Gwerth Arian Anhygoel!

Mae cyrsiau llai dwys yn dechre o £70 am y flwyddyn (Cymraeg i'r Teulu £70 /£40 cyfradd consesiwn- gwelwch isod am fanylion pellach).

Mae’r cyrsiau Combi a Dwys yn gyflymach ac yn fwy trylwyr ac felly hyd yn oed yn well gwerth am arian, dim ond £120 am y cwrs/flwyddyn gyfan, £60 cyfradd consesiwn- gweler isod am ragor o fanylion). 

Mae'r cwrs Mynediad plus gore oll £90 am 9 awr o weri yr wythnos!

Mae manylion pob cwrs ar y chwilotydd www.dysgucymraeg.cymru

Sut i dalu

Mae yna nifer o wahanol ddulliau o dalu, cerdyn, siec yn daladwy i 'Prifysgol Abertawe' neu arian parod. Gallwch hyd yn oed wasgaru'r gost trwy wneud dau daliad, un ar y dechrau a’r llall ar ganol y cwrs.

Consesiynau

Gallwch dderbyn consesiwn os ydych yn fyfyriwr llawn amser, yn derbyn pensiwn, neu’n derbyn un o’r budd-daliadau canlynol (bydd rhaid dangos tystiolaeth ysgrifenedig).

 • Personal Independence Payment
 • Disability Living Allowance
 • Council Tax Reduction
 • Carers Allowance
 • Universal Credit

Ar hyn o bryd mae nifer or budd-daliadau isod yn cael yn cael eu disodli gyda chyflwyniad y cynllun Universal Credit newydd. Mae rhain yn cynnwys:

 • Income Support
 • Income-based Jobseeker’s Allowance (JSA)
 • Income-related Employment and Support Allowance (ESA)
 • Housing Benefit
 • Working Tax Credit

Ar hyn o bryd mae'n bosib gwneud cais am consiwsiwn os ydych yn derbyn un o'r budd-daliadau yma.

Ni ddyla'ir ffi eich rhwystro rhag dysgu Cymraeg

Mae cynlluniau gyda ni i helpu pobl sydd am ddysgu Cymraeg ond sy’n cael trafferth i dalu’r ffioedd, neu sydd angen help i dalu costau teithio, gofal plant neu deunyddiau ar gyfer y cwrs. Cysylltwch â'r swyddfa am fanylion pellach.

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gweinyddu Cronfa Ddysgu ar gyfer dysgwyr ym mhob rhan o Gymru i gynorthwyo gyda chostau penodol sy’n gysylltiedig â mynychu dosbarthiadau i ddysgwyr. Gall y costau hyn gynnwys: 

 • gofal plant;
 • teithio i ddosbarthiadau;
 • adnoddau dysgu;
 • ffioedd arholiadau neu
 • gefnogaeth yn ymwneud gydag anabledd.

Os ydych yn dymuno cyflwyno cais, mae angen i chi lenwi y ffurflen hon Cronfa Ddysgu / Learning Funda’i danfon at:

Y Swyddog Cyllid Gweithredol

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Ffordd y Coleg,

Caerfyrddin

SA31 3EP

neu e-bostiwch y ffurflen wedi’i chwblhau at: cyllid@dysgucymraeg.cymru

Bydd staff y Ganolfan yn asesu pob cais yn unigol gan ddod i benderfyniad fesul achos. Bydd mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Ganolfan www.dysgucymraeg.cymru