Swansea University

Trosglwyddo Modiwlau

Gweler hefyd:


Os penderfynwch newid eich dewisiadau modiwlau arfaethedig, rhaid i Slip Cadarnhau Detholiad Modiwlau gael ei lenwi, ei awdurdodi a'i brosesu cyn y dyddiadau terfyn ar gyfer trosglwyddo modiwlau. Bydd cyfarwyddiadau ar gael gan Golegau ar ddechrau'r sesiwn.

Crynhoir gweithdrefnau a rheoliadau'r Brifysgol fel a ganlyn:

  • Lawrlwythwch Slipiau Awdurdodi Detholiad Modiwlau:

Slip Awdurdodi Trosglwyddo Detholiad Modiwlau Israddedig

Slip Awdurdodi Trosglwyddo Detholiad Modiwlau Ôl-raddedig a Addysgir

  • bydd angen i chi geisio cymeradwyaeth y Coleg(au) sy'n dysgu’r modiwl.
  • bydd angen i chi geisio cymeradwyaeth Deon y Gyfadran Academaidd os gollyngir neu os ychwanegir modiwl sy'n cael ei ddysgu mewn un semester yn unig bythefnos ar ôl iddo ddechrau neu os gollyngir neu ychwanegir modiwl sy'n cael ei ddysgu dros ddau semester  bedair wythnos ar ôl iddo ddechrau.
  • mae'n rhaid i chi fynd â'r slip wedi ei gwblhau naill ai i'ch Coleg Cartref neu, os yw'r modiwl yn fodiwl amgen mae'n rhaid i chi anfon y ffurflen ymlaen at Gofnodion Myfyrwyr. Mae modiwl amgen yn digwydd pan fydd myfyriwr yn methu modiwl Semester 1 a chyda chaniatâd y Coleg, pan fydd y myfyriwr hwnnw'n dilyn modiwl Semester 2 er mwyn cwblhau'r nifer ofynnol o gredydau yn yr un flwyddyn academaid a rhaid i'r marc gael ei gapio at ddibenion dosbarthu. Rhaid i Ddeon y Bwrdd Academaidd gymeradwyo modiwl amgen.

< Trosglwyddiadau yn Arwain at Ddyfarniad Uwch | Trosglwyddo Rhaglenni >