Swansea University

7. Arfer Annheg - Traethodau Hir

Arfer Annheg mewn Gwaith a Gwblhawyd mewn Traethodau Ymchwil Gradd Meistr a Addysgir a Thraethodau Hir Gradd Ymchwil - Camau Cychwynnol

7.1

Os yw Goruchwyliwr/Arholwr yn credu, neu’n amau, bod arfer annheg wedi digwydd mewn perthynas â thraethawd hir gradd Meistr a Addysgir neu draethawd ymchwil gradd ymchwil bydd yn cyflwyno adroddiad am y mater mewn ysgrifen i Gynrychiolydd Arfer Annheg y Coleg cyn gynted ag y bo modd.  Mewn achosion lle mae arfer annheg wedi ei nodi yn ystod y Prawf Llafar, dylid gohirio’r Bwrdd Arholi a rhoi gwybod i'r Coleg.

7.2

Bydd Cynrychiolydd Arfer Annheg y Coleg yn penderfynu’n gyntaf a oes achos prima facie dros drin y mater fel achos o arfer annheg, trwy gyfeirio at y ddogfennaeth a'r dystiolaeth. Dylai Cynrychiolydd Arfer Annheg y Coleg roi gwybod i’r myfyriwr dan sylw am y ddrwgdybiaeth am arfer annheg a dylai roi gwybod i’r Goruchwyliwr Asesu mewn ysgrifen. Bydd yntau’n cadarnhau a oes achos prima facie yn bodoli. Dylai’r Goruchwyliwr Asesu gadarnhau naill ai:

  1. bod achos yn bodoli a’i fod yn rhoi gwybod i Gynrychiolydd Arfer Annheg y Coleg a’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd y dylid cynnull Pwyllgor Ymchwilio; neu
  2. nad oes achos yn bodoli ac na ddylid cymryd unrhyw gamau gweithredu pellach.

7.3

Os oes achos yn bodoli, caiff yr ymgeisydd ei hysbysu mewn ysgrifen gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd am yr honiad a bod Pwyllgor Ymchwilio yn cael ei gynnull i ystyried yr achos.