Ble mae Campws y Bae?

Mae’r safle ar y ffordd ddwyreiniol i mewn i Abertawe ar Ffordd Fabian, yn pontio’r ffin rhwng Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. Y cyfeiriad yw:

Prifysgol Abertawe

Campws y Bae

Ffordd Fabian

Twyni Crymlyn

Abertawe        

SA1 8EN

Cymru, y Deyrnas Unedig

Parcio

Pa gyfleusterau parcio sydd ar Gampws y Bae ac yn y cyffiniau?

Mae lle i 600 o geir barcio ar Gampws y Bae, gan gynnwys parcio i staff, parcio i bobl anabl, 100 o leoedd talu ac arddangos, a pharcio i ymwelwyr â’r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Mae Trwyddedau Parcio Staff yn caniatáu parcio ar y ddau gampws.

Mae parth parcio a reolir yng Nghilgant Elba a Chilgant Baldwin er mwyn osgoi parcio gorlif.

A oes lleoedd parcio i fyfyrwyr?

Yn unol â pholisi hirsefydlog y Brifysgol, nid oes lleoedd parcio i fyfyrwyr ar y naill gampws neu'r llall. Mae lleoedd parcio ar gael i fyfyrwyr, fodd bynnag, ar faes hamdden Cyngor Dinas Abertawe ar gyfer Campws Parc Singleton ac ar safle parcio a theithio Ffordd Fabian ar gyfer Campws y Bae, lle gall myfyrwyr ddefnyddio bws i deithio rhwng Campws y Bae a Champws Parc Singleton. Gall myfyrwyr ag anableddau barcio ar y campws – caiff achosion felly eu trin yn unigol.

A oes lleoedd parcio i ymwelwyr?

Mae croeso i ymwelwyr ar ein dau gampws. Mae 100 o leoedd parcio talu ac arddangos ar Gampws y Bae. Y gost gyfredol (Gorffennaf 2016) yw £1.50 am 2 awr, £2.50 am 4 awr a £3.50 am ddiwrnod cyfan.

Sylwer bod y Brifysgol yn gweithredu system adnabod rhifau cerbydau yn awtomatig, ac os bydd ymwelwyr yn parcio yn y Maes Parcio Ymwelwyr, rhaid iddynt ddangos tocyn talu ac arddangos, neu gallent gael dirwy yn awtomatig.

Pa gyfleoedd rhannu car sydd ar gael?

Bydd staff sy'n dewis rhannu car yn talu pris is am barcio, ac mae cynlluniau ar gyfer lleoedd parcio penodol ar eu cyfer yn y dyfodol. Rhaid i'r holl staff gofrestru ar gyfer Cynllun Rhannu Car y Brifysgol, ac ar ôl dod o hyd i bartner a chytuno i rannu car, rhaid gwneud cais am Drwydded Rhannu Car. Gellir cofrestru yn www.swanseauni.liftshare.com.

Trafnidiaeth/Cludiant Cyhoeddus

Pa gyfleusterau beicio sydd ar gael?

Os hoffech feicio i Gampws y Bae, mae lleoedd cadw beiciau ger yr adeiladau academaidd a ger y neuaddau preswyl hefyd. Gall myfyrwyr a staff hefyd ddefnyddio'r cynllun benthyca beic, Beiciau'r Bae, o Gampws Parc Singleton a Champws y Bae. Mae gwaith ar y gweill i wella Llwybr Beicio 4 sy'n cysylltu'r ddau gampws, gan gynnwys mynedfa i'r campws ar gyfer beiciau yn unig. Mae'n cymryd 25 i 30 munud i feicio rhwng y ddau gampws ac oddeutu 15 munud o ganol y ddinas.

Rhagor o wybodaeth am feicio yn Abertawe.

A oes bysus i Gampws y Bae?

Mae bysus yn rhedeg o 06:30 tan 23:30 ar ddyddiau'r wythnos yn ystod y tymor. Mae bws bob 12 munud yn ystod oriau brig. Mae bysus yn rhedeg tan 02:00 ar nosweithiau Mercher, Iau, Gwener a Sadwrn.

Am ragor o wybodaeth am deithio ar fysus yn Abertawe ac amserlenni, ewch i wefan First Cymru.

Beth yw cost y gwasanaeth bws?

Mae Prifysgol Abertawe a First Cymru wedi dod i gytundeb ar docyn newydd i staff a myfyrwyr ar gyfer ardal 'Dinas Abertawe'. Golyga hyn mai £300 yn unig fydd cost tocyn bws ar gyfer blwyddyn academaidd i staff a myfyrwyr sy'n teithio o fewn Abertawe a rhwng y ddau gampws yn 2015-16.

Ble allaf brynu tocynnau bws?

Gellir prynu tocynnau o'r Siop Deithio yn Nhŷ Fulton neu drwy app 'mTickets' First Cymru (ar gael i'w lawrlwytho o Google Play neu'r App Store). Bydd modd talu'n fisol ar gael i staff drwy'r Brifysgol.