Swansea University

Myfyrwyr Ymchwil o'r tu allan i’r Undeb Ewropeaidd

Myfyrwyr Ymchwil o'r tu allan i’r Undeb Ewropeaidd

Os ydych chi’n fyfyriwr ymchwil ôl-raddedig o'r tu allan i’r Undeb Ewropeaidd, ac wedi’ch cofrestru’n amser llawn yn y Brifysgol ar gyfer Gradd Ymchwil, rhaid i chi ddarllen yr wybodaeth ganlynol yn ofalus a chynllunio eich astudiaethau yn unol â hynny:

 • Os nad ydych yn wladolyn yr UE a bod angen fisa myfyriwr arnoch i astudio yn y DU, rhaid eich bod yn astudio’n amser llawn er mwyn cael fisa myfyriwr Haen 4, yn unol â System Mewnfudo ar Sail Pwyntiau Asiantaeth Fisâu a Mewnfudo'r DU;
 • Nid yw'n bosibl astudio’n rhan-amser oni fyddwch yn gymwys ar gyfer statws fisa arall y DU;
 • Er mwyn gwneud cais am fisa myfyriwr Haen 4, bydd angen Cadarnhad o Dderbyn i Astudio gan y Swyddfa Dderbyn;
 • Mae pedwar dyddiad cofrestru posibl bob blwyddyn ar gyfer PhD neu MPhil (1 Ionawr, 1 Ebrill, 1 Gorffennaf, 1 Hydref) a bydd eich Cadarnhad yn dangos eich dyddiad cofrestru fel y'i cytunwyd;
 • Rhaid i fyfyrwyr MRes ddechrau eu cwrs ym mis Hydref;
 • Cewch ofyn bod eich fisa myfyriwr yn ddilys hyd at fis cyn eich dyddiad cofrestru, i’ch galluogi i gael mynediad i’r DU ac ymbaratoi ar gyfer eich astudiaethau;
 • Mae rheolau fisa Asiantaeth Fisâu a Mewnfudo'r DU yn datgan y bydd eich fisa myfyriwr yn dod i ben ar ddiwedd cyfnod hwyaf posibl eich ymgeisyddiaeth, gyda 4 mis ar ben hynny, fel a ganlyn;
  • 4 blynedd a 4 mis ar gyfer ymgeisydd PhD;
  • 3 blynedd a 4 mis ar gyfer ymgeisydd MPhil;
  • 2 flynedd a 4 mis ar gyfer ymgeisydd MRes;
 • Nid yw’r rheolau fisa yn caniatáu i chi gael fisa am gyfnod hwy, oni fydd y Brifysgol yn ymestyn eich ymgeisyddiaeth;
 • Gan y gall gymryd mwy na phedwar mis ar ôl cyflwyno eich traethawd ymchwil i chi sefyll arholiad llafar a gwneud cywiriadau, mae’r Brifysgol yn argymell yn gryf nad ydych yn aros tan ddiwedd pedwaredd flwyddyn eich ymgeisyddiaeth cyn cyflwyno traethawd ymchwil;
 • Os ydych yn cyflwyno eich traethawd ymchwil ar ddiwedd eich ymgeisyddiaeth, mae’n debygol y bydd eich fisa wedi dod i ben cyn i’r radd gael ei chadarnhau yn ffurfiol, a hwyrach, ni fydd modd i chi aros yn y DU er mwyn gwneud cais pellach am fisa neu dderbyn cynnig swydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch fisa a materion arall yn ymwneud â mewnfudo, cysylltwch â Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Rhyngwladol y Brifysgol drwy e-bostio isas@abertawe.ac.uk.

< Materion sy'n Berthnasol i Fyfyrwyr Rhan-Amser | Cynllun Estyniad Doethurol Haen 4 >