Parcio a Theithio Diwrnodau Agored

Mae'n bosib y bydd y ffyrdd o amgylch y Brifysgol yn brysur ar Ddiwrnodau Agored, felly sicrhewch eich bod yn gadael digon o amser ar gyfer eich taith a dilynwch gyfarwyddiadau Staff y Brifysgol, Arwyddion Ffordd a Swyddogion y Cyngor wrth chwilio am le i barcio.

Ceir safleoedd parcio i’r anabl ar y ddau gampws, gyrrwch i brif fynedfa Campws Parc Singleton neu Gampws y Bae a bydd staff wrth y fynedfa yn eich tywys i’r meysydd parcio addas.

Parcio Diwrnod Agored Campws Parc Singleton

Côd Post Campws Parc Singleton yw SA2 8PP. Bydd parcio ar gael yn 'Y Rec' drws nesaf i Faes Rygbi Sain Helen. Dilynwch yr arwyddion AA melyn i gyrraedd maes parcio'r Diwrnod Agored.

 OS YN CYRRAEDD O'R DWYRAIN...

 • Gadewch yr M4 ar gyffordd 42 (A483 Abertawe) a bydd y ffordd ymadael yn dod â chi at Ffordd Fabian. Dilynwch yr arwyddion tuag at ganol y ddinas.
 • O Ffordd Fabian dilynch yr arwyddion ar gyfer Prifysgol Abertawe / Gŵyr (â arwyddion AA)
 • Parhewch ar hyd ffordd yr arfordir tuag at y Mwmbwls. Ar ôl i chi fynd heibio Maes Rygbi Sain Helen trowch i’r dde ar Ffordd Brynmill
 • Ewch o amgylch y cylchdro bach er mwyn troi yn ôl ar ffordd yr arfordir. Mae mynedfa’r maes parcio ar y chwith.

OS YN CYRRAEDD O’R GORLLEWIN...

 • Gadewch yr M4 ar gyffordd 47 (A483/A48). Dilynwch yr arwyddion tuag at yr A483
 • Ewch yn syth ymlaen heibio i barc manwerthu Fforestfach
 • Wrth ichi agosáu at y goleuadau traffig gyferbyn i dafarn y Marquis Arms, trowch i’r dde (arwydd: Gŵyr)
 • Ewch yn syth ymlaen ar yr A4216 (Heol y Cocyd) ac yn syth ymlaen ar y gylchfan cyntaf cyn troi i’r dde ar Heol Vivian yn syth wedi hyn.
 • Ewch yn syth ymlaen ar Heol Vivian hyd nes eich bod yn cyrraedd y goleuadau traffig ger tafarn y Vivian ac ewch yn syth ymlaen i’r goleuadau traffig nesaf.
 • Trowch i’r chwith gan ddilyn arwyddion tuag at Ysbyty Singleton.
 • Ewch yn syth ymlaen heibio i Ysbyty Singleton a Pwll Nofio Cenedlaethol Cymru gan droi i’r chwith ar waelod y ffordd ar heol y Mwmbwls. NID OES MYNEDIAD I’R BRIFYSGOL AR GAEL DRWY’R YSBYTY.
 • Ewch yn syth ymlaen trwy 2 set o oleuadau traffig a heibio i’r Brifysgol. Mae mynedfa Maes Parcio’r Rec ar y chwith ger yr arhosfa fysiau.

Lleolir maes parcio’r Rec tua 500m i ffwrdd o’r Brifysgol ac unwaith y bydd y maes parcio hwn yn llawn, byddwn yn eich cyfeirio i leoliadau parcio arall.

Parcio Diwrnod Agored Campws y Bae

Côd Post Campwsy Bae yw SA1 8EN.

Bydd parcio ar gael ar Gampws y Bae ar gyfer myfyrwyr sy’n ystyried astudio cyrsiau o fewn i’r

Coleg Peirianneg;

 • Peirianneg Amgylcheddol
 • Peirianneg Awyrofod
 • Peirianneg Cemegol
 • Peirianneg – Cynllun Blwyddyn Sylfaen Integredog
 • Peirianneg Deunyddiau
 • Peirianneg Deunyddiau Chwaraeon
 • Peirianneg Mecanyddol
 • Peirianneg Meddygol
 • Peirianneg Sifil
 • Peirianneg Trydanol ac Electronig
 • Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Neu cyrsiau o fewn i’r Ysgol Reolaeth;

 • Rheoli Busnes
 • Cyfrifeg a Chyllid
 • Economeg

 Dilynwch yr arwyddion AA melyn ar gyfer Campws y Bae i gyrraedd maes parcio'r Diwrnod Agored ar gyfer y pynciau hyn.

 OS YN CYRRAEDD O'R M4

 • Gadewch yr M4 ar gyffordd 42 (A483 Abertawe) a bydd y ffordd ymadael yn dod â chi at Ffordd Fabian. Dilynwch yr arwyddion tuag at ganol y ddinas.
 • Byddwch yn gweld arwyddion i Faes Parcio Diwrnod Agored Campws y Bae ar y chwith wrth ichi deithio ar Ffordd Fabian

Dim ond nifer cyfyngedig o safleoedd parcio sydd ar gael ar Gampws y Bae. Er mwyn hwyluso'r trefniadau gofynnwn ichi ddilyn cyfarwyddiadau staff ar y diwrnod os gwelwch yn dda.

Gweler y manylion bysus isod a fydd yn gweithredu ar y Diwrnodau Agored ac yn eich galluogi i deithio rhwng y ddau gampws trwy gydol y dydd.

Llwybrau Bws Diwrnodau Agored

Bydd bysiau arbennig yn rhedeg ar y Diwrnodau Agored er mwyn eich cludo rhwng yr Orsaf Drenau a Champws y Bae neu Gampws Parc Singleton, rhwng y ddau gampws ac i Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan.

Gofynnwn ichi ddefnyddio'r bysiau er mwyn teithio o gwmpas y safleoedd er mwyn lleihau tagfeydd. Ni fydd modd ichi ddefnyddio'ch car i deithio rhwng y safleoedd.

Bydd map o'r llwybrau bws ar gael ar y wefan 3 wythnos cyn y Diwrnod Agored ac yn y rhaglen a ddarperir ar y diwrnod.

Map Bysus Gwennol

Map Bysus Gwennol y Diwrnod Agored

Llwybrau'r Bysus Gwennol

Llwybr 1 Campws Parc Singleton ↔ Campws y Bae

Llwybr 2 Gorsaf Reilffordd Abertawe ↔ Campws Parc Singleton

Llwybr 3 Gorsaf Reilffordd Abertawe ↔ Campws y Bae

Llwybr 4 Campws Parc Singleton ↔ Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Trenau

Mae trenau rheolaidd o Lundain, De Cymru a gweddill y DU yn cyrraedd gorsaf rheilffordd Abertawe.

Bydd ein Myfyrwyr Llysgennad yn eich cyfarfod yn yr orsaf drenau a bydd bws gwennol ar gael i'ch cludo i Gampws Parc Singleton a Champws y Bae o 9:00ymlaen a phob rhyw 30 munud wedi hyn.

Bysus

Mae bysus rheolaidd ar gael o faes bysus y Cwadrant. Edrychwch ar y dudalen hon am fwy o wybodaeth.

Lleoliad

Darllenwch am ein lleoliad gwych.

Mwy o fanylion...

Mapiau

map