Gwerth Arian Anhygoel!

Mae cyrsiau cyflymder arafach yn dechre o £60 am y flwyddyn (Cymraeg i'r Teulu, £30 cyfradd consesiwn- gwelwch isod am fanylion pellach). Mae’n gweithio allan i fod yn £1 (consesiwn 50c) yr awr yn ogystal â deunyddiau’r cwrs a mynediad i adnoddau ar-lein (ond cofiwch y byddwch yn talu am ddwy flynedd o ddosbarthiadau i gwblhau’r cwrs).

Mae’r cyrsiau Combi a Dwys yn gyflymach ac yn fwy trylwyr ac felly hyd yn oed yn well gwerth am arian, dim ond £100 am y cwrs/flwyddyn gyfan, (£55 cyfradd consesiwn- gweler isod am ragor o fanylion).

Gallwch hyd yn oed wneud cwrs blasu am gyn lleied â £20 (£10 cyfradd consesiwn).

Gwelwch tudalen tablau cyrsiau am fanylion cyfan ffioedd pob cwrs.

Sut i dalau

Mae yna nifer o wahanol ddulliau o dalu, cerdyn, siec yn daladwy i 'Prifysgol Abertawe' neu arian parod. Gallwch hyd yn oed wasgaru'r gost trwy wneud dau daliad, un ar y dechrau a’r llall ar ganol y cwrs.

Consesiynau

Os ydych yn derbyn un o’r budd-daliadau canlynol, yn fyfyriwr llawn amser neu’n derbyn pensiwn, gallwch chi dderbyn consesiwn:

• Cymorth Incwm
• Lwfans Ceisio Gwaith
• Lwfans Byw i'r Anabl
• Taliad Annibyniaeth Bersonol
• Budd-dal Tai
• Credyd Treth Gwaith
• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
• Gostyngiad Treth y Cyngor

Bydd rhaid i chi ddanfon prawf eich bod chi'n gymwys i chi gofrestru(e.e. Copi o lythyr oddi wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau).

Ni ddyla'ir ffi eich rhwystro rhag dysgu Cymraeg

Mae cynlluniau gyda ni i helpu pobl sydd am ddysgu Cymraeg ond sy’n cael trafferth i dalu’r ffioedd, neu sydd angen help i dalu costau teithio, gofal plant neu deunyddiau ar gyfer y cwrs. Cysylltwch â'r swyddfa am fanylion pellach.

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gweinyddu Cronfa Ddysgu ar gyfer dysgwyr ym mhob rhan o Gymru i gynorthwyo gyda chostau penodol sy’n gysylltiedig â mynychu dosbarthiadau i ddysgwyr. Gall y costau hyn gynnwys: 

  • gofal plant;
  • teithio i ddosbarthiadau;
  • adnoddau dysgu;
  • ffioedd arholiadau neu
  • gefnogaeth yn ymwneud gydag anabledd.

Os ydych yn dymuno cyflwyno cais, mae angen i chi lenwi y ffurflen hon Cronfa Ddysgu / Learning Funda’i danfon at:

Y Swyddog Cyllid Gweithredol

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Ffordd y Coleg,

Caerfyrddin

SA31 3EP

neu e-bostiwch y ffurflen wedi’i chwblhau at: cyllid@dysgucymraeg.cymru

Bydd staff y Ganolfan yn asesu pob cais yn unigol gan ddod i benderfyniad fesul achos. Bydd mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Ganolfan www.dysgucymraeg.cymru