Swansea University

Yr Hyn y Gallwch ei Ddisgwyl gan y Brifysgol

Yr Hyn y Gallwch ei Ddisgwyl gan y Brifysgol

Pan fyddwch wedi cofrestru yn ymgeisydd sy’n fyfyriwr ymchwil, bydd gennych hawl i dderbyn nifer o wasanaethau gan y Brifysgol. Gallwch ddisgwyl:

 • Perthyn i Goleg academaidd sy’n briodol ar gyfer testun eich ymchwil;
 • Dod yn fyfyriwr sy’n aelod o’r Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig, a chael mynediad at wasanaethau a ddarperir gan y Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig - gan gynnwys gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi a chyngor ynghylch rheoliadau graddau ymchwil a sut i gysylltu â’ch cynrychiolydd myfyrwyr, ond heb fod yn gyfyngedig i wybodaeth a chyngor o’r fath;
 • Cael eich cofrestru bob blwyddyn, yn amodol ar eich cynnydd, a disgwyl i’r Brifysgol gadw cofnod cywir o’ch cynnydd;
 • Cael gwybodaeth glir, gryno a chywir am y rheoliadau a’r gweithdrefnau sy’n rheoli’r radd ymchwil yr ydych wedi cofrestru ar ei chyfer;
 • Cael gwybodaeth glir, gryno a chywir am reoliadau’r Brifysgol - gan gynnwys rheoliadau’n ymwneud â llên-ladrad, eiddo deallusol, iechyd a diogelwch, prosesau cwyno, ac unrhyw faterion moesegol a allai godi yn ystod eich ymchwil, ond heb fod yn gyfyngedig i’r rheoliadau hynny;
 • Cael gwybodaeth am ddisgwyliadau’r Brifysgol o ran eich cyfrifoldebau fel myfyriwr;
 • Cael mynediad at raglen sefydlu a fydd fel arfer yn cynnwys yr elfennau canlynol:
  • Cyflwyniad i staff gweinyddol ac academaidd allweddol y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig - gan gynnwys eu manylion cyswllt a’u swyddogaethau penodol;
  • Cyflwyniad i wasanaethau’r Brifysgol - gan gynnwys gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr, y gwasanaeth cynghori ynghylch gyrfaoedd a gwasanaeth y swyddfa anabledd, ond heb fod yn gyfyngedig i’r gwasanaethau hynny;
  • Gwybodaeth am natur ymgymryd â gradd ymchwil yn y Brifysgol;
  • Cyflwyniad i’r heriau arferol sy’n wynebu myfyrwyr ymchwil yn ystod eu hastudiaethau, a gwybodaeth am ble y gellir cael arweiniad os bydd anawsterau’n codi;
  • Cyfleoedd i fynegi eich barn yn y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig - gan gynnwys gwybodaeth am fanylion cyswllt eich cynrychiolydd myfyrwyr a rôl y Fforwm Ymgysylltu Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig, ond heb fod yn gyfyngedig i’r wybodaeth honno;
  • Gwybodaeth am yr hyn y dylech ei ddisgwyl gan y Brifysgol, y Coleg a’ch goruchwyliwr a’r hyn y mae’r Brifysgol yn ei ddisgwyl gennych chi;
  • Gwybodaeth am gyfleoedd a gofynion o ran datblygu sgiliau - gan gynnwys hyfforddiant mewn perthynas â sgiliau trosglwyddadwy;
  • Gwybodaeth am sut y bydd eich cynnydd yn cael ei fonitro yn ystod cyfnodau olynol eich ymgeisyddiaeth;
  • Gwybodaeth am sut i gychwyn ar eich ymchwil.
 • Cael mynediad at hyfforddiant a drefnir gan Ganolfan Gwella Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol Abertawe, gan gynnwys y cynadleddau hyfforddi;
 • Cael defnyddio’r Llyfrgell a’r Ganolfan Wybodaeth - gan gynnwys hawl i fenthyca llyfrau a chyfnodolion;
 • Cael hawl i weithio mewn man tawel yn y llyfrgell (caiff ardal ei neilltuo’n benodol ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig);
 • Cael enw defnyddiwr unigryw ar gyfer cyfrifiaduron, a fydd yn caniatáu i chi ddefnyddio gwasanaethau TG y Llyfrgell a’r Ganolfan Wybodaeth ar y safle ac o bell;
 • Cael cyfrif e-bost a fydd yn caniatáu i chi anfon negeseuon e-bost am ddim ynghylch eich ymchwil;
 • Cael defnyddio’r system Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd er mwyn benthyca cyhoeddiadau nad ydynt ym meddiant y Brifysgol (ond dylech nodi y gallai Colegau gyfyngu ar y defnydd a wneir o’r system);
 • Cael mynediad am ddim at y Gwasanaeth Lles Myfyrwyr;
 • Cael mynediad am ddim at Ganolfan Gyrfaoedd y Brifysgol a chael mynediad at gyrsiau hyfforddi a ddarperir;
 • Cael lle parcio a neilltuwyd os oes gennych angen a brofwyd, yn unol ag amodau a thelerau’r Brifysgol;
 • Defnyddio'r gwasanaethau a ddarperir gan y Swyddfa Ryngwladol am ddim, lle bo hynny’n briodol;
 • Cael mynediad at rai Cyrsiau Datblygu Staff;
 • Cael hyfforddiant yn yr iaith Saesneg, lle bo hynny’n angenrheidiol ac wedi’i argymell;
 • Bod eich cynnydd yn cael ei fonitro, a chael derbyn manylion am benderfyniadau a wneir gan y Bwrdd Dilyniant Ymchwil Ôl-raddedig - gan gynnwys cyngor ynghylch sut i apelio yn erbyn penderfyniad, ond heb fod yn gyfyngedig i gyngor o’r fath. Gallwch ddisgwyl cael gwybodaeth am sut i weld eich cofnod myfyriwr ar-lein er mwyn gweld yr wybodaeth honno;
 • Cael arweiniad ar sut i gyflwyno traethawd ymchwil - gan gynnwys gwybodaeth am y broses arholi;
 • Bod Bwrdd Arholi addas a chymwys yn cael ei benodi ar eich cyfer;
 • Cael cyfle i fynegi eich barn yn ystod prosesau penderfynu'r Brifysgol;
 • Cael gwybodaeth a chyngor ynghylch yr ystod o brosesau y gallwch eu defnyddio i gwyno os yw pethau’n mynd o chwith.

< Swyddogion y Bwrdd Academaidd | Yr Hyn y Gallwch ei Ddisgwyl gan eich Coleg >