Swansea University

1. Diffiniad o Arfer Annheg

1.1

Arfer annheg yw unrhyw weithred lle gall person gael mantais nad oes ganddo hawl iddo, naill ai iddo ef ei hun neu i rywun arall. Bydd hyn yn berthnasol p'un ai bod ymgeisydd yn gweithredu ar ei ben ei hun neu gyda rhywun arall/pobl eraill. Tybir bod gweithred neu weithredoedd o fewn y diffiniad hwn p'un ai ei fod yn digwydd yn ystod, neu mewn perthynas ag, arholiad ffurfiol, darn o waith cwrs neu unrhyw fath o asesiad a gynhelir wrth ddilyn cymhwyster academaidd neu broffesiynol ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae gan y Brifysgol weithdrefnau a chosbau arbennig i ddelio â honiadau o arferion annheg yn achos:

  • amodau arholiad (gweler isod)
  • amodau heb fod yn rhai arholiad (gweler isod)
  • Graddau Ymchwil (gweler isod)
  • Ar ôl dyfarnu'r cymhwyster

Gall Colegau ddefnyddio dulliau perthnasol i ganfod ac archwilio achosion o arfer annheg, er enghraifft drwy ddefnyddio meddalwedd canfod llên-ladrad neu drwy arholiad llafar y cyfeirir ato yn aml fel ‘viva’. Gall Colegau hefyd ddewis gweithredu system ‘vivas’ ar hap mewn meysydd pwnc arbennig. Gall rhai Colegau hefyd ganiatáu i fyfyrwyr ddefnyddio’r meddalwedd canfod llên-ladrad i asesu a oes unrhyw destun amhriodoledig yn dal i fod yn yr aseiniad.

Heb amharu ar gyffredinoldeb yr uchod rhoddir enghreifftiau o arfer annheg yn adrannau 1.2 a 1.3.