Swansea University

1. Cyflwyniad

Mae'r Brifysgol wedi datblygu Polisi, Canllawiau a System Monitro Presenoldeb Myfyrwyr newydd fel rhan o'i hymroddiad i ddarparu amgylchedd dysgu cefnogol a phrofiad ardderchog i fyfyrwyr. Mae'r Brifysgol yn cydnabod bod presenoldeb ac ymgysylltu â dysgu ac addysgu yn elfennau allweddol o ran cadw myfyrwyr a hybu eu cynnydd, eu cyflawniadau a'u cyflogadwyedd. Mae'r ymagwedd hon hefyd yn adnabod myfyrwyr a allai fod yn profi anawsterau ac y gallai fod angen cefnogaeth benodol arnynt. Mae hefyd gan y Brifysgol ddyletswydd gyfreithiol i'r mwyafrif o fyfyrwyr i fonitro ymgysylltu ag addysgu ac i weithredu ar ddiffyg presenoldeb. Mae'r ddyletswydd gyfreithiol hon yn codi o'r gofyniad i adrodd ar bresenoldeb i gwmnïau Benthyciadau Myfyrwyr y DU a noddwyr allanol, yn ogystal â bodloni gofynion nawdd Fisas a Mewnfudo'r Deyrnas Unedig (UKVI) o ran monitro myfyrwyr rhyngwladol sy'n astudio yn y DU ar Deitheb Myfyriwr Haen 4. Datblygwyd system electronig ganolog i fonitro presenoldeb at y dibenion hyn ac fe'i haddaswyd yn unol ag anghenion penodol Colegau/Ysgolion.

< | 2. Polisi Monitro Presenoldeb – Myfyrwyr a Addysgir >