Swansea University

2. Amodau Derbyn

Dylid darllen yr adran hon ar y cyd â'r Canllawiau ar Dderbyn Myfyrwyr Ymchwil.

2.1

Rhaid bod myfyriwr ymchwil ymweld/cyfnewid wedi cofrestru'n fyfyriwr ar raglen gradd ymchwil mewn prifysgol yn y DU neu brifysgol arall a gymeradwywyd gan yr Adran Darpariaeth ar y Cyd a'r Senedd.

2.2

Rhaid i'r holl fyfyrwyr ymchwil ymweld/cyfnewid nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o'u hyfedredd yn Saesneg sy'n ddigonol ar gyfer ymchwil, i gydymffurfio â rheoliadau Prifysgol Abertawe ac Asiantaeth Fisas a Mewnfudo'r Deyrnas Unedig.

2.3

Bydd y penderfyniad i dderbyn ymgeisydd fel myfyriwr ymchwil gwadd / cyfnewid yn gyfrifoldeb Pennaeth y Coleg perthnasol neu unigolyn a enwebwyd ganddo. Dylai penderfyniadau fod yn seiliedig ar y ffactorau canlynol:

  1. a yw'r Coleg yn fodlon bod yr ymgeisydd yn cwrdd â'r safon academaidd ofynnol i ymgymryd ag ymchwil yn y Brifysgol;
  2. a oes aelod o staff sy'n gymwys i weithredu fel ymgynghorydd yn unol â pharagraff 3;
  3. a oes adnoddau a chyfleusterau addas ar gael i gynnal a chefnogi'r myfyriwr ymchwil ymweld/cyfnewid.

2.4

Rhaid i'r holl fyfyrwyr ymchwil ymweld/cyfnewid gydymffurfio â'r Canllawiau ar Dderbyn Myfyrwyr Ymchwil.

< 1. Cyflwyniad | 3. Ymgynghorydd >