Cymuned Iddewig Abertawe

Croeso i Brifysgol Abertawe a chyfarchion gan gymdeithas Iddewig y ddinas hon. Rwy'n aelod o grŵp rhyng-ffydd sydd wedi'i sefydlu ar y campws. Ein nod yw sicrhau y gall myfyrwyr o bob ffydd a chred, o ddiwylliannau a chefndiroedd amrywiol, gydfodoli mewn hedd a harmoni.  Rydym am ddileu anwybodaeth a hyrwyddo parch a dealltwriaeth o'i gilydd.

Rydym yn gynulleidfa fach, o aelodau hŷn yn bennaf. Mae ein Synagog yn draddodiadol ac yn uniongred. Nid oes gennym rabi preswyl. Lle bynnag y bo'n bosib, cynhelir gwasanaethau wythnosol y Saboth am 6pm ar nos Wener ac ar fore Sadwrn am 10am, wedi'u dilyn gan Kiddush. Rydym yn cynnal gwasanaethau ar gyfer yr holl wyliau Iddewig. Os hoffech ddod i wasanaeth, neu os hoffech ymweld â ni â derbyn lletygarwch cartref, cysylltwch â mi. Rydym yn croesawu unrhyw ymwelwyr.

Dyma'r gymuned Iddewig hynaf yng Nghymru, ac ar un adeg hi oedd y fwyaf. Mae gennym gofnodion yn dyddio'n ôl i 1730. Am ragor o wybodaeth am ein hanes a'n digwyddiadau cyfredol, ewch i weld Dr David Morris yn Adran Archifau Canolfan Ddinesig Abertawe ar Heol Ystumllwynarth. Mae'r llyfrgell yn yr un lleoliad yn cynnwys adran Iddewig gynhwysfawr. Nid oes bwytai cosher yn Abertawe, ond mae bwytai i lysieuwr ar gael.

Mae'r gymuned Iddewig agosaf yng Nghaerdydd, oddeutu 40 milltir i ffwrdd, sy'n daith un awr ar fws gwennol (gwasanaeth bob awr) neu ar y trên (bob hanner awr). Mae dwy Synagog weithredol yng Nghaerdydd: un Uniongred ac un Ddiwygio. Mae'r Synagog Ryddfrydol agosaf yng Nghasnewydd, awr ac ugain munud o ganol Abertawe. Mae gan Brifysgol Caerdydd Gymdeithas Iddewig weithredol. Mae gan Brifysgol Abertawe gynrychiolydd Ymddiriedolaeth Diogelwch Cymunedol.

Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â mi ar unwaith.

Ar ran cymuned Iddewig Abertawe, hoffwn ddymuno pob llwyddiant i chi yn eich astudiaethau a gobeithiaf y byddwch yn mwynhau eich bywyd fel myfyriwr yma.

Shalom,

Norma Glass