Pam bod Prifysgol Abertawe wedi adeiladu Campws y Bae?

Mae Campws y Bae yn rhoi lle i'r Brifysgol dyfu, gyda'i agoriad ym mis Medi 2015 yn dyblu maint y Brifysgol dros nos. Mae'n galluogi i ni ddarparu cyfleusterau newydd a chyffrous i fyfyrwyr a staff, gan gynnwys gofod addysgu, byw, cymdeithasu, astudio ac ymchwilio. Mae hefyd yn caniatáu i ni wireddu ein gweledigaeth ymchwil ac i ddarparu cyfleusterau i fusnesau weithio gydag academyddion a myfyrwyr.

Faint o fyfyrwyr a staff cymorth sydd ar Gampws y Bae?

Mae oddeutu 5,000 o fyfyrwyr Peirianneg a Rheolaeth a 650 o aelodau staff cymorth ar Gampws y Bae.

Sut gall darpar fyfyrwyr ddysgu am Raglen Datblygu'r Campws?

Mae gwybodaeth gyffredinol ar gael ar dudalennau gwe’r Brifysgol. Gallwch gael gwybodaeth benodol am eich cwrs gan eich Coleg, a bydd gwybodaeth ar gael yn ystod Diwrnodau Agored y Brifysgol.

Llety

Pwy sy'n cael byw ar Gampws y Bae?

Mae'r Polisi Dyrannu a'r prisiau ar gael ar ein tudalennau gwe Llety. Bydd myfyrwyr sy'n astudio ar y safle'n cael blaenoriaeth, ond mae croeso i fyfyrwyr eraill wneud cais hefyd. Caiff nifer penodol o ystafelloedd eu neilltuo ar gyfer ceisiadau gan fyfyrwyr ôl-raddedig a myfyrwyr sy'n dychwelyd.

Am ragor o wybodaeth am lety'r Brifysgol, cysylltwch â'r Gwasanaethau Preswyl drwy e-bostio accommodation@abertawe.ac.uk.

Beth yw'r ffioedd llety ar gyfer Campws y Bae?

Mae'r ffioedd llety ar gyfer Campws y Bae ar gael ar ein tudalennau gwe Llety.

Am ragor o wybodaeth am lety'r Brifysgol, cysylltwch â'r Gwasanaethau Preswyl drwy e-bostio accommodation@abertawe.ac.uk.

Sawl ystafell sydd ar Gampws y Bae?

Mae 1,462 o ystafelloedd en suite i fyfyrwyr ar hyn o bryd. Mae gwaith wedi dechrau ar gam nesaf llety myfyrwyr, a bydd wedi'i gwblhau erbyn mis Medi 2017 yn barod i fyfyrwyr fyw yno. Bydd hwn yn dod â chyfanswm y llety sydd ar gael i fyfyrwyr, a ddarperir mewn tri cham gwahanol gan St. Modwen ar gyfer Campws y Bae, i 2,000 erbyn hydref 2017.

Am ragor o wybodaeth am lety'r Brifysgol, cysylltwch â'r Gwasanaethau Preswyl drwy e-bostio accommodation@abertawe.ac.uk.

Cyfleusterau

Pa gyfleusterau sydd ar gael ar Gampws y Bae?

Mae ystod lawn o gyfleusterau cymorth, hamdden, cymdeithasol, chwaraeon ac arlwyo ar y campws, gan gynnwys:

 • Gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr yng Nghanolfan Wybodaeth y Tŵr
 • Darpariaeth arlwyo helaeth, gan gynnwys caffi, bar a bwyty'r Neuadd Fawr; 52°; The Core; a siopau coffi
 • Mae'r Neuadd Fawr yn awditoriwm amlbwrpas hefyd, â lle i 700 o bobl ar gyfer digwyddiadau, gan gynnwys cyngherddau ac arddangosfeydd
 • Unedau manwerthu helaeth, gan gynnwys siop Tesco fach a banc Santander
 • Undeb y Myfyrwyr â mannau cymdeithasu
 • Meithrinfa Undeb y Myfyrwyr
 • Golchdy
 • Swyddfeydd ac ystafelloedd cyfarfod
 • Mynediad i’r traeth a gofodau cyhoeddus hardd
 • Cyfleusterau chwaraeon hamdden, gan gynnwys campfa, neuadd chwaraeon ac ardaloedd chwarae awyr agored

Pa gyfleusterau chwaraeon sydd ar Gampws y Bae?

Yn ogystal â'r cyfleusterau chwaraeon o safon fyd-eang ym Mhentref Chwaraeon Singleton, yng Nghampws y Bae mae:

 • Neuadd chwaraeon uchder llawn: yn cynnwys pêl-fasged, pêl-droed pump bob ochr, badminton, pêl-rwyd, y celfyddydau ymladd, dosbarthiadau ymarfer corff
 • Campfa wedi'i chyfarparu'n llawn, ioga ac ystafell droelli, gydag ystafelloedd newid
 • Ardal chwarae awyr agored:
 • Chwaraeon Dŵr: caiff y manylion eu cadarnhau ar ôl ymgynghori â'r RNLI
 • Bydd aelodaeth UniGym yn cynnwys mynediad at gyfleusterau ar y ddau gampws

Pa gyfleusterau dysgu ac addysgu sydd ar Gampws y Bae?

Mae 25 o ystafelloedd addysgu a darlithfeydd yng Ngham 1 Campws y Bae. Maent wedi'u rhannu rhwng ystafelloedd tiwtorial a seminar sy’n darparu ar gyfer 20-50 o fyfyrwyr a darlithfeydd â lle i 200-350.

Yn ogystal â llyfrau, cyfnodolion a mynediad at ddeunyddiau electronig, bydd adeilad y llyfrgell yn cynnwys gweithfannau cyfrifiadurol i fyfyrwyr. Bydd labordai addysgu a chyfleusterau cyfrifiadurol pellach yn yr adeiladau Peirianneg ac yn yr Ysgol Reolaeth.

Pa gyfleusterau cerddoriaeth sydd ar Gampws y Bae (yn enwedig cyfleusterau ymarfer cerddoriaeth)?

Mae pedair ystafell ymarfer cerddoriaeth ar Gampws y Bae, gyda phiano unionsyth ym mhob un, gan roi lle gwych i staff a myfyrwyr ymarfer.

Mae'r Brifysgol wedi penodi Cyfarwyddwr Cerdd hefyd, a fydd yn gyfrifol am gerddorfeydd a chymdeithasau corawl y Brifysgol, ac mae'n llunio Strategaeth Cerdd ar gyfer y Brifysgol ar hyn o bryd.

A oes cyfleusterau ffydd ar Gampws y Bae?

Mae Prifysgol Abertawe'n darparu cyfleusterau ffydd ar Gampws y Bae; yn ogystal, mae eglwysi a mosgiau yn y cyffiniau. Mae rhagor o wybodaeth am ffydd ym Mhrifysgol Abertawe ar ein gwefan.

Pa wasanaethau sydd ar Gampws Parc Singleton nad ydynt ar gael ar Gampws y Bae?

 • Mae meddygfa a deintyddfa ar Gampws Parc Singleton ac mae meddygfa leol ger Campws y Bae. Mae rhestr lawn o feddygfeydd ger y campws ar gael yma.
 • Mae Swyddfa’r Post ar Gampws Parc Singleton ac mae'r swyddfa bost agosaf at Gampws y Bae yn St. Thomas.
 • Mae siop lyfrau yn Nhaliesin ar Gampws Parc Singleton.