Gwerth Arian Anhygoel!

Mae manylion pob cwrs ar y chwilotydd https://dysgucymraeg.cymru/amdanom/darparwyr/dcaba/

Sut i dalu

Mae yna nifer o wahanol ddulliau o dalu, cerdyn, siec yn daladwy i 'Prifysgol Abertawe' neu arian parod. Gallwch hyd yn oed wasgaru'r gost trwy wneud dau daliad, un ar y dechrau a’r llall ar ganol y cwrs.

Consesiynau

Gallwch dderbyn consesiwn ar gost eich cwrs wrth gofrestru os ydych yn fyfyriwr neu’n brentis llawn amser, yn derbyn pensiwn (neu’n derbyn credit pensiwn), neu’n derbyn un o’r budd-daliadau canlynol (bydd rhaid cyflwyno dogfennaeth swyddogol yn dystiolaeth).

  • Taliad Annibyniaeth Personol 
  • Lwfans Byw i’r Anabl
  • Gostyngiadau’r Dreth Gyngor
  • Lwfans Gofalwr
  • Credyd Cynhwysol

Mae sawl math o fudd-daliadau’n cael eu disodli ar hyn o bryd o ganlyniad i’r cynllun Credyd Cynhwysol newydd. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm 
  • Budd-dal Tai 
  • Credyd Treth Gwaith

Fodd bynnag, os ydych chi’n dal i dderbyn un o’r budd-daliadau hyn, gallwch hefyd wneud cais am gyfradd rhatach ar hyn o bryd.

Consesiwn concessions 1718

Ni ddyla'ir ffi eich rhwystro rhag dysgu Cymraeg

Mae cynlluniau gyda ni i helpu pobl sydd am ddysgu Cymraeg ond sy’n cael trafferth i dalu’r ffioedd, neu sydd angen help i dalu costau teithio, gofal plant neu deunyddiau ar gyfer y cwrs. Cysylltwch â'r swyddfa am fanylion pellach.

Ffioedd:

Mae cynllun gyda ni i helpu pobl sydd am ddysgu Cymraeg ond sy’n cael trafferth i dalu’r ffioedd. Mae’n bosib gwneud cais am Bwrsariaeth Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe tuag at gostau ffioedd cyrsiau. Lawrlwythwch bwrsariaeth - ffurflen gais 1718 neu ffoniwch 01792 602070 am gopi caled.

Costau ychwanegol:

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gweinyddu Cronfa Ddysgu ar gyfer dysgwyr i gynorthwyo gyda chostau penodol sy’n gysylltiedig â mynychu dosbarthiadau. Gall y costau hyn gynnwys gofal plant, teithio i ddosbarthiadau, adnoddau dysgu neu
ffioedd arholiadau.

Mae mwy o wybodaeth are gael yma: Cymorth i Ddysgwyr

Bydd staff y Ganolfan yn asesu pob cais yn unigol gan ddod i benderfyniad fesul achos.