Ysgoloriaethau Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Abertawe

Trosolwg

Amcan ein Hysgoloriaethau Mynediad Cerddoriaeth yw galluogi cerddorion dawnus i barhau i ddatblygu eu sgiliau a'u gallu cerddorol mewn amgylchedd cefnogol. Mae'r ysgoloriaethau hyn ar gael i fyfyrwyr israddedig newydd sy'n astudio unrhyw bwnc ac maent yn para drwy gydol cynllun gradd y myfyriwr israddedig.

Mae dau fath o ysgoloriaeth cerddoriaeth ar gael:

  • Ysgoloriaethau Offerynnol y Brifysgol
  • Ysgoloriaethau Corawl ar y cyd ag Eglwys y Santes Fair

Mae gan yr ysgoloriaethau hyn werth enwol o £1000 y flwyddyn, gan gynnwys:

  • Gwersi unigol rheolaidd ar offeryn y deiliad neu wersi canu
  • Bwrsariaeth o £300 y flwyddyn tuag at brynu cerddoriaeth, ffioedd arholiadau, ayb.

Gall deiliaid ysgoloriaethau ddisgwyl bod yn rhan ganolog o fywyd cerddorol ym Mhrifysgol Abertawe, a pherfformio sawl gwaith y flwyddyn yn awditoriwm ysblennydd newydd Neuadd Fawr y Brifysgol. Bydd yr holl ddeiliaid hefyd yn perfformio yng Nghyngerdd Blynyddol y Canghellor a gynhelir yn y Neuadd Fawr.

Am ragor o wybodaeth am fywyd cerddorol y Brifysgol, ewch i www.swansea.ac.uk/music

Ysgoloriaethau Offerynnol y Brifysgol

Caiff yr ysgoloriaethau hyn eu cynnig gan y Brifysgol i offerynwyr dawnus, a rhoddir pwyslais penodol ar helpu ysgolheigion i ddatblygu'n gerddorion amryddawn a chwaraewyr ensemble:

  • Mae ysgoloriaethau ar gael i chwaraewyr unrhyw offeryn;
  • Fel canllaw cyffredinol, dylai ymgeiswyr fod wedi ennill teilyngdod neu ragoriaeth yng Ngradd 8 (neu gyfwerth) ar eu hofferyn;
  • Disgwylir i ddeiliaid ysgoloriaeth ymrwymo i chwarae yn un neu ragor o ensembles dan arweiniad cymdeithasau myfyrwyr; i lawer o fyfyrwyr, bydd hyn yn golygu'r gerddorfa, ond gallant hefyd chwarae yn y band mawr, y band chwyth neu grŵp arall.

I wneud cais am ysgoloriaeth offerynnol, dylech lenwi'r Ffurflen Gais am Ysgoloriaeth Offerynnol, a gofyn i ddau ganolwr sy'n gyfarwydd â'ch doniau cerddorol gwblhau a chyflwyno'r Ffurflen Canolwyr - Ysgoloriaethau Cerddoriaeth.

Yn ogystal â'r ffurflenni, bydd rhaid i chi gyflwyno:

  • Copïau o dystysgrifau a thaflenni marciau ar gyfer Gradd 8 ac unrhyw gymwysterau uwch yn eich offeryn;
  • Fideo ohonoch yn perfformio dau ddarn cyferbyniol, heb fod yn hwy na saith munud gyda'i gilydd.

Mae manylion am sut i gyflwyno'ch fideo perfformiad ar y ffurflen gais.

Mae dau ddyddiad cau'n berthnasol i geisiadau am ysgoloriaeth offerynnol: 1 Ebrill a 15 Hydref. Wrth ddyfarnu ysgoloriaethau, rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr y bernir bod ganddynt y potensial mwyaf i gyfranogi ym mywyd cerddorol y Brifysgol.

Ysgoloriaethau Corawl ar y cyd

 Sylwer, gwybodaeth dros dro yw hon a gall newid. Darperir y manylion wedi'u cadarnhau cyn gynted â phosib, ynghyd â ffurflenni cais.

Mae'r Brifysgol yn cynnig yr ysgoloriaethau hyn drwy gydweithrediad ag Eglwys y Santes Fair, Abertawe, â'r nod o gefnogi datblygiad cantorion dawnus. Mae Eglwys y Santes Fair yng nghanol y ddinas. Mae'r côr yn un cymysg uchelgeisiol, sy'n canu repertoire arddull eglwys gadeiriol yn fras, mewn dau wasanaeth corawl bob dydd Sul, yn ogystal â gwasanaethau eraill.

Dylai ymgeiswyr fod yn gantorion corawl profiadol â sgiliau clywedol da a'r gallu i ddarllen sgôr cerddorol. Disgwylir i ddeiliaid ysgoloriaeth ymrwymo'n llawn i ymarferiadau a pherfformiadau'r côr a, lle bynnag y bo modd, gyfrannu at fywyd cerddorol y Brifysgol hefyd.

Mae ysgoloriaethau corawl ar gael i fyfyrwyr sydd eisoes wedi'u cofrestru yn unig, a chynhelir y broses ymgeisio ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 15 Hydref.

 I wneud cais am ysgoloriaeth gorawl, dylech gwblhau'r ffurflen gais a gofyn i ddau ganolwr sy'n gyfarwydd â'ch doniau cerddorol gwblhau a chyflwyno'r ffurflen canolwyr. Bydd ffurflenni ar gael yn fuan. I fynegi diddordeb yn yr ysgoloriaethau hyn, cysylltwch â'r Cyfarwyddwr Cerddoriaeth (music@swansea.ac.uk)

Yn ogystal â'r ffurflenni, bydd angen i chi gyflwyno copïau o dystysgrifau a thaflenni marciau ar gyfer unrhyw gymwysterau canu sydd gennych (e.e. arholiadau ABRSM).