Manylion Diwrnodau Agored

Beth i'w ddisgwyl ar ddiwrnod agored?

Mae ein Diwrnodau Agored Israddedig yn gyfle i chi gael profiad uniongyrchol o Brifysgol Abertawe. 

Er mwyn cofrestru eich diddordeb yn Niwrnodau Agored 2017 cliciwch yma:

Ddydd Sadwrn Mehefin 17 

Dydd Sadwrn Hydref 14

Dydd Sadwrn Hydref 28

Bydd ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi:

• Fforio'n dau gampws neilltuol ar lan y môr
• Cwrdd â chynrychiolwyr i drafod opsiynau cwrs a'r gofynion mynediad perthnasol
• Gweld y dewis o lety sydd ar gael
• Cwrdd â myfyrwyr presennol, a chlywed am eu profiad nhw o fywyd yn y Brifysgol
• Gweld y cyfleusterau rhagorol yn ein Pentref Chwaraeon gwerth £20 miliwn
• Dysgu rhagor am gostau Addysg Uwch a'r cymorth ariannol sydd ar gael
• Ymgyfarwyddo â dinas fywiog Abertawe a'r ardal gyfagos

Pa Gampws?

Campws Parc Singleton

Campws y Bae  

 • Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau
 • Coleg y Gyfraith a Throseddeg
 • Coleg Gwyddoniaeth
 • Yr Ysgol Feddygaeth
 • Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd
 • Peirianneg (pob disgyblaeth)
 • Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Yr Ysgol Reolaeth
 • Cyfrifeg a Chyllid
 • Economeg

Ar y diwrnod

Bydd modd ichi lawrlwytho'r rhaglen ar gyfer y Diwrnod Agored rhyw dair wythnos cyn y digwyddiad. Mae'r rhaglen yn cynnwys yr holl wybodaeth ynglŷn â'r gweithgareddau y gallwch gymryd rhan ynddynt yn ystod y Diwrnod Agored. Er mwyn cael syniad o'r math o bethau y gallwch weld yn ystod ein Diwrnodau Agored ewch i'r dudalen hon. 

Dyma rai o’r cwestiynau y mae ymwelwyr i’n Diwrnodau Agored yn eu holi'n aml.

 • Oes rhaid imi archebu lle o flaen llaw ar gyfer y Diwrnod Agored?

Gofynnwn i bob darpar fyfyriwr i archebu lle o flaen llaw. Gallwch archebu eich lle trwy glicio ar y dyddiad yr hoffech ymweld ȃ ni; 

Dydd Sadwrn y 15fed o Hydref

Dydd Sadwrn y 29ain o Hydref

 Bydd modd ichi gofrestru ar y diwrnod, ond bydd hyn yn achosi oedi ar ddechrau’ch ymweliad.

 • Oes rhaid imi archebu tocynnau ar gyfer teulu neu ffrindiau sy’n mynychu gyda fi?

Nac oes. Dim ond darpar fyfyrwyr sy’n gorfod archebu tocyn o flaen llaw. Nid oes angen tocyn ar eich teulu neu ffrindiau.

 • A fyddaf yn derbyn cadarnhad fy mod wedi cofrestru?

Byddwch yn derbyn e-bost oddi wrth eventbrite sy’n cadarnhau eich bod wedi cadw lle ac yn cynnwys eich tocyn o fewn ychydig funudau. Os nad ydych wedi derbyn tocyn neu os oes unrhyw gwestiynau arall gyda chi cysylltwch â SRO@abertawe.ac.uk

 • Oes rhaid imi gofrestru ar y diwrnod?

Bydd angen i bob ymwelydd sydd â thocyn i gofrestru ar y diwrnod os gwelwch yn dda. Byddwch yn derbyn tocyn ar ffurf PDF. Bydd ein Llysgenhadon yn eich tywys drwy’r broses o gofrestru a byddwch yn derbyn lanyard a rhaglen ar gyfer y diwrnod.

Os oes yn rhaid ichi ruthro i’ch sesiwn pwnc neu dderbyniad wrth ichi gyrraedd, peidiwch a phoeni, gallwch gofrestru unrhyw bryd yn ystod y dydd.

 • Mae angen imi wirio manylion y tocyn;

Er mwyn gwneud unrhyw newidiadau cysylltwch â SRO@abertawe.ac.uk

 • A fyddaf yn derbyn rhaglen neu wybodaeth arall o flaen llaw?

Anfonir yr holl wybodaeth trwy e-bost. Bydd y rhaglen ar gael i’w lawrlwytho pythefnos cyn y digwyddiad. Nid oes angen ichi brintio copi gan y byddwn yn darparu copi wedi’i brintio ar y diwrnod.

 • Oes modd imi ddod â ffrindiau neu deulu?

Mae croeso i bawb yn ein Diwrnodau Agored a dim ond ar gyfer darpar fyfyrwyr y bydd angen tocyn. Os oes modd ichi nodi tua faint o bobl y bydd yn dod gyda chi ar y ffurflen archebu.

 • Sut ydw i’n cyrraedd Prifysgol Abertawe?

Ceir cyfarwyddiadau teithio yma.

 • Beth yw’r trefniadau o ran parcio?

Dilynwch y cyfarwyddiadau parcio yma os gwelwch yna dda.

 • Oes angen imi archebu lle er mwyn mynychu sgwrs benodol?

Nac oes, ond cyntaf i’r felin caiff falu. Fe ailadroddir nifer o’r sesiynau er mwyn sicrhau eich bod yn cael cyfle i wneud pob dim.

 • A oes modd imi fynychu mwy nag un cyflwyniad pwnc?

Oes. Bydd nifer o ymwelwyr â diddordeb mewn mwy nag un pwnc ac mae rhwydd hynt ichi fynychu pa bynnag gyfuniad o sesiynau yr hoffech. Ailadroddir y mwyafrif o sesiynau  yn ystod y diwrnod. Bydd modd ichi hefyd siarad â cynrychiolwyr adrannol yn y Ffair Wybodaeth  -  manylion i’w gweld yn y rhaglen.

 • A fydd modd imi weld llety myfyrwyr?

Bydd. Cynhelir teithiau ar droed o’r llety ar Gampws Parc Singleton a Champws y Bae trwy gydol y diwrnod. Ceir manylion llawn yn y rhaglen. Gallwch ddal bws i Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan  o Gampws Parc Singleton hefyd.

 • Oes modd imi fynd am daith o’r campws?

Oes.  Cynhelir teithiau o Gampws y Bae a Champws Parc Singleton trwy gydol y dydd. Edrychwch ar y rhaglen am fwy o wybodaeth.

 • Oes modd imi aros dros nos?

Mae dewis eang o lety ar gael yn Abertawe. Gweler gwefan twristiaeth Abertawe dewchifaeabertawe.com am fwy o wybodaeth.

Nid oes lle ar gael ym mhreswylfeydd y Brifysgol ar gyfer y Diwrnodau Agored yn anffodus.

 • Beth sy’n digwydd os na allaf fynychu Diwrnod Agored?

Os nad oes modd ichi fynychu diwrnod agored gallwch drefnu i ymweld â ni ar dyddiad arall. Gweler y dudalen hon am fwy o syniadau.

 

Ein lleoliad unigryw

Y brifysgol mewn dinas, mewn parc, wrth y traeth. Rhagor o wybodaeth am ein lleoliad heb ei ail.

Ble i fwyta

Os ydych yn chwilio am baned o goffi, brechdan, neu fwyd poeth, mae gan ein hystod o lefydd bwyta rywbeth i bawb.