Yr enillwyr!

O’ch chi ‘na? Wel os nad o’ch chi, colloch chi wledd. Roedd y noson yn un arbennig, talentau yn cael eu harddangos ymhob twll a chornel a phawb wrth eu boddau’n cymdeithasu.

Ar ol y diolchiadau ar ddechrau’r noson derbyniodd Ivoreen Williams yr awennau a’n tywys drwy noson hwyliog iawn.

Yn gyntaf ar y llwyfan daeth criw o diwtoriaid yn canu cân ddwl ar ffurf cerdd dant heb nag odl na bri yn perthyn iddi! Roedd y gân yn sôn am eu dioddefaint o orfod gweithio’n ddiflino!! Ond roedd yn llawer o hwyl!

Yn dilyn hyn, canodd pawb  ‘Lawr ar Lan y Môr’ dan arweiniad deheuig Robin Campbell. Hyfryd bod y gynulleidfa gyfan yn cael ‘perfformio’.

Yna mlaen at y cystadlu go iawn yng nghystadleuaeth ‘Sgen ti Dalent oedd yn cael ei noddi gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru. Grŵp doniol Sinffonia Celtica ddaeth i’r brig gyda dau unawd – Shirley O’neil a Helen Jones yn rhannu’r ail wobr, a Mair a Holly’n haeddiannol o’r drydedd wobr.

Dilynwyd hyn drwy nodi enillwyr y gwaith ysgrifenedig:

Lefel Mynediad - Sgwrs rhwng dau berson ar drên:

Samantha Musty

Bethan Thomas

Joanna Jones

Lefel Sylfaen - Darn o ryddiaith: Y Gwyliau Gorau Erioed:

Lorraine Lloyd a Gwenda Meats

Marie duQuesnay

Lefel Canolradd - Llythyr at eich cyngor lleol yn mynegi barn am ailgylchu:

Rena Breese

John Taylor

Michelle Buist

 Adolygiad o ffilm neu lyfr:

Elizabeth Thomas

Roger Upward

Martin Jones

 Rhyddiaeth – Pontydd:

Anne Watts – enillydd y Goron

Miriam Moules

Juliet Revell

Y Gadair – Cerdd ar destun ‘Y Ffin’:

John Matthews

Patrick Jemmer

Cara Llywelyn-Davies

Limrig:

Rosemary Williams

Gareth Thomas

Jennifer Curnock

Yn dilyn cyd-ganu ‘Yma o hyd’, cynhaliwyd y seremonïau – y coroni a’r cadeirio cefn wrth gefn. Cafodd cadair hyfryd a gerfiwyd gan John Davies o Borth Tywyn ei chyflwyno am flwyddyn i John Matthews yr enillydd.

Ca’th pawb gyfle i ymuno i ganu Cân y Cadeirio ac yna aed ymlaen i gyd-ganu Mi Glywaf Dyner Lais cyn derbyn yr wybodaeth ar enillwyr y cystadlaethau crefft. Pwnc y gwaith crefft eleni oedd ‘Cymeriad o stori i blant’

Ffotograffiaeth – 1 llun neu glwstwr o luniau ffoto:

Nikki McAllister

Sarah Croft

Helen Jones

Llun mewn unrhyw gyfrwng:

Gwyn Morris

Bruce Lervy

Ruth Manser

Collage:

Grwp E Drindod Dewi Sant

Jessica Sumpter

Jodie Morgan

Gwau, gwnïo neu crochet:

Francis Maslin

Dian Knight

Jennifer Curnock

Coginio– wedi ei baratoi o flaen llaw

Pobi teisen neu gacennau bach

Carol Morgan

Samantha Musty

Enfys Sir Gâr yn canu Calon Lân ddaeth yn fuddugol yn y gystadleuaeth grŵp canu gyda Grŵp Dysgu Drwy Ganu yn ail yn canu Lleucu Llwyd a Grŵp Sir Benfro’n drydydd yn canu Hafan Gobaith.

Gorffenwyd y noson gyda’r grŵp buddugol nôl ar y llwyfan ac yna Hen Wlad fy Nhadau i orffen.

Derbyniwyd rhodd hael o fwyd gan Gastell Howell a chafodd pawb gyfle i fwynhau’r danteithion cyn ac ar ôl yr Eisteddfod ei hunan wrth fwrw golwg dros y crefftau yn yr ystafell gefn.

Diolch hefyd i Leekes am roi benthyg planhigion i ni i harddu’r llwyfan.

Noson arbennig iawn. Cofiwch gadw golwg am y nesa’!