Caplaniaeth

Mae ein Caplaniaeth wedi'i staffio gan dîm o bum gaplan o eglwysi lleol, y mwyafrif ohonynt yn hawdd eu cyrraedd o Gampws Singleton, sydd gyda'i gilydd yn cefnogi ac yn datblygu bywyd ysbrydol cymuned y Brifysgol, dim ots beth yw eich hil, eich statws neu'ch ffydd.

Mae'r Gaplaniaeth yn darparu canolbwynt ar gyfer addoli a chyfleoedd i gwrdd â Christnogion eraill.

Mae ein Caplaniaid ar gael drwy gydol eich amser yn Abertawe ac yn falch o'ch croesawu, os ydych yn perthyn i unrhyw fydd neu i ddim ffydd o gwbl, i gynnig cymorth a chyfeillgarwch.

Mae gweithgareddau rheolaidd yn ystod y tymor yn cynnwys digwyddiadau megis -

  • Y Cymun
  • Cinio am ddim
  • Noswaith Ffilmiau
  • Offeren Gatholig
  • Mewn cydweithrediad â'r Brifysgol, mae'r Parchedig Nigel John yn cynnal Darlithoedd Cyhoeddus Diwinyddiaeth ar ystod eang o destunau a gyflwynir gan bobl sy'n adnabyddus yn rhyngwladol.
  • Fforwm Deialog Rhyng-ffydd - trafodaeth rhwng pobl o wahanol gredoau, mewn gosodiad cymdeithasol fel arfer


GWELER HYSBYSFWRDD Y GAPLANIAETH AM RAGOR O WYBODAETH

Bywgraffiad

Y Parchedig Nigel John

Uwch Gaplan

Reverend Nigel John

Ganed y Tad Nigel (fel arfer mae pawb yn ei alw'n Nigel) yn Abertawe, ond mae'n mynnu taw brodor o Lanelli ydyw.  Dyna le'r oedd ei deulu’n fyw, a dyna le y'i magwyd. Cafodd ei addysg yn Ysgol Old Road ac Ysgol Ramadeg y Bechgyn Llanelli, cyn treulio rhyw bum mlynedd yn glerc yn Adran Trysorydd Cyngor Bwrdeistref Llanelli. Wedyn, ymroddodd i flwyddyn o waith gwirfoddol, yn gweithio mewn Canolfan Breswyl i bobl ag anabledd difrifol yng ngogledd-orllewin Llundain; ar ôl hynny, bu'n gweithio mewn Cysgod Nos i Alcoholigion Digartref a phobl oedd yn gaeth i gyffuriau yn Stoke on Trent; cyn gwasanaethu mewn ysbyty i'r Henoed yn ei dref enedigol yn ne Cymru. Wedyn, bu'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, lle graddiodd mewn Astudiaethau Crefyddol. Cafodd swydd yn Uwch Swyddog Prosiect mewn Canolfan Adfer i Alcoholigion Digartref yn nwyrain Llundain, cyn cael ei dderbyn i'w hyfforddi'n weinidog yn yr Eglwys yng Nghymru. Cafodd ei hyfforddi yn NhÅ· Westcott yng Nghaergrawnt, gan aros yno am dair blynedd. Tra'r oedd yng Nghaergrawnt, bu'n astudio hefyd ar gyfer MPhil mewn Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt (Coleg Selwyn). Cafodd ei ordeinio yn Eglwys Gadeiriol Dewi Sant, ac ers hynny mae wedi gweithio mewn plwyfi ac yn y byd academaidd. Yn ystod ei Guradiaeth ym Mhlwyf San Pedr yng Nghaerfyrddin, roedd hefyd yn darlithio mewn 'Athroniaeth Crefydd' yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Yn 2002, fe'i hapwyntiwyd yn Gaplan Anglicanaidd ac yn Uwch Gaplan ym Mhrifysgol Abertawe.

Y Parchedig Pete Orphan

Caplan y Bedyddwyr

Reverend Pete Orphan

Mae'r Parchedig Pete Orphan yn weinidog Eglwys Pantygwydr yn Abertawe, ac yn Gaplan y Bedyddwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Ganed Pete yng Nghasnewydd, yn ne Cymru. Astudiodd ym Mhrifysgol Cymru Abertawe, yng Ngholeg y Beibl yn Llundain, ac yng Ngholeg Bedyddwyr De Cymru, ac mae ganddo raddau mewn Hanes a Diwinyddiaeth. Dros y blynyddoedd, mae Pete wedi gweithio ar fferm, yn ddyn y llaeth, i swyddfa'r post, yn dosbarthu 'tudalennau melyn', yn gwneud celfi i dafarndai, ac yn gyrru faniau. Mae wedi bod yn Weithiwr Eglwys yn Eglwys y Bedyddwyr Bushey Meads (Watford), ac mae wedi dal swyddi gwahanol yn Eglwys y Bedyddwyr Pantygwydr dros 16 o flynyddoedd, yn ogystal â swydd ran amser am 3 blynedd yn swyddog datblygu ar gyfer elusen caplaniaeth chwaraeon yn ne Cymru. Mae hefyd yn Gaplan Clwb Rygbi Abertawe.

Y Tad Carlito Reyes

Caplan Catholig

Father Carlito Reyes

Mae'r Tad Carlito Reyes yn offeiriad Catholig o Ynysoedd y Philipinos. Ar hyn o bryd, mae'n gwasanaethu yn Eglwys Sant Benedict yn Sgeti, Abertawe. Am ugain mlynedd, bu'n gweithio'n offeiriad plwyf mewn plwyfi trefol ym Manila. Ar yr un pryd, bu'n ddarlithydd ym Mhrifysgol Manila, sy'n Brifysgol yr Iesuwyr. Am flwyddyn, bu'n dysgu ym Mhrifysgol De La Salle. Bu hefyd yn dysgu ar lefel ôl-raddedig. Dysgodd 'Paul' yn Ysgol Diwinyddiaeth Loyola, Manila, a'r Testament Newydd yng Ngholeg Offeiriadol y Gair Dwyfol, Dinas Tagaytay.

Y Parchedig Leslie Jane Noon

Methodistaidd/Diwygiedig Unedig

Leslie Noon

Ganwyd Leslie yn Orpington, de Llundain. Mae hi'n briod â Geoff. Ar ôl mynychu Ysgol Ramadeg Coopers, gan gyflawni Safonau Uwch mewn Ffrangeg, Almaeneg a Hanes, aeth i'r Coleg Technegol lleol i astudio cwrs Ysgrifenyddiaeth Ddwyieithog. Pan adawodd y Coleg, gweithiodd am gwpl o flynyddoedd yn yr Almaen, cyn dychwelyd i'r DU, lle cyflogwyd hi yn Adran Affrica'r Eglwys Fethodistaidd.

Yn ystod y cyfnod hwn bu'n ymwneud ag amrywiaeth o waith â phlant yn yr eglwys leol y mynychodd yn ne Llundain. Pan gafodd gyfle i weithio yn Adran Blant yr Eglwys Fethodistaidd, neidiodd am y cyfle, a gweithiodd ar gynhyrchu adnoddau i eglwysi eu defnyddio yn ystod eu gwaith yng nghanol yr wythnos gyda phlant.

Tyfodd ei hangerdd am wneud Duw yn berthnasol ac yn hygyrch i blant yn ddyhead i wneud yr un fath gydag oedolion. Hyfforddodd fel pregethwr lleyg, gydag awydd i ddefnyddio iaith a meddyliau sy'n gwneud synnwyr i bobl heddiw. Yna dechreuodd hyfforddiant rhan-amser (wrth weithio) ar gyfer yr offeiriadaeth Fethodistiaeth yn Sefydliad Addysg Ddiwinyddol y De-orllewin, lle enillodd radd mewn diwinyddiaeth drwy Brifysgol Caint.

Yna gosododd yr Eglwys Fethodistaidd hi yn Huddersfield, lle arhosodd am saith mlynedd, gyda chyfrifoldeb dros bedair eglwys a'r gwaith ymhlith plant a phobl ifanc.  Yn ystod ei hamser yno, datblygodd y gwaith gyda phlant a phobl ifanc, a'r gwaith gyda henoed unig, a fu'n fenter newydd i Leslie.

Yn ystod ei hamser sbâr mae'n mwynhau mynd allan i fwyta gyda'i ffrindiau ac aros mewn gyda llyfr. Yn Abertawe, fodd bynnag, mae'n gobeithio gwneud y gorau o'r cyfleoedd i gerdded ar hyd y traeth – ac efallai y bydd hyd yn oed yn cael ci!