Swansea University

14. Cosbau - Amodau heb fod dan Amodau Arholiad

Y Cosbau Sydd ar Gael i’r Pwyllgor Ymchwilio mewn Achosion o Arfer Annheg heb fod dan Amodau Arholiad

Dylai’r Pwyllgor gyfeirio at y Cod Ymarfer, hanes yr achos a chofnod academaidd y myfyriwr cyn gosod cosb. Er mwyn sicrhau cysondeb yn y defnydd o gosbau, mae’r Brifysgol yn rhoi cyfarwyddyd ar gosbau arferol yn y Cod Ymarfer ar Arfer Annheg. Y gosb arferol ar gyfer arfer annheg mewn amodau heb fod yn rhai arholiad (tramgwydd cyntaf) fydd canslo marc(iau) yr ymgeisydd yn y modiwl(au) dan sylw.  Fodd bynnag, efallai y bydd y Pwyllgor yn dymuno ystyried difrifoldeb y tramgwydd a gosod cosb lymach yn unol â’r Cod Ymarfer. Ar y llaw arall, efallai y bydd y Pwyllgor yn ystyried amgylchiadau lliniarol.  Dylai’r Pwyllgor fod yn sicr bod gan yr amgylchiadau lliniarol berthynas uniongyrchol â’r achos ac yn benodol eu bod wedi dylanwadu ar weithrediadau’r myfyrwyr dan sylw. Mewn achosion o ail drosedd, y gosb arferol fydd canslo holl farciau’r ymgeisydd o'r lefel astudio a’i wahardd rhag sefyll unrhyw arholiad yn y Brifysgol yn y dyfodol.   Y rhestr gyflawn o gosbau a fydd ar gael i’r Pwyllgor fydd:

14.1

Rhoi cerydd ysgrifenedig i’r ymgeisydd, gan gadw cofnod o’r cerydd;

14.2

anwybyddu’r testun wrth farcio, gan arwain at farc is;

14.4

canslo marciau’r ymgeisydd yn y modiwl dan sylw;

14.5

canslo marciau’r ymgeisydd yn y modiwl dan sylw ac atal yr ymgeisydd rhag gwneud iawn am y methiant tan y sesiwn academaidd nesaf;

14.6

canslo marciau’r ymgeisydd ym mhob un o’r modiwlau ar gyfer y lefel astudio benodol;

14.7

canslo marciau’r ymgeisydd ym mhob un o’r modiwlau ar gyfer y lefel astudio benodol a gwahardd yr ymgeisydd o unrhyw arholiad y Brifysgol yn y dyfodol;

14.8

Os digwydd i’r Pwyllgor benderfynu bod y cosbau uchod yn amhriodol, caiff y Pwyllgor ddefnyddio ei ddoethineb i bennu cosb briodol.

Lle cafodd honiad ei gadarnhau a gallai hyn effeithio ar allu’r ymgeisydd i ymarfer mewn proffesiwn arbennig, gall yr achos hefyd gael ei gyfeirio at Bennaeth y Coleg a fydd yn penderfynu a ddylid hysbysu’r corff proffesiynol. Mewn rhai achosion, bydd yn ofynnol i Bennaeth y Coleg hysbysu’r Corff Proffesiynol.

Adfer a Chapio

Lle mae’r Pwyllgor yn dewis defnyddio unrhyw un o’r cosbau a nodir uchod, ac eithrio 14.1 ac 14.7, gall yr ymgeisydd dan sylw, lle mae’r rheoliadau ar gyfer y rhaglen astudio’n caniatáu, ailsefyll y gwaith neu'r asesiad dan sylw. Mewn achosion lle bydd ymgeisydd yn ail-wneud gwaith neu'r asesiad, bydd y Pwyllgor hefyd yn penderfynu a ddylai’r marciau a enillir fod wedi’u capio neu heb eu capio. Lle y defnyddir y gosb dan 14.6 cyn diwedd y sesiwn gallai fod disgwyl i ymgeisydd ohirio ei astudiaethau.

Caiff y gosb ei chofnodi ar gofnod canolog y myfyriwr.