Swansea University

Canllawiau ar Fonitro Cynnydd Myfyrwyr Ymchwil

Canllawiau ar Fonitro Cynnydd Myfyrwyr Ymchwil

Monitro Cynnydd              

Yn ystod ymgeisyddiaeth myfyriwr ymchwil, disgwylir i'r myfyriwr gwrdd â'i oruchwylwyr yn rheolaidd. Mae'n ofynnol cynnal o leiaf tri chyfarfod goruchwylio ffurfiol bob blwyddyn. Yn ystod y cyfarfodydd hyn, trafodir cynnydd y myfyriwr, a dylid gwneud cofnodion ffurfiol. Dylid neilltuo un o'r cyfarfodydd hyn (neu fwy os yw cynnydd y myfyriwr yn ganolig/araf) i drafod cynnydd y myfyriwr o ran paratoi am gam nesaf yr ymchwil. Amlinellir y broses hon yn hwyrach yn y canllawiau hyn.

Isod, amlinellir y camau pan asesir cynnydd y myfyriwr:

Ffigur 1: Trefniadau Adrodd ar Gynnydd

Ffigur 1:  Trefniadau Adrodd ar Gynnydd

Mae gan y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig broses ffurfiol ar gyfer monitro cynnydd pob myfyriwr ac ar gyfer penderfynu a ddylid caniatáu i'r myfyriwr barhau â'i ymchwil. Bydd y Coleg yn darparu copi o'r meini prawf a'r gweithdrefnau a ddefnyddir i asesu cynnydd i'r myfyriwr. Rhaid i Golegau sicrhau bod eu meini prawf penodol a'u gweithdrefnau'n ddigon cadarn i sicrhau adnabod yn glir unrhyw fyfyriwr sydd yn annhebyg o allu cwblhau'r radd ymchwil berthnasol yn llwyddiannus.

Cadarnhau Ymgeisyddiaeth (perthnasol i bob rhaglen a phob dull astudio)    

Mae’n ofynnol i’r Coleg gadarnhau ymgeisyddiaeth myfyriwr i'r Grŵp Gweithredol Ymchwil Ôl-raddedig o fewn tri mis ar ôl cofrestru’r myfyriwr yn y lle cyntaf. Wrth wneud hyn, mae'r Coleg yn cadarnhau bod y myfyriwr wedi bodloni'r gofynion gweinyddol a bennwyd ac yn barod, yn academaidd, i ymgymryd â'r prosiect ymchwil a gytunwyd. Yn benodol:

 • Mae'r manylion am yr ymgeisyddiaeth yn y bas data canolog yn gywir: yn arbennig y dyddiad cychwyn, y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf, y dyddiad cyflwyno hwyraf, enwau'r goruchwylwyr, y dull astudio, a phwnc yr astudio;
 • Mae'r myfyriwr wedi matriciwleiddio ar gyfer mynediad i'r Brifysgol;
 • Mae'r myfyriwr wedi trefnu ariannu cyfnod cyfan ei ymgeisyddiaeth;
 • Cyflwynwyd cais i gyflwyno'r traethawd ymchwil yn Gymraeg i'r Coleg, ac wedyn i'r Gofrestrfa Academaidd;
 • Cyflwynwyd cais i gyflwyno'r traethawd ymchwil mewn iaith heblaw am y Gymraeg neu'r Saesneg i'r Grŵp Gweithredol (am resymau academaidd neu le mae cyflwyno'r traethawd ymchwil mewn iaith arall yn ofyniad y rhaglen benodol);
 • Cytunwyd cynllun ymchwil rhwng y myfyriwr a'r goruchwylwyr, a chrynodeb byr o'r prosiect (tua 300 o eiriau);
 • Ystyriwyd agweddau moesegol yr ymchwil;
 • Cyhyd ag y bo modd asesu hyn yn rhesymol ar yr adeg yma, mae'r cyfleusterau a'r adnoddau angenrheidiol i gwblhau'r prosiect ar gael, neu byddant ar gael pan fo angen;
 • Cwblhawyd Dadansoddiad Anghenion Hyfforddi;
 • Mae'r myfyriwr wedi derbyn y ddogfennaeth berthnasol, megis Llawlyfr Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig y Coleg;
 • Nodwyd yr hyfforddiant diogelwch angenrheidiol, a naill ai mae'r myfyriwr wedi'i gwblhau neu ynteu cytunwyd cynllun i'w gwblhau;
 • Mae'r myfyriwr wedi mynychu, neu bydd yn mynychu, unrhyw gyrsiau hyfforddi gorfodol y Coleg neu'r Brifysgol.

Mae rhai o'r pwyntiau uchod yn gofyn am weithredu gan y myfyriwr. Er enghraifft, disgwylir i'r myfyriwr baratoi a chytuno cynllun ymchwil gyda'r goruchwylwyr, a llunio crynodeb byr o'r prosiect. Mae'n ofynnol i'r myfyriwr a'i oruchwyliwr gwblhau Ffurflen Adroddiad Ymgeisyddiaeth. Rhaid i'r ffurflen hon gael ei hystyried ar lefel y Coleg, heb fod yn hwy na thri mis ar ôl y dyddiad cofrestru.

Caiff adroddiad am bob ymgeisyddiaeth nas cadarnhawyd ei ystyried gan y Grŵp Gweithredol Ymchwil Ôl-raddedig yn ystod y pedwerydd mis ar ôl i'r myfyriwr gofrestru. Os nad yw’r Coleg yn gallu cadarnhau ymgeisyddiaeth ar gyfer myfyriwr ar ôl tri mis, bydd y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig yn mynnu bod y myfyriwr naill ai’n gohirio neu’n tynnu yn ôl o’r rhaglen (gweler y Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Ohiriadau ac Estyniadau a’r Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Drosglwyddo a Thynnu yn ôl). Fodd bynnag, mewn amgylchiadau eithriadol iawn, caiff myfyriwr gyflwyno cais, i'w ystyried gan y Grŵp Gweithredol Ymchwil Ôl-raddedig, i ymestyn ei gyfnod Cadarnhau Ymgeisyddiaeth am dri mis.

Ar ôl cadarnhau ymgeisyddiaeth, ni chaniateir i fyfyriwr newid testun ei ymchwil yn sylweddol, gan y byddai newid o’r fath yn annilysu cadarnhau'r ymgeisyddiaeth. Os yw myfyriwr yn dymuno newid ei destun ymchwil yn sylweddol, dylid mynnu bod y myfyriwr yn tynnu yn ôl o’r radd bresennol ac yn ailymgeisio ar gyfer y testun ymchwil newydd.

Camau Dilyniant

Ar bob cam, llunnir adroddiad ar gynnydd gan oruchwylwyr y myfyriwr. Dylai'r myfyriwr lofnodi'r adroddiad, gan roi sylwadau yn yr adran berthnasol. Cyflwynir yr adroddiad i Bwyllgor Ymchwil / Ôl-raddedig y Coleg i'w hystyried. Dylai Pwyllgor Ymchwil / Ôl-raddedig y Coleg naill ai cytuno'r argymhelliad ynghylch cynnydd a'r datganiad cynnydd, neu eu newid fel bo'n addas. Caiff yr argymhelliad ynghylch cynnydd ei adolygu gan Fwrdd Dilyniant Ymchwil Ôl-raddedig y Brifysgol a ddaw i gasgliad ffurfiol o ran cynnydd y myfyriwr ac a ddylai barhau â'i astudiaethau.

Mewn achos lle mae gan oruchwyliwr bryder ynghylch cynnydd myfyriwr, caiff y goruchwyliwr ofyn bod adroddiad cynnydd ffurfiol yn cael ei lunio am y myfyriwr i'w gyflwyno i gyfarfod nesaf y Bwrdd Dilyniant Ymchwil Ôl-raddedig.

Cyfrifoldeb y myfyriwr yw hysbysu ei oruchwyliwr a'r Grŵp Gweithredol am unrhyw amgylchiadau eithriadol a allai effeithio ar ei gynnydd. Ni ystyrir apeliadau academaidd sy’n seiliedig ar amgylchiadau esgusodol y gellid bod wedi’u dwyn i sylw’r Grŵp Gweithredol cyn cyfarfod y Bwrdd Dilyniant Ymchwil Ôl-raddedig.

Bydd y myfyriwr yn cael gweld penderfyniad, sylwadau ac argymhelliad y Bwrdd Dilyniant ar ôl i'r argymhelliad gael ei gadarnhau. Os bydd y myfyriwr yn anfodlon ar y penderfyniad a wnaed, ac yn credu bod sail ddigonol, caiff apelio yn erbyn canlyniad yr adolygiad hwn gan ddefnyddio'r Rheoliadau ar gyfer Apeliadau Academaidd.

Adroddiad ar y Cam Prawf

Tua diwedd y flwyddyn amser llawn gyntaf (rhyw 9-10 mis ar ôl cofrestru), rhaid i'r Coleg gyflwyno adroddiad ffurfiol i'r Bwrdd Dilyniant am gynnydd y myfyriwr gydag argymhelliad ynghylch canlyniad astudio cyfnod prawf y myfyriwr. Yn achos myfyrwyr rhan-amser, cyflwynir yr adroddiad ynghylch canlyniad y cyfnod prawf ar ôl dwy flynedd, gydag adroddiad interim ar ddechrau'r flwyddyn gyntaf.

Yn ystod y cyfnod prawf hwn, disgwylir i'r myfyriwr ddangos fod ganddo'r gallu i symud ymlaen i wneud ymchwil pellach, a disgwylir iddo fodloni'r meini prawf a bennwyd gan y Coleg i fesur perfformiad y myfyriwr yn ystod y cyfnod prawf. Gall gwahanol Golegau ddefnyddio gwahanol weithdrefnau a meini prawf wrth wneud y penderfyniadau hyn, ond rhaid i'r rhain fod yn glir i'r myfyriwr trwy Lawlyfr y Coleg neu wybodaeth ysgrifenedig arall. Defnyddir y meini prawf cyffredinol canlynol ar gyfer pob myfyriwr wrth asesu a yw wedi cwblhau'r cyfnod prawf yn llwyddiannus:

 • Mae'r myfyriwr yn dangos gwybodaeth a dealltwriaeth dda o'i bwnc ac o ddulliau a thechnegau cysylltiedig;
 • Mae'r myfyriwr wedi cynnal adolygiad cynhwysfawr o'r llenyddiaeth;
 • Mae'r myfyriwr wedi dangos potensial i wneud cyfraniad gwreiddiol yn ei faes astudio;
 • Gall y myfyriwr gyflwyno a chyfathrebu ei waith ar lafar, ac mewn ysgrifen, yn llwyddiannus;
 • Mae'r myfyriwr wedi cwblhau'r modiwlau hyfforddi neu gyrsiau a nodwyd wrth iddo gychwyn astudio, yn llwyddiannus;
 • Gall y myfyriwr ddangos hyfedredd, mewn ysgrifen ac ar lafar, yn iaith y cyflwyno (Cymraeg neu Saesneg).

Gall y Bwrdd Dilyniant wneud un o'r penderfyniadau canlynol:

 1. Boddhaol. Pasio'r Cyfnod Prawf. Mae'r cynnydd yn foddhaol, ac mae'r myfyriwr yn llwyddo yn y cyfnod prawf. Disgwylir yr adroddiad cynnydd nesaf mewn blwyddyn (oni bai y gosodwyd gofyniad am adroddiad bob chwe mis o'r blaen).
 2. Canolig, Achos Pryder. Pasio'r Cyfnod Prawf. Adroddiad nesaf mewn 6 mis. Mae'r cynnydd yn ganolig, mae'r myfyriwr yn llwyddo yn y cyfnod prawf, a chaniateir iddo symud ymlaen i'r cyfnod ymchwil dan oruchwyliaeth. Fodd bynnag, mae rhywfaint o bryder ynghylch y cynnydd, felly disgwylir yr adroddiad cynnydd nesaf mewn 6 mis.
 3. Ymestyn y Cyfnod Prawf. Mae'r cynnydd yn ganolig, ond ni fodlonwyd y meini prawf ar gyfer y cyfnod prawf. Felly, dylid ymestyn y cyfnod prawf am 6 mis (hyd yn oed ar gyfer ymgeiswyr rhan-amser), gan gyflwyno adroddiad cyfnod prawf o'r newydd ar ddiwedd y cyfnod estynedig. Dylid egluro i'r myfyriwr yr hyn a ddisgwylir ganddo er mwyn cwblhau'r cyfnod prawf yn llwyddiannus. Mae'n bosibl bod y penderfyniad hwn yn ganlyniad i'r ffaith nad yw'r myfyriwr wedi gallu, hyd yma, bodloni un o'r gofynion am gwblhau'r cyfnod prawf yn llwyddiannus. Dim ond unwaith y gellir ymestyn y cyfnod prawf fel hyn.
 4. Gorfodi'r Myfyriwr i Dynnu yn ôl. Mae'r cynnydd yn anfoddhaol, a gorfodir y myfyriwr i dynnu'n ôl. Gwneir yr argymhelliad hwn pan fydd y myfyriwr wedi gwneud cyn lleied o gynnydd, neu wedi dangos cyn lleied o botensial, fel y tybir ei bod yn amhosibl iddo gwblhau'r ymchwil o fewn cyfnod yr ymgeisyddiaeth. Rhaid i'r Coleg gynnwys datganiad yn rhoi manylion llawn y pryderon a nodwyd. Y Bwrdd Dilyniant fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. Bydd gan y myfyriwr hawl i geisio adolygiad neu apêl yn erbyn y penderfyniad (gweler y Rheoliadau ar gyfer Apeliadau Academaidd).
 5. Mae'r myfyriwr yn tynnu'n ôl o'i wirfodd. Mae'r myfyriwr wedi tynnu'n ôl o'r rhaglen astudio o'i wirfodd.
 6. Wedi'i Ohirio. Mae'r myfyriwr wedi'i ohirio ar hyn o bryd. Rhaid bod cais i ohirio wedi'i gyflwyno i, a'i gymeradwyo gan, y Bwrdd Dyfarniadau Ymchwil Ôl-raddedig ac Achosion Myfyrwyr (neu'r Grŵp Gweithredol Ymchwil Ôl-raddedig). Ni ddylid defnyddio'r penderfyniad hwn oni bai fod y myfyriwr wedi'i ohirio ers cyfarfod diwethaf y Bwrdd Dilyniant. Fel arall, dylid defnyddio penderfyniad sy'n adlewyrchu'r cynnydd academaidd ers cyfarfod diwethaf y Bwrdd Dilyniant.
 7. Trosglwyddo Rhaglen. Argymhellir bod y myfyriwr yn trosglwyddo i raglen fwy addas. Dylid gwneud yr argymhelliad hwn lle mae'r myfyriwr:
  1. yn trosglwyddo rhwng rhaglen gradd ymchwil is a rhaglen gradd ymchwil uwch (er enghraifft rhwng gradd Meistr a rhaglen ddoethurol) cyhyd â bod y myfyriwr o fewn y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf am y rhaglen gradd ymchwil uwch;
  2. yn trosglwyddo rhwng rhaglen gradd ymchwil uwch a rhaglen gradd ymchwil is (er enghraifft rhwng rhaglen ddoethurol a gradd Meistr) cyhyd â bod y myfyriwr o fewn y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf am y rhaglen gradd ymchwil is.

  Os caiff y myfyriwr ei drosglwyddo i radd is, bydd ganddo hawl i geisio apelio yn erbyn yr adolygiad (gweler y Rheoliadau ar gyfer Apeliadau Academaidd).

 8. [Myfyrwyr rhan-amser yn unig] Cynnydd Boddhaol - Blwyddyn 1. Mae'r cynnydd yn foddhaol a disgwylir yr adroddiad cynnydd nesaf ymhen blwyddyn pan ddisgwylir i'r myfyriwr gwblhau'r cyfnod prawf yn llwyddiannus.
 9. [Myfyrwyr rhan-amser yn unig] Pryder ynghylch y Cynnydd. Ail-adrodd ymhen 6 mis. Mae'r cynnydd yn achosi pryder, a chaiff ei adolygu eto ymhen 6 mis. Ni chwblhawyd y cyfnod prawf.

Ar ddiwedd y cyfnod arferol o ymgeisyddiaeth dan oruchwyliaeth, disgwylir i’r myfyriwr fod wedi cwblhau ei ymchwil a bod yn barod i gyflwyno’r traethawd ymchwil. Rhaid i Goleg y myfyriwr gyflwyno adroddiad asesu ffurfiol am y cynnydd i'r Bwrdd Dilyniant gydag argymhelliad ac, os yw'n berthnasol, awgrym am bryd y bydd y myfyriwr yn gallu cyflwyno'r traethawd ymchwil.

Gall gwahanol Golegau ddefnyddio gwahanol weithdrefnau a meini prawf wrth wneud y penderfyniadau hyn, ond rhaid i'r rhain fod yn glir i'r myfyriwr trwy Lawlyfr y Coleg neu wybodaeth ysgrifenedig arall. Yn nodweddiadol, defnyddir rhai o'r meini prawf canlynol i asesu pryd bydd y myfyriwr yn barod i gyflwyno'r traethawd ymchwil:

 • Mae'r prif ymchwil (hynny yw'r gwaith maes) wedi'i gwblhau;
 • Lluniwyd drafft cyntaf penodau'r traethawd ymchwil, ac fe'u hadolygwyd gan y goruchwylwyr;
 • Mae'n debyg na fydd angen goruchwyliaeth lawn:
  • Mae'r goruchwylio'n canolbwyntio ar adolygu drafftiau o benodau'r traethawd ymchwil a/neu olygu; neu
  • Mae'r goruchwylio bellach yn gyfyngedig i adolygu drafftiau'r penodau sy'n weddill (er enghraifft canlyniadau a phenodau trafodaeth), gan gynnwys y mireinio terfynol a/neu olygu;
 • Mae'r myfyriwr wedi cytuno cynllun gwaith gyda'r goruchwylwyr i sicrhau ei bod yn realistig disgwyl cyflwyno'r gwaith o fewn 6 mis.

Gall y Bwrdd Dilyniant wneud un o'r penderfyniadau canlynol:

 1. Disgwylir Cyflwyno. Disgwylir y bydd y myfyriwr yn cyflwyno'r traethawd ymchwil erbyn diwedd mis cyfarfod y Bwrdd.
 2. Yn parhau (Boddhaol). Mae'r myfyriwr wedi cwblhau trwch yr ymchwil, mae bellach wrthi'n parhau'r traethawd ymchwil, ac mae ar y trywydd iawn i gyflwyno'r traethawd ymchwil o fewn y chwe mis nesaf.
 3. Yn parhau (Canolig, Achos Pryder). Mae'r cynnydd yn ganolig. Mae'r myfyriwwr wedi cwblhau trwch yr ymchwil ac yn gallu symud ymlaen, neu wedi symud ymlaen, i'r cyfnod parhau. Fodd bynnag, mae pryder ynghylch y cynnydd, ac mae angen ymdrech ddwys i sicrhau bod y myfyriwr yn cyflwyno o fewn y chwe mis nesaf.
 4. Parhau ar sail Talu'r Ffioedd Llawn. Mae'r myfyriwr wedi cyrraedd diwedd y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf. Fodd bynnag, mae'r myfyriwr yn parhau i wneud gwaith ymchwil sylweddol dan oruchwyliaeth lawn, ac felly ni ddylai symud ymlaen i'r cyfnod parhau. Os yw'n amser cofrestru, ynteu dylai'r myfyriwr ail-gofrestru'n fyfyriwr ffioedd llawn.
 5. Wedi darfod - ni ddisgwylir iddo gyflwyno. Ni ddisgwylir y bydd y myfyriwr yn cyflwyno'r traethawd ymchwil o fewn y cyfnod ymgeisyddiaeth hwyaf. Ni anfonir unrhyw nodyn atgoffa i'r myfyriwr i ail-gofrestru, a chaiff cofnod y myfyriwr ei gau cyn gynted ag y bydd y cyfnod cofrestru presennol yn darfod. Rhaid i'r Coleg gynnwys datganiad yn rhoi manylion llawn y pryderon a nodwyd. Y Bwrdd Dilyniant fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. Mae gan y myfyriwr hawl i geisio adolygiad neu apêl yn erbyn y penderfyniad (gweler y Rheoliadau ar gyfer Apeliadau Academaidd).
 6. Allan o Amser. Nid yw'r myfyriwr wedi cyflwyno ei waith, ac mae'r dyddiad cau bellach wedi mynd heibio. Caiff cofnod y myfyriwr ei gau.
 7. Mae'r myfyriwr yn tynnu'n ôl o'i wirfodd. Mae'r myfyriwr wedi tynnu'n ôl o'r rhaglen astudio o'i wirfodd.
 8. Wedi'i Ohirio. Mae'r myfyriwr wedi'i ohirio ar hyn o bryd. Rhaid bod cais i ohirio wedi'i gyflwyno i, a'i gymeradwyo gan, y Bwrdd Dyfarniadau Ymchwil Ôl-raddedig ac Achosion Myfyrwyr (neu'r Grŵp Gweithredol Ymchwil Ôl-raddedig). Ni ddylid defnyddio'r penderfyniad hwn oni bai fod y myfyriwr wedi'i ohirio ers cyfarfod diwethaf y Bwrdd Dilyniant. Fel arall, dylid defnyddio penderfyniad sy'n adlewyrchu'r cynnydd academaidd ers cyfarfod diwethaf y Bwrdd Dilyniant.
 9. Trosglwyddo Rhaglen. Argymhellir bod y myfyriwr yn trosglwyddo i raglen fwy addas. Dylid gwneud yr argymhelliad hwn lle mae'r myfyriwr:
  1. yn trosglwyddo rhwng rhaglen gradd ymchwil is a rhaglen gradd ymchwil uwch (er enghraifft rhwng gradd Meistr a rhaglen ddoethurol) cyhyd â bod y myfyriwr o fewn y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf am y rhaglen gradd ymchwil uwch;
  2. yn trosglwyddo rhwng rhaglen gradd ymchwil uwch a rhaglen gradd ymchwil is (er enghraifft rhwng rhaglen ddoethurol a gradd Meistr) cyhyd â bod y myfyriwr o fewn y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf am y rhaglen gradd ymchwil is.

  Os caiff y myfyriwr ei drosglwyddo i radd is, bydd ganddo hawl i geisio apelio yn erbyn yr adolygiad (gweler y Rheoliadau ar gyfer Apeliadau Academaidd).

 10. Cyflwynwyd. Mae'r myfyriwr wedi cyflwyno'r traethawd ymchwil ac yn aros y canlyniad.
 11. Ail-gyflwynwyd. Mae'r myfyriwr wedi ail-gyflwyno'r traethawd ymchwil ac yn aros y canlyniad.

< Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Ohiriadau ac Estyniadau | Canllawiau ar Gyflogi Myfyrwyr Ymchwil >