Swansea University

Beth Rydym yn ei Ddisgwyl Gennych Chi

Beth Rydym yn ei Ddisgwyl Gennych Chi

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd ysgogol a chefnogol o safon uchel ar eich cyfer pan fyddwch yn ymgymryd â’ch ymchwil. Serch hynny, dylech dderbyn bod astudiaeth ymchwil ôl-raddedig yn gofyn am lefel uchel o ymrwymiad, hunanddisgyblaeth a sgiliau rheoli amser personol gennych chi. Yn benodol, rydym yn disgwyl i chi:

 • Cofrestru’n flynyddol a gwirio bod eich manylion cofrestru yn gywir gan ddefnyddio’r Fewnrwyd i wneud hynny;
 • Talu eich ffioedd yn brydlon pan ofynnir i chi wneud hynny (gallwch weld eich manylion drwy ddefnyddio’r Fewnrwyd);
 • Ymgyfarwyddo â rheoliadau a gweithdrefnau’r Brifysgol a’ch Coleg - gan gynnwys y rheiny sy’n ymwneud â llên-ladrad, gwarchod data, iechyd a diogelwch, ac ystyriaethau moesegol a allai godi yn ystod eich ymchwil, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt;
 • Bod yn ymwybodol o reoliadau’r Brifysgol ar gyfer y radd yr ydych wedi cofrestru ar ei chyfer;
 • Cymryd cyfrifoldeb am eich datblygiad proffesiynol a phersonol eich hun;
 • Mynychu digwyddiadau sefydlu’r Brifysgol ac unrhyw ddigwyddiad sefydlu a drefnir gan eich Coleg neu bwyllgor ymchwil;
 • Adnabod eich anghenion hyfforddi ar y cyd â’ch goruchwylwyr yn gynnar yn ystod eich rhaglen, mynychu’r holl gyrsiau hyfforddi angenrheidiol, a chadw cofnod o’r hyfforddiant. Dylech ailasesu eich anghenion hyfforddi yn rheolaidd gyda’ch goruchwylwyr yn ystod eich ymgeisyddiaeth;
 • Dilyn gweithdrefnau iechyd a diogelwch y Brifysgol a'r rhai sy'n berthnasol i’ch gweithgareddau o fewn eich Coleg;
 • Datblygu cynllun gwaith ac amserlen ar gyfer yr ymchwil ar y cyd â’ch goruchwylwyr yn gynnar yn ystod eich ymgeisyddiaeth; cwblhau’r gwaith a’i gyflwyno’n brydlon;
 • Trafod yr amserlen ar gyfer cyfarfodydd goruchwylio a sesiynau cyflwyno adborth priodol, a chytuno ar yr amserlen honno;
 • Cymryd sylw o adborth ac arweiniad a roddir gan eich goruchwylwyr, ac ymateb i’r adborth a’r arweiniad hwnnw;
 • Cymryd cyfrifoldeb am ansawdd y gwaith a wneir;
 • Cadw cofnodion systematig ar y system ar-lein o’ch cyfarfodydd goruchwylio, sesiynau cyflwyno adborth, a’r gwaith a gwblhawyd;
 • Ymwneud â chymuned academaidd y Brifysgol, y Coleg a'r Gr┼Áp Ymchwil, fel y bo’n briodol;
 • Ymwneud â’r gymuned academaidd o fewn eich maes arbenigol. Gallai hynny olygu ymuno â chymdeithasau dysgedig perthnasol a mynychu eu cynadleddau;
 • Bod yn barod i dynnu sylw eich goruchwylwyr at broblemau neu anawsterau cyn gynted ag sy’n bosibl, pa mor ddibwys bynnag y byddant yn ymddangos;
 • Sicrhau bod eich goruchwylwyr yn gwybod faint o waith cyflogedig yr ydych yn ei wneud ar unrhyw adeg. Disgwylir i chi fod yn ymwybodol o reoliadau'r Brifysgol ynghylch cyflogaeth myfyrwyr llawn amser, os yw hynny’n berthnasol, a disgwylir i chi gydymffurfio â’r rheoliadau hynny;
 • Sicrhau bod y Coleg a’r Swyddfa Lety’n cael yr wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau i’ch cyfeiriad neu fanylion personol tebyg;
 • Bod yn ymwybodol o’ch cyfrifoldebau o ran ymchwil a’ch cyfrifoldebau gweinyddol mewn perthynas â’ch noddwr, os yw hynny’n berthnasol, a chyflawni'r cyfrifoldebau hynny;
 • Bod yn ymwybodol o’r dyddiad y disgwylir i chi gyflwyno eich traethawd ymchwil. Bod yn ymwybodol hefyd o’r dyddiad y daw cyfnod hwyaf posibl eich ymgeisyddiaeth i ben. Cyflwyno eich traethawd ymchwil cyn hynny;
 • Cwblhau gwaith erbyn y dyddiadau a bennir gan eich goruchwylwyr, y Coleg a’r Brifysgol er mwyn cael sylwadau ar eich cynnydd;
 • Gwirio eich cyfrif e-bost yn y Brifysgol yn rheolaidd - rydym yn argymell y dylech wneud hynny’n wythnosol o leiaf - er mwyn gweld a ydym wedi ceisio cysylltu â chi;
 • Sicrhau - os byddwch am newid eich ymgeisyddiaeth (e.e. o fod yn amser llawn i fod yn rhan-amser) neu os hoffech wneud cais i ohirio eich astudiaethau - eich bod yn dilyn y gweithdrefnau perthnasol ac yn llenwi’r ffurflenni angenrheidiol ac yn eu cyflwyno i'r Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig, ar ôl cael caniatâd eich Coleg yn gyntaf;
 • Sicrhau - os byddwch am dynnu’n ôl o’r Brifysgol - eich bod yn llenwi’r ffurflenni angenrheidiol ac yn eu cyflwyno i’r Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig, ar ôl cael caniatâd eich Coleg yn gyntaf;
 • Sicrhau - os byddwch yn gwneud cais i ymestyn eich ymgeisyddiaeth - eich bod yn cyflwyno cais a thystiolaeth ategol gyflawn i’ch Coleg ymhell cyn y dyddiad y daw cyfnod hwyaf posibl eich ymgeisyddiaeth i ben, gan gynnwys cynllun gwaith manwl ar gyfer cwblhau’r traethawd ymchwil cyn diwedd y cyfnod estynedig;
 • Gwneud penderfyniad amserol ynghylch pryd i gyflwyno eich traethawd ymchwil, ar ôl ystyried cyngor eich goruchwylwyr.

Gallai methu cyflawni'ch ymrwymiadau yn ystod eich ymgeisyddiaeth arwain at benderfyniad i beidio â chaniatáu i chi symud ymlaen i gyfnod nesaf eich ymchwil a/neu benderfyniad i’ch gorfodi i dynnu’n ôl o’ch astudiaethau.

< Goruchwylio | Cadw mewn Cysylltiad â’r Brifysgol >