Beth i'w wneud pan fyddwch yn cyrraedd

Wrth gyrraedd campws Prifysgol Abertawe, dylech fynd i'r pebyll mawr Cofrestru a Derbynfa y tu allan i Dŷ Fulton (adeilad 17 ar fap y campws) yng nghanol y campws.  Yno, cewch gasglu rhaglen a gwybodaeth arall am Brifysgol Abertawe.

Argraffwch eich tocyn o ffurflen archebu'r Diwrnod Agored cyn i chi gyrraedd, os gwelwch yn dda. Bydd hyn yn caniatáu i chi ddefnyddio'r cofrestru cyflym pan fyddwch yn cyrraedd, gan gychwyn y diwrnod yn fwy hwylus.

Mae pabell fawr y Dderbynfa ar agor o 9:30am tan 4:00pm, a bydd y staff yn gallu'ch helpu gydag unrhyw broblemau a allai fod gennych yn ystod eich ymweliad.

Teithio o Gwmpas

Mae campws Prifysgol Abertawe yn gryno, ac felly dylech allu cerdded i unrhyw leoliad ar y campws o fewn rhyw 10 munud. Bydd teithiau tywys i Bentref Chwaraeon y Brifysgol yn golygu cerdded am rwng 10 a 15 munud. Bydd gwasanaeth bws ar gael i fynd ag ymwelwyr i'n llety oddi ar y campws ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan.  Mae tocynnau am y gwasanaeth hwn ar gael o babell fawr y Dderbynfa.

Mae parcio ar gyfer y Diwrnod Agored ym Maes Parcio'r Cae Hamdden, tua 800m o ganol y campws. Bydd gwasanaeth bws 'nôl a mlaen' ar gael i ymwelwyr sydd am ei ddefnyddio. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y [Dudalen Parcio ar gyfer y Diwrnod Agored]

Beth sydd angen i chi ddod ag e gyda chi

Yr unig beth yr ydym yn gofyn i chi ddod ag e gyda chi yw'ch tocyn Diwrnod Agored; gellwch ei argraffu o Ffurflen Archebu'r Diwrnod Agored. Efallai y byddwch am ddod â phapur a phen i wneud nodiadau yn ystod y diwrnod, hefyd.

Trefniadau Diogelwch

I sicrhau eich bod yn ddiogel trwy gydol y diwrnod, dylech ufuddhau i unrhyw rybuddion ac arwyddion diogelwch. Er bod campws y Brifysgol ar gau i draffig trwodd, mae ffyrdd ar y campws sy'n cael eu defnyddio ar gyfer gwasanaethau bws yn Abertawe ac ar gyfer mynediad. Cofiwch y gall y ffyrdd o gwmpas Tŷ Fulton fod yn brysur ar Ddiwrnodau Agored gyda bysys, gan gynnwys y gwasanaeth gwenoli, felly cymerwch ofal yn yr ardal hon, a defnyddio'r croesfannau swyddogol.

Os bydd y larwm tân yn canu (seiren ddi-dor), defnyddiwch yr allanfa agosaf a ddynodir i adael yr adeilad, a dilynwch gyfarwyddiadau staff y Brifysgol. Arhoswch y tu allan i'r adeilad tan i aelod o staff ddweud y cewch fynd yn ôl i'r adeilad. Os byddwch ar lawr uwch ac yn cael anhawster gyda grisiau, ewch i un o'r mannau diogel a ddynodir, sydd ag arwyddion clir, a defnyddio'r ffôn sydd yno i geisio cymorth pellach. Sylwer na ddylid defnyddio'r lifft yn achos tân.

Yn achos unrhyw argyfwng, cysylltwch â'r aelod staff agosaf, a fydd yn cysylltu â thîm diogelwch y safle.

Cymorth Cyntaf

Dylai unrhyw ymwelydd sy'n teimlo'n dost, neu sydd ag angen cymorth cyntaf, gysylltu â'r aelod staff neu fyfyriwr llysgennad agosaf, a fydd yn cysylltu â thîm Cymorth Cyntaf y safle.

Eiddo Coll

Os ydych chi'n colli unrhyw beth, dylech roi gwybod i'r staff diogelwch yn Nerbynfa Tŷ Fulton.