Swansea University

17. Camau i'w cymryd ar ôl dyfarnu Cymhwyster

Camau i'w cymryd yn dilyn y Pwyllgor Ymchwilio mewn achosion sy'n dod i'r amlwg ar ôl dyfarnu cymhwyster
17.1

Pan fydd y Pwyllgor Ymchwilio wedi ymchwilio i ffeithiau’r arfer annheg honedig, bydd Ysgrifennydd y Pwyllgor yn nodi yn ei adroddiad a gafodd y cyhuddiad ei gadarnhau ai peidio, a bydd yn nodi unrhyw gosb i’w gosod.  Bydd yr adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Senedd cyn gynted â phosibl ar ôl i’r ymchwiliad gael ei gwblhau. 

17.2

Caiff y myfyriwr ei hysbysu am ganlyniad y gwrandawiad.

17.3

Caiff yr ymgeisydd ei hysbysu hefyd nad oes hawl apelio yn erbyn y penderfyniad.  Fodd bynnag, os bydd ymgeisydd o'r farn bod gwall yn y ffordd y cynhaliwyd y broses, caiff dynnu'r gwall at sylw'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd o fewn 17.3 niwrnod. Os daw'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd i'r casgliad bod gwall yn y broses, cyfeirir yr achos at sylw Pwyllgor Ymchwilio newydd.

17.4

Fel rheol, ni fydd y Brifysgol yn gwneud unrhyw ddatganiad cyhoeddus am benderfyniadau’r Pwyllgorau Ymchwilio. Fodd bynnag, bydd y Brifysgol yn cadw cofnod o bob achos, a fydd ar gael i’r cyhoedd ar gais.

17.5

Cyflwynir adroddiad i'r Senedd am ganlyniad terfynol yr achos, gan nodi unrhyw argymhellion am weithredu pellach, megis diddymu'r cymhwyster, os cyfiawnheir hynny, yn ogystal â manylion unrhyw weithredu pellach megis ymchwiliad i wall wrth weithredu'r broses.  Bydd y Senedd yn gwneud penderfyniad ynghylch yr achos gan gynnwys penderfyniad i ddifreinio unigolyn o gymhwyster neu ddiddymu cymhwyster os oes cyfiawnhad dros wneud hynny.