Mae'ch barn yn cyfrif!

Nod Gwasanaethau Academaidd yw darparu'r gwasanaeth gorau posibl. Mae'ch canmoliaeth, eich awgrymiadau, a'ch cwynion yn bwysig i ni, ac rydym am glywed eich barn.

Cwblhewch y  Ffurflen Canmoliaeth, Awgrymiadau, a Chwynion a'i dychwelyd i ni trwy e-bost at: d.n.stallard@abertawe.ac.uk neu trwy'r post i:

Swyddfa'r Cofrestrydd Academaidd
Gwasanaethau Academaidd,
Prifysgol Abertawe,
Abaty Singleton,
Parc Singleton,
Abertawe SA2 8PP

Beth sy'n digwydd nesaf?   

Canmoliaeth

Anfonir negeseuon canmoliaeth at y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd, Pennaeth Adran ac aelodau perthnasol o'r staff. Fe'u defnyddir yn fewnol i'n helpu i wella ein gwasanaethau ar eich cyfer, a allai gynnwys meysydd eraill o'n gwaith.

Awgrymiadau

Caiff eich awgrymiadau eu hystyried gan y Pennaeth Adran perthnasol. Os ydych chi wedi nodi eich bod am dderbyn ymateb i'ch awgrym, byddwn fel arfer yn rhoi'r ymateb hwnnw i chi o fewn 10 diwrnod gwaith.

Cwynion

Anfonir cwynion at y Pennaeth Adran perthnasol a all ddirprwyo'r mater i aelod arall o'r staff ei ystyried. Byddwn yn ymchwilio ac yn ymateb i’ch cwyn yn unol â Cham 1 o Weithdrefn Cwynion y Brifysgol. Fel arfer, byddwn yn ymateb i'ch cwyn o fewn 10 diwrnod gwaith; fel arall, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw'r amserlen amgen ar gyfer ymchwilio, ac ymateb, i'ch cwyn.

Os ydych yn anfodlon ar yr ymateb a gewch gennym, byddwn yn rhoi gwybod i chi am sut y gallwch fynd â'ch cwyn ymhellach o dan Gam 2 o Weithdrefn Cwynion y Brifysgol.

Cyfrinachedd

Sylwer y caiff eich holl sylwadau eu trin yn gwbl gyfrinachol o fewn Gwasanaethau Academaidd ac ni fydd unrhyw un o'r ymrwymiadau uchod yn effeithio ar hynny. Cyflwynir crynodeb o'r cwynion a dderbynnir, ar sail ddienw, i Bwyllgor Materion Myfyrwyr y Brifysgol bob blwyddyn.