Swansea University

Trosglwyddo Rhaglenni

Gwybodaeth Gyffredinol

Y mae modd caniatáu i fyfyrwyr israddedig drosglwyddo eu rhaglenni astudio os bernir, wedi trafodaeth gyda'r tiwtor(iaid), neu'r cynrychiolydd/wyr o'r Coleg 'Cartref' (fel arfer Pennaeth y Coleg), fod y newid er lles y myfyrwyr. Ni chaniateir i fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir, fel rheol, drosglwyddo rhaglenni, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol lle y gellir caniatáu hyn. Os oes rhaid trosglwyddo modiwlau yn sgil newid rhaglen, bydd y terfynau amser a roddir yn rheoliadau’r rhaglen benodol yn gymwys. Os yw’r trosglwyddiad yn cynnwys dilyn rhaglen a gynigir gan Goleg arall mae’n debygol y bydd rhaid i Ddeon y Bwrdd Academaidd awdurdodi newidiadau o'r fath.

Rhaid sicrhau bod y myfyriwr wedi cwblhau'r ffurflen trosglwyddo rhaglen ar-lein, a rhaid bod y ffurflen wedi ei hawdurdodi gan aelod(au) priodol o'r staff academaidd a'i chyflwyno'n electronig i'r Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr.  Y mae'r drefn hon yn berthnasol i bob rhaglen a drosglwyddir, gan gynnwys trosglwyddiadau o fewn yr un Coleg. Mae'r ffurflen ar gael ar y Fewnrwyd.

Crynhoir gweithdrefnau a rheoliadau'r Brifysgol fel a ganlyn:

  • Ceisiwch gymeradwyaeth y Coleg sy’n derbyn a chyflwyno ffurflen cais am drosglwyddiad electronig;
  • Ceisiwch gymeradwyaeth y Coleg(au) sy'n rhyddhau (darperir hyn yn electronig);
  • Darperir cymeradwyaeth Deon y Bwrdd Academaidd yn electronig;
  • Cyflwynir y ffurflen yn electronig i'r Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr;
  • Cwblheir y trosglwyddiad.
  • Myfyrwyr a'r Brifysgol i hysbysu'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr/AALl/noddwr.

Gwybodaeth Trosglwyddo Rhaglenni Penodol ar gyfer Myfyrwyr Israddedig

Tynnir eich sylw at y rheoliadau yn ymwneud â throsglwyddo rhaglenni, gan y gall methu â chwrdd â therfynau amser penodol gael effaith sylweddol ar eich Cyllid Myfyrwyr gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr i'ch cefnogi drwy gydol y rhaglen.

Mae'r rheoliadau'n datgan bod rhaid i fyfyrwyr sicrhau caniatâd awdurdodau academaidd y Brifysgol ar gyfer trosglwyddo rhaglen ar neu cyn DIWRNOD CYNTAF ail flwyddyn y rhaglen wreiddiol y byddai disgwyl fel rheol i fyfyrwyr fynychu.

Golyga hyn y dylid derbyn trosglwyddiadau rhaglenni fel arfer cyn diwedd y flwyddyn gyntaf o astudio neu fel arall yn ystod wythnos ymrestru'r ail flwyddyn. Gall fod goblygiadau difrifol wrth gymeradwyo trosglwyddo rhaglenni yn hwyr, yn enwedig pe byddai angen ymestyn y cyfnod astudio, o ganlyniad i'r trosglwyddo. Os bydd y trosglwyddo'n cael ei gymeradwyo ar ôl y dyddiad cau, mae rheoliadau Cyllid Myfyrwyr y DU yn nodi "efallai na fydd ef neu hi'n derbyn cefnogaeth lawn ar gyfer yr ail gwrs", a byddai'n rhaid iddo/iddi dalu'r costau ychwanegol ei hun.

Bydd Cofnodion Myfyrwyr (Cyllid Myfyrwyr) yn hysbysu'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (Cyllid Myfyrwyr y DU) o unrhyw drosglwyddiadau rhaglenni. Gall y Brifysgol gymeradwyo cais hwyr, yn enwedig os nad oes unrhyw oblygiadau ariannol. Fodd bynnag, rhaid i'r rhain gael eu cymeradwyo gan Ddeon y Bwrdd Academaidd.

Gwybodaeth Trosglwyddo Rhaglenni Penodol ar gyfer Myfyrwyr Ôl-Raddedig a Addysgir

Noder y bydd angen i drosglwyddiadau y mae angen cymeradwyaeth arnynt rhwng 2-4 wythnos ar ôl cychwyn y rhaglen gael eu cymeradwyo gan Ddeon y Bwrdd Academaidd. Bydd rhaid i unrhyw drosglwyddiadau wedi hynny gael eu cymeradwyo gan Bwyllgor Achosion Myfyrwyr y Brifysgol. Mae angen i fyfyrwyr a noddir roi gwybod i’w noddwr am unrhyw drosglwyddiadau.

Gwybodaeth Trosglwyddo Rhaglenni Penodol ar gyfer Myfyrwyr Tramor

Mae’n rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol nad ydynt o'r UE sydd am drosglwyddo rhaglenni roi gwybod i’r Gofrestrfa Academaidd cyn mynd ymlaen gyda’r cais am drosglwyddo, oherwydd y gallai hyn effeithio ar eu fisa.

< Trosglwyddo Modiwlau | >