Swansea University

3. Arfer Annheg o dan Amodau Diarholiad

Pob Achos o Arfer Annheg mewn Gwaith a Gwblhawyd heb fod dan Amodau Arholiad (ac eithrio Traethodau Ymchwil Gradd Meistr a Addysgir a Thraethodau Hir Gradd Ymchwil - Camau Cychwynnol)

Mewn achosion lle amheuir arfer annheg mewn gwaith a gwblhawyd heb fod dan amodau arholiad (ac eithrio Traethodau Ymchwil Gradd Meistr a addysgir a Thraethodau Hir Gradd Ymchwil), disgwylir i Golegau ddilyn y camau canlynol. Bydd baich y profi (sef y ddyletswydd i brofi’r honiad) ar y Coleg, a dylai safon y prawf fod ar bwysau tebygolrwydd. Gan ddibynnu ar ganlyniadau profi’r honiad, bydd graddfa profi'r euogrwydd tuag at ben uchaf y raddfa (h.y. os caiff yr honiad ei brofi, po fwyaf llym yw’r canlyniadau e.e. ar yrfa’r myfyriwr yn y dyfodol, uchaf oll fydd y safon a osodir ar gyfer y dystiolaeth a ddefnyddir) os yw’n debygol y caiff myfyriwr ei atal rhag dilyn gyrfa (y Gyfraith/ Gwaith cymdeithasol/Nyrsio ac ati).

Dylid delio ag achosion yn ymwneud â Thraethodau Ymchwil Gradd Meistr Athro a addysgir a Thraethodau Hir Gradd Ymchwil o dan baragraff 7.

Achosion heb fod yn rhai arholiad, ar Lefel y Coleg (ac eithrio graddau Ymchwil Ôl-raddedig)

Bydd pob Coleg yn penodi o leiaf 2 gynrychiolydd Arfer Annheg i ymdrin ag achosion (tramgwydd cyntaf) ar lefel y Coleg. Ym mhob achos, bydd un cynrychiolydd Arfer Annheg yn cynnal yr ymchwiliad i’r achos ac yn cadarnhau a oes achos prima facie wedi’i sefydlu. Cyfrifoldeb yr ail gynrychiolydd fydd cadarnhau bod tramgwydd arfer annheg wedi’i gyflawni a phennu’r gosb. Y Coleg fydd yn gyfrifol am rannu'r dyletswyddau; fodd bynnag, mae’n rhaid i gynrychiolydd Arfer Annheg y Coleg sicrhau bod yr holl staff yn ymwybodol o’r weithdrefn ar gyfer llunio a chyflwyno adroddiad.

3.1

Cam Un - Adroddiad i Gynrychiolydd Arfer Annheg y Coleg

Os yw aelod o staff o’r farn, neu’n amau, bod arfer annheg wedi digwydd mewn perthynas â gwaith a gyflwynwyd yn ddarn o waith cwrs, neu unrhyw waith a gwblhawyd heb fod dan amodau arholiad heblaw am yr elfen dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd mewn rhaglenni ôl-raddedig a addysgir a thraethodau ymchwil gradd ymchwil) bydd yn rhoi gwybod i Gynrychiolydd Arfer Annheg y Coleg priodol mewn ysgrifen am y mater, fel arfer o fewn pum diwrnod gwaith.

3.2

Cam Dau - Sefydlu Achos Prima Facie

Bydd Cynrychiolydd Arfer Annheg y Coleg neu ei enwebai’n penderfynu’n gyntaf a oes achos prima facie i drin y mater fel achos o arfer annheg wedi ei gadarnhau drwy gyfeirio at y ddogfennaeth/ dystiolaeth a, lle bo angen, drwy drafodaeth â’r myfyriwr.

Mewn achos sy'n ymwneud â myfyriwr Coleg Rhyngwladol Cymru Abertawe, bydd cynrychiolydd arfer annheg y Coleg yn cynnwys aelod o staff o Goleg Rhyngwladol Cymru Abertawe yng nghamau dau i chwech, fel arfer y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd a Chymorth neu ei enwebai.

Os bydd angen, gellir gwahodd y myfyriwr i fynychu cyfweliad, ac mewn achosion o’r fath, dylid hysbysu’r myfyriwr am ei hawl i ddod â rhywun gydag e i’r cyfweliad, ac am y ffaith y gwneir cofnod o’r cyfarfod. Os nad oes achos yn bodoli, dylid rhoi gwybod i’r myfyriwr na chymerir unrhyw gamau gweithredu pellach.

3.3

Cam Tri - Ymateb y Myfyriwr i'r Honiad

Os oes achos prima facie yn bodoli, dylai Cynrychiolydd Arfer Annheg y Coleg neu ei enwebai roi gwybod i’r myfyriwr dan sylw am amheuaeth o achos o arfer annheg a gwahodd y myfyriwr i gyflwyno sylwadau ysgrifenedig (Bydd templed ar gael o’r Gofrestrfa Academaidd). Dylid rhoi copi o'r dystiolaeth i'r myfyriwr ac fel arfer bydd y dystiolaeth hon ar ffurf copi o’r traethawd gyda nodiadau arno a/neu’r adroddiad Turnitin, ffynonellau ayb.  Mewn achosion o gydgynllwynio, dylid anfon at y myfyrwyr gopïau o’r holl waith dan sylw yn yr ymchwiliad, neu ddarnau o’r gwaith fel y bo’n briodol. Fodd bynnag, ni ddylid datgelu pwy yw’r myfyriwr arall/myfyrwyr eraill.

Nid oes rhaid i gynrychiolydd y Coleg ystyried bwriad, ac mewn perthynas â chyhuddiad o arfer annheg, ni ellir amddiffyn achos trwy ddweud bod y tramgwydd wedi’i gyflawni’n anfwriadol neu drwy gamgymeriad. Fodd bynnag, gall y myfyriwr gyflwyno amgylchiadau o’r fath fel amgylchiadau lliniarol mewn perthynas â’r gosb a bennir.

3.4

Cam Pedwar - Cadarnhau’r Achos

Os yw Cynrychiolydd Arfer Annheg y Coleg yn argyhoeddedig bod digon o dystiolaeth i gadarnhau’r achos wrth bwyso’r tebygolrwydd, yna bydd yn penderfynu a gaiff yr achos ei glywed ar lefel y Coleg neu a gaiff ei gyfeirio at Bwyllgor Ymchwilio yn unol â’r rheoliadau isod. Os oes digon o le i amau'r dystiolaeth yna dylid diddymu’r achos a dylid rhoi gwybod i’r myfyriwr am y penderfyniad hwn mewn ysgrifen. Mewn rhai achosion gall y Cynrychiolydd Arfer Annheg benderfynu bod y gwaith wedi’i gyfeirnodi’n wael. Mewn achosion o’r fath, dylid cyfeirio’r myfyriwr at ei Diwtor am gyngor a chyfarwyddyd ynghylch cyfeirnodi.  Unwaith y bydd wedi cwrdd â’i Diwtor, yna dylid gofyn i'r myfyriwr lofnodi datganiad yn cadarnhau ei fod wedi derbyn cyngor a’i fod yn deall confensiynau cyfeirnodi.

3.5

Cam Pump - Troseddau Blaenorol

Bydd Cynrychiolydd y Coleg yn cysylltu â’r Gofrestra Academaidd i wirio a fu unrhyw droseddau blaenorol gan y myfyriwr. Dylai Colegau hefyd archwilio unrhyw waith arall a gyflwynwyd o'r blaen gan y myfyriwr, (gan gynnwys gwaith a gyflwynwyd mewn Colegau/neu feysydd Pwnc eraill lle y mae’r myfyriwr wedi dilyn modiwlau), am enghreifftiau posibl eraill o arfer annheg. Os ceir enghreifftiau ychwanegol o arfer annheg dylai’r Coleg roi gwybod i’r myfyriwr am yr achosion hyn hefyd a chaniatáu i’r myfyriwr gyfleyno sylwadau ysgrifenedig (gweler uchod).

3.6

Cam Chwech - Penderfynu a gaiff achos ei drin gan y Coleg neu gan Bwyllgor Ymchwilio

Dim ond honiadau cyntaf o natur lai difrifol y gellir eu clywed ar lefel y Coleg. Rhaid cyfeirio unrhyw honiad dilynol o drosedd a gadarnhawyd at Bwyllgor Ymchwilio’r Brifysgol.

Lle y ceir tystiolaeth ychwanegol o arfer annheg neu os yw’r Coleg yn teimlo bod yr achos yn ddifrifol ei natur (e.e. mae rhan sylweddol o’r aseiniad wedi ei lên-ladrata neu mae'r achos yn ymwneud â gwaith a brynwyd gan, neu a gafwyd am ddim oddi wrth, asiantaeth ysgrifennu traethodau) dylai Cynrychiolydd Arfer Annheg y Coleg ystyried y canlynol wrth benderfynu a fyddai’n fwy priodol ystyried yr achos ar lefel y Coleg neu gyfeirio’r achos at Bwyllgor Ymchwilio'r Brifysgol,

  • pwysiad y gwaith cwrs o fewn y modiwl
  • nifer y darnau o waith a effeithiwyd
  • difrifoldeb y drosedd
  • cyfanswm nifer y credydau a effeithiwyd
  • lefel yr astudiaeth

Gall y Cynrychiolydd Arfer Annheg gysylltu â’r Gofrestrfa Academaidd am gyngor wrth benderfynu a ddylai achos gael ei drin gan y Coleg neu gan Bwyllgor Ymchwilio'r Brifysgol, a dylai gyfeirio at y cyfarwyddyd yng Nghod Ymarfer y Brifysgol.

Mewn achosion o ail honiad neu drosedd (lle mae myfyriwr eisoes wedi ei gael yn euog o drosedd o arfer annheg) ac yn yr achosion y mae’r Coleg yn dymuno eu cyfeirio at Bwyllgor Ymchwilio'r Brifysgol, dylai Cynrychiolydd Arfer Annheg y Coleg roi gwybod i’r Goruchwyliwr Asesu a bydd yntau'n yn cyfeirio’r achos at sylw’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd gan ofyn am sefydlu Pwyllgor Ymchwilio'r Brifysgol i ystyried yr achos (gweler rheoliad 10.).