Swansea University

18. Camau i’w Cymryd yn Dilyn y Pwyllgor Ymchwilio

Camau i’w Cymryd yn Dilyn y Pwyllgor Ymchwilio - pob achos arall
18.1

Pan fydd y Pwyllgor Ymchwilio wedi ymchwilio i ffeithiau’r arfer annheg honedig, bydd Ysgrifennydd y Pwyllgor yn nodi yn ei adroddiad a gafodd y cyhuddiad ei gadarnhau ai peidio, a bydd yn nodi unrhyw gosb i’w gosod.  Caiff yr adroddiad ei gyflwyno i’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd cyn gynted â phosibl ar ôl i’r ymchwiliad gael ei gwblhau. 

18.2

Os yw’r ymchwiliad yn dod i’r casgliad na chadarnhawyd honiad, gall Cadeirydd y Pwyllgor Ymchwilio roi gwybod i’r ymgeisydd am hyn ar lafar.  Pa un ai a fydd yr ymgeisydd wedi cael gwybod ar lafar ai peidio, bydd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd yn hysbysu’r ymgeisydd yn ffurfiol mewn ysgrifen am ganfyddiadau’r Pwyllgor Ymchwilio a bod y mater felly ar ben.

18.3

Os mai canfyddiad yr Ymchwiliad yw bod y cyhuddiad wedi cael ei gadarnhau, gall Cadeirydd y Pwyllgor Ymchwilio roi gwybod i’r ymgeisydd ar lafar, ond ni fydd unrhyw drafodaeth â’r myfyriwr am benderfyniad y Pwyllgor.  Pa un ai a fydd y myfyriwr wedi cael gwybod ar lafar ai peidio, bydd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd yn hysbysu’r ymgeisydd am y canfyddiadau a’r gosb a roddwyd cyn gynted â phosibl.

18.4

Bydd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd Brifysgol yn rhoi gwybod i’r ymgeisydd am ei hawl i apelio. Caiff unrhyw apêl o’r fath ei hanfon, yn llawn ac mewn ysgrifen, at y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd a rhaid iddi gyrraedd cyn pen deng niwrnod ar ôl i’r Brifysgol anfon penderfyniad y Pwyllgor at yr ymgeisydd. Caiff myfyrwyr eu rhybuddio y gallai hyn olygu bod cosb fwy llym yn cael ei gosod; caiff y fath apêl ei ystyried yn unol â Gweithdrefn Adolygiad Terfynol y Brifysgol.

18.5

Lle bydd yr honiad wedi ei gadarnhau, bydd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd yn gofyn i’r Bwrdd Arholi perthnasol bennu canlyniad cyffredinol arholiad yr ymgeisydd yng ngoleuni’r gosb a roddwyd gan y Pwyllgor Ymchwilio.

18.6

Os yw’r Pwyllgor Ymchwilio wedi penderfynu y dylid dileu’r marc a gafwyd am yr uned asesu lle mae arfer annheg wedi digwydd, bydd y Bwrdd Arholi’n rhoi marc o sero am yr uned ac yna’n mynd ati i bennu canlyniad yr ymgeisydd.

18.7

Fel rheol, ni fydd y Brifysgol yn gwneud unrhyw ddatganiad cyhoeddus am benderfyniadau’r Pwyllgorau Ymchwilio. Fodd bynnag, bydd y Brifysgol yn cynnal cofnod o bob achos a fydd ar gael i’r cyhoedd ar gais.

18.8

Bydd y Pwyllgor Rheoliadau, Ansawdd, a Safonau a'r Senedd yn derbyn adroddiad blynyddol am faterion yn ymwneud ag Arfer Annheg.