Swansea University

Sut y Mae'r Brifysgol yn Gweithio

Sut y Mae'r Brifysgol yn Gweithio

a Phwy sy’n Gwneud Beth

Cofrestrir pob myfyriwr mewn Coleg academaidd. Eich Coleg fydd eich ‘cartref’ lle byddwch yn gweithio ac yn cael eich goruchwylio.

Rhennir y cyfrifoldeb am fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig o fewn y Brifysgol rhwng eich Coleg a’r Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig. Cangen Weinyddol y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig yw’r Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig, sef rhan o’r Gofrestrfa Academaidd.

Mae’r Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig yn cynnwys cyfres o bwyllgorau sy’n llunio ac yn monitro polisïau. Caiff pob pwyllgor ei arwain gan y Deon neu un o’r Deoniaid Cysylltiol, a bydd pob pwyllgor yn cynnwys cynrychiolwyr staff a myfyrwyr. Bydd llawer o aelodau a phob un o Gadeiryddion y pwyllgorau hyn yn aelodau o’r staff academaidd sydd wrthi’n goruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig yn eu Colegau ac sydd wrthi’n gwneud eu hymchwil eu hunain hefyd. Bydd gan y bobl hyn eu swyddfeydd eu hunain yn eu Colegau. Ceir rhagor o wybodaeth am strwythur y pwyllgorau yn nes ymlaen yn yr adran hon.

Caiff y Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig ei staffio gan weinyddwyr arbenigol. Eu cyfrifoldeb yw gweithredu polisïau, hysbysu’r Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig am feysydd sy’n peri pryder, ac ymdrin ag anghenion gweinyddol myfyrwyr ôl-raddedig.

Bydd gan y rhan fwyaf o aelodau’r Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig swyddi sy’n para am gyfnod penodol, ond gall staff y Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig fod yn arbenigwyr y mae eu gyrfa hirdymor wedi bod yn ymwneud â gweinyddu rhaglenni ôl-raddedig. Os oes arnoch angen cyngor neu gymorth nad oes modd eu cael gan eich goruchwyliwr neu’ch Coleg, byddai’n syniad da cysylltu â’r Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig. Bydd y Swyddfa naill ai’n eich helpu neu’n eich cyfeirio at y Deon neu un o’r Deoniaid Cysylltiol. Mae’r Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig ym Mloc y Stablau y tu ôl i Abaty Singleton ar ochr ddwyreiniol y campws. Mae’r Swyddfa ar agor rhwng 10am a 4pm ar ddiwrnodau gwaith yn ystod yr wythnos. Byddwch yn dod i gysylltiad â’r Swyddfa pan fyddwch yn cael llythyrau sy’n cadarnhau penderfyniadau Bwrdd Dilyniant y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig (Bwrdd Dilyniant Ymchwil Ôl-raddedig), neu os bydd gennych unrhyw broblemau â’ch Coleg na allwch chi eu datrys yn uniongyrchol gyda’ch goruchwylwyr neu Bennaeth y Coleg. Staff y Swyddfa fydd yn sicrhau bod eich cofnod myfyriwr yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf; yn cofnodi'r penderfyniadau dilyniant a wneir amdanoch; yn helpu i roi arweiniad a hyfforddiant; ac yn helpu'ch Coleg i drefnu bod eich traethawd ymchwil yn cael ei arholi. Fodd bynnag, os byddwch am fynegi pryder ynghylch y modd y mae’r Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig yn gweithredu neu’r modd y mae’r Swyddfa wedi eich trin, cysylltwch â’r Deon neu un o’r Deoniaid Cysylltiol. Gellir cael gafael ar eu manylion cyswllt o’r Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig.

< Cyflwyniad | Swyddogion y Bwrdd Academaidd >