Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Chostau

Mae nifer o fwrsariaethau a grantiau gwahanol ar gael i'ch cynnal yn ystod eich cyfnod tramor, i gynorthwyo gyda chostau teithio, ffioedd llety a threuliau beunyddiol cyffredinol. Bydd y cyllid sydd ar gael yn dibynnu ar eich cyrchfan a hyd eich cyfnod yno, felly gwiriwch fanylion pob opsiwn yn y rhestr isod yn ofalus.

Astudio yn Ewrop?

Grant Erasmus+ - Tua 300 Ewro y mis:

Mae'r symiau sydd ar gael gan y fwrsariaeth hon yn dibynnu ar y lleoliad a gall amrywio. Mae ar gael i fyfyrwyr o'r DU sy'n penderfynu treulio hyd at flwyddyn o'u cwrs yn Ewrop yn 2015-16 drwy raglen Erasmus+. Gall myfyrwyr dderbyn grantiau o hyd at 300 Ewro y mis i astudio, neu hyd at 400 Ewro y mis ar gyfer cynlluniau hyfforddi myfyrwyr, gan ddibynnu ar y wlad maent yn mynd iddi. Mae'r grant hwn yn gyfraniad at gostau ychwanegol astudio dramor a dyna pam mae'n amrywio o wlad i wlad.

Astudio y tu allan i Ewrop?

Bwrsariaeth Cyfleoedd Byd-eang - £1000

Mae'r fwrsariaeth hon ar gael i fyfyrwyr sy'n treulio semester neu flwyddyn yn astudio dramor y tu allan i Ewrop fel rhan o'u gradd.

Mae'r Swyddfa Datblygu Rhyngwladol yn darparu bwrsariaeth gwerth £1000 i fyfyrwyr sydd wedi cyflwyno'r holl waith papur angenrheidiol.

Bydd ffrydiau cyllid eraill ar gael drwy gynllun Erasmus+ ar gyfer rhai cyfleoedd yn Tecsas a Seland Newydd.

 

Cyllid ar gyfer Rhaglenni Byr neu Raglenni Haf

Bwrsariaeth Cyfleoedd Byd-eang - Hyd at £600:

Mae'r fwrsariaeth hon yn dibynnu ar hyd eich rhaglen, ac ni fydd yn talu mwy na 50% o gostau'ch rhaglen. Mae ar gael i fyfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn rhaglen fer neu raglen haf drwy'r Swyddfa Datblygu Rhyngwladol. Mae myfyrwyr israddedig lefel 1 a lefel 2 a myfyrwyr ôl-raddedig (yn amodol ar gymeradwyaeth academaidd) yn gymwys am y cyllid hwn.

Astudio yn Tecsas?

Cafodd Sefydliad Americanaidd-Brydeinig Tecsas (BAFTX) ei greu i helpu i ddarparu cymorth ariannol a chyfleoedd addysgol i fyfyrwyr â galluoedd academaidd arbennig yn y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau. Mae'n cynnig rhaglen ysgoloriaeth arbennig i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe sy'n cymryd rhan yn rhaglen gyfnewid ddwyochrog y Brifysgol gyda Phrifysgol A&M Tecsas. Mae pob ysgoloriaeth yn talu hyd at $5,000. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Mawrth.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ac i lawrlwytho ffurflen gais, ewch i http://www.swansea.ac.uk/texas/baftx 

Ehangu Cyfranogiad

£250 y myfyriwr

Rydych yn gymwys am y fwrsariaeth hon os ydych wedi datgan bod incwm blynyddol eich aelwyd yn llai na £25,000 wrth gyflwyno cais am gyllid myfyriwr (ac os ydych chi a'ch rhieni wedi cytuno i rannu'r wybodaeth hon). Sylwer nad yw hyn yn seiliedig ar eich incwm chi fel myfyriwr, ond ar incwm eich rhieni/gwarcheidwaid. Mae bwrsariaethau ehangu cyfranogiad ar gael i fyfyrwyr israddedig yn unig.

Grantiau Teithio

Os ydych yn derbyn arian drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon ar hyn o bryd, ac os ydych yn bwriadu parhau yn ystod eich blwyddyn/semester dramor, mae'n bosib y gallwch wneud cais am ad-daliad eich costau teithio am astudio dramor. 

Dilynwch y dolenni perthnasol isod am ragor o wybodaeth a manylion gwneud cais.Os ydych yn gymwys, sylwer nad Prifysgol Abertawe fydd yn ad-dalu'r treuliau; mae'r Swyddfa Datblygu Rhyngwladol yn eich cyfeirio at yr wybodaeth hon yn unig. Os oes gennych ragor o gwestiynau am hyn, dylech gysylltu â'ch awdurdod lleol.

Cyllid Myfyrwyr Cymru
Cyllid Myfyrwyr Lloegr
Asiantaeth Dyfarniadau Myfyrwyr yr Alban
Cyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon

Cyllid ar gyfer Rhaglenni Haf yn India

Mae Ymddiriedolaeth Florence a Don McGregor wedi gweithio gyda'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe i ddarparu pedwar lle a ariennir yn llawn i alluogi myfyrwyr i gymryd rhan yn y rhaglen haf yn India.

Mae'r ymddiriedolwyr yn defnyddio'r arian hwn i roi grantiau i bobl ifanc er mwyn rhoi cyfle iddynt deithio a chael blas ar ddiwylliant arall. Mae'r grantiau hyn ar gael i fyfyrwyr sy'n gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen haf yn India.

Benthyciadau Myfyrwyr

Os ydych yn astudio dramor, gallwch wneud cais am eich benthyciad myfyriwr fel arfer drwy'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr perthnasol. Mae'n bwysig eich bod wedi cofrestru ar y cynllun gradd cywir sy'n adlewyrchu’ch blwyddyn neu'ch semester dramor a'ch bod yn rhoi gwybod i'r Swyddfa Benthyciadau Myfyrwyr eich bod yn mynd dramor.

Mae'n bosib y gofynnir i chi gyflwyno Ffurflen Cwrs Tramor y bydd y Tîm Ewch yn Fyd-eang yn falch o'i llofnodi a'i stampio. Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud cais am unrhyw fenthyciadau a grantiau.

Ffioedd Dysgu

Os byddwch yn treulio blwyddyn dramor fel rhan o'ch gradd, ni fyddwch yn talu ond 15% o'ch ffioedd dysgu arferol i Brifysgol Abertawe am y flwyddyn honno. Os byddwch yn treulio semester dramor, byddwch yn talu'ch ffioedd dysgu arferol i Brifysgol Abertawe.