Campws Parc Singleton Abertawe i gael ei drawsnewid yn sgil buddsoddiad o £60 miliwn gan Fanc Buddsoddi Ewrop

Caiff cyfleusterau dysgu ac ymchwil i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe eu trawsnewid o dan raglen fuddsoddi newydd a gefnogir gan Fanc Buddsoddi Ewrop.

European Investment Bank logoMae sefydliad benthyciadau hirdymor Ewrop wedi cytuno i ddarparu £60 miliwn er mwyn gwella Campws Parc Singleton hanesyddol y Brifysgol ac ehangu cyfleusterau ymchwil Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi'r Bae newydd.  

Mae cam nesaf rhaglen datblygu'r campws uchelgeisiol Prifysgol Abertawe i'w gefnogi gan Fanc Buddsoddi Ewrop yn cynnwys rhagor o optimeiddio lle ar Gampws Parc Singleton er mwyn gwella profiad y myfyrwyr, adnewyddu'r adeiladau rhestredig Gradd 2, Tŷ Fulton ac Adeilad Wallace, gweddnewid y labordai arbenigol, ac ailddatblygu Adeilad Talbot.

Bydd y cynllun hefyd yn trawsnewid y lleoedd dysgu, cymdeithasol a chymorth i fyfyrwyr er mwyn darparu'n well ar gyfer arferion astudio modern a gwella profiad y myfyrwyr.

Mae'r rhaglen datblygu'r campws hefyd yn cynnwys adeiladu Ffowndri Gyfrifiadol newydd ar Gampws y Bae, sy'n cael ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae'r benthyciad newydd hwn dros 25 mlynedd gan Fanc Buddsoddi Ewrop yn dilyn cwblhau Campws y Bae'n llwyddiannus, rhaglen a gefnogwyd gan fenthyciad blaenorol o £60 miliwn y cytunwyd arno'n ffurfiol yn ystod ymweliad ag Abertawe yn 2012 gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Adeiladwyd Campws y Bae mewn llai na 26 mis ac eisoes mae'n cael effaith sylweddol ar y rhanbarth, gyda chynnydd o 20% yn niferoedd myfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe a chynnydd o 120% yn nifer y prosiectau ymchwil newydd a ddyfarnwyd ers 2012.

Un o flaenoriaethau'r rhaglen fuddsoddi newydd yw cynaladwyedd yr amgylchedd adeiledig, gan gynnwys lleihau defnydd o ynni drwy wella effeithlonrwydd ynni, a bydd yr holl adeiladau newydd yn bodloni safon Ragorol BREEAM neu'n well.

Meddai'r Athro Richard B Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, "Dyma bleidlais enfawr o hyder yn y Brifysgol am yr hyn rydym eisoes wedi'i gyflawni a'n cynlluniau ar gyfer cynyddu twf y Brifysgol hyd yn oed ymhellach.

"Mae datblygiadau sydd yn yr arfaeth ar ein Campws Parc Singleton yn cynnwys cyfleusterau newydd i fyfyrwyr, adnewyddu'r adeiladau rhestredig Gradd 2, Tŷ Fulton ac Adeilad Wallace, gan gynnwys gweddnewid y labordai arbenigol a gwella'r Llyfrgell.

"Rydym hefyd yn dechrau Cam 2 ein Campws y Bae, gan gynnwys Ffowndri Gyfrifiadol a fydd yn trawsnewid Abertawe a Chymru'n gyrchfan byd-eang ar gyfer gwyddonwyr cyfrifiadol.

"Mae'r prosiectau cyffrous hyn yn rhan o'n huchelgais i adeiladu ar ein llwyddiant presennol a chynyddol, gan wella profiad y myfyrwyr ymhellach byth a chynyddu ein cysylltiadau ymchwil ar y cyd â diwydiant, a dod yn bwerdy ar gyfer yr economi ranbarthol."

Meddai Jonathan Taylor, Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop, "Mae angen i brifysgolion blaenllaw ledled Ewrop gydnabod yr angen i fuddsoddi er mwyn adeiladu ar eu cryfderau presennol a manteisio ar gyfleoedd newydd. Mae buddsoddiad diweddar ym Mhrifysgol Abertawe wedi cryfhau boddhad y myfyrwyr, galluogi cydweithio newydd â phartneriaid diwydiannol blaenllaw, cynhyrchu ymchwil o safon fyd-eang ac wedi gwneud cyfraniad sylweddol at yr economi leol.

"Mae Banc Buddsoddi Ewrop yn falch ein bod wedi helpu i ariannu Campws y Bae ac edrychwn ymlaen at gefnogi'r gwaith o drawsnewid safle Parc Singleton a chefnogi'r cyfleusterau ymchwil newydd ar Gampws y Bae dan y fenter newydd hon drwy fenthyciad newydd o £60 miliwn.

"Dylai myfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe a phobl de Cymru fod yn falch o ddatblygiad parhaus y Brifysgol a'i chyflawniadau trawiadol.

"Dros y degawd diwethaf, mae Banc Buddsoddi Ewrop wedi darparu £1.6 biliwn i'w fuddsoddi gan 28 o brifysgolion ledled y DU, ac mae Abertawe'n disgleirio fel enghraifft y dylai sefydliadau blaenllaw ar draws Ewrop ei hefelychu."