Iechyd a Diogelwch

Paratowch ar gyfer eich amser dramor

Cyn i chi deithio, mae'n bwysig eich bod yn meddwl am unrhyw faterion sy'n ymwneud â'ch iechyd a'ch lles, yn gwneud unrhyw drefniadau angenrheidiol cyn gadael ac yn gwirio bod yr yswiriant cywir gennych ar gyfer eich rhaglen.

 Yswiriant Teithio Prifysgol Abertawe

Pan fyddwch yn teithio dramor fel myfyriwr ar fusnes swyddogol Prifysgol Abertawe, bydd gennych hawl i ddefnyddio polisi yswiriant teithio cynhwysfawr y Brifysgol, os dymunwch wneud hynny. Mae'r polisi'n ddilys o'r adeg rydych yn gadael eich lle preswyl arferol, yn union cyn dechrau'ch cwrs, tan y daith adref yn union ar ôl diwedd eich cwrs. Mae rhagor o fanylion a ble i lawrlwytho crynodeb o gynnwys y polisi ar gael yma. yn ogystal mae gennych hawl i saith niwrnod o wyliau yn unol â'r polisi, a gellir cymryd y rhain yn union cyn eich cyfnod astudio, yn ystod eich cyfnod astudio neu'n union ar ei ôl yn unig. Eich cyfrifoldeb chi yw darllen y polisi hwn a chadarnhau ei fod yn diwallu'ch anghenion penodol. Os penderfynwch ymestyn eich cyfnod dramor, bydd rhaid i chi brynu yswiriant teithio ychwanegol.

 Argyfwng Meddygol Dramor

Os bydd gennych argyfwng meddygol yn ystod eich cyfnod dramor, ac os bydd angen cymorth meddygol drwy'r yswiriant teithio a ddisgrifir uchod, bydd rhaid i chi, neu rywun ar eich rhan, gysylltu ag Intana Global, a fydd yn helpu gydag unrhyw filiau ambiwlans/ysbyty. Darperir manylion cyswllt yn y polisi yswiriant teithio. Os na fyddwch yn gwneud hyn, mae'n bosib y bydd yr yswiriant teithio uchod yn ddi-rym.

 Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd

Dylai myfyrwyr sy'n teithio i Ewrop sicrhau bod ganddynt Gerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd sy'n ddilys am eu cyfnod cyfan yn Ewrop. Mae'n bosib y gallwch adnewyddu'ch cerdyn presennol, felly holwch am hyn cyn gynted â phosib. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y GIG yn www.ehic.org.uk.

 Cyngor gan eich Meddyg Teulu

Os oes gennych gyflwr meddygol hirdymor, sicrhewch fod gennych lythyr gan eich meddyg teulu/ysbyty sy'n dweud eich bod yn ddigon iach i deithio; dylech bob amser fynd â rhestr o'ch meddyginiaeth hanfodol gyda chi hefyd. Os oes gennych bresgripsiwn rheolaidd neu os ydych yn cymryd unrhyw feddyginiaeth yn rheolaidd (gan gynnwys dulliau atal cenhedlu), trafodwch sut i gael eich presgripsiwn dramor â'ch meddyg teulu. Cofiwch y gall enwau masnachol a dognau feddyginiaeth amrywio dramor. Os ydych yn mynd i Ewrop, trefnwch i unrhyw ddogfennau iechyd pwysig gael eu cyfieithu.

 Brechiadau ac Imiwneiddiadau

Dylech sicrhau eich bod yn cael yr holl frechiadau angenrheidiol sy'n berthnasol i'r wlad lle byddwch yn byw, gan gynnwys unrhyw wledydd rydych yn bwriadu teithio iddynt yn ystod y gwyliau. Dylech fynd i wefan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad i weld y rhestr ddiweddaraf o'r brechiadau gofynnol, ynghyd â gwybodaeth gyffredinol bwysig am deithio.

 Cymorth Ychwanegol

Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch ar gyfer eich cyfnod dramor, cofiwch gysylltu â'r gwasanaeth perthnasol yma ym Mhrifysgol Abertawe ymhell cyn eich taith. Gallwch gysylltu â'r Swyddfa Anableddau neu'r Gwasanaethau Lles ar y campws hefyd. Neu, mae croeso i chi gysylltu â'r Tîm Ewch yn Fyd-eang, a fydd yn gallu eich cyfeirio at yr adran gywir - studyabroad@abertawe.ac.uk.