadol am astudio yn Abertawe, tiwtoriaid, dewis modiwlau, a materion eraill.
 3. Cofrestru ar fodiwlau (Dewis Modiwlau) - Mae hyn yn broses lle mae myfyrwyr israddedig a myfyriwr ôl-raddedig a addysgir yn cadarnhau gyda'u hadrannau pa fodiwlau y byddant yn eu hastudio. Gweler esboniad o'r term 'modiwl' isod.
 4. Cerdyn Adnabod - Gellir defnyddio Cerdyn Adnabod a Llyfrgell y Brifysgol i fenthyca llyfrau, ac yn gerdyn mynediad ar gyfer adeiladau/ ystafelloedd sydd wedi'u gwarchod. 

Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr

 • Mae'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn gweinyddu'r cymorth ariannol ar gyfer myfyrwyr cymwys mewn addysg uwch yn y Deyrnas Unedig. Mae'n eiddo i Lywodraeth y DU ac mae'n gweithredu o fewn y polisi a nodir yn y fframwaith deddfwriaethol.
 • Mae myfyrwyr yn ei adnabod yn well fel Cyllid Myfyrwyr Cymru, Student Finance England, neu Student Finance NI.

Dewis Modiwlau

Mae dewis modiwlau'n elfen o'r broses gofrestru pan fydd myfyrwyr yn cadarnhau i adrannau pa fodiwlau y byddant yn eu hastudio.

 • I gofrestru ar fodiwlau, mae myfyrwyr yn codi ffurflen dewis modiwlau pan ânt i'w hadran,
 • Maent yn cwblhau'r ffurflen a chael llofnod pob adran sy'n dysgu pob modiwl a ddewiswyd, ac
 • Ar ôl cwblhau'r ffurflen, maent yn ei chyflwyno i'r adran 'cartref' i gofnodi pa fodiwlau a ddewiswyd.

Caiff myfyrwyr wirio eu dewisiadau modiwl ar unrhyw adeg trwy fewngofnodi i Fewnrwyd Prifysgol Abertawe i weld eu cofnod myfyriwr.

 

Ffair y Glas

 • Trefnir Ffair y Glas gan Undeb y Myfyrwyr a'r Undeb Athletau; mae'n gyfle i fyfyrwyr ymuno â'r clybiau a'r cymdeithasau.

Ffurflenni Cofrestru

 • Mae myfyrwyr newydd yn casglu eu ffurflenni dewis modiwlau pan fyddant yn mynychu'r sesiwn sefydlu yn eu hadran.
 • Mae myfyrwyr rhyngwladol newydd yn casglu eu Ffurflen Gofrestru R pan fyddant yn cofrestru yn lleoliad cofrestru canolog y Brifysgol.

Glasfyfyriwr

 • Glasfyfyriwr yw myfyriwr ym mlwyddyn gyntaf ei gwrs. Fel arfer, bydd yn fyfyriwr israddedig, sy'n newydd i addysg uwch, ac a ddechreuodd ym mis Medi.

Modiwl

Mae modiwl yn gydran addysgol annibynnol o fewn rhaglen astudio sydd â'r nodweddion canlynol: (i) amcanion penodol, (ii) maes llafur a rhestr ddarllen, (iii) patrwm dysgu ac addysgu, (iv) dull asesu, a (v) deilliannau dysgu. Dyrennir pwysiad credyd i bob modiwl, a disgwylir i fyfyrwyr llawn-amser ddilyn 120 o bwyntiau credyd (60 credyd i fyfyrwyr rhan amser) yn ystod y flwyddyn academaidd. Yn ogystal:

 1. mae gan bob modiwl ei rif cyfeirnod ei hun;
 2. caiff pob modiwl ei aseinio i lefel astudio sy’n adlewyrchu safon academaidd modiwl a’i amcanion dysgu;
 3. gall modiwl fod â rhagofynion a/neu gyd ofynion.

Mewn rhai pynciau, er enghraifft, Hyfforddiant Iaith Saesneg, mae'n bosibl y bydd myfyriwr sy'n astudio un modiwl yn clywed yr adran yn cyfeirio at y rhaglen astudio a'r modiwl ill dau fel eich "cwrs".

Wythnos y Glas

 • Dyma'r wythnos olaf ym mis Medi.  Dyma'r adeg pan fydd myfyrwyr newydd yn symud i mewn i'w llety, yn cael eu croesawu i'r Brifysgol, ac yn mynd i'r adrannau am sesiwn sefydlu ac i gofrestru ar fodiwlau, cyn i'r tymor dysgu gychwyn ym mis Hydref.  Trefnir ystod o ddigwyddiadau eraill hefyd, gan gynnwys adloniant, yn ystod yr wythnos hon.

Y Fewnrwyd

Caiff myfyrwyr fynediad at eu cofnodion, a chânt gofrestru ar-lein, trwy fewngofnodi i'w Proffil Myfyriwr ar Fewnrwyd y Brifysgol.

Mae'r wybodaeth sydd ar gael yn cynnwys amserlenni arholi ac addysgu, manylion personol, canlyniadau cwrs a modiwl, manylion cofrestru, a manylion cyllid myfyrwyr.

Cewch gywiro'r manylion ar-lein hefyd.  Er enghraifft, mae'n bwysig sicrhau bod eich cyfeiriad e-bost a'ch manylion cyswllt yn gywir, gan fod y Brifysgol yn defnyddio'r cyfeiriad hwn i anfon manylion am ganlyniadau, cyllid myfyrwyr, a chofrestru atoch.

Ymrestru

 • Mae rhai aelodau staff yn defnyddio'r gair 'ymrestru' pan fyddant yn cyfeirio at fyfyriwr sy'n cofrestru ar gwrs yn y Brifysgol; gweler Cofrestru uchod.